1821) من المحرم علی الدجال ان یدخل نقاب المدینه لانها تنقی الخبث کما ینفی الکیر خبث الحدید و لانها لا یقربها الطاعون ولا الدجال .
ساری , گاهنوشته های محمود زارع

« از چیزهائی که بر دجال حرام است پا نهادن بر راههای کوهستانی مدینه منوره است که آنجا سرزمین مقدس است و پلیدی را از بین می برد آنچنانکه کوهر آهنگران پلیدی آهن را، و آنجا سرزمینی است که طاعون و دجال بر آنجا راه ندارد.» [13]

در حدیث 1815 خواندیم که چون دجال به مدینه نزدیک شود در مدینه سه بار زلزله می شود و منافقان و کافران از مدنیه بیرون می روند که آنهم نوعی دفع پلیدی است.

1822) لا یدخل المدینه رعب المسیح الدجال. و لها یومئذ ثلاثه ابواب، لکل باب ملکان .
« رعب و وحشت مسیح کاذب (دجال) وارد مدینه نمی شود. آن روز برای مدینه سه دروازه است و برای هر یکی دو فرشته نگهبان هستند.» [14]

1823) علی نقاب المدینه ملائکه. لا یدخلها الطاعون ولا الدجال .
« بر راههای کوهستانی مدینه فرشتگانی موکل هستند که طاعون و دجال وارد آنها نشوند » [15]

1824) یاتی، و هو محرم علیه ان یدخل نقاب المدینه، فینتهی الی بعض السباخ التی تلیها، فیخرج الیه یومئذ رجل هو من خیر الناس، فیقول له: اشهد انک الدجال. فیقول الدجال: ارایتم ان انا قتلت هذا الرجل ثم احییته، اتشکون فی الامر؟. فیقولون: لا، فیقتله ثم یحییه!. فیقول الرجل حین یحییه: والله ما کنت فیک قط اشد بصیره منی الان. فیرید الدجال ان یقتله ثانیا فلا یسلط علیه .

« بر دجال حرامست که وارد راههای کوهستانی مدینه شود، از این رهگذر به وادیهای نزدیک آن می آید، در آنجا مردی از بهترین مردم به سوی او خارج می شود و می گوید: من گواهی می دهم که تو دجال هستی. دجال می گوید: من اگر این مرد را بکشم و سپس زنده سازم، آیا در مورد این امر باز هم شک می کنید؟!. مردم می گویند: نه. پس او را می کشد و سپس زنده اش می کند. هنگامی که او را زنده می کند، او میگوید: هرگز عقیده من نسبت به شما تغییر نکرده قبلاً هم در همین سطح ترا می شناختم که الان میشناسم. دجال تصمیم می یگرد که یکبار دیگر او را بکشد ولی خداوند دیگر او را مسلط نمی سازد.» [16]

گفته شده که آن مرد حضرت خضر (ه) است، چنانکه گفته شده که سرانجام او را حضرت خضر میکشد.  [17]

روزیکه جهان بشریت از فتنه دجال رهائی یابد « روز رهائی » نامیده می شود.

1852) ولیهبطن الدجال حول کرمان، فی قوم یلبسون الطیالسه و ینتعلون الشعر.
« دجال با گروهی که طیلسان می پوشند و کفش مویین به پا می کنند در حومه کرمان فرود می آید » [18]

1826) یهبط الدجال کل قریه عامره فی الدنیا اثناء المده التی یسیحها فی الارض .
« در مدیت که دجال در روی زمین گردش می کند به همه شهرهای آباد وارد می شود » [19]

1827) یتبعه سبعون الفا من الاتراك و الیهود و اولاد الزنا. و المدمنون علی الخمر و المغنون و اصحاب اللهو و الاعراب، و النساء. و هو یمر بالخربه فیقول لها: اخرجی کنوزك، فتتبعه کنوزها .

