1761) یخرج السفیانی بالشام، فینقاد له اهل الشام الا طوائف من المقیمین علی الحق یعصمهم الله من الخروج معه .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

« سفیانی وارد شام می شود و بر آنجا مسلط می شود و مردم شام بر او گردن می نهند، جز عده کمی از کسانیکه بر آئین حق ثابت قدم مانده اند، خداوند آنها را از خروج کردن در خدمت سفیانی حفاظت میفرماید.» [91]

1762) السفیانی لابد منه، ولا یخرج الا فی رجب .
« به ناگزیر سفیانی خروج می کند، خروج او در ماه رجب خواهد بود »

یکی از حاضران به پیشگاه امام صادق علیه السلام عرض کرد: هنگامی که سفیانی خروج کند، حال ما چگونه خواهد بود؟. فرمود: در آن هنگام به سوی ما بشتابید.» [92]

1763) لا تبرح الارض حتی یخرج السفیانی، فاذا خرج السفیانی فاجیبوا الینا یقولها ثلاثاً – و هو من المحتوم .

« تا سفیانی خروج نکرده از جای خود برنخیز، چون سفیانی خروج کرد دعوت ما را اجابت کنید (این تعبیر را سه بار فرمود) که خروج او از علایم حتمی است.» [93]

امام ششم در این حدیث و در دهها حدیث دیگر شیعیان را فرمان می دهد که پیش از خروج سفیانی ازهیچ فریادی پیروی نکند، هر کس آنها را به هر چیزی دعوت کند، از او نپذیرند. تا بانگ جبرئیل از آسمان و آوازه سفیانی از زمین بگوش برسد، آنگاه شیعیان پرشور برای بیعت و تجدید عهد با آن امام بزرگوار به سویش بشتابید و بر آستانش پیشانی تسلیم بسایند.

1764) الزم بیتک وکن حلسا من احلاسه، واسکن ما سکن اللیل و النهار. فاذا بلغک ان السفیانی قد خرج فارحل الینا ولو حبوا علی رجلک، و قبل ذلک ثلاث رایات: رایه حسینیه، و رایه امویه، و رایه قیسیه فبیناهم کذلک اذا یخرج السفیانی فیحصدهم حصد الزرع، ما رایت مثله قط .

« در خانه خود بنشین و چون یکی از گلیم های خانه ات باشد. تا شب و روز ساکن هستند تو نیز آرام باش، هنگامی که شنیدی که سفیانی خروج کرده به سوی ما بشتاب ولو ناچار شوی که با پای پیاده و سینه خیز رفتن این مسیر را بپیمائی.» [94]

و در برخی از روایات آمده که: پیش از خروج سفیانی سه پرچم به اهتزاز در می آید یکی از آنها حسینی است، دیگری اموی است و سومی قیسی. در حالیکه آنها در حرکت هستند سفیانی خروج می کند و آنها را درو می کند، که هرگز چنین درو کردن در تاریخ سابقه نداشته است. [ 95]

به نظر می رسد که منظور از پرچم حسینی پرچم یمانی باشد و منظور از پرچم اموی پرچم ابقع و منظور از پرچم قیسی پرچم مصری و مغربی باشد که در پیرامون هر سه به تفصیل سخن گفته ایم. آنگاه از حوادث جاری امروز از قبیل ترور، آدم ربائی، گروگانگیری و غیره سخن گفته، می فرماید:

1765) ما تمدون الیه اعینکم؟. فما تستعجلون؟. الستم آمنین؟. الیس الرجل منکم یخرج فیقضی حوائجه ثم یرجع لم یخطف؟!!. ان کان ما قبلکم علی ما انتم علیه، لیوخذ الرجل فتقطع یداه و رجلاه، و یصلب علی جذوع النخل، و ینشر بالمنشار، ثم لا یعدو ذنب نفسه .

« آنچا انتظار می کشید به این زودی فرا نمی رسد، چرا شتاب می کنید؟ مگر در امنیت زندگی نمیکنید؟! اگر آن فرا رسد پیش از آنکه آن تحقق بیابد شخص را می گیرند، دست و پایش را قطع می کند، از درختهای خرما به دار می آویزند و با اره سرش را از گردنش جدا می کنند و همه اینها سزای کردار خویش می باشد و بس .» [96]

سپس این آیات را تلاوت فرمود:
(آیا خیال می کنید که وارد بهشت می شوید در حالیکه نظیر آنچه امتهای پیشین دچار شده اند برای شما روی ندهد، که آنها سختی ها دیدند، آنقدر متزلزل شدند که پیامبران و گروندگان گفتند: نصرت خدا کی فرا می رسد؟! آگاه باش که نصرت خدا نزدیک است.) [ 97]

دقیقاً آن حوادث الان روی داده است، صبح انسان از خانه خود بیرون می رود و شب بر نمی گردد، ربوده می شود، ترور می شود، گروگان گرفته می شود، به سیاهچالها می رود و به شنیع ترین شکلی شکنجه میشود، دست و پایش بریده می شود، مثله می شود، و ... که همه اقسامش در پایتخت کشورمان (بیروت)همه روزه انجام می شود و دیگر پایتختهای منطقه نیز کم از بیروت نیستند و هزاران جنایات ضد بشری درآنها تحقق می یابد. و همه اینها سزای اعمال انسانهاست که از شاهراه هدایت منحرف شده اند و به سوی گناهان روی آورده اند و همانند درندگانیکه روی مردار برای یکدیگر دندان تیز می کنند، برای ارتکاب گناهان با یکدیگر تکالب می کنند، تا به تیرهای غیب دچار شوند و صاعقه های آسمانی بر سرشان فرو بارد.

