النوبة الاولى
قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا یُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِینَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ وَلَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلَمُواْ إِذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِیعًا وَأَنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعَذَابِ ﴿165﴾
و برخى از مردم در برابر خدا همانندهایى [براى او] برمى ‏گزینند و آنها را چون دوستى خدا دوست مى ‏دارند ولى كسانى كه ایمان آورده ‏اند به خدا محبت بیشترى دارند كسانى كه [با برگزیدن بتها به خود] ستم نموده‏ اند اگر مى‏ دانستند هنگامى كه عذاب را مشاهده كنند تمام نیرو[ها] از آن خداست و خدا سخت‏ كیفر است.
معبود

وَ مِنَ النَاسِ مَنْ یَتَخِذُ از مردمان كس است كه مى گیرد
مِنْ دُونِ اللَهِ فرود ازخداى
أَنْداداً وى را هامتایان،
یُحِبُونَهُمْ مى دوست دارند ایشان را.
كَحُبِ اللَهِ چنانك اللَه را مى دوست باید داشت.
وَ الَذِینَ آمَنُوا و ایشان كه ایمان آوردند
أَشَدُ حُبًا لِلَهِ دوسترمى دارند اللَه را ازیشان بتان را،
وَ لَوْ یَرَى الَذِینَ ظَلَمُوا وانگه كه مى بینند ایشان كه برخویشتن ستم كردند
إِذْ یَرَوْنَ الْعَذابَ آن گه كه عذاب دوزخ بینند،
أَنَ الْقُوَةَ لِلَهِ جَمِیعاً كه قوت و توان اللَه راست بهمگى،
وَ أَنَ اللَهَ شَدِیدُ الْعَذابِ و اللَه سخت عذاب است و سخت گیر.

إِذْ تَبَرَأَ الَذِینَ اتُبِعُوا آن گه كه بیزار شوند ایشان كه پیشوایان و پیش روان بودند
مِنَ الَذِینَ اتَبَعُوا ازیشان كه پس روان و پى بران بودند
وَ رَأَوُا الْعَذابَ و هر دو گروه عذاب بینند
وَتَقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ و گسسته گردد میان ایشان همه پیوندها كه بود.

وَ قالَ الَذِینَ اتَبَعُوا و ایشان گویند كه پى بران و پس روان بودند
لَوْ أَنَ لَنا كَرَةً كاشك ما را باز گشتى بودى با جهان پیشین
فَنَتَبَرَأَ مِنْهُمْ تا ما ازیشان بیزارى كردیمى
كَما تَبَرَؤُا مِنَا چنانك ایشان از ما بیزارى كردند امروز،
كَذلِكَ یُرِیهِمُ اللَهُ چنان هن باز نماید اللَه وازیشان
أَعْمالَهُمْ آنچه میكردند درین جهان
حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ كه همه حسرت گشت ورایشان،
وَ ما هُمْ بِخارِجِینَ مِنَ النَارِ و ایشان از آتش جاوید بیرون آمدنى نه اند.


النوبة الثانیة
قوله تعالى: وَ مِنَ النَاسِ مَنْ یَتَخِذُ مِنْ دُونِ اللَهِ أَنْداداً سدى گفت باین هامتایان سران و پیش روان ایشان خواهد كه ایشان را در معصیت خالق طاعت میداشتند، آن گه ایشان را چنان دوست میداشتند كه مؤمنان اللَه را دوست تر دارند، و هم مؤمنان خداى را دوست تر دارند كه ایشان پیشوایان خود را، ابن كیسان و زجاج گفتند انداد بتان اند، و معنى آنست كه یسوون بین الاصنام و بین اللَه فى المحبة.

وَ الَذِینَ آمَنُوا أَشَدُ اى اثبت و ادوم حُبًا لِلَهِ گفت ایشان بتان را و خداى را عز و جل در دوستى یكسان دارند، چنانك امروز بتى آرایند و پرستند و فردا دیگر بتى، كه در دوستى شان ثبات و دوام نیست، خداى را هم چنان دوست دارند رب العزة گفت وَ الَذِینَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِلَهِ و مؤمنان مرا به از آن دوست دارند، كه از ما هرگز برنگردند و بدیگرى نگرایند.
.....

