امام زین العابدین (ع) می فرماید :
1561) یکون قبل خروجه خروج رجل یقال له: عوف السلمی، بارض الجزیره، و یکون ماواه تکریت، و قتله بمسجد دمشق .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
« پیش از خروج آن حضرت، مردی به نام €« عوف سلمی » در سرزمین « الجزیره » خروج می کند، [ 1] در « تکریت » مأوری گزیند [ 2]، و در مسجد دمشق به قتل می رسد.»[ 3]

در برخی منابع به جای،« تکریت », « کریت » و« کویت » نیز آمده است که با گذشت زمان و با وضع کتاب های خطی در پیش از اختراع چاپ بروز چنین اختلافهائی طبیعی است.

ظاهر اینست که خرابی بصره به دست او خواهد شد، از طرف جنوب وارد بصره می شود، گروهی از عربها وگروهی از زنجی ها را همراه می برد و بصره را خراب می کند.

این خرابی بصره غیر از آن خرابی بصره است که در قرن سوم هجری به توسط صاحب زنج انجام یافته است و ابن حدید تصور کرده است که خرابی موعود همانست [4]  ولی آن نمی تواند خرابی موعود باشد که یکهزارو یکصد و پنجاه سال از آن گذشته و هنوز هم ظهور واقع نشده است، این خرابی که در احادیث وعده داده شده، از علایم ظهور و طبعاً در نزدیکی ظهور خواهد بود. [ 5]

در همین مورد رسول اکرم (ص) خطاب به جعفر بن ابی طالب (ع) فرمود:
1562) و خراب البصره علی یدرجل من ذریتک، یتبعه الزنوج .
« بصره توسط یکی از فرزندان تو ویران می شود که زنجی ها از او پیروی می کنند.» [6]

اولین خرابی بصره در ایام بنی عباس در فتنه های صاحب زنج واقع شد ولی نباید فراموش کرد که در حدیث دیگری تعبیر« عند »  دارد و آن صریح است که قیام حضرت بقیه الله (عج) همزمام با خرابی بصره خواهد بود. و خرابی موعود در نزدیکی ظهور و ظهور به دنبال آنست. [ 7] و اگر تاریخچه ویرانی بصره در تاریخ خاورشناس معروف « بروکلمان »  در قرن سوم را بخوانید برای شما قطعی می شود که خرابی صاحب زنج غیر از خرابی موعود در نزدیکی ظهور است. [ 8]

چه مانعی هست که ویرانی نخستین توسط یکی از اولاد رسول (ص) از نسل جناب زید باشد و ویرانی واپسین توسط « عوف سلمی » باشد که احتمالاً از نسل جعفر طیار باشد، که بصره را با خاك یکسان کند و ازعراق عبور کرده وارد دمشق شود و در مسجد شام به قتل برسد. و این معنی هرگز با صاحب زنج قابل انطباق نیست که بصره را ویران کرد و هرگز وارد دمشق نشد و به خاك سوریه پانگذاشت.

1563) وغلبه العبید علی بلاد الشام .
« غلامان بر اراضی شام سیطره می یابند[9]

امیرمؤمنان در همین زمینه می فرماید:
1564) ویحک یا بصره من جیش لا رهج له ولا حس!. ففتنه یکون فیها خراب منازل، و خراب دیار، و انتهاك اموال، و سباء نساء .

« ای بصره ! وای بر تو از سپاهی که نه گرد برانگیزد و نه احساس دارد، ولی فتنه ای بر پا کند که خانه ها را ویران سازد، آبادی ها را بر خاك نشاند، ثروتها را بر باد دهد و زنها را به اسارت بسپارد.» [10]

1565) کانی به قد سار بالجیش الذی لایکون له غبار ولا لجب، ولا قعقعه لجم، ولا حمحمه خیل، یثیرون€ الارض باقدامهم کانها اقدام النعام. ویل لسککم العامره، والدور المزخرفه التی لها اجنحه کاجنحه النسور و خراطیم الفیله، من اولئک الذین لاینتدب فتیلهم، ولا یفتقد غائبهم .