« هفتاد هزار ترك، یهود، زنازاده، خواننده، نوزانده، بادیه نشین و زن از او پیروی می کنند. به هر خرابه ای برسد می گوید: گنجهایت را آشکار کن، پس آنچه گنج دارد آشکار می شود.» [20]

1828) الدجال رجل عریض، عینه الیمنی مطموسه، و الیسری کانها کوکب، بین عینیه مکتوب: کافر بالله و برسول الله. یخرج و یدعی انه الرب ولایسمعه احد الا تبعه الا من عصمه الله عزوجل. تکون له جنه و نار، فیقول: هذه جنتی لمن سجد لی، و من ابی ادخلته النار.

« دجال مرد چاقی هست، چشم راستش معیوب است، چشم چپش چون ستاره می درخشد. کسی او را نمیشنود جز اینکه از او پیروی می کند جز کسانیکه خداوند آنها را نگهدارد. بهشت و دوزخی خواهد داشت که خواهد گفت: این بهشت منست برای کسانیکه مرا سجده کنند و این جهنم منست برای کسانیکه از سجده به من ابا کنند.» [21]

1829) عند خروج الدجال تهب ریح عاد، و تسمع صیحه قوم صالح، و یکون مسخ کمسخ اصحاب الرس. وهو یخرج من ناحیه المشرق من قریه یقال لها: دارس. یخرج علی حمار، مطموس العین، مکسور الظفر، یخوض البحار الی کعبه. یدخل کل بلد الا اربع مدن: مکه والمدینه و القدس و طرسوس. و ینزل عیسی (ع) و یکون قتله علی یده بحربه ینزلها معه، و یکون تجوله فی الدنیا اربعین یوما: یوم کسنه، و یوم کشهر، و یوم کجمعه، و سائر ایامه کایام الناس و یقتله عیسی بن مریم باب لد .

« چون دجال خروج کند طوفانی چون طوفان قوم عاد، و بانگی چون بانگ قوم صالح، و مسخی چون مسخ اصحاب رس واقع می شود. وی از مشرق از دهکده ای به نام « دارس » خروج می کند، بر مرکبی نابینا و سم شکسته سوار می شود که تا سینه اش در آب فرو می رود. به هر شهری وارد شود جز چهار شهر: مکه و مدینه و قدس و طرسوس. آنگاه حضرت عیسی (ع) نازل می شود و دجال به دست او کشته می شود با وسیله ای که با خودش موقع نزول می آورد. دجال مدت چهل روز در زمین می گردد که یک روز آن چون یک سال و یک روزش چون یکماه و دیگر روزهایش چون روزهای معمولی. حضرت عیسی (ع) او را در باب لد می کشد.» [22]

و گفته شده که او را حضرت بقیه الله روحی فداه به قتل می رساند و حضرت عیسی (ع) نیز یک ضربه میزند تا کارش را یکسره کند.

1830) یخرج ولست فیکم، فامرو حجیج نفسه!. والله خلیفتی علی کل مسلم. انه شاب قطط عینه قائمه، یخرج ما بین الشام و العراق فیعبث یمینا و شمالا، لبثه فی الارض اربعون یوما: یوم کسنه، و یوم کشهر، و یوم کجمعه، و سائر ایامه کایامکم .

« او هنگامی خروج می کند که من در میان شما نیستم و هر کسی برای خودش حجت است و خداوند ولی منست بر هر مسلمانی. او (دجال) جوانی است با موهای پرپشت، چشمش برآمدگی دارد، از میان شام وعراق خروج می کند، به چپ و راست گردش می کند، مدت چهل روز در روی زمین جولان می کند، روزی چون یکسال، روزی چون یکماه و دیگر روزهایش چون روزهای شما، سرعتش در روی زمین چون باران است، باد به دنبالش حرکت می کند، به نزد قومی می آید و به طرف خود دعوت میکند. او را تکذیب میکنند و دست رد به سینه اش می زنند، بر می گردد، در حالیکه همه اموال آنها را (از طریق سحر و شعبده) با خودش می برد. آنها صبح می کنند و می بینند که چیزی در دست ندارند. آنگاه به سوی آنها باز می گردد و آنها را به سوی خود فرا می خواند و همگی او را تصدیق می کند و دعوتش را می پذیرند. به آسمان می گوید: ببار، آسمان می بارد. به زمین می گوید: برویان، و زمین میرویاند. پس دامهای آنها بهتر از هر زمانی می خورند و به تناسب آن شیر می دهند، آنگاه به ویرانه آمده می گوید: گنجهایت را درآورد. پس بر می گردد و گنجها همانند زنبوران عسل به دنبالش حرکت میکنند. جوان چهارشانه ای را می خواند و با شمشیر دو نیمش می کند و سپس یکبار دیگر فرا می خواند و خنده کنان به او روی می کند.» [23]

