علی (ع) با حق و حق با علی است!
مهمترین مساله اختلافی بین مسلمانان ( خلافت بعد از رسول  « ص » )

ساری , گاهنوشته های محمود زارع(حق با علی است)

     مرحوم ملا محمدباقر مجلسی در جلد نخست کتاب « حق الیقین » بحثی را تحت عنوان ( در اثبات امامت علی علیه السلام ) {1}   ذکر و در آنجا باین موضوع پرداخته است .

     وی ضمن درج مقدماتی برای این بحث بخصوص در بیان اثبات امامت ؛ خصال و صفات امام و طریق شناخت آن که در واقع میتوان این مقدمات را باب ورود به همین موضوع دانست ؛ به اعلام موضع و نظر خویش می پردازد. از اینجا به بعد تا آخر جلد نخست کتاب را فی الواقع بهمین موضوع اختصاص داده است.

     ... دوستانی یکزمان بمناسبت طرح مباحث کتاب حق الیقین که ( الحق و الانصاف کتاب بسیار خوبی است ) طی مطالعه بدانها عرضه میداشتم بمن گفته بودند که ... از نحوه بیان آنمرحوم از جهتی میتوان اینطور اسشمام کرد که وی اصولا گاهی تا حد و مرز تعیین وظیفه برای حضرت حق بخصوص در ضرورت وجود و نیز تعیین امام گویا پیش میرود . هر چند که وی دلسوزانه و واقعا از سر بصیرت و درک خالصانه خویش بدین معرفت رسیده است اما در بیان چنین ضرورتی کمی گزنده , مطالب خویش را بیان میدارد. یعنی لااقل برای بعضی چنین ذائقه ای پیدا میشود !

     وی وجوه مختلفی را برای ضرورت وجود و تعیین امام معصوم از جانب حق تعالی برمیشمارد - که ما در این مقال قصد طرح چنین بحثی را نداریم و شاید در جایی که لازم باشد به جزئیاتی بیشتر در بحث امامت بپردازیم  اشاره ای نیز به این وجوه و شیوه و نحوه استدلال مرحوم مجلسی بپردازیم - ولی بطور خلاصه ایشان بحکم قطعی عقل معتقد به اولا ضرورت و ثانیا عصمت و مهمتر نصب امام از جانب پروردگار میباشند و مسائل مهم و جالبی را هم طرح و مورد مداقه قرار میدهند.

     بیان استدلال با استمداد از قاعده لطف باری ؛ مساله خاتمیت ؛ عادت گذشته خداوند در نصب خلیفه برای تمامی رسل و انبیاء ماضیه ؛ و امثالهم با ذکر مثالهایی برای ایضاح مطلب ؛ الحق و والانصاف مایه گذاشته است !

     اینکه در سطور قبلی اشاره کردیم که وی بنوعی تا مرز تعیین تکلیف برای حضرت باری پیش رفته بیشتر ناظر به این موضوع میباشد که ایشان عدم وجود و نصب امام را بنوعی نقص در کار خداوند و پیامبرش و کلا اقدامی غیرعقلایی میداند. به این جملات وی که در همین کتاب آمده است , توجه فرمایید :

     « ... آنچه فرقه ناجیه امامیه برآن اتفاق کرده اند آنستکه واجب است بر پروردگار عالم عقلا و سمعا نصب کردن امام ...  » {2}

     یا جملاتی را از وی در غامض و مجمل بودن قرآن مجید با شدت و حدت خاصی می بینیم که گرچه مقصودش را خواننده میتواند بنوعی لطیفتر و محترمانه تر درک نماید اما شیوه بیان وی را میتوان کمی گزنده دانست . منباب مثال در همین خصوص به این جملات توجه فرمایید :

     « ... و کتاب مجمل غامض ذو وجوه و محاملی در میان ایشان بگذارند که هنوز آن کتاب جمع و ترتیب نیافته باشد و آنچه در آن باشد در غایت اجمال باشد و هرکس بنحوی فهمد و مفسری از برای آن تعیین نفرمایند یا آنکه از هزار یک احکام ضروریه در ظاهر آن نباشد و ...  » ! {3}

