1788) کانی بالسفیانی قد طرح رحله فی رحبتکم، فینادی منادیه: من جاء براس کوفی فله الف درهم! فیثب الجار علی جاره، والاخ علی اخیه و یقول: هذا منهم فیضرب عنقه و یاخذ الف درهم!. اما ان امارتکم یومئد لاتکون الا لاولاد البغایا. کانی انظر الی صاحب البرقع رجل منکم و یقول بقولکم یعرفکم ولا تعرفونه، فیحوشکم فیغمزکم رجلا رجلاً. اما انه لایکون الا ابن بغی، لا یدع احد راه الا قتله اوصلبه! حتی ان الرجل یمر بالدره العظیمه مطروحه فی الارض فلا یتعرض لها من شده الخوف .
ساری , گاهنوشته های محمود زارع
« گوئی سفیانی را با چشم خود می بینم که در کوچه و بازار شما رحل خود را انداخته، منادی اش بانگ بر می آورد: هر کس سر یکی از کوفیان (شیعیان) را بیاورد هزار درهم جایزه دارد، آنگاه همسایه سرهمسایه اش، و برادر سر برادرش را بریده به جهت اخذ پاداش پیش او می برد و می گوید: اینهم از آنهاست. و هزار درهم را دریافت می کند. در آن ایام حکومت شما به دست حرامزادگان می افتد. گوئی آن مرد آبله رو (سفیانی) را می بینم که به عنوان یکی از شما و قائل به عقیده شما (یعنی به عنوان عرب و مسلمان) وارد صحنه شده، او شما را خوب می شناسد ولی شما او را نمی شناسید، پس شما را محاصره کرده یک یک دستگیره کرده نابود می سازد! او جز زنازاده نیست، احدی را نمی بیند جز اینکه گردن می زند یا به دار می آویزد. آنقدر خفقان می شود که انسان اشیاء بسیار گرانبهائی را در وسط راه می بیند و از شدت ترسش دست به آن نمی زند.» [120]

1789) ثم تنخسف البصره و تخرب، و یعم العراق خوف شدید لایکون معه قرار، و یقع الموت الدریع بعد ان یدخل جیشه الی بغداد فیبیحها ثلاثه ایام و یقتل من اهلها ستین الفا و یخرب دورها، ثم یقیم بها ثمانی عشره لیله فیقسم اموالها، و یکون اسلم مکان فیها الکرخ .

« سپس بصره خسف می شود و ویران می گردد و وحشت بسیار شدیدی بر سراسر عراق حکمفرما میشود که احدی آسایش و آرامش نمی یابد، چون سپاه او وارد بغداد شود، کشتار بسیار فجیعی می شود، سه روز همه چیز را مباح اعلام می کند، 60 هزار نفر (و به روایتی 70 هزار) از مردم بغداد کشته میشوند و خانه هایشان ویران می شود. هجده روز در آنجا قامت می کند، ثروت های مردم را در میان سپاهیانش تقسیم می کند. در آن روز سالم ترین جا در بغداد کرخ می باشد.» [121]

1790) حجوا قبل ان لاتحجوا، قبل ان یمنع البرجانیه. حجوا قبل ان یهدم مسجد بالعراق بین نخل و انهار.حجوا قبل ان تقطع سدره بالزوراء علی عروق النخله التی اجتنت منها مریم رطبا جنیا. فعند ذلک تمنعون من الحج، و ینقص الثمار. و یجد البلاء، و تبتلون بغلاء الاسعار و جور السطلان، و یظهر فیکم الظلم و العدوان، والوباء و الجوع، و تظلمکم الفتن من جمیع الافاق! فویل لکم یا اهل العراق اذا جاءتکم الرایات من خراسان!. و ویل لاهل الری من الترك، و ویل لاهل العراق من اهل الری، و ویل لهم ثم ویل، ثم ویل لهم من الشط الذین آذانهم کاذان الفار!. صفر لباسهم الحدید، کلامهم ککلام الشیاطین، صغار الحدق جرد مرد، استعیذ بالله من شرهم!! اولئک یفتح الله علی ایدیهم الدین و یکون سببا لامرنا .