« گوئی با چشم خود او را می بینم که با سپاهی خواهد آمد که نه غباری بر می انگیزد، نه بانگ ترسناکی بلند می کند، نه آواز لگامی شنیده می شود و نه شیهه اسبی. با گام های خود زمین را بلرزانند، گوئی پای شتر مرغان است. وای بر خیابان های آباد شما و خانه های آراسته و زرنگار شما، که مانند کرکس بال دارد و مانند فیل خرطوم. از آنها کسانی هستند که بر کشته هایشان کسی نمی گرید و از مفقود الاثرهایشان کسی سراغ نمی گیرد.» [11]

سپاهی که غبار بر نمی انگیزد و صدای لگام و شیهه اسب از آن بگوش نرسد و چون شترمرغ سبکبال باشد،کدام سپاه است؟ مگر نه اینست که سپاهیان آخرالزمان با هواپیما و نفربر می آیند و اسبی همراه ندارند تا شیهه اسبی از آنها شنیده شود و صدای افساری از آنها بگوش برسد. آیا در فتنه صاحب زنج (پادشاه زنگبار) صدای افسار و شیهه اسب شنیده نمی شد؟! پس بدون تردید منظور از این ویرانی بصره، خرابی صاحب زنج نیست، بلکه خرابی عوف سلمی در آستانه ظهور است.

آیا در قرن سوم خانه های بصره بالکون ها و سایه بانهائی به سان بالهای کرکس و خرطوم فیل داشت؟!. آنروز بیشترین خانه ها از برگ های خرما و حصیر و بوریا و تعداد اندکی از چوب و خشت خام بود. با ملاحظه جهات یاد شده تردیدی نمی ماند که منظور از خرابی بصره، خرابی آن در قرن سوم هجری نبود، بلکه ویرانی دیگریست که هم اکنون در انتظار آنست.

1566) البصره !. انها لاقرب الارض خرابا، واجشها ترابا، و اشدها عذاباً!. و ان لکم یا اهل البصره، و ما حولکم من القری، من الماء لیوما عظیماً بلاوه!. و انی لاعلم موضع منفجره من قریتکم هذه!. ثم امور قبل ذلک تدهمکم عظیمه اخفیت علیکم و علمناها.. فمن خرج عنها عند ذنوغرفها فبرحمه من الله سبقت له، و من بقی فیها غیر مربوط بها فیذنبه، و ما الله بظلام للعبید .

« اما بصره برای ویرانی از همه جا نزدیکتر، خاکش از همه جا سخت تر، در معرض عذاب الهی از همه جا بیشتر است. ای مردم بصره! و ای ساکنان آبادیهای اطراف بصره!، آگاه باشید که روز سخت و بلای دردناکی ازآب در انتظار شماست، من می دانم که این آب از کدام نقطه شهر شما بیرون خواهد زد، پیش از آن نیزفاجعه های سختی بر شما خواهد رسید که علم آن از شما پنهان شده و بر ما عطا شده است. چون موقع انفجار آن فرا رسد هر کس جلوتر از آنجا خارج شود رحمت خدا او را فرا گرفته است و هر کس بدون وابستگی در آن بماند، در برابر گناهانش مبتلا شده است و خداوند هرگز به بندگانش ستم نمی کند[12]

این ویرانی که با جوشش آب از دل خاکش تحقق خواهد یافت هیچ ارتباطی با فتنه صاحب زنج در یازده قرن پیش ندارد. آنچه به عنوان علایم ظهور گفته شده خرابی آن به وسیله جوشش آب است.

1567) بلادکم انتن بلاد الله تربه و ابعدها !.  یا اهل البصره: اخلاقکم دقاق، و دینکم نفاق، و ماوکم زعاق من السماء، بها تسعه اعشار الشر!! و المحتبس فیها بذنبه، والخارج منها بعقو ربه .. کانی انظر الی قریتکم هذه فاذا هم قد راوا البصره قد !.  و قد طبقها الماء حتی ما یری فیها الا شرف المسجد کانه جوجوطیر فی لجه بحر تحولت اخصاصها دورا، و آجامها قصوراً فالهرب الهرب فانه لا بصره لکم بعد الیوم .

