از روایات دیگر استفاده می شود که فقط دو نفر از سپاه باقی مانند که یکی به شام می رود و گزارش سپاه را به سفیانی می دهد و دیگری به مکه می رود و بشارت هلاکت آنها را به حضرت ولی عصر (عج) می دهد.
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
1744) و یخرج المهدی منها علی سنه موسی خائفاً یترفب حتی یقدم مکه، و یقبل الجیش حتی اذا نزلوا بالبیداء و هو جیش الهلاك، خسف بهم فلا یفلت منهم الا مخبر.

« مهدی (عج) همانند حضرت موسی (ع) خائفاً یترقب (نگران و ترسان) از مدینه خارج می شود و به سوی مکه می رود و سپاهیان سفیانی حرکت می کنند تا به سرزمین بیداء می رسند و همگی هلاك میشوند و فقط گزارشگر باقی می ماند.» [73]

اینجا نیز امام (ع) به گزارشگر اشاره می کند نه به تعداد آن.
1745) ... انه لا ینجو سوی اثنین من قبیله جهینه. و هذان الاثنان یخبران الناس عن قصه الخسف، واسماهما: بشیرٌ و نذیرٌ .

« جز دو نفر از قبیله جهینه باقی نمی ماند که برای مردم از داستان خسف گزارش ببرند، یکی از آن دو بشیر و دیگری نذیر است.» [74]

از این رو در ضرب المثلها می گویند:« خبر قطعی در نزد جهینه است »

ابن عباس در این مورد می گوید:
1746) چون به سرزمین بیداء برسند، در شبی مهتاب وارد این سرزمین می شوند، چوپانی آنها را می بیند و می گوید: بدا به حال مردم مکه، از دست این سپاه چه خواهند کشید؟! بر می گردد که به گوسفندهای خود سر بزند، چون به سوی آنها برگردد کسی از آنها را نمی یابد که همگی در کام زمین فرومی روند وی با خود می گوید: سبحان الله ! چگونه ممکن است در یک لحظه از این بیابان کوچ کرده باشند؟! به محل اتراق آنها می آید و جامه ای را می بیند که نصفش روی زمین است و نصف دیگرش در زمین فرو رفته است. از آنجا می فهمد که در کام زمین فرو رفته اند. پس به سوی صاحب مکه (حضرت مهدی) میشتابد و به او خبر می برد که سپاه سفیانی در زمین فرو رفته است. پس او می فرماید: الحمدلله، این همان نشانه است که از آن سخن می گفتید. آنگاه به سوی شام حرکت می کنند.» [75]

این شبان غیر از بشیر و نذیر است که در بخش دوازدهم به تفصیل از آن سخن گفته ایم. آنگاه امام باقر(ع) در مورد سپاه سفیانی که خسف خواهد شد می فرماید:

1747) فیه نزلت هذه الایه: یا ایها الدین اوتوا الکتاب، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، من قبل ان نظمس وجوها فنردها علی ادبارها: لایفلت من جیش السفیانی الهالکین فی خسف البیداء سوی ثلاثه نفر یحول الله وجوههم فی اقفیتهم، و ذلک عند قیام القائم المهدی (ع) .

« در حق آنها نازل شده: ( ای کسانیکه به آنها کتاب داده شده است، ایمان آورید به آنچه نازل کرده ایم که تصدیق کننده آنست که در نزد شماست، پیش از آنکه به صورتهائی بزنیم و آنها را به پشت سرشان برگردانیم ).» [ 76]

از سپاه سفیانی جز سه نفر باقی نمی ماند که همگی در سرزمین بیداء در کام زمین فرو می روند و این سه نفر صورتشان به پشت سرشان برگردانیده می شود و در آن هنگام مهدی قائم (عج) قیام می کند.[77]

و در تفسیر آیه: ( آنها گفتند که ایمان آوردیم ولی چگونه ممکن است که از جایگاهی دور سودمند شوند ) [78 ] فرمود:

1748) انهم طلبوا المهدی من حیث لاینال .
« آنها از راهیکه نتیجه ندارد به جستجوی مهدی (ع) رفتند » [79]

و در تفسیر آیه 65 از سوره انعام فرمود:
1749) « عذابیکه از بالای سراست صیحه آسمانی است، عذابی که از زیر پاست، خسف سرزمین بیداست،عذاب گروه گروه شدن، اختلاف مردم در دین و مشاجرات آنها در امور مذهبی است و چشیدن زیانهای همدیگر، کشت و کشتار در میان اهل قبیله است.» [80]

1750) و ینزل جیش السفیانی البیداء، فینادی مناد من السماء: یا بیداء ابیدی القوم، فیخسف بهم .

