النوبة الثالثة
ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:...قوله تعالى: إِذْ قالَ لَهُ رَبُهُ أَسْلِمْ... الآیة... چون خلیل در روش آمد از حضرت عزت فرمان آمد كه یا ابراهیم هر كه ما را خواهد جمله باید كه ما را بود، تا شطبه از مرادات بشرى و معارضات نفسى با تو مانده است از رنج كوشش بآسایش كشش نرسى، المكاتب عبد ما بقى علیه درهم :
فرمان خدا
ما را خواهى مراد ما باید خواست
یكباره ز پیش خویش بر باید خاست


خلیل گفت خداوندا ابراهیم را نه تدبیر مانده است نه اختیار، اینك آمدم بقدم افتقار، بر حالت انكسار، تا چى فرمایى!
أَسْلَمْتُ خود را بیوكندم و كار خود بتو سپردم، و بهمگى بتو باز گشتم.
فرمان در آمد كه یا ابرهیم دعوایى بس شگرف است، و هر دعوى را معنى باید و هر حقى را حقیقتى باید، اكنون امتحان را پاى دار!
او را امتحان كردند بغیر خویش و جزء خویش و كل خویش:
امتحان بغیر او آن بود كه مال داشت فراوان، گفته اند هفتصد هزار سر گوسپند داشت بهفت هزار گله با هر گله سگى كه قلاده هاى زرین در گردن داشت، او را فرمودند كه دل از همه بردار و در راه خدا خرج كن خلیل همه را در باخت، و هیچیز خود را نگذاشت.

در آثار بیارند كه فریشتگان گفتند بار خدایا! تا این ندا در عالم ملكوت داده كه وَ اتَخَذَ اللَهُ إِبْراهِیمَ خَلِیلًا جانهاى ما در غرقاب است و زهره هاى ما آب گشت. ازین تخصیص، خلیل از كجا مستحق این كرامت گشت؟ ندا آمد كه جبریل پرهاى طاووسى خویش فروگشاى و از ذروه سدره بقمّه آن كوه رو، و خلیل را آزمونى كن. جبریل فرود آمد بصورت یكى از بنى آدم، بتقدیر و تیسیر الهى، آنجا در پس كوه بیستاد، و آواز بر آورد كه یا قدوس خلیل از لذت آن سماع بى هوش گشت، از پاى در آمد گفت یا عبد اللَه یك بار دیگر این نام باز گوى و این گله گوسپند ترا، جبریل یكبار دیگر آواز بر آورد كه یا قدوس! خلیل در خاك تمرغ میكرد چون مرغى نیم بسمل، و میگفت یك بار دیگر بازگوى و گله دیگر ترا.

و حدثتنى یا سعد عنه فزدتنى
جنونا فزدنى من حدیثك یا سعد

همچنین وا مى خواست، و هر بار گله اى گوسپند با آن سگ و قلاده زرین بدو میداد، تا آن همه بداد و در باخت، چون همه در باخته بود آن عقدها محكم تر گشت، عشق و افلاس بهم پیوست. خلیل آواز بر آورد كه یا عبد اللَه یك بار دیگر نام دوست بر گوى و جانم ترا !

مال و زر و چیز رایگان باید باخت
چون كار بجان رسید جان باید باخت


جبریل را وقت خوش گشت، پرهاى طاوسى خویش فرو گشاد و گفت بحق اتخذك خلیلا براستیت بدوست گرفت، اگر قصورى هست در دیده ماست، اما ترا عشق بر كمال است. پس چون جبرئیل بر وى آشكار شد گفت یا خلیل این گوسپندان ما را بكار نیست و ما را بآن حاجت نیست. خلیل گفت اگر ترا بكار نیست و استدن هم در شرط جوانمردى نیست!
جبرئیل گفت اكنون پر كنده كنیم در صحرا و بیابان تا بمراد خود مى چرند. و عالمیان تا قیامت بصید از آن منفعت میگیرند، اكنون گوسپندان كوهى كه در عالم پر كنده اند همه از نژاد آن اند، و هر كه از آن صید گیرد و خورد تا قیامت مهمان خلیل است، و روزیخور خوان احسان حضرت ملك جلیل است.

