و اینک احادیث دیگری که حوادث آن روز را بیشتر و بیشتر توضیح می دهد:
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
1548) اذا دخلت الرایات الصفر مصر فغلبوا علیها، و قعدوا علی منبرها فلیحفر اهل الشام اسراباً لهم فی الارض، فانه البلاء!!! و اذا بلغک انهم نزلوا بالشام، و هی السره، فان استطعت ان تلتمس سلما فی السماء اونفقاً فی الارض فافعل: فاذا اقبلت الرایات السود من المشرق و الرایات الصفر من المغرب، و التقت فی سره الشام، فهناك البلاء، و بطن الارض یومئذ خیر من ظهرها .

« هنگامی که پرچم های زرد وارد مصر شوند و بر سرزمین مصر چیره شوند و بر اریکه قدرت تکیه دهند مردم شام در زمین برای خود تونل و پناهگاه بکنند که بلای بزرگی در انتظار آنهاست. تو نیز هنگامی که مطلع شدی که آنها در شام فرود آمده اند و بیابانهای شام را پر کرده اند، اگر بتوانی نردبانی پیدا کنی که در آسمان بالا روی حتماً انجام بده، و اگر بتوانی تونلی در زمین بکنی حتماً انجام بده، هنگامی که پرچم های سیاه از مشرق و پرچم های زرد از مغرب به راه افتادند و در شام به یکدیگر رسیدند، آنروز روز بلا و گرفتاری است، و در آن روز زیرزمین بهتر از پشت آنست.» [11]

بسیار جالب است که پیشوایان اسلام چهارده قرن پیش از این برای مردم آخرالزمان دستور حفر تونل و پناهگاه در زیرزمین می دهند تا بدین وسیله از بمباران های هوائی و امواج انفجارها سالم بمانند و اگر قدرت داشته باشند با هواپیماها خود را از منطقه خطر دور کنند، در صورتیکه به هنگام صدور این احادیث نه امکان پرواز در آسمان بود و نه حوادثی پیش می آمد که نیاز به حفر تونل و پناهگاه در زیرزمین باشد.

آیا گوشی بدهکار این نصیحت های مشفقانه هست تا خود را از خطرات حتمی نجات دهد؟! بدون تردید کسانی رهائی می یابند که به این نصیحتها گوش فرا دهند و پیش از فوت فرصت اقدام های ایمنی را فراموش نکنند، تا از امواج انفجارات در جنگ سرنوشت ساز شام در امان باشند.

آیا تاکنون احدی – ولو به دروغ – ادعا کرده که رسول گرامی اسلام (ص) و امامان اهلبیت در مکتبی درس خوانده اند و از کسی کلمه ای آموخته اند؟! هرگز. بلکه همه علوم به آنها بر می گردد و همه حقایق و دقایق ! از سرچشمه زلال علوم آل محمد (ص) سرچشمه گرفته است. به حق فرموده اند که : « نحن صنایع ربنا، و الخلق بعد صنایعنا » : ما تربیت شدگان و ساخته شدگان پروردگار خود هستیم و دیگر مخلوقات ساخته شدگان ما هستند.» [12]

هر کس ساخته و پرداخته آن بزرگواران باشد، پیرو فرمان آنها باشد، قدم در جای پای آنها نهد، از راه و روش آنها پیروی کند، نجات می یابد، و هر کس از راه آنها بلغزد و از راه دیگران پیروی کند، از شاهراه حقیقت گم می شود و در دره هلاکت سقوط می کند. اینک هر کسی خود راهش را برگزیند و از راهیکه انتخاب می کند پیش بتازد و از مزایایش برخوردار شود.

1549) اذا بلغت الرایات الصفر مصر، فاهرب فی الارض جهدك هرباً. و اذا بلغک انهم نزلوا الشام فهناك البلاء .

« هنگامی که پرچم های زرد به مصر برسد، با تمام قدرت از منطقه فرار کن، و هنگامیکه آنها وارد شام بشوند دیگر موقع بلا فرا رسیده است.» [13]

اگر کسی بخواهد از منطقه بگریزد باید بدون فوت فرصت به دنبال استیلای سپاه مغرب بر مصر و توجه آنها به سوی شامات باشد و کسی از بمبها و موشک های آنها نجات نمی یابد مگر اینکه قبلا از منطقه گریخته باشد یا در زیرزمین تونل و پناهگاهی کنده باشد.