« خانه خدا را حج کنید پیش از آنکه « برجانیه » شما را از حج منع کند (*) حج کنید پیش از آنکه مسجدی درعراق از میان رود و نخلستان (مسجد براثا) ویران گردد، حج کنید پیش از آنکه درخت سدری در بغداد قطع شود و روی ریشه های نخلی افکنده شود که حضرت مریم از آن رطب تازه چیده بود. در آن هنگام ازحج منع می شوید و میوه جات کم می شود و بلاها فراوان می شود، به گرانی قیمت ها و ستم پادشاه مبتلا می شوید، همه شما را ظلم، ستم، گرسنگی، وبا و اقسام فتنه ها فرا می گیرد. وای بر شما ای اهل عراق ! هنگامی که پرچم هائی از خراسان به سوی شما به اهتزاز در آید. وای بر اهل ری از اتراك، وای بر اهل عراق از مردم ری، هزاران وای بر آنها. وای بر آنها از سپاهیان زیبا اندام و شجاعی که گوشهای آنها چون گوش موش است، جامه های آنها زرد و آهنین است، گفتارشان چون گفتار شیاطین است، دیدگانشان ریز و صورتهایشان بی مو است. از شر آنها به خدا پناه می برم، که خداوند به دست آنها راه را برای ظهور امر ما هموار می سازد و فتح را نصیب می گرداند[122]

 (*) برجانیه منسوب به « برجان » است و آن صنفی از رومیان است و نام دزدیست که به آن مثل میزنند.« مترجم »

شاید آن درخت سدر (کنار) که در این حدیث اشاره شده، یکی از درختان سدری باشد که در حفاریهای مربوط به پل سازی بر روی دجله با کلوخ شکن ها و جاده صافکن ها کنده شده باشد.

در این حدیث اشاره ای هم به چینی ها شده که از خاور دور آمده فجایعی را در بغداد می آفرینند و زمینه را برای ظهور فراهم می کنند.

1791) اذا استوی السفیانی علی الکور الخمس، دمشق، و حمص، و حلب، والاردن، و قنسرین، فعدوا له تسعه اشهر.

« هنگامی که سفیانی بر پنج منطقه: دمشق، حمص، حلب، اردن و قنسرین تسلط بیابد، نه ماه برای او بشمارید[123]

در برخی منابع به جای اردن، فلسطین آمده و در پایان برخی از منابع آمده است: در آن هنگام منتظر فرج باشید.

1792) السفیانی من المحتوم، و خروجه فی رجب، من اول خروجه الی آخره خمسه عشر شهرا: سته اشهریقاتل فیها. فاذا ملک الکور الخمس ملک تسعه اشهر و لم یزد علیها یوما .

« خروج سفیانی از امور حتمی است و خروج او در ماه رجب است. از آغاز خروج تا پایان عمرش 15 ماه است، شش ماه تمام جنگ می کند، هنگامی که بر مناطق پنجگانه تسلط پیدا کرد نه ماه حکومت می کند، حتی یک روز هم از آن تجاوز نمی کند[124]

این حدیث اختلافی را که در مورد مدت حکومت سفیانی در احادیث دیده می شود، بر طرف می سازد و اعلام می دارد که حکومتش از 9 ماه هرگز تجاوز نمی کند ولی این مدت از روزی آغاز می شود که بر 5 شهر تسلط پیدا کند، و شش ماه طول می کشد که بر این شهرها حکومت کند.

1793) یرکب الارض تسعه اشهر یسوم الناس فیها سوء العذاب. فویل لمصر، و ویل للزوراء و الویل للکوفه و واسط .

« مدت 9 ماه بر زمین حکم می راند، مردم را به سخت ترین شکلی شکنجه می کند. بدا به این حال مصر، بدا به حال بغداد، بدا به حال کوفه واسط .» [125]

در بخشهای پیشین از لشکر مصری بحث کردیم که چگونه به دست سفیانی نابود می شود.

1794) من اول خروجه الی آخره خمسه عشر شهرا: سته اشهر یقاتل فیها، ثم یملک تسعه الشهر لا تزید یوما!! اذا کان ذلک فالینا .

« از نخستین روزیکه خروج می کند تا روزیکه حکم می راند ششماه تمام است سپس 9 ماه تمام حکم میراند و حتی یکروز هم بر آن نمی افزاید. هنگامی که این امر تحقق یافت به سوی ما بشتابید.» [126]

1795) فی شوال یشول امر القوم و فی ذی القعده یقعدون و دو الحجه شهر الدم و فی محرم یحرم الحلال و یحلل الحرام و فی صفر و ربیع خزی عظیم فامر عظیم و فی جمادی الفتح من اولها الی آخرها .

