آنگاه امام صادق (ع) از جنگ « قرقیسیا » چنین تعبیر می کند:
ساری , گاهنوشته های محمود زارع
1773) ان الله ما دبه فی قرقیسیا، یطلع مطلع من السماء فینادی: یا طیر السماء، و یا سباع الارض: هلموا الی الشبع من لحوم الجبارین .

« خداوند سفره عامی در قرقیسیا می گستراند که منادی آسمانی بانگ می زند: هان ای پرندگان آسمان و ای درندگان زمین، بشتابید و از گوشت ستمگران شکمی سیر نمائید.» [105]

بانگ های آسمانی با وسائل امروزی بسیار عادی شده و هر لحظه ممکن است توسط رادیو و تلویزیون و ماه های مصنوعی و غیره بانکی برآورده شود و گوش جهانیان را نوازش دهد. ولی اگر این بانگ از طرف قادرمتعال باشد، دیگر به این وسائل نیازی نیست و رساترین بانگ ها را می تواند از دل سنگی بیرون آورد.

1774) یلتقی السفیانی بالابقع فیقتله السفیانی و من معه. ثم یقتل الاصهب و اتباعه. ثم لایکون له هم الا آل محمد و شیعتهم و المثول الی العراق. و یمر جیشه بقرقیسیا فیقتلون بها فیقتل بها منه الف. و یبعث السفیانی جیشا الی الکوفه، وعدتهم سبعون الفا، فیصیبون من اهل الکوفه قتلا و سبیاً .

« سفیانی با ابقع درگیر می شود و او را با تمام یارانش می کشد و سپس اصهب را با پیروانش می کشد، آنگاه همه نیروهای خود را برای کشتن آل محمد (ص) و شیعیان اهلبیت گسیل می دارد. و به همین سبب رهسپار عراق می گردد و در مسیر عراق سپاهیانش وارد قرقیسیا می شوند و جنگی سخت به راه می اندازد که صد هزار نفر در آن کشته می شود، آنگاه سپاهی به سوی کوفه می فرستد که تعدادشان هفتاد هزار نفر می باشد، مردم کوفه را قتل و غارت می کنند.» [106]

آنگاه امام صادق (ع) جنبش سید هاشمی را در رابطه با جنگ قرقیسیا چنین بیان می فرماید:

1775) یخرج قبل السفیانی من یدعو لآل محمد و ینزل الترك الحیره و ینزل الروم فلسطین. و یسبق عبدالله حتی یلتقی جنودهما بقرقیسیا علی النهر، و یکون قتال عظیم. و یسیر صاحب المغرب فیقتل الرجال و یسبی النساء، ثم یرجع فی قیس حتی ینزل الحیره السفیانی فیسبق الیمانی، و یحوز السفیانی ما جمعوا .

« پیش از خروج سفیانی، کسی قیام می کند که برای اهلبیت پیامبر (ص) دعوت می کند، ترکها در حیره فرود آیند، رومیان وارد فلسطین شوند، عبدالله (مغربی) شتابان وارد قرقیسیا شده با سپاه سفیانی وارد جنگ می شود و جنگ سختی در می گیرد، آنگاه مغربی حرکت می کند و در مسیر خود مردها را می کشد و زنها را اسیر می گیرد، آنگاه با سپاه قیس بر می گردد تا سفیانی وارد حیره شود و از یمانی سبقت جوید. پس هر چه گرد آورند سفیانی از آنها می ستاند.» [107]

1776) اذا خرج السفیانی ثغیب الرجال وجوهها و لیس علی العیال بأس. فاذا ظهر علی الکور الخمس فانظروا الی صاحبکم .

« چون سفیانی خارج شود مردان صورت های خود را پنهان می کنند ولی برای زنها باکی نیست.هنگامی که سفیانی بر شهرهای پنجگانه سیطره یافت منتظر ظهور صاحب خود باشید[108]

این شهرهای پنجگانه عبارتند از: دمشق، فلسطین، اردن، حمص و حلب. چنانکه در اخبار تصریح شده است.

امام صادق (ع) روزی خطاب به گروهی از عراقیها فرمود:

1777) اذا خرج السفیانی یبعث جیشا الینا و جیشا الیکم فاذا کان ذلک فاتونا علی صعب و ذلول .