وَ لَوْ یَرَى الَذِینَ ظَلَمُوا إِذْ یَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَ الْقُوَةَ... قراءة بیشترین قرّاء چنین است بفتح الف و درین قراءة لو در جاى اذا است بر موضع هنگام نه در معنى شرط.
میگوید وانگه كه بینند كه ایشان بر خود ستم كردند درین جهان به پرستش بتان آن گه كه عذاب دوزخ بینند كه قوت و توانایى همه خدایراست. و قرئ و لو ترى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للَه جمیعا و ان اللَه شدید العذاب  " درین قراءة معنى آنست كه تو بینى ظالمان را آن گه كه عذاب بینند و این بر سبیل تعظیم و ترقیق و تعجیب گفت، و سخن تمام شد، پس ابتدا كرد و گفت أَنَ الْقُوَةَ لِلَهِ جَمِیعاً. و قرئ و لو ترى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة میگوید اگر تو بینید هم بر سبیل تعجیب و ترقیق اگر تو بینید ظالمان را آن گه كه و ایشان نمایند در آن عذاب، و بآن عذاب كه قوت خدایراست بهمگى، و خداى آنست كه سخت عذابست.

بیان معنى آیت را قراءة قراء درهم بستم. اما بتفصیل آنست كه و لو ترى الذین ظلموا بتاء مخاطبه، مدنى و شامى و یعقوب خوانند باقى قراء بیا خوانند. إِذْ یَرَوْنَ بضم یا شامى خواند باقى بفتح یا خوانند، أَنَ الْقُوَةَ و انّ اللَه بكسر الف قراءة یعقوب است باقى بفتح الف خوانند.

عطا گفت تفسیر آیت آنست كه اگر این ظالمان بینند روز قیامت آن گه كه دوزخ از پانصد ساله راه روى بایشان آرد و چنانك مرغ دانه چیند ایشان را بر چیند، آن گه بدانند كه قوّت و قدرت خداوندى و بزرگوارى و پادشاهى همه اللَه راست، و سخت عذاب و سخت گیر است.

إِذْ تَبَرَأَ الَذِینَ اتُبِعُوا الآیة... آن گه كه پیشوایان بیزارى كنند و برگردند از پس روان ایشان، یعنى روز قیامت آن گه كه عذاب خداوند بینند، پیشوایان سران و مهتران مشركان اند و پس روان ضعفا و سفله ایشان، كه امروز بر پى آنان میروند، و بگفت و فعل و اشارت ایشان از راه مى افتند، فردا در قیامت آن مهتران ایشان را گویند لم ندعكم الى الضلالة ما شما را بر بیراهى نخواندیم و نه فرمودیم، و شیاطین همچنین از آدمیان بیزارى گیرند و مهتر شیاطین گوید " ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِیَ " قوله. وَ تَقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ الباء هاهنا بمعنى عن كقوله تعالى فَسْئَلْ بِهِ خَبِیراً. اى عنه، اى و تقطّعت عنهم الوصلات الّتى كانت بینهم فى الدنیا من العهود و المواثیق و الارحام و المودّات و الانساب و الاسباب. هر پیوندى كه میان ایشان بود در دنیا از عهد و پیمان و دوستى و خویشى و نسب و سبب همه بریده گردد.

قال النبى صلّى اللَه علیه و آله و سلّم كل سبب و نسب منقطع یوم القیمة إلّا سببى و نسبى.
سدى گفت این اسباب كه بریده میگردد اعمال كافرانست، كه فرو گذارند و ایشان را در آن ثواب ندهند. همانست كه جاى دیگر گفت الَذِینَ كَفَرُوا وَ صَدُوا عَنْ سَبِیلِ اللَهِ أَضَلَ أَعْمالَهُمْ و قال تعالى وَ قَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ الآیة.

وَ قالَ الَذِینَ اتَبَعُوا لَوْ أَنَ لَنا كَرَةً لو اینجا بمعنى لیت است پس روان گویند اى كاشك ما را باز گشتى بودى با جهان پیشین، تا چنانك ایشان امروز از ما برگشتند و بیزارى كردند ما نیز ازیشان برگشتیم و بیزارى كردیم. و كافران آن گه كه اعمال خود را ضایع بینند همین گویند یا لَیْتَنا نُرَدُ وَ لا نُكَذِبَ بِآیاتِ رَبِنا وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، رَبَنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً، رَبَنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَیْرَ الَذِی كُنَا نَعْمَلُ رب العزة ایشان را در آنچه گفتند دروغ زن گردانید گفت وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَهُمْ لَكاذِبُونَ و این آنگه گویند كه بهشت بایشان نمایند و گویند ایشان را كه اگر شما مؤمنان بودید این بهشت شما را مسكن و منزل بودى! پس بمیراث بمؤمنان دهند! و ایشان دریغ و تحسر میخورند.

اینست كه رب العالمین گفت: كَذلِكَ یُرِیهِمُ اللَهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ و گفته اند این اعمال كه در آن حسرت و پشیمانى خورند. شرك ایشانست و پرستش بتان بر امید آنك تقریب است بخداى عز و جل، و ذلك فى قوله ما نَعْبُدُهُمْ إِلَا لِیُقَرِبُونا إِلَى اللَهِ زُلْفى . پس چون نومیدى و عذاب بینند ایشان را حسرت باشد. و حقیقت حسرت در لغت عرب بریدن است مردى كه در راه منقطع شود او را منحسر گویند یعنى رفتن برو بریده گشت و بازمانده وَ ما هُمْ بِخارِجِینَ مِنَ النَارِ و ایشان هرگز از آتش بیرون نیایند كه نه در شمار
مسلمانان اند، نه آن تابع و نه آن متبوع
........


النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ مِنَ النَاسِ مَنْ یَتَخِذُ مِنْ دُونِ اللَهِ أَنْداداً اگر مؤمنان و دوستان خداى را در همه قرآن همین آیت بودى ایشان را شرف و كرامت تمام بودى، كه رب العالمین میگوید ایشان مرا سخت دوستدارند، تمامتر از آنك كافران معبود خود را دوست دارند، نه بینى كه كافران هر یك چندى دیگر صنمى بر آرایند، و دیگر معبودى گیرند، چون درویش باشند بتراشیده از چوب قناعت كنند باز چون دست شان رسد آن چو بینه فرو گذارند و از سیم و زر دیگرى سازند، اگر آن دوستى ایشان مر معبود خود را حقیقت است پس چونكه از آن بدیگرى میگرایند؟

گویند كه مردى بر زنى عارفه رسید، و جمال آن زن در دل آن مرد اثر كرد، گفت كلّى بكلك مشغول اى زن من خویشتن را از دست بدادم در هواى تو .
زن گفت چرا نه در خواهرم نگرى كه از من با جمال تر است و نیكوتر؟
گفت كجاست آن خواهر تو تا به بینم؟
زن گفت برو اى بطال كه عاشقى نه كار توست اگر دعوى دوست مات درست بودى ترا پرواى دیگرى نبودى.

وَ الَذِینَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِلَهِ رب العالمین گفت دوستى مؤمنان ما را نه چون دوستى كافرانست بتان را كه هر یك چندى بدیگرى گرایند، بلكه ایشان هرگز از ما برنگردند، و بدیگرى نگرایند، كه اگر بر گردند چون مایى هرگز خود نیابند هر چند كه جویند.

اى مسكین! خداى را چون تو بنده بسیارست اگر بدى افتد ترا افتد، چون بر گردى كه چون او خداوندى نیابى؟

شبلى گفت تصوف از سگى آموختم كه وقتى بر در سرایى خفته بود، خداوند سراى بیرون آمد و آن سگ را مى راند، و سگ دیگر باره باز مى آمد، شبلى گفت چه خسیس باشد این سگ، وى را میرانند و هم چنان باز مى آید. رب العزة آن سگ را بآواز آورد تا گفت اى شیخ كجا روم كه خداوندم اوست.

از دوست بصد جور و جفا دور نباشم
ور نیز بیفزاید رنجور نباشم
زیرا كه من او را ز همه كس بگزیدم
ور زو بكسى نالم معذور نباشم !


إِذْ تَبَرَأَ الَذِینَ اتُبِعُوا الآیة... كافران را كه دوستى بتان بر وفق هوى و طبع بود نه حقیقت، لا جرم در قیامت چون اوایل عذاب بینند بدانند كه قدم بر جاى دیگر ندارند و از بتان بیزارى گیرند. و مؤمنان كه دوستى ایشان ثمره دوستى حق است چنانك گفت جلّ جلاله یُحِبُهُمْ وَ یُحِبُونَهُ لا جرم در عقبها و بلیّتها كه ایشان را پیش آید در دوستى خلل نیارند و از حق برنگردند، از اول سكرات مرگ بینند، و جان پاك در ربایند ازیشان، و سالهاشان در خاك بدارند، وانگه برستاخیز ایشان را در آن مقامات مختلفه بارها بترسانند و عتابها كنند، و بر ایشان قهرها رانند، و در دوزخ هنگامى باز دارند، با این محنتها و بلاها كه در راه ایشان آید هر ساعت عاشق تر باشند، و دوستى حقرا بجان و دل خریدارتر، بزبان حال گویند:

شاد از بغم منى غمم بر غم باد
عشقى كه بصد جفا كم آید كم باد


لهذا قال تعالی : وَ الَذِینَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِلَهِ.