« ای اهل بصره ! اخلاقتان پیچیده، آئینتان منافقانه، آبتان تلخ، خاك کشورتان از هر خاکی گندیده تر، و از آسمان دورتر است، نه دهم شرّ در شهر شماست، کسیکه در آن درگیر است در اثر گناهانش مبتلا شده است و هر کس از آن رهائی پیدا کند از رحمت و برکات پروردگار نجات یافته است. گوئی با چشم خود می بینم که شهر شما را آب فرا گرفته است. از ساختمان های شهر جز گنبد مسجدتان دیده نمی شود که همانند سینه مرغی در اقیانوس بیکران شناور به نظر می رسد. هنگامی که دیدند کوخهای بصره تبدیل به کاخ شده و باغهای اطراف آن تبدیل به قصر شده، بدانند که عمر بصره به پایان رسیده، دیگر بصره ای وجود نخواهد داشت.» [13]

اینها سخنان مولای متقیتان و امیرمؤمنان (ع) است که در طول چهارده قرن سینه به سینه و نسل به نسل، از قرنی برای قرنی دیگر نقل شده و به دست ما رسیده است که او باب علم مدینه رسول (ص) است وکسی در گذشته و حال چون او جهان را نشناخته است و از آینده خبر نداده است و ما همواره با سخنان او برهمگان مباهات کرده، همه را به مبارزه خواسته ایم. و هرگز در سخنان گهربار او و گفتار دربار رسول اکرم (ص) و اقوال نغز و پرمغز امامان اهلبیت (ع) دچار شک و تردید نشده ایم .

خوشا به حال انسانهائیکه گوش شنوا داشته باشند و از دیدن حق کور و از شنیدن حق کر نباشند و سخنان آنها را که هر جمله اش آیه ای آشکار و دلیلی قاطع و برهانی ساطع است با گوش حق نیوش بشنوند و به کاربندند. که هر کس از راه آنها برود هرگز گمراه نمی شود و از شاهراه حق و حقیقت منحرف نمیشوند.

1568) اذا خربت البصره، و قام امیر الامره .
« هنگامی که بصره ویران شود و امیر امیران برخیزد.» [14]

1569) و خراب البصره بالزنج .
« ویرانی به وسیله زنگی ها .» [15]
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !

مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
شورش عوف سلمی
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)

شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )

بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
سقراط
آلایش نمایش
مناظره با ابوحنیفه درباره فضیلت مولا علی (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 48 )
ظاهر طاهر
نادانسته و ناخواسته نوعی خدا در زمین درست نکنیم!
غیرت معرفت
TO EMBRACE ISLAM
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 47 )
روشهای تشخیص بیماری قلبی
انسان کیست ؟!
شیر درّه پنجشیر
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 46 )
چای نوشیدنی مفید بیماران قلبی
زجر دنیاپرست
WARN YOUR NEAREST RELAIVES
تصویر ضمیر
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 45 )
مادر امراض
زمان شناخت
از قواعد طبخ غذا ---> ظروف غذا
علامت جاهل
SOME MONEY FOR ALMS
سبزی خُــرفه
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 44 )
دانلود چند نوای محلی مازندرانی
وجدان صدای خداست ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 43 )
به قربان پناه گرم تو آقا !
!؟ WHICH WAY IS BETTER
سیمای افشاگــــر ... !
هشدار الهی برای ... !
ایران, روزهایی و روزگارانی ...!
درمان درد معده با موز
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 42 )
یاس کبود
مرگ بر انسان ...!
مباحث قرآنی رمضان (10)
پس نپندارم که اینها مردمانند، ای رسول
گوجه فرنگی ضد سرطان
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 41 )
جز زیبایی نبود ...
!? O'Ali , Who are you
روزی حلال
تحقق دعا
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 40 )
احادیث نبوى در باره على علیه السلام ( وصی نبی )
ترنمی شعرگونه (بی نام ؛ بی سر ) پیکش مولا حسین جان
بابونه گیاهی زیبا برای درمان زخم و ورم معده
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 39 )توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.