اما امتحان وى بجزء او آن بود كه وى را خواب نمودند بذبح فرزند، و اشارتى از آن رفت و تمامى آن قصه بجاى خویش گفته شود ان شاء اللَه تعالى.

اما امتحان وى به كل وى آن بود كه نمرود طاغى را بر آن داشتند تا آتش افروخت و منجنیق ساخت تا خلیل را بآتش او كند و خطاب ربانى بآتش پیوسته كه یا نارُ كُونِی بَرْداً وَ سَلاماً خلیل در آن حال گریستن در گرفت، فریشتگان گمان بردند كه خلیل بآن مى گرید كه وى را بآتش مى اوكنند، جبرئیل در آمد و گفت لما ذا تبكى یا خلیل؟ چرا مى گریى؟ گفت از آنك سوختن و كوفتن بر منست و نداء حق بآتش پیوسته! یا جبرئیل اگر هزار بارم بسوختى، و این ندا مرا بودى دوست تر داشتى، یا جبرئیل این گریستن نه بر فوات روح است و سوختن نفس، كه این بر فوات لطائف نداء حق است. و گفته اند جبرئیل براه وى آمد و گفت هل لك من حاجة؟ هیچ حاجت دارى یا خلیل؟ جواب داد امّا الیك فلا بتو ندارم حاجتى جبرئیل گفت باللّه دارى لا محاله، از وى بخواه گفت عجبت مى بینم اگر خفته است تا بیدارش كنم یا خبر ندارد تا بیاگاهانم، حسبى من سؤالى علمه بحالى! فریشته بحار و طوفان آمده كه یا خلیل دستور باشد استوار باش تا بیك چشم زخم این آتش را به نیست آرم، و بیگانگان را هلاك كنم. خلیل گفت همه وى را بندگانند و آفریدگان، اگر خواهد كه ایشان را هلاك كند خود با ایشان تا ود، و در آسمان غلغلى در صفوف فریشتگان افتاده كه بار خدایا در روى زمین خود ابراهیم است كه ترا شناسد و به یگانگى
تو اقرار دهد، و تو خود بهتر دانى او را مى بسوزى؟
فرمان آمد از درگاه بى نیازى كه ساكن باشید و آرام گیرید كه شما از اسرار این كار خبر ندارید! او خلوت گاه دوستى میطلبد، خواهد تا یك نفس بى زحمت اغیار در آن خلوتگاه با ما پردازد. ازینجا بود كه خلیل را پرسیدند پس از آن كه ترا كدام روز خوشتر بود و سازگارتر؟ گفت آن روز كه در آتش نمرود بودم، وقتم خالى بود و دلم صافى، و بحق نزدیك و از خلق معزول.

سقیا لمعهدك الذى لو لم یكن
ما كان قلبى للصّبابة معهدا


چون ابراهیم از كوره امتحان خالص بیرون آمد و اندر گفت اسلمت صادقا رب العالمین رقم خلّت بر وى كشید و جهانیان را اتباع وى فرمود گفت فَاتَبِعُوا مِلَةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ.النوبة الاولى
قوله تعالى: قُولُوا آمَنَا بِاللَهِ گوئید ایمان داریم باللّه
وَ ما أُنْزِلَ إِلَیْنا و بآنچه فرو فرستاده آمد بما
وَ ما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِیمَ و بآنچه فرو فرستاده آمد به ابراهیم،
وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ و به پیغامبران فرزندان یعقوب،
وَ ما أُوتِیَ مُوسى وَ عِیسى و آنچه دادند موسى و عیسى را از نامه و پیغام،
وَ ما أُوتِیَ النَبِیُونَ مِنْ رَبِهِمْ و به آنچه دادند همه پیغامبران را از خداوند ایشان،
لا نُفَرِقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ جدا نكنیم یكى را از پیغامبران از دیگران
وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ و ما وى را گردن نهادگانیم.

