ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:...لِكُلٍ وِجْهَةٌ... قال بعضهم الاشارة فیه انّ كلّ قوم اشتغلوا عنّا بشی ء حال بینهم و بیننا، فكونوا انتم ایّها المؤمنون لنا و بنا از روى اشارت میگوید هر قومى از ما روى بر تافتند و بدون ما با غیرى الف گرفتند، و فرود از ما خود را دلارامى ساختند، و بدوستى پسندیدند. شما كه جوانمردان طریقت اید، و دعوى دوستى ما كرده اید، دیده خود فرو گیرید از هر چه دون ماست، ور همه فردوس برین باشد تا در متابعت سنت و سیرت مصطفى راست باشید، و حق اقتدا بآن مهتر عالم بتمامى بگذارید، كه سیرت وى مهتر انبیا آن بود كه چشم عزیز خود از همه كائنات فرو گرفت، و جز كنف احدیت خود را پناهى ندید و تكیه گاهى نپسندید.
فاذکرونی اذکرکم

مردى كه بر راه عشق جان فرساید
آن به كه بدون یار خود نگراید
عاشق بره عشق چنان مى باید
كز دوزخ و از بهشت یادش ناید


هر كه درین متابعت درست آید شمع دوستى حق در راه وى بر افروزند، تا هرگز از جاده دوستى نیفتد، و الیه الاشارة بقوله فَاتَبِعُونِی یُحْبِبْكُمُ اللَهُ و هر روشى كه بر جاده دوستى مستقیم گشت از آن سویها كه قبله مترسّمان است ایمن شد، یكى شوریده از سر حال خویش گوید:

گر نباشد قبله عالم مرا
قبله من كوى معشوق است و بس
این جهان با آن جهان و هر چه هست
عاشقان را روى معشوق است و بس


حسین منصور قدس اللَه روحه اشارتى كرد بآن قبله هاى مترسمان، و گفت سلّم المریدون الى كلّ ما یریدونه مریدان را بمرادهاى ایشان در رسانیدند، و هر كس را با معشوق خود بنشاندند. و حقیقت این كار آنست كه همه خلایق دعوى دوستى حق كردند و هیچ كس نبود كه نخواست كه بدرگاه او كسى باشد.

هر كه او نام كسى یافت از این درگه یافت
اى برادر كس او باش و میندیش از كس

پس چون همه دعوى دوستى حق كردند ایشان را بر محك ابتلا زد تا ایشان را با ایشان نماید، بدون خود، چیزى دریشان انداخت و آن را قبله ایشان كرد تا روى بآن آوردند، در یكى مالى، در یكى جاهى، در یكى جفتى، در یكى شاهدى، در یكى تفاخرى، در یكى علمى، در یكى زهدى، در یكى عبادتى، در یكى پندارى.

این همه در ایشان انداخت تا خلق بآن مشغول شدند، و هنوز كس حدیث او نكرد و راه طلب او از خلق خالى بماند. ازینجا گفت سلطان طریقت بو یزید بسطامى قدس اللَه روحه مررت الى بابه فلم ار ثمّ زحاما، لان اهل الدنیا حجبوا بالدنیا، و اهل الآخرة حجبوا بالآخرة، و المدعین من الصّوفیة حجبوا بالاكل و الشرب و الكدیة، و من فوقهم منهم حجبوا بالسماع و الشواهد. و ائمة الصّوفیة لا یحجبهم شى ء من هذه الاشیاء، فرأیت هؤلاء حیارى سكارى  بر ذوق این  كلمات پیر طریقت گفت: مشرب مى شناسم اما فاخوردن نمى یارم، دل تشنه و در آرزوى قطره مى زارم، سقایه مرا سیرى نكند كه من در طلب دریابم، بهزار چشمه و جوى گذر كردم تا بو كه دریا دریابم، در آتش غریقى دیدى من چنانم، در دریا تشنه دیدى من همانم، راست ماننده متحیرى در بیابانم، همى گویم فریاد رس كه از دست بیدلى بفغانم!


النوبة الاولى
قوله تعالى:
فَاذْكُرُونِی مرا یاد كنید
أَذْكُرْكُمْ تا من شما را یاد كنم
وَ اشْكُرُوا لِی و سپاس دارید مرا و آزادى كنید
وَ لا تَكْفُرُونِ و در من ناسپاس مبید.

یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا اى ایشان كه بگرویدید
اسْتَعِینُوا یارى جویید
بِالصَبْرِ وَ الصَلاةِ بشكیبایى و نماز
إِنَ اللَهَ مَعَ الصَابِرِینَ كه اللَه با شكیبایان است.

وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَهِ مگویید آن كس را كه كشته شود در راه خداى عز و جل
أَمْواتٌ كه ایشان مردگانند
بَلْ أَحْیاءٌ مردگان نه اند كه ایشان زندگانند
وَ لكِنْ لا تَشْعُرُونَ و لكن شما نمیدانید

وَ لَنَبْلُوَنَكُمْ و ناچار شما را بیازمائیم
بِشَی ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ بچیزى از بیم و گرسنگى
وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ و به كاستن ازین مالها
وَ الْأَنْفُسِ و تنها
وَ الثَمَراتِ و میوه ها
وَ بَشِرِ الصَابِرِینَ و شاد كن شكیبایان را بر فرمان بردارى من.

الَذِینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ آن صابران كه چون بایشان رسد رسیدنى كه ایشان را دشوار آید،
قالُوا گویند
إِنَا لِلَهِ ما آن خداوند خویشیم
وَ إِنَا إِلَیْهِ راجِعُونَ و ما با او شدنى ایم و با وى گشتنى.

أُولئِكَ ایشان آنند
عَلَیْهِمْ كه بریشانست
صَلَواتٌ مِنْ رَبِهِمْ درودها از خداوند ایشان
وَ رَحْمَةٌ و بخشایش او بریشان
وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ و ایشانند كه راست راهانند.


النوبة الثانیة
قوله تعالى: فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ... مصطفى گفت در تفسیر این آیت یقول اللَه عز و جل اذكرونى یا معشر العباد بطاعتى اذكركم بمغفرتى اللَه میگوید عزّ جلاله رهیكان من: مرا طاعت دار باشید و بندگى كنید تا شما را بیامرزم. از اینجا گفت مصطفى (ص) هر كه خداى را عز و جل طاعت دارد و بندگى كند، و فرمانهاى وى را پیش شود، از جمله ذاكرانست، اگر چه نماز نوافل و روزه تطوع و تلاوت قرآن كمتر كند. و هر كه نافرمان شود و طاعت ندارد از جمله فراموش كارانست، اگر چه نماز بسیار كند و روزه دارد و قرآن خواند، پس حقیقت ذكر طاعت داریست و حسن كردار، نه آراستن سخن و مجرد گفتار.

مفسران در تفسیر این آیت همین معنى گفته اند در لفظهاى مختلف، باتفاق معانى فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ مرا یاد دارید و یاد كنید بآزادى كردن نیكو و پرستش پاك، تا یاد كنم شما را بپاداش نیكو، و افزونى نعمت.
مرا یاد كنید در سراى محنت بزبان فاقت، از سر ذلّت، بصدق و ارادت، بر بساط مجاهدت، تا من شما را یاد كنم در سراى قربت، بزبان عنایت از سر رعایت، بصدق هدایت، بر بساط مكاشفت، مرا یاد كنید بر بساط خدمت، در ایام غربت، در مشاهده منت، بر ترك عادت، میان شرم و حرمت، تا من شما را یاد كنم بر بساط زلفت، در ایام مشاهدت، میان انبساط و رؤیت، .....

بموسى وحى آمد كه اى موسى ظالمان را گوى تا مرا یاد نكنند كه اگر ایشان مرا یاد كنند من ایشان را بطرد و لعنت یاد كنم، چنان كه چون مؤمنان مرا یاد كنند من ایشان را برحمت و مغفرت یاد كنم.

سدى ازینجا گفت در تفسیر آیت لیس من عبدى ذكر اللَه الّا ذكره لا یذكره مؤمن الّا ذكره بالرحمة و لا یذكره كافر الا ذكره بعذاب.
و رسول خداى را پرسیدند كه از كارها چه فاضلتر و از كردارها چه نیكوتر؟ گفت آنك بمیرى و زبانت تر باشد بذكر خداى عز و جل، آن گه گفت خبر كنم شما را كه بهترین اعمال شما و پذیرفته و پسندیده ترین آن بنزدیك خداوند شما، و آنچه بهتر است از زر و سیم بصدقه دادن، و از جهاد كردن با دشمنان دین چیست؟
گفتند آن چیست یا رسول اللَه؟
گفت ذكر خداى عزّ و جل و از ذكرها هیچ چیز نیست فاضلتر از قرآن خواندن، خاصه در نماز چنانك مصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلم گفت " قراءة القرآن فى الصّلاة افضل من القراءة بغیرالصلاة و قراءة القرآن بغیر الصّلاة افضل من الذكر و الذكر افضل من الصدقة و الصدقة افضل من الصیام و الصیام جنّة من النّار، و لا قول الا بعمل، و لا قول و لا عمل الا بنیّة، و لا قول و لا عمل و لا نیة، الّا باصابة السّنّة.

