از رسول اکرم (ص) روایت شده که فرمود :
« هنگامی که دیدید خلافت در سرزمین مقدسه فرود آمده، بدانید که وقت بلاهای بزرگ و فاجعه های سترگ فرا رسیده است و ساعت (فرج) برای مردم نزدیکتر از دست من نسبت به سرم می باشد.»

ساری,گاهنوشته های محمود زارع

منظور از خلافت
در این حدیث بدون تردید خلافت سفیانی است و منظور از سرزمین مقدسه سرزمین فلسطین است و منظور از بلاهای بزرگ حوادث خونبار و دهشت انگیزیست که به دست آن جنایت پیشه روی می دهد و منظور از ساعت، ساعت فرج آل محمد (ص) است نه روز رستاخیز.

از این حدیث به روشنی استفاده می شود که پیش از ظهور حضرت بقیه الله (عج) فلسطین گشوده میشود و قسمت اعظم آن چون شهر قدس و کرانه غربی رود اردن از دست اسرائیل خارج می شود و یهودیان باقیمانده در محور عکا – حیفا محصور می شوند تا حضرت بقیه الله (روحی فداه) ظهور کند و نشانی از یهود جنایت پیشه باقی نگذارد و آخرین فردی را که در برابر آئین حق تسلیم نشود از دم شمشیر بگذراند. این بلاهای بزرگ با نابودی همه دشمنان دین با شمشیر انتقام الهی پایان می پذیرد.

در این باره از امامان اهلبیت روایت شده که فرموده اند:
1538) علامه خروج المهدی الویه تقبل من المغرب، علیها رجل اعرج من کنده .
« نشانه ظهور حضرت مهدی (عج) پرچمهائی است که از مغرب تحت فرماندهی مرد لنگی از کنده به اهتزاز درآید[1]

1539) من علاماته نفر اهل المغرب الی مصر. و تلک اماره السفیانی .
« از نشانه های او کوچ کردن مغربی ها به سوی مصبر است و آن در عهد سفیانی است[2]

هر لحظه این کوچ کردن انتظار کشیده می شود. لیبی که یکی از کشورهای مغرب است در صدد برآمد که با مصر یکی شود و این کوچ را از طریق قانونی و اتحاد بین دو کشور انجام دهد و پس از مدتی سیاست بازی سرانجام تلاشش بی حاصل شد و عقیم ماند. کوچ دیگری از طریق تهاجم مسلحانه انجام می گیرد که از مرزهای شرقی آن نیز عبور کنند و در جنگ شامات شرکت نمایند. چنانکه از احادیث استفاده می شود. امام صادق (ع) در این مورد می فرماید:

1540) قبل القائم تتحرك حرب و قیس .
« پیش از قیام قائم (عج) حرکت حرب و قیس است.» [3]

منظور از حرب بنی امیه است که عبارت از سفیانی است و منظور از قیس مغرب است که مقر قیس در شمال آفریقاست. شاهد این معنی درگیری های موجود ملتهای عرب و احادیث دیگری است که این معنی را تأیید می کند.

1541) دخول رایات قیس و العرب الی مصر.
« پرچم های قیس و عرب وارد مصر می شوند.» [4]

اینجا هم قیس اشاره به اهل مغرب است که عرب های آفریقا هستند و به همین دلیل لفظ « عرب » هم در حدیث آمده است و گرنه مردم مصر هم عرب هستند، دیگر لزومی نداشت برای هجوم قوم عرب بر یک کشور عرب، قید عرب آورده شود.

امیرمؤمنان در این مورد می فرماید:
1542) علامه خروجه تختلف ثلاث رایات: رایه من العرب، فیاویل لمصر و ما یحل منهم. ورایه من البحرین، من جزیره آرال من ارض فارس. و رایه من الشام، فتدوم الفتنه بینهم سنه .

« نشانه خروج او درگیر شدن سه لشکر است، لشکری از عرب، که بدا به حال مردم مصر از حوادثی که به دست آن لشکر بر مصر روی می دهد. و لشکری از بحرین از جزیره آرال از سرزمین فارس، و لشکری از شام، که یکسال درگیری در میان آنها به طول می کشد.» [5]

1543) و ظهور المغربی بمصر و تملکه الشامات .
« مغربی بر مصر چیره می شود و شامات را تحت سیطره خود در می آورد.» [6]

که او پرچمدار قیس است.

