امام علی (ع) در نصایح خود به امام حسین (ع) فرمود :

کشتار کودکان یمن توسط آل سعود

پسر جانم تو را سفارش میكنم
به تقوى از خدا در توانگرى و بینوائى
و گفتار حق ، در حال خشنودى
و خشم و میانه روى در حال توانگرى و بینوائى
و به عدالت نسبت به دوست و دشمن و به كردار ( خوب ) در حال نشاط و كسالت
و به رضاى از خدا در سختى و خوشى .

پسر جانم
هر بدحالى كه دنبالش بهشت باشد بد حالى نیست و هیچ خوشى كه دنبالش دوزخ باشد خوشى نیست ، هر نعمتى در برابر بهشت كوچك است و هر بلا در برابر دوزخ عافیت است.

و بدان پسر جانم
كه هر كه عیب خود دید از عیب دیگران دل برید
و هر كه جامه ی تقوى نپوشید جامه ‏اى او را نپوشد
و هر كه به قسمت خدا خشنود است غم نخورد بر آنچه از دستش رفته،
و هر كه شمشیر ستم كشد ، بدان كشته شود
و هركس چاهى براى برادرش كند ، در آن افتد ،

و هر كه پرده دیگرى بدرد ، عیبهاى خانه ‏اش عیان گردد ،
و هر كه خطاى خود را فراموش كند ، خطاى دیگرى را بزرگ شمارد،
و هر كه در همه كار به سختى اندر شود نابود گردد،
و هر كه در گردابها پرت شود غرقه گردد ،
و هر كه برأى خود  خودبینى كند گمراه گردد
و هر كه به عقل خود بی ‏نیازى كند بلغزد ،
و هر كه بمردم گردن فرازى كند زبون شود ،
و هر كه با دانشمندان بیامیزد ( رفت و آمد کند ) با وقار گردد
و هر كه با اوباش بیامیزد ( رفت و آمد کند ) زبون ( خوار ) شود،
و هر كه با مردم نابخردى كند دشنام شنود ،
و هر كه به جاهاى بد رود متهم گردد،
و هر كه شوخى كند سبك شود ،
و هر كه بسیار چیزى را برگیرد بدان شناخته شود
و هر كه پر گوید ( زیاد حرف بزند ) پر خطا كند،
و هر كه پر خطا كند كم ‏شرم شود
و هر كه كم ‏شرم باشد كم ورع است
و هر كه كم ورع باشد دلش بمیرد
و هر كه دل مرده شد به دوزخ رود.


پسر جانم

هر كه به عیب مردم نگرد و آن را براى خود پسندد خود همان احمق است،
و هر كه اندیشد عبرت گیرد و هر كه عبرت گیرد به گوشه ‏اى نشیند و هر كه گوشه نشیند سالم بماند ،
و هر كه ترك شهوت كند آزاد باشد ،
و هر كه حسد را وانهد محبوب مردم باشد.

پسر جانم
عزت مؤمن بی ‏نیازى او است از مردم ،
قناعت مالى است كه تمام نشود ،
هر كه زیاد  یاد مرگ كند به اندكى از دنیا خشنود گردد ،
و هر كه بداند سخنش از كردار او است ، كم سخن گوید مگر در آنچه سودش بخشد.

پسر جانم
شگفتا از كسى كه از كیفر بترسد و دست باز ندارد و امید ثواب دارد و توبه نكند و كار نكند.

پسر جانم
اندیشه روشنى آورد و غفلت تاریكى و جدال گمراهى آورد  (شاید تصحیف «الجهالة ضلالة» باشد «مصحح»)،
سعید آن كس است كه از دیگرى پند گیرد،
ادب بهترین میراث است،
و حسن خلق بهترین همنشین است،
با قطع رحم فائده و افزونى میسر نیست
و با هرزگى توانگرى میسر نیست.

پسر جانم
عافیت ده جزء است و نه جزء آنها در خاموشى است جز به ذكر خدا ( به یاد خدا بودن و گناه نکردن ) ، و یكى هم در ترك همنشینى نابخردانست.

پسر جانم
هر كه به نافرمانیهاى خدا در انجمنها جست گیرد خدایش زبون سازد و هر كه دانش جوید دانا شود.

پسر جانم
سر دانش نرمش است و آفتش كج خلقى،
و صبر بر مصیبتها از گنجینه‏ هاى ایمان است
و پارسائى زیور فقر است
و شكر زیور توانگرى،
بسیار دیدن كردن ملالت آرد ،
و آرامش و اعتماد پیش از آزمایش بی ‏احتیاطى است،
و خودبینى مرد دلیل سستى عقل او است.

پسر جانم
چه بسیار نگاهى كه افسوس آورد
و چه بسیار سخنى كه نعمت را ببرد.

پسر جانم
شرافتى برتر از اسلام نیست
و كرمى عزیزتر از تقوى
و دژى محكمتر از ورع
و نه شفیعى مؤثرتر از توبه
و نه جامه ‏اى زیباتر از عافیت
و نه مالى نیازبرتر از رضاى بقوت،
هر كه به همان گذران روزانه خشنود است زود به آسایش رسیده و به آرامش اندر شده.