« در ماه شوال خیزشها آغاز می شود، در ماه ذیقعده بر اریکه قدرت تکیه دهند، در ماه ذیحجه سیل خون راه اندازند، در ماه محرم حلالها را حرام و حرامها را حلال سازند، در ماههای صفر و ربیع فجایع بزرگ همراه با ذلت بزرگ روی می دهد، در ماه های جمادی همه اش فتح و پیروزی است.» [127]

درود بیکران بر امام به حق ناطق حضرت جعفر صادق علیه السلام که با چه بیانی صریح و قاطع حوادث صدها سال بعد را با نظم و ربط و ضبط خاصش بیان می کند و مطمئن است که آنچنانکه فرموده مو به مو اجرا خواهد شد و شیعیانی که او را به حق شناخته اند هیچ تردیدی ندارد که حتی یک کلمه اش نیز باطل نخواهد شد.
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
سفیانی (1)
سفیانی (2)
سفیانی (3)
سفیانی (4)
سفیانی (5)
سفیانی (6)
سفیانی (7)
سفیانی (8)
سفیانی (9)


انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
نفس زکیه (1)
نفس زکیه (2)
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
خروج سید هاشمی
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
شورش عوف سلمی
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
خروج سید خراسانی (1)
خروج سید خراسانی (2)
خروج سید خراسانی (3)
خروج سید خراسانی (4)
خروج سید خراسانی (5)
خروج سید خراسانی (6)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )
خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
داستانی کوتاه از مرگ های مشکوک
آیا عقل حجیت لازم را در دین سنتی دارد ؟!
به چه قیمتی؟
روشــهای جاسوسی سیا (بمنظور کنترل مغزها) 02
بهترین عطیًه !
چند توصیه ... !
کوتاه ولی عاشقانه
یكوقت كاری نكنید كه ...
منافق ؛ دشمن متبسم ! ( 03)
بی تشویش مرگ
شش ابزار رایگان برای امنیت بهتر
چرا نگویی آن نكنم ... ؟!
فحاش و هرزه گوی کم حیاء ...
عظیم در عظیم !
عجب جبری ؟!
لزوم رعایت ادب در گفتار و نوشتار
پرونده هسته ای یا پرونده حیثیتی ...!
دشمن نداری؟!
حدیث باقی و فانی در خلق و ایجاد
ما نیز مقصریم !
بررسی اثرات اقتصادی انرژی هسته ای
حذف یا ایمن سازی رمزهای ذخیره شده در فایرفاکس
ربا ( نزول ) ..... قسمت اول
نکبت فقر و مسکنت و خیانت حرًافان
آزولا یا « شیطان سبز » !!!
سیــری در تـورات مـوجـــود
پلاگین های مرورگر ها٬ یکی از بزرگترین مشکلات امنیتی وب
منافق ؛ دشمن متبسم ! ( 02)
سابقه , معیاری برای ایجاد ارزش !
فقط بنام خدا ( عاشقانه ها با اله )
MaskMe: افزونه ای برای پنهان کردن ایمیل اصلی شما در فضای آنلاین و کاهش اسپم ها
كشاورزی و تكنولوژی های جدید
منافق ؛ دشمن متبسم ! (01)
آیا وسایل الکترونیکی همیشه بیدار٬ تهدیدی برای حریم خصوصی ما هستند؟
حذف علائم ردیابی از URL ها
تو را همتا کجا باشد ... !
دانلود تصنیف "سرو روان من کو "
روشــهای جاسوسی سیا (بمنظور کنترل مغزها) 01
علفهای هرز دنیای ژورنالیست.عارف کسگین ( یک شوونیست ترک )
پول ، شبه پول ، نقدینگی
با سنگدلان منشین ...
کارت های شناسایی بی سیم٬ در معرض خوانش و هک از راه دور
هزار و یك دلیل ناكارآمدی ها !
ذلت و عزت در نگاه مولا علی (ع)
فعال کردن میکروفن تلفن ها و ضبط صدا توسط FBI
یاالله ( ای صاحب لوح محفوظ )
غزل میلادیه حضرت رسول ختمی مرتبت
خطبه شقشقیّه حضرت امیرالمومنین علی علیه السَّلام
آنهائیکه خیلی دوستشان دارم (آقا سید نصرالله غیور)
تحریم یا غیرت آزمایی ...توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.