به نظر می رسد که قوای مغربی به سوی بغداد نیز عزیمت می کند تا در ویرانی عراق سهیم باشد که قبلاً (دربخش هفدهم) از آن سخن گفتیم و گذشته از اخبار اسلامی از تورات و انجیل نیز نقل کردیم که بغداد در زیر پای لشکری جرار خراب می شود و به آتش جنگ « قرقیسیا » دچار می شود و قربانیان این جنگ برای مدتی طولانی طعمه وحوش و طیور می شود که در کتاب های آسمانی و روایات اسلامی از آن به « سفره عام الهی از گوشت ستم پیشگان برای وحوش و طیور » نام برده شده است. [ 14]

سپس امیرمؤمنان (ع) در این باره می فرماید:
1550) اذا رکزت رایات قیس بمصر، و رایات کنده بخراسان .
« هنگامی که پرچم های قیس در مصر نصب شود و پرچم های کنده در خراسان.» [15]

یعنی پرچم های قیس به سوی شرق حرکت کند و پرچم های کنده به سوی غرب.

1551) اذا دهمکم رایات بنی کنده مع عمال من عقبه من الشام .
« هنگامی که پرچم های بنی کنده با سپاهیان گردنه شام به سوی شما روی آورد.» [16]

منظور از سپاه شام، سپاه سفیانی است که پیش از حرکت سپاه اسلام از مکه و مدینه، در وادی شام مستقرمی شوند.

1552) ورود خیل من المغرب حتی تربط بفناء الحیره و تقبل نحوها رایات سود من خراسان بعد ترکیز رایات کنده فیها.
« اسبهائی از سوی مغرب به پیش می تازند تا در حوالی حیره (در عراق) فرود آیند و آنگاه پرچم های سیاهی از سوی خراسان به حرکت در می آید پس از آنکه پرچم های کنده در آن متمرکز شود.» [17]

اگر چه در لغت« خیل » به معنای اسب است ولی در این احادیث مورد مرکب تیزپائی به کار رفته که در آنروز نفرات و ادوات جنگی را منتقل خواهد کرد، و اگر به معنای لغوی بود، می بایست از شتر و استر و غیره نیزنامی به میان آید، که این احادیث از فصیحترین انسان ها و بلیغترین آنها صادر شده است.
منظور از پرچم های سیاه، لشکر نیرومند سید خراسانی است که برای دفاع از شیعیان عراق در برابر سپاه سفیانی و دیگر نیروهای مهاجم از خراسان حرکت می کند و به یاری حضرت بقیه الله (عج) و بیعت آن بزرگوار منتهی می شود.

1553) اذا قام امیر الامراء فی مصر، و جهزت الالوف، وصفت الصفوف .
« هنگامی که امیر امیران در مصر قیام کند و صفها فشرده شود و هزاران سپاهی گرد آید.. [18]

زمینه گردآوری سپاه عظیم در مصر فراهم آمده، و رژیم مصر با تلاشی وسیع برای مجهز ساختن ارتش خویش به برترین سلاح ها، از نوع سلاح های ارتش سابق ایران تلاش می کند. مخالفین سیاست مصر آماده مقابله هستند و دشمنان مشترك آنها از فروش اسلحه و فرستادن سیل سلاح های مدرن دریغ ندارند.

1554) قتل اهل مصر امیرهم!. و دخول رایات قیس و العرب الی مصر و ترکیزهغا فیها .
« هنگامی که مردم مصر زمامدار خود را بکشند و پرچم های قیس و عرب وارد مصر گردد و در آن متمرکز شود[19]
...
1555) یقتل قبل ظهور القائم ملک الشام، و ملک مصر، و یسبی اهل قبائل من مصر .
« پیش از ظهور قائم (عج) پادشاه شام و پادشاه مصر کشته می شوند و قبائلی چند از مردم مصر اسیر گرفته می شوند.» [20]

ظاهراً این دو قتل پیش از جنگ های خانمانسوز شام روی خواهد داد، و در مورد اسارت مصریها سخن خواهیم گفت.