ادامه دارد >>>


توضیح :   بلطف و عنایت الهی ما بترتیب تفسیر « كشف الأسرار و عُدة الأبرار مشهور به تفسیر خواجه عبدالله انصاری . ابوالفضل رشید الدین میبدی » را که تفسیری خاص و ذوقی است برای مخاطبین محترم خویش در این تارنما قرار داده و با همدیگر مرور کرده و ان شاء الله با توجه به شرافت ماه مبارک رمضان که الذی انزلت فیه القرآن میباشد ؛ بقدر وسع خویش بهره برده و برای تامل در آن از صاحب مصحف شریف هم اذن گرفته و هم تقاضای مکشوفی لایه هایی از آن را بنمائیم . حالا با هم پیش میرویم تا بجاهایی که خدای متعال بخواهد برسیم ! ضمنا دوستان توجه داشته باشند که بجز از قرآن کریم که کلام الله متعال است و سخن قطعی شده 14 معصوم علیه السلام بهیچ وجه نمیتوان و نباید هم باعتبار اینکه فلان شخص فلان ادعا را کرده یا فلان حرف را زده است پس ملاک حق و باطل همانست که فلانی گفته ! ابدا چنین نیست بلکه حق خودش ملاک و معیار برای سنجش سخن دیگرانست و بر همین طریق در همین تفسیر اقوالی گاه نقل میشود که ابدا نمیتوان بصحت آن و اعتبار آن اعتنایی کرد ! نباید هم انتظار داشته باشید که باصطلاح قانون همه یا هیچ را درخصوص نقل ها و حتی نظریات اشخاص پیاده کرد . بله بسیاری از نقلها و سخنان میتوانند درست و صحیح باشند همانطوریکه بسیاری از آنها میتوانند نادرست و غلط باشد. مهم آنست که شما سخن ها را بشنوید و از احسن آن تبعیت فرمایید که قول الله متعال هم همین است. در این اثر بعضا در تایید اشخاصی اقوالی نقل شده است که دقیقا نمیتواند با عقیده شیعیان تطابقی داشته باشد چرا که بر اساس مذهب حقه اثنی عشری اتمام حجت بر آنست که وصی پیامبر ختمی مرتبت مولا علی علیه السلام بوده و خلافت آنحضرت بدوازده نفر از همین اهل بیت مکرم اختصاص یافته و لاغیر . این مساله موجب آن نمیشود که ما حتی بعنوان دوستان و محبان و ان شاء الله شیعیان مولا علی (ع) نخواهیم از نظرات و سخنان دیگر فرق اسلامی استفاده کنیم و بر اشتراکاتی که داریم بهره مندی ای نداشته باشیم. از این پست ببعد و با شروع تفسیر بقره ما تصمیم گرفتیم که بخشهایی از متن را که چندان به اصل مطلب لطمه ای نمیزند حذف کنیم بخصوص بعضی از روایتهای مجهول و مجعول را که عدم صحت آنها در بسیاری از تحقیقات جدید اعلام و منتشر شده است.علت اصلی آن هم این بوده که اگر بخواهیم کل متن را منتشر کنیم بالغ بر هزار پست شاید بشود که اصلا در حوصله این وبلاگ نیست . کسانیکه اصل کتاب را میخواهند بخوانند میتوانند مستقیما بدان مراجعه نمایند ما ولی استخوان بندی آنرا حفظ میکنیم و تنها بخشهای غیر ضروری که به اصل مطلب لطمه ای نمیزند را حذف میکنیم . ( محمود زارع )

مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... نظری به سوره مبارکه ناس
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (002)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (003)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (004)

كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (006)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (007)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (008)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (009)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (011)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (012)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (013)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (014)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (016)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (017)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (018)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (019)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (021)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (022)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (023)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (024)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (026)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (027)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (028)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (029)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (031)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (032)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (033)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (034)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)

كشف الأسرار و عُدة الأبرار (036)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (037)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (038)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (039)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (041)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (042)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (043)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (044)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (046)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (047)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (048)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (049)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (051)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (052)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (053)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (054)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (056)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (057)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (058)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (059)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (061)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (062)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (063)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (064)

مطالب اخیر وبلاگ :

كشف الأسرار و عُدة الأبرار (061)
پیامبرتان اینگونه بود
سخنان سیدحسن نصرالله درباره امام زمان(عج) + دانلود صوت
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (059)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (058)
روایت مولا علی(ع) از زمان ظهور
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (057)
قبله های خلق !
یاران امام زمان اهل کجا هستند؟!
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (056)
سید حسن نصرالله و یمن
به یمن یمَن آل سعود تحقیر و در پی آن منهزم خواهند شد
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (054)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (053)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (052)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (051)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
منظور از رب المشرقین و رب المغربین در قرآن
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (049)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (048)
آزمون سخت دوستی خلیل الله
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (047)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (046)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (044)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (043)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (042)
مسلمانی ز سلمان جوی و ...
نصایح مولا علی(ع) به پیرمرد شامی
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (041)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
شرح بیتی از سنایی ( لاهیجی‏ )
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (039)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (038)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (05)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (037)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (036)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (04)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (034)
سید حسن نصرالله و روز قدس
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (03)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (033)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (032)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (02)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (031)
التحصین‏ ابن فهد حلی (7)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (01)توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.