رسول اکرم (ص) می فرمایند:
1593) تخرج من المشرق رایات سود، تقاتل رجلا من ولد ابی سفیان، و یودون الطاعه للمهدی .
« پرچم های سیاهی از خاور زمین به اهتزاز در می آید که با مردی از اولاد ابوسفیان می جنگد و زمینه فرمانبرداری از مهدی (ع) را فراهم می آورد.» [1]
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
1594) ورود الرایات السود من خراسان، حتی تنزل ساحل دجله ...
« پرچم های سیاهی از خراسان می آید و در کنار دجله فرود می آید » [2]

1595) تنزل الرایات السود التی تخرج من خراسان الی الکوفه. فاذا ظهر المهدی بعثت الیه بالبیعه .
« پرچم های سیاهی که از خراسان در می آید در کوفه فرود می آید. هنگامی که مهدی (ع) ظهور کند، این پرچم ها برای بیعت به حضور آنحضرت گسیل می شود.» [3]

 پیامبر (ص) :
ای جعفر! ترا نوید بدهم؟ گفت: بلی یا رسول الله (ص). فرمود: کسیکه پرچم را به قائم (عج) تقدیم میکند مردی از نسل توست. می دانی او کیست؟. گفت: نه. فرمود: چهره اش چون دینار گرد و گلگون، دندانهایش چون شانه منظم و براق، شمشیرش چون شعله های آتش برنده و خانمانسوز است. با خواری به کوه پناه می برد و با شکوه فراوان از آن سرازیر می شود.
  ( منظور نبی اکرم (ص) سید خراسانی یا همان شعیب بن صالح بوده است )

1596) تخرج رایات سود صغارف تقاتل رجلا من آل ابی سفیان، یودون الطاعه للمهدی، علی مقدمتهم رجل من بنی تمیم یقال له: تمیم بن صالح .

« پرچم های سیاه کوچکی به اهتزاز در می آید که با مردی از اولاد ابوسفیان نبرد می کند و برای اطاعت از حضرت مهدی (ع) زمینه سازی می کند. در پیشاپیش این پرچمها مردی به نام : تمیم بن صالح حرکت میکند[4]

طبق منابع مورد اعتماد این مرد از« بنی تمیم » است نه اینکه نامش« تمیم » باشد. و شاید در طول زمان کلمه « بنی » از« بنی تمیم » به هنگام استنساخ افتاده است.
این مرد با سپاه سفیانی نبردی سخت انجام می دهد و سپس به بیت المقدس می گریزد و بعداً به خدمت حضرت بقیه الله روحی فداه می رسد و بیعت می کند و از فرماندهای لشکری آنحضرت می شود.

1597) اذا رایتم الرایات السود قد اقبلت من خراسان، فاتوها ولو حبوا علی الثلج، فان فیها خلیفه الله المهدی .
« هنگامیکه ببینید پرچمهای سیاه از طرف خراسان به حرکت درآمده، به سویش بشتابید ولو با سینه خیز رفتن از روی برفها، که خلیفه خدا حضرت مهدی در میان آنست.» [5]

پرواضح است که این پرچمها هنگامی به اهتزاز در می آید که حضرت مهدی (عج) در مدینه باشد. روی این بیان منظور از جمله « حضرت مهدی در میان آنست » اینست که جانشین حضرت مهدی در میان آنست، دعوت به حضرت مهدی در میان آنست، رضایت حضرت مهدی با آن سپاهست.

1598) تجیء الرایات السود من قبل المشرق، کان قلوبهم زبر الحدید. فمن سمع بهم فلیاتهم فلیبایعهم .
« پرچمهای سیاهی از سوی مشرق به اهتزاز در آید که دلهایشان چون پاره های آهنست، هر کس آن را بشنود به سویش بشتابد و با آن بیعت نماید.» [6]

1599) تخرج رایات من المشرق، یقودها رجل من تمیم یقال له شعیب بن صالح فیستنفذ ما فی ایدیهم من سبی اهل الکوفه، و یقتلهم .

« پرچم هائی از مشرق بر می خیزد که مردی از تمیم به نام شعیب بن صالح آنها را رهبری می کند، آنچه از اسیران کوفه در دستشان باشد می گیرد و طعمه شمشیر می سازد.» [7]

از این حدیث استفاده می شود که در حدیث شماره 1596 یک اشتباه در مقام استنساخ رخ داده و بطوریکه در این حدیث و دهها حدیث دیگر آمده است نام او شعیب بن صالح از بنی تمیم است.

1600) یخرج ناس من المشرق یوظئون للمهدی .
« مردمی از مشرق خروج می کنند و برای حضرت مهدی زمینه سازی می کنند » [8]

منظور از این مردم سپاهیان جناب سید خراسانی است.

1601) تخرج رایات من خراسان سود، فلا یردها شیء حتی تنصب فی ایلیاء .
« پرچم های سیاهی از خراسان به اهتزاز در می آید که چیزی نمی تواند از پیشروی آن جلوگیری کند، تا در ایلیا فرود آید و استقرار یابد.» [9]

منظور اینست که این پرچمها بر هر نیروی مخالفی چیره می گردد و پیش می تازد تا بر فراز سرزمین مقدس فلسطین به اهتزاز در می آید که بیت المقدس از جهت اینکه حرم الهی است ایلیا نامیده می شود که « ایل » به معنای خداست. [ 10 ]

1602) یخرج بقزوین رجل اسمه اسم نبی یسرع الناس الی طاعته، المشرك و المؤمن. یملا الجبال خوفا .

