1701) والله لا یزالون، حتی لایدعوا محرماً الا استحلوه، ولا عقد الا احلوه، و حتی لایبقی بیت مدر ولا وبرالا دخله ظلمهم و نبا به سوء رعیهم!. و حتی یقوم باکیان: باك یبکی لدینه، و باك یبکی لدنیاه .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
« به خدا سوگند سپاه سفیانی به جنایات خود ادامه می دهند تا هیچ حرامی نماند جز اینکه حلالش بشمارند،هیچ پیمانی نماند جز اینکه نقض کنند، هیچ خانه ای از خشت خام تا سنگ رخام باقی نباشد جز اینکه دامنه ظلم و ستمشان در آن وارد شود و مردم در اثر سوء تدبیر و کشورداری آنان دستخوش اضطراب و ناامنی شوند. همه مردم اشک حسرت بریزند یک دسته برای تباه شدن دینشان و دسته ای دیگر برای تباه شدن دنیایشان.» [28]

این حدیث نیز روشنگر آنست که سپاه خون آشام سفیانی به حریم همه قوانین مذهبی و احکام دینی تجاوز می کنند و همه طبقات را گریان می سازند، گروهی برای دین و گروهی دیگر برای وضع ناهنجار زندگی گریه می کنند.

1702) ... حتی تقوم الحرب علی ساق، بادیا نواجذها مملوء ه اخلافها، حلوا رضاعها، علقما عاقبتها!. الا و فی غد، و سیاتی غد بما لا تعلمون!. یاخذ الوالی من غیرها عمالها علی مساوی ء اعمالها.. کانی به قد نعق بالشام وفحص برایاته فی ضواحی کوفان، فعطف الیها عطف الضروس و فرش بالرؤوس. قد نغرت فاغرته و ثقلت فی الارض و طاته. بعید الجوله، عظیم الصوله!. و الله لیشردنکم فی اطراف الارض حتی لایبقی منکم الا القلیل، کالکحل فی العین .

« تا هنگامی که جنگ آغاز شود و چون شیر خشمگین دندان تیز کند، ناگهان شما را فرا گیرد، همانند شتریکه با پستانهای پر شیر روی آورد که دوشیدن آن شیرین و فرجام آن بسیار تلخ و ناگوار است. هان بدانید که فردا – فردائی که با چیزیکه نمی دانید به زودی فرا می رسد فرمانروای آنها عده ای را از غیر خودشان برای شکنجه و کارهای زشت اجیر کنند ... گوئی او را با چشم خود می بینم که چون حیوانی در شام نعره می کشد و پرچمهایش را در اطراف کوفه به اهتزاز در می آورد. پس مانند شتر خشمگین که دوشنده خود را به دندان گزد به آن روی می آورد و زمین را با سرهای کشتگان می پوشاند. دهانش باز، گامهایش سنگین، جولانش وسیع و صولتش عظیم است. به خدا سوگند که شما در اطراف جهان پراکنده سازد و از شما جز تعدادی اندك همانند سرمه ای در چشم باقی نباشد.» [29]

سپس در مورد جنایت های فجیع و خونریزیهای بی باکانه ایکه مرتکب می شود و همه مردم را دغدار و گریان می سازد، می فرماید:

1703) سلونی قبل ان تبقر برجلها فتنه شرقیه تطا فی خطامها بعد موتها و حیاتها، و تشب نار بالحطب الجزل من غربی الارض، ملعون ناعقها و مولاها و قائدها و سائقها و المتحرز فیها!. فکم عندها من رافعه ذیلها تدعویا ویلها !. لا ماوی لها یکنها ولا احد یرحمها .

« از من بپرسید پیش از آنکه فتنه ای از مشرق زمین برخیزد که با پای خود زمین را بشکافد و با منقار خود همه جا را سوراخ کند، و نشانه های آن پس از مرگش نیز از بین نرود. هیزم فراوانی از مغرب زمین گرد آید و شعله های آن همه جا را به خاکستر نشاند. فریاد گر، صاحب، رهبر، ساربان و یاورانش همه از رحمت خدا دورند. چقدر دامن های پاك مورد تجاوز واقع می شود و چقدر بانگ واویلا زنند کسی به آنها پناه ندهد و به آنها رحم نیاورد.» [30]

1704) ایها الناس: سلونی ان تفقدونی – فلانا اعلم بطرق السماء منی بطرق الارض – قبل ان تشغر برجلها فتنه تطا فی خطامها و تذهب باحلام قومها .