« سپاه سفیانی در سرزمین بیداء فرود می آیند، پس منادی آسمانی بانگ می زند: ای سرزمین بیداء این جمعیت را نابود ساز. آنگاه همگی در کام زمین فرو می ریزند.» [81]

و بدین سان آنچه پیشوایان معصوم در مورد هلاکت این سپاه نامیمون فرموده اند، مو به مو اجرا می شود و سپاه سفیانی در ریگزارهای بیداء با همه ابزار و ادوات خود در دل زمین فرو می روند و اینک سرنوشت آخرین سپاه سفیانی :

1751) یخرج السفیانی بمئه و سبعین الفا فینزل بحیره طبریه. و یسیر الیه المهدی (ع) ثم یواقعه هناك ولاتکون ساعه حتی یهلک الله اصحابه ولا یبقی الا هو وحده. فیاخذه المهدی (ع) فیذبحه تحت الشجره التی اعصانها مدلاه علی بحیره طبریه، ثم یملک مدینه دمشق .

« سفیانی با یکصد و هفتاد هزار جنگجو حرکت می کند و در کنار دریاچه طبریه فرود می آید و حضرت بقیه الله (ع) به سوی او حرکت می کند و در کنار دریاچه طبریه بر او می تازد و در کمتر از یکساعت همه سپاهیانش هلاك می شوند و فقط شخص سفیانی باقی می ماند. آنگاه حضرت مهدی (ع) او را دستگیر میکند و در کنار دریاچه طبریه در زیر درختی که شاخه هایش به روی دریاچه بال گشوده ( بدست لشکریان حضرت بسزای جنایات خویش میرسد " ویرایش کننده " ) ... و سپس شام را تحت تصرف خود در می آورد.» [82]

امام صادق (ع) می فرماید:
1752) انا و آل ابی سفیان بیتان تعادیا فی الله قلنا: صدق الله، و قالوا: کذب الله!. قاتل ابوسفیان رسول الله (ص) و قاتل معاویه علی بن ابی طالب (ع)، و قاتل یزید بن معاویه الحسین بن علی (ع) والسفیانی یقاتل القائم .

« ما و خاندان ابوسفیان، دو خاندانی هستیم که همواره با یکدیگر در ستیز بودیم، ما می گفتیم: خدا راست گفته است و آنها می گفتند: دروغ گفته است !. ابوسفیان با رسول اکرم (ص) جنگید، معاویه با حضرت علی (ع) جنگید، یزید با امام حسین (ع) جنگید و سفیانی نیز با حضرت قائم (ع) می جنگد.» [83]

1753) ان امر السفیانی من المحتوم، و خروجه فی رجب، یاتی ارض قرار و معین و یستوی علی منبرها .

« خروج سفیانی حتمی است و خروجش در ماه رجب خواهد بود، به سرزمین آرامش و آسایش وارد می شود و بر فراز منبر آن (دمشق) قرار می گیرد.» [84]

1754) یخرج من بنی صخر، فیبدل الرایات السود بالحمر .
« از میان اولاد صخر خروج می کند و پرچم های سیاه را به پرچم های سرخ مبدل می سازد »

« صخر » نام ابوسفیان پدر معاویه مؤسس سلسله جنایت پیشه اموی است.

1755) ... هو احمر اشقر ارزق. ضخم الهامه، ربعه، خشن الوجه، فی وجهه اثر الجدری. اذا رایته حسبته اعور و ما هو باعور لان فی عینه نکته بیاض. و هو من اخبث الناس لانه لم یعبدالله قط، و لم یر مکه قط، ولا المدینه قط .

« او سیمایش سرخ، چشمهایش زاغ، و موهایش زرد است. کاسه سرش سترك، کتفهایش چهارشانه و پهن، و صورتش درشت و خشن است و در صورتش آثار آبله است. هنگامی که او را ببینی، او را کور میپنداری، ولی او کور نیست بلکه در مردمک او نقطه سفیدی هست و او پلیدترین مخلوق روی زمین است که لحظه ای خدای را نپرستیده است، و مکه و مدینه را هرگز ندیده است.» [85]

1756) لایکون ما تحبون حتی یختلف بنو فلان فیما بینهم، فاذا اختلفوا طمع الناس و تفرقت الکلمه، و خرج السفیانی .

« آنچه دوست می دارید واقع نمی شود، جز هنگامی که بنی فلان (بنی عباس) دچار اختلاف شوند. چون دچار اختلاف شدند مردم بر حکومت چشم می دوزند و اختلاف آنها را غنیمت می شمارند. آنگاه سفیانی خارج میشود.» [86]

1757) لا یکون ذلک حتی یختلف سیف بنی فلان، و تضیق الحلقه، و یظهر السفیانی، و یشتد البلاء و یشمل الناس موت و قتل یلجاون فیه الی حرم الله و حرم رسوله .

