النوبة الاولى
ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:...قوله تعالى:
الله نورالسموات والارض
وَ لَمَا جاءَهُمْ كِتابٌ و چون بایشان آمد نامه
مِنْ عِنْدِ اللَهِ از نزدیك خداوند
مُصَدِقٌ استوار گیر و گواه
لِما مَعَهُمْ توریة را كه با ایشانست
وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ و ایشان جهودان از پیش ما
یَسْتَفْتِحُونَ مى نصرت خواستند برسول خدا
عَلَى الَذِینَ كَفَرُوا بر دشمنان خویش كه كافران بودند
فَلَمَا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا چون بایشان آمد آنچه شناختند
كَفَرُوا بِهِ بوى كافر شدند
فَلَعْنَةُ اللَهِ عَلَى الْكافِرِینَ پس اكنون لعنت خدا بر كافران.

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ببد چیزى خویشتن بفروختند
أَنْ یَكْفُرُوا كه كافر میشوند
بِما أَنْزَلَ اللَهُ بآنچه فرو فرستاده اللَه،
بَغْیاً حسد را
أَنْ یُنَزِلَ اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ مى فرو فرستد از فضل خویش
عَلى مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ بر آن كه خواهد از رهیگان خویش
فَباؤُ بِغَضَبٍ خویشتن را بخشم خداى آوردند و بخشم وى باز گشتند
عَلى غَضَبٍ خشمى بر خشمى
وَ لِلْكافِرِینَ عَذابٌ مُهِینٌ و كافرانراست عذابى خوار كننده.

وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ و چون ایشان را گویند
آمِنُوا بگروید
بِما أَنْزَلَ اللَهُ بآنچه اللَه فرو فرستاد
قالُوا بجواب گفتند
نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَیْنا ایمان بدان آریم كه بر ما فرستادند،
وَ یَكْفُرُونَ و كافر میشوند
بِما وَراءَهُ بهر چه جز زان است
وَ هُوَ الْحَقُ و آنچه ایشان را و از آن خواندند راست است و درست،
مُصَدِقاً لِما مَعَهُمْ استوار گیر و گواه آنچه با ایشان است از توریة
قُلْ رسول من گوى ایشان را
فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِیاءَ اللَهِ چرا پیغامبران اللَه را مى كشید؟
مِنْ قَبْلُ از پیش ما
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ اگر بفرستاده من گرویدگانید.

وَ لَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بدرستى كه آمد بشما موسى
بِالْبَیِناتِ با پیغامهاى روشن و نشانهاى راست،
ثُمَ اتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ پس آن گه گوساله را بخدایى گرفتید
مِنْ بَعْدِهِ پس غایب شدن موسى و رفتن وى به طور
وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ و شمااید بچنان ستم بر خود ستمكاران.

وَ إِذْ أَخَذْنا مِیثاقَكُمْ و پیمان ستدیم از شما
وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُورَ و كوه زبر شما برداشتیم،
خُذُوا ما آتَیْناكُمْ گفتیم بگیرید آنچه شما را دادیم
بِقُوَةٍ بعزم راست و تصدیق درست،
وَاسْمَعُوا و پیغام نیوشید و پذیرید،
قالُوا سَمِعْنا گفتند شنیدیم وَ عَصَیْنا و نافرمان شدیم،
وَأُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ و در دلهاى ایشان دارند
الْعِجْلَ دوستى گوساله
بِكُفْرِهِمْ از كافر دلى ایشان
قُلْ رسول من گوى
بِئْسَما یَأْمُرُكُمْ بِهِ إِیمانُكُمْ به بد چیزى میفرماید ایمان شما را
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ اگر بفرستاده ما گرویدگانید.


النوبة الثانیة
قوله تعالى: وَ لَمَا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَهِ كتاب اینجا قرآن است میگوید چون كتاب ما قرآن با محمد بایشان آمد، كتابى كه موافق توریة و انجیل است، از آن روى كه در بیان اصول دین خداوند همه یكسان اند و موافق یكدیگر.
و الیه الاشارة بقوله عز و جل شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِینِ ما وَصَى بِهِ نُوحاً الآیة و گفته اند مُصَدِقٌ لِما مَعَهُمْ معنى آنست كه قرآن راست دارنده و استوار گیرنده توریة است كه در توریة بیان نعت محمد و تحقیق نبوت و رسالت وى بود و قرآن بر وفق آن آمد، پس آن را مصدّق باشد و گواه راست.

وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَذِینَ كَفَرُوا حقیقة الفتح النصرة، و هو على ضربین من دینى و دنیوى. فتح. بر دو قسم است:
یكى آنست كه اللَه تعالى بنده را نصرت میدهد در كار دینى تا در علم و هدایت و راه آسایش بروى گشاده شود، و الیه الاشارة بقوله تعالى إِنَا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِیناً و بقوله تعالى فَعَسَى اللَهُ أَنْ یَأْتِیَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ.
قسمى دیگر فتح دنیوى است كه اللَه بنده را نصرت میدهد در كار دنیوى تا در لذت و راه آسایش بروى گشاده شود، و الیه الاشارة بقوله تعالى فَلَمَا نَسُوا ما ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَیْهِمْ أَبْوابَ كُلِ شَی ءٍ.

اما سبب نزول این آیت آن بود كه سعید جبیر گفت: در جاهلیت جهودان ساكنان مدینه بودند، و كفار عرب بجنگ ایشان بیرون آمدند، و ایشان را در مدینه قلعتها بود استوار كرده و محكم، چون با عرب جنگ در پیوستندید اگر هزیمت بریشان آمدى به قلعتها پناه گرفتندى و عرب بپایان قلعه نشسته و ایشان را حصار میدادندى. چون كار بریشان تنگ شدى و ضعف ایشان پیدا گشتى، دستها برداشتندى سوى آسمان و به محمد كه رسول آخر الزمان است نصرت خواستندى و گفتندى اللهم انا نستنصرك بالنبى محمد عبدك و رسولك نزلنا هذا البلد ننتظر زمان الخروج فننصره بار خدایا دانى كه نشسته ایم در این شهر منتظر پیغمبر آخر الزمان محمد عربى، نشسته ایم تا بیرون آید و او را یار باشیم و نصرت دهیم، و پیغامش استوار گیریم، خداوندا بحق وى كه ما را بر دشمنان نصرت دهى، رب العالمین گفت فَلَمَا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ چون بایشان آمد آنچه شناخته بودند و دانسته و از كتاب خوانده كه حق است و راست، اول كسى كه كافر شد ایشان بودند، هم پیغام را و هم رساننده فرمانرا بدروغ داشتند.

سلمة بن سلام از بدریان بود گفت جهودى بنزدیك ما بود گفت " اظلّكم زمان نبىّ الحرم الذى یركب البعیر، و یلبس الشملة، یأكل الكسرة، و یقبل الهدیة، و لا یأكل الصدقة " اینك روزگار پیغامبر آخر الزمان در آمد، وقت بیرون آمدن وى در رسید آن پیغامبر كه ننگ ندارد و بر شتر نشیند و شمله در پوشد، و نان ریزه پیش نهد و بخورد، و هدیه قبول كند، و از صدقه هیچ نخورد. و آن گه گفت و ان یكن منكم احد یدركه فهذا. و اشار الیه اگر كسى از شما او را دریابد این مرد باشد یعنى سلمة، قال سلمة فلم یلبث ان قدم رسول اللَه (ص)، قلنا له و اللَه انّه لهو؟ قال نعم و لكنى لا ادع الیهودیّة سلمة گفت بسى بر نیامد كه رسول خدا بما آمد و پیغام حق آورد، و ما گفتیم آن جهود را كه و اللَه این پیغامبر آنست كه تو گفتى و جزوى نیست، جهود گفت آرى هموست كه من گفتم، و لكن من دین جهودى بنگذارم.