« هان ای مردم ! از من بپرسید پیش از آنکه از میان شما بروم، که من به راههای آسمانها از راههای زمین آشناترم. از من بپرسید پیش از آنکه فتنه دندان تیز کند و خواب را از چشم مردم برباید [31]

1705) الایا ویل لکوفانکم هذه و ما یحل فیها من السفیانی!. یملک حریمکم، و یذلبح اطفالکم، و یهتک نساءکم !. فکانی بهم قد قتلوا اقواما تخاف الناس اصواتهم و نخاف شرهم!. ثم یاتی الزوراء الظالم اهلها، فحول الله بیتها و بین اهلها، فما اکثر طغیانها و اغلب سلطانها! الا یا ویل بغداد من الری من موت و قتل و خوف یشمل اهل العراق اذا حل بینهم السیف .

« بدا به حال این کوفه شما، از دست سفیانی، که چه جنایاتی در آن انجام می دهد، به حریم شما تجاوز میکند، کودکان شما را سر می برد و ناموس های شما را هتک می کند. گوئی آنها را با چشم خود می بینم که مردان برجسته ای را کشته اند که مردم از صدای آنها می ترسیدند و از صولت آنها در وحشت بودند. آنگاه متوجه بغداد می شود که مردمانش بسیار ستمگرند. پس خداوند در میان او و اهل بغداد حائل میشود، آه، چقدر جنایتگر و طغیان پیشه است. بدا به حال بغداد از ری (تهران) چقدر مرگ و میر و کشت وکشتار و وحشت و اضطراب فراوان می شود و همه مردم عراق را ترس فراگیرد هنگامی که شمشیر درمیان آنها حکمفرما شود.» [32]

1706) فیجیش جیشا الی المدینه، و یبعث جیشا الی المغرب. فیقتل بالزوراء سبعین الفا، و یبقر ثلاثمئه امراه حامل!. و یخرج الجیش الی کوفانکم هذه، فکم من باك و باکیه، فیقتل به خلق کثیر.. و اما جیش المدینه فانه اذا توسط الییداء صاح به جبرائیل صیحه عظیمه فلا یبقی منهم احد و خسف الله به الارض، و یکون آخر الجیش رجلان احد هما بشیر و الاخر نذیر. فیصیح بهما جبرائیل فیحول الله و جیهیهما الی القفا. ویرجع نذیر الی السفیانی و یخبره بما اصاب الجیش .

« سپاهی را به سوی مدینه می فرستد و سپاه دیگری نیز به سوی مغرب (مراکش) می فرستد در بغداد هفتاد هزار نفر می کشد و شکم 300 زن حامله را می شکافد و سپاهی را به سوی کوفه می فرستد و همه زن و مرد را گریان می سازد و تعداد زیادی را می کشد... سپاهی که عازم مدینه می شود چون به وسط سرزمین بیداء می رسد جناب جبرئیل بانگ عظیمی بر آن می زند و احدی از آنها زنده نمی ماند و همگی درکام زمین فرو می روند. فقط دو نفر بشیر و نذیر که از لشکر عقب مانده اند زنده می مانند که جبرئیل برآنها بانگ می زند، خداوند صورت های آنها را به طرف عقب بر می گرداند، آنگاه نذیر به سوی سفیانی بر میگردد تا او را از سرنوشت لشکریانش آگاه سازد.» [33]

1707) ثم الفتنه الغبراء والقلاده الحمراء فی عقبها قائم الحق یسفر عن و جهه بین اجنحه الاقالیم کالقمرالمضیء بین الکواکب الدریه!. ثم یظهر القمر الازهر، و تمم کلمه الاخلاص لله علی التوحید .

« آنگاه فتنه ای تیره و تار با پرچمی سرخ (پرچم سفیانی) بر می خیزد، و به دنبال آن مهدی قائم (عج) ظهور می کند و اقطار و اکناف جهان را روشن سازد، آنچنانکه ماه چهارده شبه در میان ستارگان می درخشد، آنگاه آن ماه تابان بر سراسر گیتی غلبه می کند و کلمه توحید را در سراسر جهان کامل و حاکم سازد.» [34]

پس از برافراشته شدن پرچم سرخ و خونبار سفیانی، نور قائم (عج) زمین و آسمان را روشن می سازد و چهره تابناکش بر همه مردم جهان نمایان می شود و همگان به وسیله تلویزیون، یا وسیله ای برتر و یا به اعجاز آنحضرت سیمای درخشان حجت خدا را در شرق و غرب جهان مشاهده می نمایند، پس از آنکه بیش از هزار سال آن خورشید تابناك در پشت ابرهای غیبت نهان بوده است.

کلمات درربار امیرمؤمنان (ع) شباهتی به سخنان شاعران و کاهنان ندارد بلکه همه اش از مبدء وحی سرچشمه گرفته است و ما در انتظار فرا رسیدن لحظه موعود ثانیه شماری می کنیم.

پروردگار مهربان، کی می شود که بانگ جبرئیل از بین زمین و آسمان بلند شود و نوید دهد که آن مهرتابان ز افق تیره غبت طالع شده است؟!