امیرمؤمنان (ع) می فرماید:
1831) یخرج الدجال الاکبر، الاعور الممسوح العین الیمنی، والاخری کانها ممزوجه بالدم، لکانها فی الحمره علقه، تاتی الحدقه کهیئه حبه العنب الطافیه علی الماء .

« دجال بزرگ خروج می کند، چشم راستش معیوب است و چشم چپش خون آلود است، گوئی خون بسته است، حدقه چشمش چون یکدانه عناب روی آب شناور است .» [24]

1832) یخرج من بلده باصفهان یقال لها: الیهودیه، عینه الیمنی ممسوحه، و الاخری فی جبهته تضیء کانها کوکب الصبح، فیها علقه کانها ممزوجه بالدم، بین عینیه مکتوب: کافر. یقراه کل کاتب و امی. یخوض البحار، و یسیر بین یدیه جبلان من دخان، و خلفه جبل ابیض یری الناس انه طعام. یخرج فی قحط شدید، تحته حمار احمر طوله سبعون ذراعا، خطوته میل، تطوی له الارض منهلاً منهلاً. لا یمر بماء الاغار الی یوم القیامه: ینادی بصوت عال یسمع بین الخافقین و یبلغ ما شاء الله و یقول: الی الی یا اولیائی. انا الذی خلق فسوی، و قدر فهدی، انا ربکم الاعلی!. هده جنه لمن سجد لی، و من ابی ادخلته النار!. کذب عدوالله، انه اعور، و ربکم لیس باعور.

« از شهر اصفهان، از دهکده ای به نام « یهودیه » خروج می کند، چشم راستش معیوب و چشم دیگرش چون ستاره صبح بر پیشانی اش می درخشد. در چشم چپش چون زالوئی آمیخته با خون است. در میان دو چشمش نوشته شده « کافر » هر درس خوانده و ناخوانده آن را می خواند. وارد دریاها میشود و بر روی دریا حرکت می کند و دو کوه از دود در برابرش حرکت می کند و کوه سفیدی در پشت سرش که مردم آنرا خوراك تصور می کنند. در سال قطحی خروج می کند و بر مرکبی سرخ به طول هفتاد زراع سوار می شود. گامهایش یک میل است، زمین در زیر پاهایش در نوردیده می شود. بر آبی عبور نمی کند جز اینکه برای همیشه در زمین فرو می رود (خشک می شود)، با صدای بلند بانگ می زند که همه شرق و غرب می شنود: ای دوستان و علاقمندان، به سوی من بشتابید که من همان آفریدگاری هستم که جهان را آفرید و کامل گردانید و هدایت نمود. من رب اعلای شما هستم، این بهشت منست برای کسیکه مرا سجده کند و هر کس نافرمانی کند به دوزخ فرو می برم!!! دشمن خدا دروغ می گوید، او کور است و خداوند کور نیست.» [25]

از امام صادق (ع) آمده است که او در دهه اول ماه رجب خروج می کند.خدای تبارك و تعالی از هر عیب و نقصی منزه است، او بیناست ولی بدون نیاز به چشم، او شنواست بدون نیاز به گوش. او از هر گونه نقص و عیب منزه است، به مکان و زمان نیاز ندارد، او جسم نیست و از همه لوازم ماده به دور است، دیدگان او را درك نمی کند و او دیدگان را درك می کند، که او لطیف و خبیر است و از آنچه ستمگران و بی خردان می گویند پاك و منزه است.

1833) انی یکون ذلک و لم یعض الزمان، انی یکون ذلک و لم یجف الاخوان، انی یکون ذلک و لم یظلم السلطان، انی یکون ذلک و لم یقم الزندیق فی قزوین، فیهتک ستورها، و یکفر صدورها و یغیر سورها، و یذهب بهجتها؟!. من قرمنه ادرکه، و من حاربه قتله، و من اعتزله افتخر، و من تابعه کفر، حتی یقوم باکیان: باك یبکی علی دینه، و باك یبکی علی دنیاه .