« این امر واقع نمی شود مگر هنگامی که شمشیرهای بنی فلانی در میان خود به کار افتد و حلقه تنگ تر میشود و اختلاف به جاهای باریک بکشد، آنگاه سفیانی خروج می کند و بلاها و کشتارها همه جا را فرا میگیرد، مردم به حرم امن خدا و رسول خدا پناهنده می شوند.» [87]

1758) لابد من فتنه صماء یشتد فیها البلاء، و یشمل الناس موت و قتل یلجاون فیه الی حرم الله و حرم رسوله .

« به ناگزیر فتنه ای جانکاه اتفاق می افتد که بلاها بسیار شدت می یابد و همه مردم را مرگ و کشتار فرا میگیرد. مردم به حرم خدا و حرم پیامبر خدا پناه می برند.» [88]

منظور از این فتنه، فتنه سفیانی است و منظور از حرمین مکه و مدینه است که حضرت مهدی (ع) با جمعی از یارانش به حرمین شریفین پناهنده می شوند تا انقلاب شکوهمند خود را آغاز فرمایند.

1759) یخرج مع سبعه نفر، مع احدهم لواء معقود، یعرفون بالنصر، یسیرون علی ثلاثین میلا لا یری ذلک العلم احد الا انهزم .

« سفیانی با هفت نفر حرکت می کند، که یکی از آنها پرچم درهم پیچیده را در دست دارد که به شکست ناپذیری شناخته می شوند، 30 میل راه می روند، احدی آن پرچم را نمی بیند جز اینکه تسلیم می شود.» [89]

منظور از 30 میل فاصله اقامتگاه سفیانی با دمشق است که از آن صحرای سوزان با هفت نفر از خواص کسان خود رهسپار دمشق می شود.

1760) حین یقترب السفیانی من دمشق یهرب حاکمها، و تجتمع الیه قبائل العرب، و یخرج الربیعی و الجرهمی و الاصهب و غیرهم من اهل الفتن و الشغب، فیغلب السفیانی من یحار به منهم و ستولی علی الشام .

« چون سفیانی به دمشق نزدیک شود، حاکم دمشق پا به فراز می گذارد، و قبایل عرب بر او گرد آیند. ربیعی، جرهمی، اصهب و دیگر شورشگران از اهل فتنه و هرج و مرج بر علیه او می شورند ولی سفیانی برهمه آنها غلبه می کنند و بر شام سیطره می یابد.» [90]
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !

مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
سفیانی (1)
سفیانی (2)
سفیانی (3)
سفیانی (4)
سفیانی (5)
سفیانی (6)
سفیانی (7)
سفیانی (8)
سفیانی (9)
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
نفس زکیه (1)
نفس زکیه (2)
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
خروج سید هاشمی
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
شورش عوف سلمی
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
خروج سید خراسانی (1)
خروج سید خراسانی (2)
خروج سید خراسانی (3)
خروج سید خراسانی (4)
خروج سید خراسانی (5)
خروج سید خراسانی (6)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)

شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )

خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
شناخت حق
میانه‌روی در ستودن
خدا ناظر است
مقام حضرت عباس (ع)
آقا پرویز بامعرفت زینت کشتی ایران
مباحث قرآنی رمضان (11)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 53 )
تا غدیر با مولا علی (ع)
دانلود کتاب مائده های زمینی - آندره ژید (صوتی)
زیارت جامعه کبیره ( دوره کامل امام شناسی )
INVITATION TO THE HEADS OF THE TRIBES
جـان عالــم بـه فـــدای تــو علـــی (ع)
مولا علی(ع) یاور و غمخوار پیامبر(ص)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 52 )
قریب غریبستان غدیر , مولا علی (ع)
مولا علی (ع) ریسمان محکم الهی
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 51 )
کمی هم از شرافت ؛ ...ضمنا آقا سید محمود هم رفت !
دانلود 30 اثر مهم مذهبی تاریخی برای اندیشه و رویکرد به حقیقت
حج مقبول ابراهیمی
BELIEF WITHOUT CONSULTATION
بدعت عمر بن خطاب در تعیین مهر براى زنان !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 50 )
چاپلوسی از جاسوسی خطرناکتر میباشد !
اسلام و مقتضیات زمان(چرا دیگر مطهری نداریم!)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 49 )
SPEECHES IN THE FAMOUS BAZAARS
بداهه گوئی ها ( 01 )
زردآلو و خواص درمانی آن
سقراط
آلایش نمایش
مناظره با ابوحنیفه درباره فضیلت مولا علی (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 48 )
ظاهر طاهر
نادانسته و ناخواسته نوعی خدا در زمین درست نکنیم!
غیرت معرفت
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 47 )
روشهای تشخیص بیماری قلبی
انسان کیست ؟!
شیر درّه پنجشیر
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 46 )
چای نوشیدنی مفید بیماران قلبی
زجر دنیاپرست
WARN YOUR NEAREST RELAIVES
تصویر ضمیر
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 45 )
مادر امراض
زمان شناخت
از قواعد طبخ غذا ---> ظروف غذا
علامت جاهل

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.