پسر جانم
آز كلید رنج است و مركب سختى و باعث پرت شدن در گناهان،
و شكم ‏پرستى یا شیفتگى به دنیا هر عیب بدى را در بر دارد ،
براى ادب یافتن خود تو همان بس آنچه را كه از دیگرى بد دارى،
برادرت همان حق برتو دارد كه تو بر او دارى  ،
هر كه بی‏ عاقبت‏ اندیشى خود را وارد كارها كند در معرض گرفتاریها است،
تدبیر پیش از عمل تو را از پشیمانى آسوده كند،
هر كه دلیل آراء را در نظر آورد مواقع خطاء را بفهمد،
صبر سپریست از نیازمندى،
بخل روپوش زبونیست،
حرص نشانه نیاز است،
خویش مهربان ندار بهتر است از ثروتمند جفاكار،
هر چیزى را قوتى است و آدمیزاده قوت مرگ است.

پسر جانم
هیچ گنه كارى را نا امید مكن چه بسیار دلداده گناه كه عاقبت به خیر شده و چه بسیار خوش كردارى كه در پایان عمر تباه شده و به دوزخ رفته نعوذ باللَّه.

پسر جانم
بسیار نافرمانى كه نجات یافته
و بسیار با كردارى كه سقوط كرده،

هر كه دنبال راستى باشد سبك بار است،
مخالفت با نفس رشد او است ،
هر ساعتى كه بگذرد عمر را كم كند،
واى بر حال ستمكاران از احكم الحاكمین و داناى درون نهان‏ كننده ‏ها.

پسر جانم
چه بد نوشته ‏ایست براى معاد تجاوز بر عباد (بندگان
در هر نوشیدنى گلوگیرى امكان دارد و در هر لقمه به گلو ماندن،
هرگز به نعمتى نرسى جز با جدائى از نعمت دیگر،
چه اندازه آسایش به رنج نزدیك است و تنگدستى به نعمت و مرگ به زندگى و بیمارى به تندرستى،
خوشا بر كسى كه خاص خدا كند كردار و دانش و دوستى و دشمنى و گرفتن و نگرفتن و نهادن و گفتن و خموشى و كردار و گفتار خود را
و ‏به از دانائى كه عمل كند و بكوشد
و از شبیخون مرگ بهراسد و آماده باشد و مهیا گردد،
اگرش پرسند اندرز دهد و اگرش وانهند خموش باشد،
سخنش درست باشد
و خموشیش از درماندگى در پاسخ نباشد،
واى بر آنكه گرفتار حرمان و خذلان و نافرمانیست
و از خود نیكو شمارد آنچه را از دیگرى بد دارد
و به مردم عیب گیرد آنچه را خود بعمل آرد.


بدان اى پسر جانم
كه هر كه شیرین‏ سخن شد دوست داشتنى است
خدا تو را براى هدایتش موفق دارد و از اهل طاعتش مقرر سازد بقدرت خود زیرا كه او جواد و كریم است.   

« تحف العقول  صفحه 83 »

مطالب مرتبط:


مطالب اخیر وبلاگ:

السائر الحائر (3)
السائر الحائر (2)
نقشه منطقه ای پیش شماره های تلفن همراه
حقیقة الحقایق
نازنین از عشق مردم ناز تا کی میکنی (دو اثر از استاد اسحاقی) + دانلود
رساله مشواق‏ فیض کاشانی (04)
السائر الحائر (1)
عشقم و امیرم آقا حسین بن علی است
حسین (ع) نیز خود چو باران است!
ترنمی شعرگونه (بی نام ؛ بی سر ) پیکش مولا حسین جان
رساله مشواق‏ فیض کاشانی (03)
نگهداری و زایش داعش !
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (10)
مکر الهی است که مستکبران با دست خود تحقیر شوند
زهد و ریا و زاهد ریایی
نشانه ها را دریابید ! (01)
وحدت وجود یا وحدت موجود (5)
هرگز نمیشد باورم (سالار عقیلی) + دانلود
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (09)
شهرت بی ظرفیت آفت است
یوسفان از رشک زشتان مخفی اند
رساله مشواق‏ فیض کاشانی (02)
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (08)
رساله مشواق‏ فیض کاشانی (01)
حدیث حقیقت
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (07)
ریشه وهابیت
وحدت وجود یا وحدت موجود (4)
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (06)
وحدت وجود یا وحدت موجود (3)
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (05 )
The Beginning of Revelation
بعثت پیامبر شریعت سمهه و سهله و بیضاء حضرت محمد (ص)مبارک
وحدت وجود یا وحدت موجود (2)
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (04 )
وحدت وجود یا وحدت موجود (1)
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (03 )
مکافات عمل (نتیجه تمسخر کردن)
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (02 )
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (01 )
مکافات عمل (تبدیل آب شیر به سیل)
ائمه اثنی عشر
اسب
عوعوی سگان آل سعود هم بگذرد !
مکافات عمل ( انعکاس اعمال )
چند کلمه از امیر کلام علیه السلام
خلقت بی نقص الهی
تندروی و کندروی از نادانی است !
لاف بلاغت مزن با ...
زاهدنما مباش و ...توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.