« هنگامی که سفیانی خروج کند لشکری را به سوی شما می فرستد و لشکری را به سوی ما، هنگامی که این نشانه تحقق پیدا کند با هر وسیله ای که بیاید به سوی ما بشتابید.» [109]

آنگاه از پایان این جنگ خونبار چنین تعبیر می کند:
1778) و یوخذ آل محمد صغیرهم و کبیرهم، لایترك منهم احد الا حبس .
« همه آل محمد (ص) از بزرگ و کوچک دستگیر و زندانی می شوند، حتی یک نفر هم باقی نمی ماند.» [110]

1779) یبعث السفیانی جیشا الی المدینه فیامر بقتل کل من کان فیها من بنی هشام. فیقتلون و یفرون هاربین الی البراری و الجبال حتی یظهر المهدی (ع) .

« سفیانی سپاهی را به سوی مدینه می فرستد و فرمان می دهد که هر کس از بنی هاشم در آنجا باشد بکشند، بنی هاشم کشته می شوند و به کوه و صحرا فرار می کنند تا مهدی (عج) ظهور کند.» [111]

1780) و یبعث السفیانی عسکراً الی المدینه، فیخربونها، و یهدمنون القبر الشریف، و تروث بغالهم فی مسجد رسول الله .

« سفیانی سپاهی را به سوی مدینه می فرستد و آن را خراب می کند و قبر شریف را ویران می سازد و استرهای خود را به مسجد النبی (ص) وارد می کند.» [112]

1781) یعمد المهدی الی حمی مکه و ظلل البیت الحرام .
« حضرت مهدی به مکه می رود تا در پناه مکه و در پرتو بیت الله الحرام در امان باشد » [113]

1782) ویل للزوراء من الرایات الصفر و رایات المغرب و رایه السفیانی .
« وای بر زوراء (بغداد) از پرچم های زرد و پرچم های مغربی و پرچم های سفیانی » [114]

1783) تکون الزوراء محل عذاب الله و غضبه. تخربها الفتن و تترکها جماء!. فالویل لها و لمن بها کل الویل من الرایات الصفر و رایات المغرب و من یجلب فی الجزیره و من الرایات التی تسیر الیها من قریب و من بعید !. و الله لینزلن بها من صنوف العذاب ما لاعین رات ولا اذن سمعت بمثله !. ولایکون طوفان اهلها الابالسیف، فالویل لمن اتخذ بها مسکنا، فان المقیم بها یبقی لشقائه، والخارج منها برحمه الله. فوالله ان بغداد لتعمر فی بعض الاوقات حتی ان الرائی یقول: هده هی الدنیا. و ان دورها و قصورها هی الجنه!. و ان بناتها هن الحور العین!. و ان ولدانها هم الولدان!. ولیظنن ان الله لم یقسم الرزق الا بها!. لیظهرن فیها من الاقتراء و اتیان الفجور، و اکل السحت، و سفک الدماء ما لا یکون فی الدنیا کلها الا دونه!!! ثم لیخربنها الله بتلک الفتن و تلک الرایات، حتی یمر المار قیقول: ها هنا کانت الزوراء .

« زوراء (بغداد) محل خشم و غضب خدا می شود، فتنه ها آنجا را ویران می سازد و به تل خاکسترتبدیل میکند، وای بر آنها و ساکنانش از پرچم های دیگری که از دور و نزدیک به آن سو به راه می افتد. به خدا سوگند از انواع و اقسام عذاب آنقدر عذاب بر آنجا نازل می شود که چنین عذابی را نه گوشی شنیده و نه چشمی دیده است. اضطراب آنها به وسیله شمشیر خواهد بود. وای بر کسیکه در آنجا اقامت گزیند، هرکس در آنجا بماند سزای اعمال خود شود و هر کس از آن بیرون رود از رحمت و تفضل خدا رهائی یافته است. به خدا سوگند بغداد گاهی به قدری آباد می شود که هر کس آنرا ببیند بگوید: دنیا همین است و بس، و خانه های آن همان بهشت است و دختران آن حورالعین و پسران آن غلمان. و چنین می پندارد که خداوند همه روزی ها را برای آنجا تقسیم فرموده است. ولی در برابر، تهمت بر خدا و پیامبر رواج مییابد، شهادت دروغ، شرب خمر، فحشا و فجور، معاملات نامشروع، خونریزی و ... بسیار فراوان میشود که به تنهائی بیش از همه دنیا در آنجا گناه می شود!! آنگاه خداوند با این فتنه ها و با این پرچم ها آنجا را طوری ویران میسازد، که رهگذران از روی تعجب گویند: آیا اینجا بغداد بود؟! » [115]

چقدر جالب توجه است که امام صادق (ع) دوازده قرن پیش بغداد را طوری توصیف فرموده است که گوئی بغداد امروز را دیده و در کوچه و بازارش راه رفته و با مردمش سخن گفته و از انواع حیله ها و خدعه های آنها آگاه شده است، در حالیکه آن روز بغداد صحرای سوزان و بیابان بی آب و علفی بیش نبود و از آثارحیات جز چند درخت خودرو در کنار دجله هیچ نشانی نبود. آری چقدر فرق است بین کسی که بگوید: من چنین تصور می کنم، و بین کسی که بگوید: از پدرم، از پدرش، ... از رسول اکرم (ص) که چنین فرمود؟! که معصومی از معصومی دیگر و سرانجام رسول اکرم (ص) از جبرئیل، از لوح، از قلم، از خدای تبارك وتعالی نقل می کند.