صفیه بنت حیى بن اخطب گفت: كه چون مصطفى (ع) در مدینه آمد پدرم حیى بن اخطب و عمّ من ابو یاسر اخطب هر دو بامداد بغلس بیرون شدند بقصد آن تا بدانند كه محمد پیغامبر هست یا نه. گفت بوقت آنكه آفتاب فرو شد بخانه باز آمدند شكسته و كوفته غمناك و حزین، و ایشان مرا مى نواختندى نیك هر بار، آن ساعت كه پیش ایشان رفتم بر عادت خویش و بمن التفات مى نكردند، و هیچ مرا نمى نواختند، و از اندوه و دلتنگى پرواى من خود نداشتند. آن گه بو یاسر به پدرم حیى میگفت أ هو هو؟. گویى او اوست؟
پدرم گفت نعم و اللَه قال و تعرفه و تغشّه؟ قال نعم، قال فما فى نفسك منه؟ قال عداوته و اللَه ما بقیت.

رب العالمین ایشان را گفت فلعنة اللَه على الكافرین لعنت خداى بر كافران، و لعنت راندن باشد و ناپذیرفتن، چون ایشان را در ازل رانده بود آن شناخت و دانش كه ایشان را بود هیچ سود نداشت " من قعد به جدّه لم ینهض به جدّه" كار جدّ ازلى دارد نه جدّ حالى،آنجا كه عنایتست پیروزى را چه نهایت است، جهودان كه معرفت و دانش داشتند چون عنایت با ایشان نبود آن معرفت ایشان را و بال بود، و سبب عقوبت و نكال بود. لعنت خداوند بریشان و خشم بر سر خشم جزاء ایشان، و صعالیك المهاجرین نادان فرا سر كتاب و سنت شدند، چون عنایت ازلى با ایشان بود كار ایشان بجایى رسید كه مصطفى (ع) با ایشان نصرت میخواست بر دشمن.

در خبرست كه كان یستفتح بصعالیك المهاجرین وصعالیك المهاجرین ایشانند كه رسول خدا ایشان را صفت كرده در آن خبر كه ثوبان روایت كرد قال قال رسول اللَه صلّى اللَه علیه و آله و سلّم " حوض ما بین عدن الى عمان شرابه اشدّ بیاضا من اللبن و احلى من العسل، من شرب منه شربة لا یظمأ بعدها ابدا و اول من یرده صعالیك المهاجرین. قلنا و منهم یا رسول اللَه؟ قال الدّنس الثیاب الشعث الرؤوس الذین لا تفتح لهم ابواب السدد و لا یزوّجون المنعمات الذین یعطون ما علیهم و لا یعطون ما لهم بِئْسَمَا اشْتَرَوْا الآیة بئس یستعمل فى مجموع المذامّ كما انّ نعم یستعمل فى مجموع المحامد، و معناه بئسما باعوا به حظ انفسهم من الثواب بالكفر بالقرآن
به بد چیزى خویشتن را بفروختند و ثواب آن از دست بدادند، كه به قرآن كافر شدند.

رب العالمین میگوید آنچه كردند ببغى كردند و حسد بردند كه ما نبوت بفرزندان اسماعیل دادیم نه بفرزندان اسحاق، ذلك فضل اللَه یؤتیه من یشاء، این نبوت و رسالت فضل و كرم خداوندست، آن كس را دهد كه خود خواهد.