« مردی از قزوین خروج می کند که با یکی از پیامبران همنامست، مشرك و مؤمن به اطاعتش می شتابند، کوهها را پر از رعب و وحشت می سازد.» [11]

آنگاه از فشار ایرانیان بر عراق سخن می گوید:
1603) یوشک اهل العراق لا یجبی الیهم قفیزولا درهم !. فسیل: من این ذلک؟. فقال (ص): من العجم، یمنعون ذلک .

« انتظار می رود که حتی یک قفیز گندم و یک درهم پول به مردم عراق نرسد، پرسیدند: چگونه می شود؟ فرمود: از ناحیه عجم ها، که جلوگیری به عمل می آورند.» [12]

قفیز نام پیمانه ایست که همه جا معروف است ولی مقدار آن در هر منطقه ای با منطقه دیگر فرق میکند.

1604) یوشک ان تملا ایدیکم من العجم. ثم یجعلهم الله اسدا لایفرون فیقتلون مقاتلتکم ولا یأکلون فیاکم .
« نزدیک است که دشتهایتان از عجمها پر شود، ولی خداوند آنها را شیرمردانی قرار می دهد که از برابر شما فرار نمی کنند و با قاطعیت تمام با شما می جنگند و به اموال شما طمع نمی کنند.» [13]

در این حدیث منظور از عجم ایرانیانی هستند که در محضر سید خراسانی با سپاه سفیانی به نبردی سخت می پردازند. امیرمؤمنان (ع) در این باره می فرماید :

1605) لتضربنکم الاعاجم علی هذا الدین عودا، کما ضربتموهم علیه بدءا! لیملان الله ایدیکم من الاعاجم!. لیصیرن اسداً لا یفرون، فلیضربن اعناقکم، ولیغلبنکم علی فیئکم .

« به زودی عجم ها برای بازگشت شما به دین با شما خواهند جنگید، چنانکه برای پذیرش نخستین اسلام با آنها جنگیدید. خداوند دستهای شما را از آنها پر می کند و آنها شیران ژیانی می شوند که هرگز از برابر شما نمی گریزند و گردن های شما را می زنند و ثروت های شما را تحت سیطره خود در می آورند.»

از بررسی احادیث مربوطه معلوم می شود که سپاه جناب سید خراسانی بر سپاهیانی که در آتش پان عربیسم می سوزند و مفاخر اسلام را به دور انداخته اند، چیره می شوند و برای ظهور حضرت بقیه الله روحی فداه زمینه را فراهم می کنند.

1606) یلقی اهل بیتی بلاء حتی بیعث الله رایه من المشرق سوداء، من نصرها نصره الله، و من خذلها خذله الله، حتی ییا نوارجلا اسمه کاشمی فیولونه امرهم فیویده الله بنصره .

« اهلبیت من به سختی دچار بلاها و گرفتاریها می شوند و آنگاه خداوند پرچم های سیاهی را از طرف مشرق می فرستد، هر کس آنها را یاری کند خدا را یاری کرده است و هر کس آنها را زبون سازد خدا را زبون ساخته است. این پرچمها به اهتزاز در می آید تا با مردی که همنام منست بیعت کنند و او را به رهبری خود انتخاب کنند و خدایش او را تأیید می کند.»

در این حدیث پرچم خراسانی قصد شده، که شعیب بن صالح پرچمدار آنست و این جنگ از ایران آغاز میشود و از طریق عراق و سوریه به سوی بیت المقدس پیش می تازد.

از این حدیث استفاده می شود که جناب سید خراسانی محمد، نامیده می شود.

یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !

مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
خروج سید هاشمی
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
شورش عوف سلمی
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)

شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )

خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
نامه ای از حضرت ولی عصر (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 71 )
معنی تسلیم و رضا !
سخنانی از امام باقر علیه السلام
رواج دزدی دلیل زوال پاکدامنی
خدای بخشنده حضرت فاطمه سلام الله
معیار شیعه بودن و حضرت زهرا (س)
ABU ZAR,THE STEADFAST FOLLOWER
معیار جوانمردی و فرومایگی انسان !
عفت , زینت زنان است !
جهت ترویج عفاف,زنان را گرامی بدارید
امانات الهی (بانوان) را گرامی بداریم
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 70 )
سفارش جبرئیل درباره زنان
پاکی پیشه کن تا همسرت پاک بماند
خطر غیرت بیجای مردان درباره زنان
پیامبر (ص) و برتری زنان
سیمای حضرت مهدی (عج)
غیبت طولانی است برای خالص سازی
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 69 )
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
امام قبل از فرمان,خود عمل میکند
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
او در میان ماست !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 68 )
حسین (ع) نیز خود چو باران است!
فــــرات ؛ شرمنده ترین آب ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 67 )
تسلیت بر صاحب عزا
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
از نخستین سخنان منتغم بزرگ
عظمت یاران سیدالشهداء (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 66 )
و آب دیده هم زنده کننده است ...
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
از آب هم مضایقه کردند کوفیان
امام حسین(ع) و نعمت حاجت‌خواهی
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 65 )
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 64 )
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
زنان یاور مهدی (عج)
زمین همچنان محور كرات است!!!
بنام آنكه ما را آفرید ...و میمیراند
ان الله خیرالماکرین ...
دل گپ ها ( گفتگوهای تنهایی)
MIRACLE OF THE HOLY PROPHET,s SAYING
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.