1766) خیر المساکن مکه و بیت المقدس .
« بهترنی اقامتگاه ها مکه و بیت المقدس است » [98]

امام باقر (ع) نیز در این باره می فرماید:
1767) خیر الاماکن یومئذ بیت المقدس. لیا بین علی الناس زمان یتمنی احدهم انه من سکانه .

« بهترین اقامتگاه ها در آن روز بیت المقدس است. برای مردم زمانی پیش می آید که هر کسی آرزو میکند که ایکاش ساکن آنجا می بود. [ 99 ] و آن در عهد سفیانی است.»

1768) مناد ینادی فی دمشق بعد ان ینزلها الترك و یجاوزونها الی الجزیره و علی راسهم خاقان الا تراك،یتبعهم الروم الظواهر بالرایات و الصلب، ولا یزال الناس کذلک حتی یقرع الراس .

« پس از آنکه ترکها وارد دمشق شوند و از آنجا به سوی جزیره بروند، و خاقان ترکها در رأس آنها باشد، رویمان با پرچم های برافراشته و صلیب های آویخته آنها را دنبال کنند، در آن هنگام منادی در دمشق بانگ بر می آورد و مردم همچنان در وحشت به سر می برند تا سرهایشان از تنشان جدا شود.» [100]

همه اینها واقع شده و هجوم یکی از طاغوت های شرق و یا غرب به دمشق باقی مانده که برای پشتیبانی از اسرائیل و تجاوز به حقوق ملل خاورمیانه و دست یافتن به منابع نفتی و دیگر ثروت های زیرزمینی به این کشور حمله کنند و سرها از تن جدا شود و راه جنگ قرقیسیا باز شود، که در پیشقدم خروج سفیانی روی خواهد داد.

1769) یمر جیش السفیانی المتوجه الی العراق بقرقیسیا فیکون قتال بین عبدالله و عبدالله فیرجع المغربی الی الجزیره بعد ان یقتل من الطرفین منه الف.. ثم یتابع الجیش السفیانی سیره، فیسبق الیمانی الی العراق، فیمر فی بغداد فترتفع فیها ریح سوداء فی اول النهار، و یصیبها زلزال حتی ینخسف کثیر منها، وحتی تنخسف من الرجفه و تنخسف البصره و تخرب .

« سپاه سفیانی در مسیر خود به عراق وارد « قرقیسیا » می شود و در آنجا میان« عبدالله » با « عبدالله » جنگ در می گیرد و پس از آنکه صد هزار نفر از طرفین کشته شوند مغربی به سوی جزیره بر میگردد، آنگاه سپاه سفیانی راه او را دنبال می کند، و پیش از یمانی وارد عراق می شود و به شهر بغداد روی می آورد.اول صبح باد سیاهی در بغداد می وزد و به دنبال آن زمین لرزه هائی به وقوع می پیوندد تا بسیاری از آنها در کام زمین فرو روند. و حله و بصره نیز خسف و ویران شوند.» [101]

شاید این باد سیاه، انفجار چاه های نفتی و پدید آمدن آتش سوزیها را در برداشته باشد و شاید این زمین لرزه ها در اثر بمبارانها و موشک پراکنی ها باشد و شاید به دلیل یک سلسله عوامل جوی و یا یک صاعقه آسمانی باشد.

واژه عبدالله که دوبار در این حدیث آمده است ممکن است اسامی رهبران دو سپاه عربی: مغربی و مصری باشد، و یا یکی از آنها نام یکی از فرماندهان لشکر سفیانی باشد. سپس در مورد نبرد قرقیسیا می فرماید:

1770) تبنی مدینه مما یلی المشرق یکون فیها وقعه لم یسمع اهل ذلک الزمان بمثلها، ثم تنجلی هی و الوقعه التی فی الشا عن اربعمئه الف قتیل!. ثم یخرج المهدی فی اتر ذلک لاترد له رایه .

« شهری در طرف شرق ساخته می شود که در آن حوادثی روی می دهد که هرگز مردم آن زمان نظیر آن را نشنیده اند. آنگاه آن حادثه و یک حادثه دیگر که در شام روی می دهد مجموعاً چهار صد هزار کشته بر جای می گذارد و به دنبال آن حضرت مهدی (عج) ظاهر می شود و هرگز سپاهش شکست نمیخورد.» [102]

امیرمؤمنان (ع) در این مورد می فرماید:
1771) یبنی مدینه یقال لها الزوراء بین دجله و دجیل و الفرات. فلو رایتموها مشیده بالجص والاجرالمزخرف بالدهب و الفضه و اللازورد و المرمر و الرخام و ابواب العاج و الابنوس و الخیم والقباب والستارات !. و توالت علیها ملوك بنی شیصبان، اربعه و عشرون ملکا .