1784) وتتعطل المساجد من المصلین اربعین لیله .
« مساجد مدت چهل روز از نمازگزار خالی می ماند » [116]

و آن هنگامی است که شهرهای عراق با اختناقی شدید محاصره گردد.

1785) تکون وقعه بالزوراء. قیل: و ما الزوراء؟. قال: مدینه بالمشرق بین انهار، یسکنها شرار خلق الله وجبابره من امتی. تقذف باربعه اصناف من العذاب: بالسیف، و خسف، و قذف، و مسخ .

« حادثه ای در زوراء واقع می شود. گفته شد: زوراء چیست؟ فرمود: شهری در مشرق در میان رودخانه هاست، که بدترین مخلوقات و ستمگران امت من در آن سکونت می کنند. چهار رقم عذاب بر آنها فرود می آید:
1) شمشیر
2) خسف (در کام زمین فرو رفتن)
3) قذف (تیرباران و بمباران)
4) مسخ .» [117]

پیشوایان معصوم آنچه فرموده اند از پیشگاه رسول اکرم (ص) نقل کرده اند.

1786) لایذهب ملک هولاء حتی یستعرضوا الناس بالکوفه یوم الجمعه. فکانی انظر الی رؤوس تندار فیما بین باب الفیل و اصحاب الصابون!. یقتل فیها اربعه الاف .

« حکومت اینها از بین نمی رود تا مردم را در روز جمعه در کوفه به نمایش بگذارند. گوئی با چشم خود می بینم که سرها به سوی زمین افکنده می شوند و تعداد چهار هزار نفر در میان باب الفیل و اصحاب الصابون کشته می شوند.» [118]

1787) لایخرج القائم (ع) حتی یقرا کتابان: کتاب بالبصره، و کتاب بالکوفه بالبراءه من علی .

« قائم (عج) ظهور نمی کند جز اینکه دو نامه خوانده شود: یکی در بصره، دیگری در کوفه. که در هر دو ازعلی بن ابی طالب (ع) اظهار برائت می شود.» [119]
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
سفیانی (1)
سفیانی (2)
سفیانی (3)
سفیانی (4)
سفیانی (5)
سفیانی (6)
سفیانی (7)
سفیانی (8)
سفیانی (9)
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
نفس زکیه (1)
نفس زکیه (2)
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
خروج سید هاشمی
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
شورش عوف سلمی
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
خروج سید خراسانی (1)
خروج سید خراسانی (2)
خروج سید خراسانی (3)
خروج سید خراسانی (4)
خروج سید خراسانی (5)
خروج سید خراسانی (6)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )
خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
نفرت از آمریکا و اسراییل
یکی از سگ های جنگ ...
مباحث قرآنی رمضان (04)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 32 )
آب , مهر مادر و زایش زندگیست
مباحث قرآنی رمضان (03)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (15)
آشنایی مختصری با جفـــــر ! ( قسمت اول )
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (16)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 31 )
مباحث قرآنی رمضان (02)
مباحث قرآنی رمضان (01)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (14)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (13)
THE MASTER OF ALL BELIEVERS
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (12)
قدر قدر ( نگاهی به سوره مبارکه قدر )
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (11)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 30 )
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (10)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (09)
سرچشمه کوثری خدیجه , لیلای پیمبری خدیجه ...
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (08)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (07)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (06)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (05)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (04)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (03)
دانلود چند اثر قدیمی تر از پدر
سفرنامه های بی نام ... ! (02)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (02)
دلخوانی و دلخونی ... !
سفرنامه های بی نام ... ! (01)
انسان کم نیست ... !
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (01)
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم
شکوه فاطمه (س) در حضور مولا علی(ع) بعد از خطبه فدکیه
درد دل مولا علی(ع) در فراق فاطمه (س)
حکمت مولا (فریب خورده و سرزنش)
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست)چاره ساز
محبوب های پدر :)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 29 )
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) خدای بزرگ
هنری بالاتر از دوست داشتن مردم نیست
THE PLOT TO MURDER THE HOLY PROPHET
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 28 )
خلقت خدا کامل است
GOD DOES NOT FORGIVE A POLYHEIST
از برای دیده بینا کنند ...
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 27 )
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.