ثم قال تعالى: وَ اشْكُرُوا لِی وَ لا تَكْفُرُونِ بشكر نعمت فرمود و از كفران نهى كرد، و هر چند كه از روى ظاهر هر دو یكسانست امّا از روى معنى در جمع میان این دو كلمه فایدنى نیكوست، و آن آنست كه تا كسى را وهم نیفتد كه شكر نعمت بمقتضى امر مطلق یك بار بیش نیست، بل كه هر ساعتى و هر لحظتى شكر منعم واجب است، كه اگر شكر نكنى كفران باشد و این منهى است كه میگوید وَ لا تَكْفُرُونِ

یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا.... الآیة... میگوید اى گرویدگان: اسْتَعِینُوا بِالصَبْرِ وَ الصَلاةِ یارى جویید بر رستن از آتش، و رسیدن به پیروزى بدو چیز بشكیبایى و بنماز كه در نماز شفا است و در شكیبایى فرج، مصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلم گفت: الصّبر مفتاح الفرج، و فى الصّلاة شفاء و گفته اند در معنى آیت ( استعینوا بالصبر على الصلوات ) یارى جویید بر تمحیص گناهان خویش، و كفارت آن بصبر كردن در اداء فرائض و خاصه در نماز، كه آن بارى گران است و كارى عظیم، چنانك رب العزة گفت وَ إِنَها لَكَبِیرَةٌ إِلَا عَلَى الْخاشِعِینَ مصطفى (ع) معاذ جبل را گفت آن گه كه از وى سؤال كرد حدّثنى بعمل یدخلنى الجنة و لا اسألك عن شی ء غیره
فقال صلّى اللَه علیه و آله و سلم بخ بخ! لقد سألت عن عظیم و انه لیسیر على من اراد اللَه بالخیر، ثم قال  تؤمن باللَه و الیوم الآخر و تقیم الصلاة و تعبد اللَه وحده لا تشرك به شیئا .

پس بیان كرد كه صابران را چه ثواب است ایشان كه بار احكام شرع كشند، و فرائض حق گزارند، فقال إِنَ اللَهَ مَعَ الصَابِرِینَ گفت من كه خداوندم با ایشانم بحفظ و رعایت و عنایت، اصحبهم و احفظهم و أتولّاهم و امتعهم.

وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَهِ أَمْواتٌ الآیة... سبب نزول این آیت آن بود كه روز بدر چهارده مرد مسلمان كشته شدند، شش از مهاجران بودند و هشت از انصار، مردمان میگفتند ایشان را كه فلان مرد، و فلان مرد، نعیم دنیا از وى بگشت، رب العالمین گفت مگویید چنین! كه ایشان مردگان نه اند بلكه زندگانند بنزدیك خداوند ایشان، شادان و نازان، طعام و شراب بهشت بى حساب بایشان میرسد و لكن شما نمیدانید.
..........

اگر كسى گوید كه این شهیدان اگر زندگانند و مرتزقان پس چونست كه در جثت ایشان تصرف نیست، و زندگان را تصرف جثت باشد لا محاله؟
جواب آنست كه نه هر كه در جثت وى تصرف نیست مرده بود، نه بینى كه مردم در خواب شود و در جثت وى تصرف نماند و وى مرده نیست؟ و كس باشد كه در خواب چیزى بیند كه از آن اندوهگین شود،
و باشد كه از خواب درآید و هنوز آن بقیت اندوه با وى بود، تا بدانى كه در آن حال زنده است اگر چه متصرف نیست، همچنین ارواح شهدا جائز است كه از اجسام ایشان مفارقت گیرد، و آن گه بنزدیك خداوند باشد نه مرده، پس ایشان را از این جهت مرده نباید گفت بلكه شهید باید گفت، از آنك وى بنزدیك خداى زنده است و روزى میخورد چنانك گفت بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِهِمْ یُرْزَقُونَ و بجاى خویش شرح آن بتمامى گفته شود ان شاء اللَه.