     خوب آیا تبیین وضعیت کتاب مقدس الهی آنهم با چنین شیوه و ادبیاتی را چندان محترمانه و حرمت دارانه میدانید یا خیر؟! در صورتی که برای بیان ضرورت امامت و لزوم نصب امام معصوم و .... شاید لازم نباشد که اینقدر از قرآن آنهم بدینصورت مایه بگذاریم که بلی مثلا غامض و ذووجوه و محاملی و .... میباشد !!! ما تنها از این رو بود که به آن جمله معترضه اشاره کردیم و درواقع بیان تفاوت ما در شیوه بیان جملات میباشد آنهم در خصوص اظهار نظر پیرامون اساسی ترین رکن و محوری ترین مساله در بین مسلمین بلکه کلیه خلق الله ؛ یعنی قرآن مجید و فرقان عظیم با آنهمه القاب و عظمتی که در خود این کتاب مقدس برایش ذکر شده است !

     هر چند که شاید بسیاری از مخاطبین ؛ نگارنده را غافل از این مساله بدانند که بلی قرآن کریم مفسر میخواهد و بدون مفسر نمیتوان به قرآن رجوع کاملی داشت و آن مفسر واقعی همان امام (ع) هست و حتی با ذکر مواردی از تاریخ صدر اسلام بخواهند این بنده را مورد شماتت قرار دهند که نتوانستم فهم کلام مرحوم مجلسی نمایم چرا که بلی در جنگی امیرالمومنین (ع) جایی فرموده که   به قرآنهایی که برای فریب بر سر نیزه کرده اند توجهی نکنید چونکه قرآن ناطق منم که امامم و نیز ذکر بعض دیکر از روایات و احادیث معتبره در استدلال خویش !

     میگوئیم که ما نیز بدین موارد عطف توجه کافی و وافی را بلطف حضرت حق داریم ولی اشکال ما در نحوه بیان با شدت و حدت خاص ایشان آنهم با ورود بمرزهای خاصی که میبایست آرامتر و با طمانینه تر و رعایت احترام و مراعات بیشتر بساحت مقدس قرآن نزدیک میشد! بوده و میباشد.

     در خصوص غلظت کلام ایشان نسبت به کتاب الهی در جملاتی که از وی نقل کردیم لازم دیدیم که باز بخود نوشته وی در یکی دو صفحه بعدی که بذکر دلیل چهارم میپردازند استناد بیجوئیم که بنوعی خود آنمرحوم سخنان قبلی خویش را حالا اگر نگوئیم نقض بلکه میگوئیم که تلطیف نموده است . آنجا از اجمال و غامض بودن و ... قرآن داد سخن داده بود و بشدت از کلامش بوی نارسایی آن کتاب مقدس برای استفاده بشر میرفت در اینجا برعکس خودش با ذکر آیاتی قرآن را کتابی مفصل – نه مجمل – تفضیلی – نه غامض – ذکر فرموده است . بهتر است عین کلام خود ایشان را که ذکر آیات مورد نظر نیز در آن رفت را نقل کنیم:

     « آیات بسیاری است که دلالت میکند بر آنکه خدا همه چیز را در قرآن مجید بیان فرموده است مثل ما فرطنا فی الکتاب من شیء یعنی تقصیر نکردیم در کتاب از هیچ چیز و کل شیء فصلناه تفضیلا و هر چیزیرا تفصیل دادیم تفصیل دادنی و لارطب ولایابس الا فی کتاب مبین و هیچ خشک و تری نیست مگر آنکه در کتاب ظاهر کننده هست پس هرگاه حقتعالی در قرآن مجید همه چیز را بیان فرموده باشد چون تواند بود که تعیین امام که اهم امور است را بیان نفرموده باشد.» 

     ایشان همانند اکثر قریب باتفاق علمای معزز امامیه نزول آیه شریفه « الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ...» را بر دو وجه و دلیل تفسیر نموده که ضرورت امامت و نیز نصب حضرت علی (ع) را میتوان از آن مستفاد نمود و با اعتقاد باینکه این آیه بعد از نصب امیرالمومنین (ع) در روز غدیر خم نازل شده است ؛ مدعای خویش را مستند به قرآن کریم می نمایند!

     مرحوم مجلسی تاکید و تکیه خاصی را روی قاعده لطف خداوند داشته و در همین راستا نعمت امامت را بعد از نعمت نبوت عظیم ترین لطف خداوند بخلق میداند و استدلال میکند که چطور خداوند نعمات دنیاوی مانند رزق و روزی را برعهده احدی بجز خویش نگذاشته در حالی که این نعمات در مقایسه با نعمت امامت از لحاظ درجه و رتبه پست میباشد .