« شهری به نام « زوراء » در میان دجله و دجیل و فرات ساخته می شود. ایکاش آن را می دیدند که با گچ وآجر محکم کاری می شود و با طلا و نقره و لاجورد و مرمر و درهای عاج و آبنوس و چادرها و پرده ها و گنبدها تزیین می گردد و 24 پادشاه از پادشاهان بنی شیصبان بر آن حکومت می کنند.» [103]

1772) ... و تبنی مدینه یقال لها الزوراء، بین دجله و الفرات. ملعون من بناها و سکنها. منها تخرج طینه الجابرین. تعلی فیها القصور، و تسدل الستور، و یتعاملون بالفجور .

« شهری به نام زوراء (بغداد) در میان دجله و فرات ساخته می شود، بنیانگزارش ملعون است و ساکنانش از رحمت خدا دورند، سرشت ستمگران از آن در می آید، کاخ های بلندی در آن ساخته میشود که پرده های قیمتی بر آن آویخته می شود و انواع گناهان در آن انجام می یابد.» [104]

منظور از بنیانگزار آن مؤسس اول است که دستور شهرسازی آن را صادر کرده است. ولی چقدر جالب است گفتار امیر مؤمنان (ع) که در آن روز که سرزمین بغداد شنزار و سنگلاخی بیش نبود کوچکترین اثری از آثار زندگی در آن نبود، پیشوای پرهیزکاران طوری آن را وصف کرده، که گوئی در خیابان های امروزبغداد سیر کرده، کاخها و آسمان خراش های سر بفلک کشیده آن را دیده است!. و سپس از وضع امروز و از جنایاتیکه در پشت درهای بسته و پرده های آویخته انجام می شود. طوری قاطعانه صحبت کرده که هرگز احدی جز باب مدینه رسول (ص) نمی تواند آنچنان سخن بگوید: آری اینها از خزانه علوم غیبی پروردگاراست که به پیامبرش آموخته و او نیز به باب مدینه علومش تعلیم فرموده است. او نیز به شایستگان اصحباش خبر داده و سینه به سینه در کشاکش روزگار باقی مانده و امروز به دست ما رسیده است.
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
سفیانی (1)
سفیانی (2)
سفیانی (3)
سفیانی (4)
سفیانی (5)
سفیانی (6)
سفیانی (7)
سفیانی (8)
سفیانی (9)
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
نفس زکیه (1)
نفس زکیه (2)
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
خروج سید هاشمی
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
شورش عوف سلمی
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
خروج سید خراسانی (1)
خروج سید خراسانی (2)
خروج سید خراسانی (3)
خروج سید خراسانی (4)
خروج سید خراسانی (5)
خروج سید خراسانی (6)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )
خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
چشیدن بجای خواندن !
وعده آتش خدا برای ...
فکر با صدای بلند ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 36 )
ناهنجاری، دائرمدار دنیا؟!
با ارتفاع میتوان اندازه دما را پیدا كرد
MUHAMMAD, THE MAN OF JUSTIC
مراتب یقین و مراتب اطاعات
روح زندگی و روستا
تکلیف و دوستی
بی پروائی
نگاهی به کلام وحی
THE KIND PROPHET
رها کن رها والا نخواهی رسید (1)
آنتونی کوئین
ترکیب هم مجموع اجزاء و هم یک چیز دیگر !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 35 )
وجه تمایز دزد و فاتح
نزول آیه ولایت در شآن حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام
مدیران و تجلیل و گفتن برای نگفتن !
ارتجاع و روحانیت
آزادی (رهایی از بیگانه ها)
THE GOOD MANNERS OF THE PROPHET
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 34 )
(خطورات)حکمت سرپرستی و توانایی
اعتراض ابلیس به تکه چوب !
(خطورات) محرم و نامحرم
THE WAY TO SALVATION
دانلود موسیقی محلی مازندرانی + تربت جام
مباحث قرآنی رمضان (07)
دانلود مجله خواندنیهای 60 سال پیش ایران - شماره 18
مباحث قرآنی رمضان (06)
مجله قدیمی نور دانش - شماره 38 (63 سال پیش)
مرغان بهانه جوی عطاریم یا سالک راستین راه الی الله-02
مرغان بهانه جوی عطاریم یا سالک راستین راه الی الله-01
لطفا دروغ و ریاکاری را بس کن آقای پرزیدنت!
چند مطلب پربازدید
یکصد مورد کژراهه خلفای راشدین در برابر نص
شعرطنز دردیدار با رهبری.93 (طلایی)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 33 )
اللهم کن لولیک ....
ارزشهای آزادی (!)
مباحث قرآنی رمضان (05)
شاهدان جنایت ...
!BEING KILLED AS A MARTYR
جنگ قنداق با قنداقه ...
نفرت از آمریکا و اسراییل
یکی از سگ های جنگ ...
مباحث قرآنی رمضان (04)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 32 )توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.