به چاه افكندن و به چاه افتادنساری , گاهنوشته های محمود زارع(مکافات عمل)
در روزنامه اى دیدم نوشته بود: شخصى از طهران قصد كرد كه با عیالش به اصفهان برود و لكن چون شخصى ثروتمند با غیرتى بود، از براى آنكه مبادا چشم نامحرمى به عیالش بیفتد، ماشین سوارى به تنهایى كرایه كرد و از طهران به طرف اصفهان حركت نمود.

راننده ماشین فكر كرد كه : این مرد و زن از ثروتمندان مهم طهران مى باشند و فعلا اختیار آنها در دست من است . بهتر آن كه ماشین را در یكى از این دره هاى كوه ببرم و چون نصف شب است و كسى نیست ، آنها را برهنه كنم و جان خود را از این گرفتارى شوفرى و دربدرى بیابانها نجات دهم .

پس از تصمیم به عمل ، ماشین را در دره كوهى برد و كاردى كه داشت به روى بیچارگان برآمد. و هر چه آنها الحاح مى كردند، به دل سنگ آن مرد اثر نمى كرد. لكن در آخر به آنها گفت :

چاهى در این نزدیكى هست ، كه از آن به گوسفندان آب مى دهند. یا بیایید خود را به فوریت میان آن چاه بیفكنید، تا اگر در میان آن چاه هلاك شدید كه فبها و اگر هلاك نگشتید تا مى آید كسى شما را از چاه بیرون آورد، من خود را به اصفهان برسانم و نمره ماشین خود را عوض كنم كه مبتلا نگردم .

آنها چون از براى خویش چاره اى ندیدند، خود را در میان آن چاه افكندند و اتفاقا آب آن چاه تا بالاى زانوى آنها بیش نبود و آن بیچارگان تا فردا قبل از ظهر با آن حال در میان آب زندگى مى كردند.

و آن شوفر چون به نزدیكى اصفهان رسیده بود، به فوریت خود را به اصفهان رسانید و فردا صبح زود مراجعه كرد از براى آنكه نمره ماشین خود را عوض كند. دید معطلى و حق و حساب زیاد بر مى دارد؛ خود را ملامت كرد كه چرا آنها را نكشتم تا اینكه به این گرفتارى متبلا گردیدم .

بعد در پیش خود گفت : باز بهتر آن است كه زود خود را در بالاى چاه برسانم و اگر هلاك نشده اند، آنها را بكشم تا اینكه فكرم آسوده گردد و لذا سه نفر مسافر طهران كه حاضر بود سوار كرد و به عجله برگشت . و به مسافرین گفت : آب ماشین تمام شده ؛ در این نزدیكى چاهى است كه مى روم آب بیاورم . و به عجله به طرف چاه روان گشت .

چون در بالاى چاه رسید، سرفه اى كرد تا معلوم كند آنها مرده اند یا زنده اند. بیچارگان - چون صداى سرفه شنیدند - با صداى ضعیفى گفتند: كیستى اى بنده خدا؟ به فریاد ما برس و ما را از گرفتارى آب و گل نجات بده .

آن مرد سر خود را پیچید، و در بالاى چاه آمد و گفت : در مقابل میله چاه بیایید تا اینكه طناب پایین كنم . و شما را بالا آورم .

بیچاره گان در مقابل میله چاه آمدند. آن شخص سنگ بزرگى را به نظر گرفت كه بلند كند و بر سر آن بیچارگان بزند و آنها را برین وسیله هلاك نماید. چون دست در زیر سنگ برد كه بلند كند، ناگاه مارى بر دست او زد كه صداى ناله اش بلند شد.

مسافرین چون صداى فریاد او شنیدند، به طرف او دویدند. دیدند در خاك مى غلطد و دیگر زبان ندارد كه حرفى بزند و لكن به كنایه حالى كرد كه مرا مار زده (است ). و طولى نكشید كه جان داد و به عقوبت كردار خویش مبتلا گردید.

مسافرین در گرد جسد او متحیر ایستاده بودند و در صدد بر آمدند كه جسد او را در كنار راه آورند و مراجعت نمایند.

ناگاه صداى ناله بیچارگان از میان چاه به گوش آنها رسید. چون بر سر چاه آمدند نمانده بود، آنها را از میان آب و گل بیرون كشیدند. و چون نیم رمقى بیش در آنها نمانده بود، آنها را در كنار آفتاب خوابانیدند و به هر وسیله بود آب نیم گرم و نباتى به دهان آنها ریختند تا اینكه جانى تازه در كالبد آنها دمیده شد و به حال آمدند.

مسافرین داستان خود را از براى آنها تذكر دادند و آنها هم قضیه خود را از اول تا آخر براى اینها تذكر دادند و آمدند كه جسد شوفر را بردارند و به جاده برسانند. ناگاه آن دو بیچاره گفتند:

به خدا قسم همین مرد ما را در میان چاه افكند و دست در جیب شلوار او نمودند؛ دیدند بعضى از جواهرات و اسكناسهاى آنها در جیب اوست .