فَإِنْ آمَنُوا اگر جهودان بگروند
بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ چنان گرویدن كه شما گرویدید
فَقَدِ اهْتَدَوْا وا راه راست آمدند
وَ إِنْ تَوَلَوْا و اگر بر گردند
فَإِنَما هُمْ فِی شِقاقٍ ایشان در جدایى ستیزند:
فَسَیَكْفِیكَهُمُ اللَهُ آرى كفایت كند ترا اللَه شغل ایشان
وَ هُوَ السَمِیعُ الْعَلِیمُ و اوست شنوا و دانا.

صِبْغَةَ اللَهِ راه نمونى اللَه دانید و سپاس وى بینید و راه وى گزینید
وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَهِ صِبْغَةً و كیست نیكو رجنده تر از اللَه
وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ و ما وى را پرستگارانیم.

قُلْ رسول من گوى
أَ تُحَاجُونَنا فِی اللَهِ بامامى حجت جویید و خصومت سازید در خدا؟
وَ هُوَ رَبُنا وَ رَبُكُمْ و او خداى ماست و خداى شما،
وَ لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ كردار ما ما را و كردار شما شما را،
وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ و انگه ما نه چون شماایم كه ما پاك راهان ایم و پاك دلان.

أَمْ تَقُولُونَ یا مى گوئید
إِنَ إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطَ كه ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط
كانُوا هُوداً جهودان بودند
أَوْ نَصارى و ترسایان میگویند كه ایشان ترسایان بودند،
قُلْ گوى
أَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَهُ شما به دانید یا خدا
وَ مَنْ أَظْلَمُ و كیست بیدادگر تر بر خود؟
مِمَنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ از آن كس كه پنهان كند گواهى كه دارد بنزدیك خویش در نبوت محمد
مِنَ اللَهِ از خداوند عز و جل،
وَ مَا اللَهُ بِغافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ و خداى ناآگاه نیست از آنچه شما میكنید.

تِلْكَ أُمَةٌ قَدْ خَلَتْ ایشان گروهى اند كه رفتند و گذشتند،
لَها ما كَسَبَتْ ایشانراست آنچه كردند و جز او كردار خویش دیدند
وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ و شما راست آنچه كنید و جز او كردار خویش بینید،
وَ لا تُسْئَلُونَ عَمَا كانُوا یَعْمَلُونَ و شما را نپرسند از آنچه ایشان كرده اند.

سَیَقُولُ السُفَهاءُ آرى
گوید گروهى سبك خردان و كم دانان،
مِنَ النَاسِ ازین مردمان، ما
وَلَاهُمْ چه چیز باز گردانید ایشان را
عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَتِی كانُوا عَلَیْها از آن قبله ایشان كه بر آن بودند،
قُلْ گوى
لِلَهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ خدایراست بر آمدن گاه آفتاب و فرو شدن گاه آفتاب
یَهْدِی مَنْ یَشاءُ راه مى نماید آن را كه خواهد
إِلى صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ سوى راه راست درست.