1556) و غلبه العبید علی بلاد السادات .
« بندگان بر سرزمین اربابان خود چیره می شوند.» [21]

1557) خروج العبید علی ساداتهم، و قتلهم موالیهم .
« بردگان بر علیه ارباب های خود می شورند و آنها را به قتل می رسانند.» [22]

این شورش در هر کارگاه و کارخانه ای بین کارگر و کارفرما، شاگرد و استاد، مأمور و آمر، حتی فرزند و پدر آغاز شده است.

1558) اذا ملک رجل الشام، و آخر مصر، فاقتتل الشامی و المصری، و سبی اهل الشام قبائل من مصر. واقبل رجل من المشرق برایات سود صغار قبل صاحب الشام، فهو الذی یوذی الطاعه للمهدی .

« هنگامی که مردی حکومت شام را به دست آورد و دیگری بر مصر دست بیاید، آنگاه شامی و مصری با یکدیگر به جنگ پردازند و مردم شام قبیله هائی از مصر را به اسارت بگیرند و مردی از خراسان (سید خراسانی) با پرچم های سیاه کوچکی از خراسان به سوی شام حرکت کند. او همان شخصی است که زمینه را برای اطاعت حضرت مهدی (ع) فراهم می آورد.» [23]

در اینجا منظور از شامی، سفیانی است و یا یکی از فرماندهان ارتش سفیانی است که به سوی عراق اعزام می شود، و منظور از شکست دادن سید خراسانی سپاه سفیانی را، نبرد سختی است که پس از کشتار بغداد و کوفه در میان آنها روی می دهد.

1559) اما صاحب المغرب فیسیر، فیقتل الرجال و یسبی النساء، ثم یرجع بقیس بعد التقائه بجیش السفیانی فر قرقیسیا، فینزل السفیانی فی الجزیره، و یسبق الیمانی الیها، فیحوز السفیانی ما جمعوا .

« آن مرد مغربی حرکت می کند و در راه هر چه مرد ببیند می کشد و هر چه زن بیابد اسیر می گیرد، پس از برخورد با سپاه سفیانی در قرقیسیا، با قیس بر می گردد. سفیانی در جزیره فرود می آید و یمانی به سویش می شتابد. آنچه داشته باشند سفیانی از آنها باز می ستاند[24]

1560) ... و غلبه الهند علی السند، و غلبه القبط علی اطراف مصر، و غلبه الاندلس علی اطراف افریقیا، وغلبه الحبشه علی الیمن، و غلبه الترك علی اطراف خراسان، و غلبه الروم علی الشام، و غلبه اهل ارمینیه، و صراخ صارخ بالعراق، و هتک الحجاب، و اقتضاض العذراء .

« پیروزی هند برسند، پیروزی قبط بر اطراف مصر، پیروزی اندلس بر اطراف آفریقا، پیروزی حبشه بر یمن، پیروزی ترك بر اطراف خراسان، پیروزی رومیان بر شام، پیروزی مردم ارمنستان و ناله های ناله کنندگان درعراق و هتک عفت زنان و تجاوز به حریم پرده نشینان[25]

هر کجا که امیر مؤمنان سخن می گوید، انسان نمی داند که به شیوائی لفظ بیندیشد، یا به عمق معانی، یا به زیبائی اسلوب و یا به اوج آگاهی، که او باب مدینه رسول اکرم (ص) است و خودمدار حق است و حق با اوست هر کجا رود .

غلبه هند بر سند در زمان ما تحقق یافته است و منظور از« قبط » نصارای مصر و سودان و اتیوپی است که در مصر زندگی مرفه و ممتازی دارند و در جنوب سودان و در بخشی از کشور چاد و در همه کشور اتیوپی حاکم هستند.

غلبه اندلس در اطراف آفریقا در گذشته واقع شده و هم اکنون نیز در صحرا به دست انقلابیون پولیساریو در شرف تحقق است. انقلابیون پولیساریو به دست دشمنان اسلام برای ریشه کن نمودن اسلام در صحرا به وجود آمده اند، چنانکه امثال آنها در دیگر مناطق زمین به دست دشمنان برای همین منظور به وجود آمده است و در نقشه های شوم خود توفیق حاصل کرده اند.

غلبه حبشه بر یمن در جنگ اتیوپی بر علیه صومال اسلامی آغاز شده، و کماندوهای کوبا به نام گسترش عدالت در زمین، روح ضد اسلامی خود را ابراز کرده، از هیچ کمکی نسبت به اتیوپی متجاوز و از هیچ جنایتی نسبت به صومالی مسلمان دریغ نکرده اند.