مسافرین گفتند:
سزاى چنین شخص جانى آن است كه او را میان چاهى كه شما را افكنده بیندازیم و برویم . او را كشان كشان آوردند و در میان آن چاه افكنده مراجعت نمودند و (بدینسان ) صدق حدیثى كه نقل شد ظاهر گردید.
توضیح : از این به بعد تا یک جایی مطالب و بخصوص حکایاتی واقعی از موضوع « پاداش و یا مکافات عمل » را از منابع مختلف بخصوص از کتابی بهمین نام از آقای سید محمد رضى رضوى در پستهای مختلف منتشر میکنیم ؛ باشد تا مخاطبین محترم بخصوص قشر جوان ما که بدلیل کم بودن چنین تبلیغاتی ( در اثر حجم وسیع تبلیغات سطحی و شعاری و نیز صرفا سیاسی و باندی و ... ) متاسفانه از این خلقیات ( احساس میشود ) فاصله گرفته اند ؛ بیشتر به اخلاق و مکارم اخلاق که اس و اساس دعوت تمام انبیاء بخصوص پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم - بعد از توحید - میباشد , توجه نموده تا انشاء الله آرام آرام در یک وضعیت طبیعی و نرمالی بر اساس فطرت الهی جامعه ما بسلامت بیشتری روی نماید ! ( محمود زارع )


مطالب مرتبط :
مکافات عمل (پاداش ایمان کربلایی کریمی)
مکافات عمل (عافبت بخیری میرغضب)
مکافات عمل (زراعت معنوی )
مکافات عمل ( پاداش پناه دادن )
مکافات عمل (وسعت رزق پاداش بخشش)
مکافات عمل ( پاداش شایان )
مکافات عمل (ایمن مباش از حتی حرف)
مکافات عمل ( مرگ زیات در تنور )
مکافات عمل ( عیب جویی از لباس مردم )
مکافات عمل (کیفر حاکم سامرا)
مکافات عمل (سزای سریع آزار زائر)
مکافات عمل (جزای زمخشرى سنّی)
مکافات عمل (سزاى آزار یك زن)
مکافات عمل (کلاه حاکم و کلاه فقیر)
مکافات عمل (سزا و مکافات حسود)
مکافات عمل (سزاى نومید ساختن)
مکافات عمل (خیانت به نامحرم)
مکافات عمل (زنا و تجاوز)
مکافات عمل (شهادت دو کبک)
مکافات عمل (انتقام از قاتل پدر)
مکافات عمل (جزا به همان تهدید)
مکافات عمل (ظلم عاقبت ندارد)
مکافات عمل (قاتل شهید ثانی)
مکافات عمل (انتقام از شکنجه گر)
مکافات عمل (سزای تهمت)
مکافات عمل (سزای دختر ناسپاس)
مکافات عمل (کیفر مامور حکومت)
مکافات عمل (جزای راهنمایی بد)
مطالب اخیر وبلاگ :
سلام بر حضرت مادر سلام الله
رضای خدا یا رضایت خلق
مکافات عمل (جزای راهنمایی بد)
مکافات عمل (کیفر مامور حکومت)
مکافات عمل (سزای دختر ناسپاس)
خدای زیبا و دوستدار زیبایی
گل عزیز است ...
نعمت خدا و زیبایی ...
دل حرم خداست ...
مکافات عمل (سزای تهمت)
مکافات عمل (انتقام از شکنجه گر)
مکافات عمل (قاتل شهید ثانی)
بابا و اعوان و انصار جدیدش :) (02)
غم غفلت + دانلود
بابا و اعوان و انصار جدیدش :) (01)
رزّاق فقط " او " ست !
مکافات عمل (ظلم عاقبت ندارد)
مکافات عمل (جزا به همان تهدید)
مکافات عمل (انتقام از قاتل پدر)
مکافات عمل (شهادت دو کبک)
مکافات عمل (زنا و تجاوز)
هرگز آرزوى مرگ مكن !
خداوند با ظلم و ظالم چه میکند ؟!
مکافات عمل (خیانت به نامحرم)
مکافات عمل (سزاى نومید ساختن)
رحم کن تا خدا و طبیعت بتو رحم کند
دوستی و برادری توصیه حق
مکافات عمل (سزا و مکافات حسود)
رازپوشی و سعادت و شقاوت
مکافات عمل (کلاه حاکم و کلاه فقیر)
مکافات عمل (سزاى آزار یك زن)
مکافات عمل (جزای زمخشرى سنّی)
چون ازو گشتی همه چیز از تو گشت
رنج و زخم خودی ها ؟!!
To the Youth in Europe and North America
محزون مباش , خدا با ماست !
درود بر شرف حزب الله
شب و راز شب و شب پیمایی ( و خاطراتی از دوران نوجوانی )
همصدا با ولی خدا , دعا برای رزمندگان
MUHAMMAD, THE TRUST-WORTHY
شکوه و شکوه عشق + دانلود
مکافات عمل (سزای سریع آزار زائر)
مکافات عمل (کیفر حاکم سامرا)
حوض کوثر و اصحابی عهدشکن مردود
سگهای حوئب و جنگ جمل
علت صلح امام حسن (ع)
مکافات عمل (جزای قاضی ناصبی)
مکافات عمل ( عیب جویی از لباس مردم )
مکافات عمل ( مرگ زیات در تنور )
!؟ WHICH WAY IS BETTERتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.