خدای رحمان، کی می شود که فجر صادق عاشورای حسینی بدمد و برق شمشیر منتقم خون مظلومان تاریخ برفراز سرکشان و ستمگران بدرخشد؟!

خدای بی پناهان، صدای هلهله و تکبیر مستضعفان کی بلند می شود و از تابش خورشید درخشان فرا رسیدن کعبه موعود خبر می دهد و همه انسان ها با توحید کلمه به سوی کلمه توحید می گرایند و با صفهای فشرده برای نابودی جور و ستم، و ویران کردن کاخ های ستمگران و پی ریزی جهانی آباد و آزاد گام میسپارند؟!

1708) یبعث السفیانی منه و ثلاثین الفا الی الکوفه، و ینزلون بالروحاء و الفاروق و موضع مریم و عیسی بالقادسیه، و یسیر منهم ثمانون الفا حتی ینزلوا موضع قبر هود بالنخیله فیجیئون الیهم یوم الزینه و امیرالناس جبار عنید یقال له الکاهن الساجر فیخرج الیهم من مدینه الزوراء امیر فی جیش عظیم فیه خمسه الاف من الکهنه و یقتل علی جشرها سبعون الفا، حتی یتحامی الناس من الفرات ثلاثه ایام من الدماء و نتن الاجساد!. و یسبی من الکوفه الف بکر لایکشف عنهن قناع، حتی یوضعن فی المحامل و یزلف بهن الی الثویه و هی الغری ثم یخرج من الکوفه منه الف ما بین مشرك و منافق حتی یقدموا دمشق لایصدهم عنها صاد، و هی ارم ذا العماد .

« سفیانی یکصد و سی هزار نفر سپاهی به سوی کوفه می فرستد، در« روحا » و« فاروق » فرود می آیند و در محل مریم و عیسی در « قادسیه » فرود می آیند هشتاد هزار نفرشان حرکت می کنند و در مقام حضرت هود در نخیله (وادی السلام نجف) فرود می آیند و در روز عید قربان (یوم الزینئه) فرماندهی از بغداد با لشکری پنج هزار نفری به سوی آنها حرکت می کند و هفتاد هزار نفر در کنار پل فرات کشته می شوند و سه روز مردم از آب فرات استفاده نمی کنند که خون آلود و گندیده از اجساد کشته ها خواهد بود. یکهزار دختر از کوفه اسیر گرفته می شوند و دست نخورده سوار کجاوه ها شده به سوی نجف اشرف گسیل می شوند. آنگاه صد هزار نفر مشرك و منافق بغداد را به قصد دمشق ترك میگویند. که به هیچ مانعی برخورد نمی کنند تا وارد دمشق شوند که همان ازم ذات العماد است.» [35]

یوم الخلاص - جلد دوممطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !

مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
سفیانی (1)
سفیانی (2)
سفیانی (3)
سفیانی (4)
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
نفس زکیه (1)
نفس زکیه (2)
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
خروج سید هاشمی
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
شورش عوف سلمی
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
خروج سید خراسانی (1)
خروج سید خراسانی (2)
خروج سید خراسانی (3)
خروج سید خراسانی (4)
خروج سید خراسانی (5)
خروج سید خراسانی (6)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)

شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )

خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
همه چیز را نشاید گفت !
(خطورات) حکمت رنج
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 13)
(خطورات) حجاب نوری
(خطورات) قاضی و ناداور
هوالرزاق
(خطورات) تنسیق روابط در عناصر قرآنی
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 12)
(خطورات) لایق و مستحق
(خطورات) خدا یا نفس ؟!
(خطورات) ارزش قدیم + ارزش تفاهم
پرهیزگاران از نگاه امیرالمومنین (ع)
آنــرا بزمیـن بنــه که در ســر داری
توبه مقبول
خداوند می آمرزد اگر ...
میانه !
حضرت مادر (س)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 11)
(خطورات) استعـداد
(خطورات) اثر یک قطره شعور در تمایز انسانها
(خطورات) مانع تراشی ها ی خوب و بد
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 10 )
کتب با موضوع فرقه های مذهبی
صبر بر غریبی
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 09 )
طیّار بی پر و سیّار بی پا ...
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 08 )
حفظ مراتب
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 07 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 06 )
کسبه قبل از عید
غم و غصه و تحمل مصیبت
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 05 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 04 )
تشخیص مموری کارت تقلبی از اصل
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 03 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 02 )
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 01 )
انسان خوب و با انصاف
دل گپی بی خود ...
درون پیمایی (02)
اشعار بابا طاهر با صدای شجریان + دانلود
درون پیمایی (01)
با هر که ای با اوستی
پایه هاى كفر
قضاوت ماهرانه
نماز
دریای کرم
بیا بنشین تو ای همرازم ای دوستتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.