« چگونه ممکن است مهدی ظهور کند در حالیکه هنوز روزگار سخت نشده است، چگونه ممکن است در حالیکه هنوز دوستان و برادران ستم پیشه نکرده اند، چگونه ممکن است در حالیکه هنوز پادشاه ستم نکرده است. چگونه ممکن است در حالیکه هنوز زندیق از قزوین خروج نکرده است، که پرده ها را بدرد و بزرگان را تکفیر نماید و حدود را تغییر دهد و طراوت آنرا از بین ببرد. هر کس از او فرار کند او را در می یابد، هر کس با او درگیر شود او را می کشد، هر کس از او دوری گزیند افتخاری کسب می کند و هر کس از او پیروی کند کافر می شود. آنگاه مردم به دو دسته گریان تقسیم می شوند، دسته برای دینش گریه می کند ودسته ای برای دنیایش [26 ]

در برخی از احادیث شهر خروج او دقیقاً مشخص شده، در برخی فقط اسم منطقه اش آمده و در برخی عنوان کلی مطرح شده است و شاید برخی از اختلافات مربوط به ناقلان حدیث پیش از تدوین کتب حدیثی باشد.

1834) الا و ان اکثر اشیاعه یومئذ اولاد الزنی و اصحاب الطیالسه الخضر یقتله الله عزوجل علی عقبه افیق لثلاث ساعات مضت من یوم الجمعه، علی یدی من یصلی عیسی بن مریم (ع) خلفه .

« آگاه باشید که بیشتر پیروانش فرزندان نامشروع و اصحاب طلیسان سبز (یهودیان) می باشند. خداوند او را در گردنه « افیق » به دست کسی که عیسی مسیح پشت سرش نماز می خواند، سه ساعت گذشته از روز جمعه به هلاکت می رساند.» [27]

« افیق » دهکده ای در فلسطین بین حوران و غوربیسان در نزدیکی شهر« لَد » می باشد.
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
سفیانی (1)
سفیانی (2)
سفیانی (3)
سفیانی (4)
سفیانی (5)
سفیانی (6)
سفیانی (7)
سفیانی (8)
سفیانی (9)
سفیانی (10)
سفیانی (11)
دجّـــــال ( 1 )
دجّـــــال ( 2 )
دجّـــــال ( 3 )
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
نفس زکیه (1)
نفس زکیه (2)
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
خروج سید هاشمی
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
شورش عوف سلمی
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
خروج سید خراسانی (1)
خروج سید خراسانی (2)
خروج سید خراسانی (3)
خروج سید خراسانی (4)
خروج سید خراسانی (5)
خروج سید خراسانی (6)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )
خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 20 )
MOTHER,s SATISFACTION
شمس و مولانا ( 04 )
شمس و مولانا ( 03 )
ISLSMIC JUSTICE
شمس و مولانا ( 02 )
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(03)
شمس و مولانا (01 )
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(02)
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(01)
I Am Thankful
ارزش بیان مطلب نو
شمس و مولانا ( 00 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 19 )
I AM LIKE A TRAVELLER IN THIS WORLD
روی ماه خوبان دفاع مقدس ما ...
خود پسندی و یا...!
بازی زندگی و لب دوختگی !
The First Woman To Embrace Islam
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 18 )
حکمت هایی از کلام امام علی(ع)
WHAT A FALSE IDEA ABOUT CHRIST
او زکجاست ؟!
تجلی ...
WHAT A KIND PROPHET
نكاتی باریكتر از مو !
(خطورات) از آنجور حرفا ...
ALi, THE HERO OF BRAVERY
مناجات امیرالمومنین علی (ع) در مسجد کوفه
تحمل طلعت مکروه ...
پلیدی دروغ در بیان امین خدا
صباحت زندگی !
آیا واقعا متدین هستی ؟!
بدگویان ...
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 17 )
ولا تجسسوا ...
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.