     ایشان با ذکر چنین مطلبی چند منظور را میرساند :
     اول آنکه خداوند براساس همین قاعده لطف و ضرورت وجود و وجوب لطف نمیتواند نسبت به سرنوشت مردم بعد از نبوت بی توجه باشد و لذا امامت را که لطف عظیمی است فرو نگذارده است .
     و ثانیا آنکه این نعمت را بدست مردم قرار ننهاده است که مردم نسبت به تقسیم آن تصمیم بگیرند چرا که ایشان در مقایسه نعمات کم رتبه تر مانند رزق و روزی دنیا را بالاستقلال بخود دانسته ولی نعمت عظمای امامت را مستقلا بخود وابسته ننماید و بمردم واگذار نماید آنهم مردمی با آن وضعیت خاص صدر اسلام ! در این باره سند قرآن نیز ذکر میکند که اشاره به این آیه {5} میشود...

توضیح : از مدتی قبل داشتم درباره نظر اندیشمندان و مشاهیر مختلف و مطرح درباره امر خلافت بعد از نبوت بررسی میکردم که متاسفانه کارم نیمه تمام رها شد و بیشتر این مساله برمیگردد به مزاحمت عده ای از همکاران جیغوله در اداره ای که قبلا بودم و همواره نقشی جز مزاحمت برای هر گونه کار خیری را نداشته اند ... مع الوصف بخشی از آن مطلب و تحقیق را که در اینجا فقط خلاصه نظر مرحوم ملا محمدباقر مجلسی (ره) را بمناسبت 13 رجب و زادروز مولا امیرالمومنین علیه السلام در این پست منتشر کرده و زاد روز آن ولی اعظم الهی را به همه تهنیت عرض میکنم !

ساری , گاهنوشته های محمود زارع
فروردین 94
http://www.mzare.irپاورقی
---------------
 1.  صفحه 51 کتاب حق الیقین مرحوم مجلسی . انتشارات علمیه اسلامیه
 2.  صفحه 36 همان مآخذ
 3.  صفحه 37 همان ماخذ
 4.  نقل بمضمون
 5.  وقالوا لو لا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم اهم یقسمون رحمه ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوه الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمه ربک خیر مما یجمعون

ساری , گاهنوشته های محمود زارع(امام علی و حکومت)


مطالب اخیر وبلاگ:
حشر محبان علی با علـی , حشر غلامان عمر با عمر
مولا علی(ع) یاور و غمخوار پیامبر(ص)
جـان عالــم بـه فـــدای تــو علـــی (ع)
تا غدیر با مولا علی (ع)
بنده پادشاه ...
سبحه تزویر شیخ ...
بقای ریای زاهد و مردم نادان
پند زاهد ... !
زندگی بمیزان باخت ...
از نفرین پدر و مادر بترسید
نوشته سردر بهشت
ملا هادی سبزواری و حیوانیت و انسانیت !
صلح و دوستی
گفتگو آیین درویشی نبود
سگ ها و انسان ها !
انسان عجیب مختار یا دربند ... !
یقین
جـــنّ
دلاور شهید اسماعیل حیدری
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
روز و شب و غوغا و آسمان
شب و آسمان و زمین و ...
درباره حضرت بقیه الله (ع) مقصر مائیم!
لذت بخشش
هــــو
توجیه عبادت و سپاس مقبول الهی
اندر میان جمع چه جان است آن یکی
من کشته عباراتم !
لالایی برای مادر ( موسیقی مازندرانی + دانلود)
زندگی و آدمیزاده اورجینال (05)
عشق وافی است و ...
دعا و اظهار حاجت شرط اجابت
شیره خرما
عبادت دلی و دل عبادت
تثلیث در مسیحیت
علت سقوط حکومت بنی امیه (دوستان و دشمنان)
ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن مبارک
قرآن کریم و والدین
نیکی به والدین
پنج تن آل عبا و حدیث کساء
فضیلت نام شریف رب
ذکر و مراتب اذکار
خاموشی و سکوت
دوری از سگ نفس
الله و تفسیر اجزای لفظ شریف
اعداد ابجد (اسلام با محمد و ایمان با علی)
خواب و رویا (1)
با تو حیات و زندگی ...
کز دل هوا دارم تو را
آن نفس خواهد ز باران پاکترتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.