ادامه دارد >>>


توضیح :   بلطف و عنایت الهی ما بترتیب تفسیر « كشف الأسرار و عُدة الأبرار مشهور به تفسیر خواجه عبدالله انصاری . ابوالفضل رشید الدین میبدی » را که تفسیری خاص و ذوقی است برای مخاطبین محترم خویش در این تارنما قرار داده و با همدیگر مرور کرده و ان شاء الله با توجه به شرافت ماه مبارک رمضان که الذی انزلت فیه القرآن میباشد ؛ بقدر وسع خویش بهره برده و برای تامل در آن از صاحب مصحف شریف هم اذن گرفته و هم تقاضای مکشوفی لایه هایی از آن را بنمائیم . حالا با هم پیش میرویم تا بجاهایی که خدای متعال بخواهد برسیم ! ضمنا دوستان توجه داشته باشند که بجز از قرآن کریم که کلام الله متعال است و سخن قطعی شده 14 معصوم علیه السلام بهیچ وجه نمیتوان و نباید هم باعتبار اینکه فلان شخص فلان ادعا را کرده یا فلان حرف را زده است پس ملاک حق و باطل همانست که فلانی گفته ! ابدا چنین نیست بلکه حق خودش ملاک و معیار برای سنجش سخن دیگرانست و بر همین طریق در همین تفسیر اقوالی گاه نقل میشود که ابدا نمیتوان بصحت آن و اعتبار آن اعتنایی کرد ! نباید هم انتظار داشته باشید که باصطلاح قانون همه یا هیچ را درخصوص نقل ها و حتی نظریات اشخاص پیاده کرد . بله بسیاری از نقلها و سخنان میتوانند درست و صحیح باشند همانطوریکه بسیاری از آنها میتوانند نادرست و غلط باشد. مهم آنست که شما سخن ها را بشنوید و از احسن آن تبعیت فرمایید که قول الله متعال هم همین است. در این اثر بعضا در تایید اشخاصی اقوالی نقل شده است که دقیقا نمیتواند با عقیده شیعیان تطابقی داشته باشد چرا که بر اساس مذهب حقه اثنی عشری اتمام حجت بر آنست که وصی پیامبر ختمی مرتبت مولا علی علیه السلام بوده و خلافت آنحضرت بدوازده نفر از همین اهل بیت مکرم اختصاص یافته و لاغیر . این مساله موجب آن نمیشود که ما حتی بعنوان دوستان و محبان و ان شاء الله شیعیان مولا علی (ع) نخواهیم از نظرات و سخنان دیگر فرق اسلامی استفاده کنیم و بر اشتراکاتی که داریم بهره مندی ای نداشته باشیم. از این پست ببعد و با شروع تفسیر بقره ما تصمیم گرفتیم که بخشهایی از متن را که چندان به اصل مطلب لطمه ای نمیزند حذف کنیم بخصوص بعضی از روایتهای مجهول و مجعول را که عدم صحت آنها در بسیاری از تحقیقات جدید اعلام و منتشر شده است.علت اصلی آن هم این بوده که اگر بخواهیم کل متن را منتشر کنیم بالغ بر هزار پست شاید بشود که اصلا در حوصله این وبلاگ نیست . کسانیکه اصل کتاب را میخواهند بخوانند میتوانند مستقیما بدان مراجعه نمایند ما ولی استخوان بندی آنرا حفظ میکنیم و تنها بخشهای غیر ضروری که به اصل مطلب لطمه ای نمیزند را حذف میکنیم . ( محمود زارع )

مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... نظری به سوره مبارکه ناس
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (002)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (003)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (004)

كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (006)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (007)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (008)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (009)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (011)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (012)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (013)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (014)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (016)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (017)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (018)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (019)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (021)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (022)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (023)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (024)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (026)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (027)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (028)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (029)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (031)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (032)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (033)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (034)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)

كشف الأسرار و عُدة الأبرار (036)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (037)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (038)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (039)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (041)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (042)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (043)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (044)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (046)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (047)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (048)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (049)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (051)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (052)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (053)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (054)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (056)


مطالب اخیر وبلاگ :

منظور از رب المشرقین و رب المغربین در قرآن
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (049)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (048)
آزمون سخت دوستی خلیل الله
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (047)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (046)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (044)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (043)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (042)
مسلمانی ز سلمان جوی و ...
نصایح مولا علی(ع) به پیرمرد شامی
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (041)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
شرح بیتی از سنایی ( لاهیجی‏ )
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (039)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (038)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (05)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (037)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (036)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (04)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (034)
سید حسن نصرالله و روز قدس
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (03)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (033)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (032)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (02)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (031)
التحصین‏ ابن فهد حلی (7)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (01)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
وصیت مولا علی(ع)به محمد حنفیه
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (029)
منم امیر مومنان و بهترین آفریده خدا
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (028)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (027)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (026)
التحصین‏ ابن فهد حلی (6)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
دلسوز خود باشید و ظلم بدیگران نکنید
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (024)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (023)
شیعیان آبروی دین هستند
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (022)
پند مولا علی (ع) به نوف بکالی
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (021)
التحصین‏ ابن فهد حلی (5)
خدایی که صدای گناهکار دوستتر دارد
شهرت از منظر امام علی (ع)


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.