ادامه دارد >>>


توضیح :   بلطف و عنایت الهی ما بترتیب تفسیر « كشف الأسرار و عُدة الأبرار مشهور به تفسیر خواجه عبدالله انصاری . ابوالفضل رشید الدین میبدی » را که تفسیری خاص و ذوقی است برای مخاطبین محترم خویش در این تارنما قرار داده و با همدیگر مرور کرده و ان شاء الله با توجه به شرافت ماه مبارک رمضان که الذی انزلت فیه القرآن میباشد ؛ بقدر وسع خویش بهره برده و برای تامل در آن از صاحب مصحف شریف هم اذن گرفته و هم تقاضای مکشوفی لایه هایی از آن را بنمائیم . حالا با هم پیش میرویم تا بجاهایی که خدای متعال بخواهد برسیم ! ضمنا دوستان توجه داشته باشند که بجز از قرآن کریم که کلام الله متعال است و سخن قطعی شده 14 معصوم علیه السلام بهیچ وجه نمیتوان و نباید هم باعتبار اینکه فلان شخص فلان ادعا را کرده یا فلان حرف را زده است پس ملاک حق و باطل همانست که فلانی گفته ! ابدا چنین نیست بلکه حق خودش ملاک و معیار برای سنجش سخن دیگرانست و بر همین طریق در همین تفسیر اقوالی گاه نقل میشود که ابدا نمیتوان بصحت آن و اعتبار آن اعتنایی کرد ! نباید هم انتظار داشته باشید که باصطلاح قانون همه یا هیچ را درخصوص نقل ها و حتی نظریات اشخاص پیاده کرد . بله بسیاری از نقلها و سخنان میتوانند درست و صحیح باشند همانطوریکه بسیاری از آنها میتوانند نادرست و غلط باشد. مهم آنست که شما سخن ها را بشنوید و از احسن آن تبعیت فرمایید که قول الله متعال هم همین است. در این اثر بعضا در تایید اشخاصی اقوالی نقل شده است که دقیقا نمیتواند با عقیده شیعیان تطابقی داشته باشد چرا که بر اساس مذهب حقه اثنی عشری اتمام حجت بر آنست که وصی پیامبر ختمی مرتبت مولا علی علیه السلام بوده و خلافت آنحضرت بدوازده نفر از همین اهل بیت مکرم اختصاص یافته و لاغیر . این مساله موجب آن نمیشود که ما حتی بعنوان دوستان و محبان و ان شاء الله شیعیان مولا علی (ع) نخواهیم از نظرات و سخنان دیگر فرق اسلامی استفاده کنیم و بر اشتراکاتی که داریم بهره مندی ای نداشته باشیم. از این پست ببعد و با شروع تفسیر بقره ما تصمیم گرفتیم که بخشهایی از متن را که چندان به اصل مطلب لطمه ای نمیزند حذف کنیم بخصوص بعضی از روایتهای مجهول و مجعول را که عدم صحت آنها در بسیاری از تحقیقات جدید اعلام و منتشر شده است.علت اصلی آن هم این بوده که اگر بخواهیم کل متن را منتشر کنیم بالغ بر هزار پست شاید بشود که اصلا در حوصله این وبلاگ نیست . کسانیکه اصل کتاب را میخواهند بخوانند میتوانند مستقیما بدان مراجعه نمایند ما ولی استخوان بندی آنرا حفظ میکنیم و تنها بخشهای غیر ضروری که به اصل مطلب لطمه ای نمیزند را حذف میکنیم . ( محمود زارع )


مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... نظری به سوره مبارکه ناس
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (002)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (003)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (004)

كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (006)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (007)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (008)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (009)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (011)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (012)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (013)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (014)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (016)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (017)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (018)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (019)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (021)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (022)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (023)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (024)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (026)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (027)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (028)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (029)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (031)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (032)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (033)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (034)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)

كشف الأسرار و عُدة الأبرار (036)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (037)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (038)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (039)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (041)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (042)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (043)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (044)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (046)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (047)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (048)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (049)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)


مطالب اخیر وبلاگ :

كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (04)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (034)
سید حسن نصرالله و روز قدس
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (03)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (033)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (032)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (02)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (031)
التحصین‏ ابن فهد حلی (7)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (01)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
وصیت مولا علی(ع)به محمد حنفیه
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (029)
منم امیر مومنان و بهترین آفریده خدا
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (028)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (027)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (026)
التحصین‏ ابن فهد حلی (6)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
دلسوز خود باشید و ظلم بدیگران نکنید
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (024)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (023)
شیعیان آبروی دین هستند
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (022)
پند مولا علی (ع) به نوف بکالی
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (021)
التحصین‏ ابن فهد حلی (5)
خدایی که صدای گناهکار دوستتر دارد
شهرت از منظر امام علی (ع)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (019)
التحصین‏ ابن فهد حلی (4)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (018)
Flight 655
یا اباصالح المهدی علیه السلام
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (017)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (016)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (014)
التحصین‏ ابن فهد حلی (3)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (013)
التحصین‏ ابن فهد حلی (2)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (012)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (011)
التحصین‏ ابن فهد حلی (1)
بندگان خاص خدا آشکارا پنهانند !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (009)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (008)
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.