غلبه ترکان براطراف خراسان در گذشته در اثنای جنگ های روسیه تحقق یافته، تا شهر مقدس مشهد زیر پاهای شوروی متجاوز لگدمال شده، حرم مطهر حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) مورد اصابت توپ قرار گرفته است. بعدها در زمان خودمان با اشغال آذربایجان روی داده و هم اکنون با اشغال افغانستان تحقق یافته است.

غلبه روم (یهود) بر شام برای همه مردم عصر ما به صورت یقینی و ملموس واقع شده، تجاوزات اسرائیل بر سوریه و اشغال بلندیهای جولان و کرانه های رود اردن و سرزمین مقدس فلسطین، که همگی جزء مناطق شامات هستند، بر کسی پوشیده نیست.

درگیری ارمنی ها با اتراك از سالیان متمادی ادامه دارد و احتمالاً در آینده رسماً بر شرق ترکیه غلبه پیدا کنند. فریادهای فریاد گران عراق در اثنای جنگ ایران و عراق هر لحظه فضای عراق را پر کرده و همه خانواده ها که به نوعی در این جنگ صدمه خورده اند شب و روز فریادشان بلند است و بر مسبیین این جنگ تحمیلی لعنت می کنند، جنگی که ابر قدرت شرق آن را طرح ریزی می کند و ابر قدرت غرب ابزار و ادواتش را فراهم می کند و دو ملت مسلمان را به جان یکدیگر می اندازد.

تعبیر بلند شدن فریاد فریاد گران در عراق تعبیر بسیار شیوائی است که چهارده قرن پیش از زبان امام معصوم صادر شده است و امروز هم تعبیر مناسبتری یافت نمی شود.

در شرح فرازهای حدیث به همین مقدار بسنده می کنیم که اصول فقرات آن معلوم شد و برای هر خواننده ای معلوم شد که این خطبه نیز همانند همه خطبه های مولای متقیان شعر و سجع نیست، بلکه حقایق و دقایقی است که به زیباترین اسلوبی بیان شده است. هنگامی که در پیرامون احادیث بعدی سخن گفتیم و اشتباه برخی را در احادیث متشابه این بخش بازگو کردیم حدیث فوق وضوح بیشتری پیدا می کند.

یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !

مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)

شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )

بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
مباحث قرآنی رمضان (07)
دانلود مجله خواندنیهای 60 سال پیش ایران - شماره 18
مباحث قرآنی رمضان (06)
مجله قدیمی نور دانش - شماره 38 (63 سال پیش)
مرغان بهانه جوی عطاریم یا سالک راستین راه الی الله-02
مرغان بهانه جوی عطاریم یا سالک راستین راه الی الله-01
لطفا دروغ و ریاکاری را بس کن آقای پرزیدنت!
چند مطلب پربازدید
یکصد مورد کژراهه خلفای راشدین در برابر نص
شعرطنز دردیدار با رهبری.93 (طلایی)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 33 )
اللهم کن لولیک ....
ارزشهای آزادی (!)
مباحث قرآنی رمضان (05)
شاهدان جنایت ...
!BEING KILLED AS A MARTYR
جنگ قنداق با قنداقه ...
نفرت از آمریکا و اسراییل
یکی از سگ های جنگ ...
مباحث قرآنی رمضان (04)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 32 )
آب , مهر مادر و زایش زندگیست
مباحث قرآنی رمضان (03)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (15)
آشنایی مختصری با جفـــــر ! ( قسمت اول )
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (16)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 31 )
مباحث قرآنی رمضان (02)
مباحث قرآنی رمضان (01)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (14)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (13)
THE MASTER OF ALL BELIEVERS
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (12)
قدر قدر ( نگاهی به سوره مبارکه قدر )
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (11)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 30 )
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (10)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (09)
سرچشمه کوثری خدیجه , لیلای پیمبری خدیجه ...
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (08)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (07)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (06)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (05)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (04)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (03)
دانلود چند اثر قدیمی تر از پدر
سفرنامه های بی نام ... ! (02)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (02)
دلخوانی و دلخونی ... !
سفرنامه های بی نام ... ! (01)توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.