ادامه دارد >>>


توضیح :   بلطف و عنایت الهی ما بترتیب تفسیر « كشف الأسرار و عُدة الأبرار مشهور به تفسیر خواجه عبدالله انصاری . ابوالفضل رشید الدین میبدی » را که تفسیری خاص و ذوقی است برای مخاطبین محترم خویش در این تارنما قرار داده و با همدیگر مرور کرده و ان شاء الله با توجه به شرافت ماه مبارک رمضان که الذی انزلت فیه القرآن میباشد ؛ بقدر وسع خویش بهره برده و برای تامل در آن از صاحب مصحف شریف هم اذن گرفته و هم تقاضای مکشوفی لایه هایی از آن را بنمائیم . حالا با هم پیش میرویم تا بجاهایی که خدای متعال بخواهد برسیم ! ضمنا دوستان توجه داشته باشند که بجز از قرآن کریم که کلام الله متعال است و سخن قطعی شده 14 معصوم علیه السلام بهیچ وجه نمیتوان و نباید هم باعتبار اینکه فلان شخص فلان ادعا را کرده یا فلان حرف را زده است پس ملاک حق و باطل همانست که فلانی گفته ! ابدا چنین نیست بلکه حق خودش ملاک و معیار برای سنجش سخن دیگرانست و بر همین طریق در همین تفسیر اقوالی گاه نقل میشود که ابدا نمیتوان بصحت آن و اعتبار آن اعتنایی کرد ! نباید هم انتظار داشته باشید که باصطلاح قانون همه یا هیچ را درخصوص نقل ها و حتی نظریات اشخاص پیاده کرد . بله بسیاری از نقلها و سخنان میتوانند درست و صحیح باشند همانطوریکه بسیاری از آنها میتوانند نادرست و غلط باشد. مهم آنست که شما سخن ها را بشنوید و از احسن آن تبعیت فرمایید که قول الله متعال هم همین است. در این اثر بعضا در تایید اشخاصی اقوالی نقل شده است که دقیقا نمیتواند با عقیده شیعیان تطابقی داشته باشد چرا که بر اساس مذهب حقه اثنی عشری اتمام حجت بر آنست که وصی پیامبر ختمی مرتبت مولا علی علیه السلام بوده و خلافت آنحضرت بدوازده نفر از همین اهل بیت مکرم اختصاص یافته و لاغیر . این مساله موجب آن نمیشود که ما حتی بعنوان دوستان و محبان و ان شاء الله شیعیان مولا علی (ع) نخواهیم از نظرات و سخنان دیگر فرق اسلامی استفاده کنیم و بر اشتراکاتی که داریم بهره مندی ای نداشته باشیم. از این پست ببعد و با شروع تفسیر بقره ما تصمیم گرفتیم که بخشهایی از متن را که چندان به اصل مطلب لطمه ای نمیزند حذف کنیم بخصوص بعضی از روایتهای مجهول و مجعول را که عدم صحت آنها در بسیاری از تحقیقات جدید اعلام و منتشر شده است.علت اصلی آن هم این بوده که اگر بخواهیم کل متن را منتشر کنیم بالغ بر هزار پست شاید بشود که اصلا در حوصله این وبلاگ نیست . کسانیکه اصل کتاب را میخواهند بخوانند میتوانند مستقیما بدان مراجعه نمایند ما ولی استخوان بندی آنرا حفظ میکنیم و تنها بخشهای غیر ضروری که به اصل مطلب لطمه ای نمیزند را حذف میکنیم . ( محمود زارع )

مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... نظری به سوره مبارکه ناس
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (002)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (003)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (004)

كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (006)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (007)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (008)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (009)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (011)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (012)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (013)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (014)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (016)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (017)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (018)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (019)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (021)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (022)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (023)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (024)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (026)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (027)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (028)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (029)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (031)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (032)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (033)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (034)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)

كشف الأسرار و عُدة الأبرار (036)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (037)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (038)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (039)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (041)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (042)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (043)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (044)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (046)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (047)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (048)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (049)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (051)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (052)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (053)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (054)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (056)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (057)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (058)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (059)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (061)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (062)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (063)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (064)

مطالب اخیر وبلاگ :

قبله های خلق !
یاران امام زمان اهل کجا هستند؟!
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (056)
سید حسن نصرالله و یمن
به یمن یمَن آل سعود تحقیر و در پی آن منهزم خواهند شد
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (054)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (053)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (052)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (051)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
منظور از رب المشرقین و رب المغربین در قرآن
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (049)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (048)
آزمون سخت دوستی خلیل الله
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (047)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (046)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (044)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (043)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (042)
مسلمانی ز سلمان جوی و ...
نصایح مولا علی(ع) به پیرمرد شامی
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (041)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
شرح بیتی از سنایی ( لاهیجی‏ )
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (039)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (038)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (05)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (037)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (036)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (04)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (034)
سید حسن نصرالله و روز قدس
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (03)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (033)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (032)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (02)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (031)
التحصین‏ ابن فهد حلی (7)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (01)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
وصیت مولا علی(ع)به محمد حنفیه
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (029)
منم امیر مومنان و بهترین آفریده خدا
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (028)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (027)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (026)
التحصین‏ ابن فهد حلی (6)


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.