1544) و یخرج البربر الی سره الشام .
« بربر به سوی وادی شام خروج می کنند.» [7]

1545) علامه وقعه المدینه اذا اقبل امیر مصر.
« نشانه حادثه مدینه، روی آوردن زمامدار مصر است.» [8]

1546) یقبل البربر بالرایات الصفر، علی البرادین السبر، حتی ینزلوا مصر.. و یخرج اهل المغرب الی مصر..فاذا دخلوا فتلک اماره السفیانی .

« سپاه بربر با پرچم های زرد بر فراز یابوهای نیرومند و بیشمار روی می آورند و وارد مصر میشوند و اهل مغرب نیز به سوی مصر حرکت می کنند، هنگامی که وارد مصر شوند، سفیانی به حکومت میرسد.» [9]

در روایت دیگری از امیرمؤمنان (ع) و امام باقر (ع) چنین آمده است:
1547) اذا اختلف رمحان بالشام، لم تنجل الا عن آیه من آیات الله تعالی: رجفه بالشام یهلک فیها اکثر من منه الف یجعلها الله رحمه للمومنین و عذابا علی الکافرین. فاذا کان ذلک فانظروا الی اصحاب البراذین الشهب المخدوقه، و الرایات الصفر تقبل من المغرب حتی تحل بالشام، و ذلک عند الجزع الاکبر و الموت الاحمر!. فاذا کان ذلک فانتظروا خسفا بقریه من قری الشام یقال لها: خرشنا. فاذا کان ذلک فانتظروا ابن آکله الاکباد بوادی الیابس حتی ستولی علی منبر دمشق. فاذا کان ذلک فانتظروا خروج المهدی (ع) .

« چون دو لشکر در شام درگیر شوند، یکی از آیات بزرگ الهی ظاهر می شود و آن زلزله شام است که بیش از صد هزار نفر در شام هلاك می شود. این حادثه برای مؤمنان رحمت و برای کافران نقمت است. چون این حادثه روی دهد منتظر پرچم های زرد و سپاهیان سبکبال یابو سواری باشید که از سوی مغرب می آیند و وارد شام می شوند و آن به هنگام مرگ سرخ و اضطراب بزرگ است. هنگامی که این مرگ و میر و اضطراب شدید واقع شود منتظر خسف یکی از آبادیهای شام به نام « خرشنا €» باشید. هنگامی که خرشنا خسف شود منتظر خروج سفیانی پسر هند جگر خواره از سرزمین بی آب و علف باشید تا برمنبر دمشق دست یابد، چون سفیانی بر فراز منبر قرار گرفت منتظر ظهور مهدی باشید.» [10]

دو لشکر عربی و یهودی در شام درگیر شده اند و در میان منادیان راستیان مغربی و منادیان چپ شرقی درسرزمین شامات درگیری ادامه دارد و به خصوص در خاورمیانه و در مناطق نفت خیز بیش از دیگر مناطق این درگیری به چشم می خورد که هر حرکتی در این زمینه روی می دهد یکی دیگر از نشانه های صدق رسول اکرم (ص) و امامان اهلبیت ظاهر می شود که هرگز از احدی در جهان چنین خبرهای دقیق در مورد حوادث آینده صادر نشده است. ما در میان همه اقوام با داشتن چنین پیشوایانی مفتخر هستیم و از همه جهانیان می خواهیم که نظیر این اخبار غیبی را از پیشوایان خود نقل کنند یا در گفتار پیشوایان ما نقطه ضعفی پیدا کنند. نعوذبالله

بربر در این حدیث بدون تردید ساکنان مغرب هستند که با پرچم های زرد به سوی مصر و از آنجا به سوی بلاد شام حمله خواهند کرد.

از احادیث یاد شده نکات بسیاری به دست می آید که از آن جمله است:
1)    زلزله سختی در بلاد شام روی خواهد داد که ممکن است زلزله طبیعی و به فرمان الهی باشد و ممکن است با فرو ریختن بمبهای اتمی و ئیدروژنی توسط دشمن انسانیت، اسرائیل جنایت پیشه باشد.
2)    این لشکرها از نفربرهای تازه ای استفاده می کنند که در این حدیث یابوهای سبکبال تعبیر شده است و اسب و استر و شتر تعبیر نشده است و پرواضح است که هزاران یابو برای نقل و انتقال یک لشکر جرار یافت نمی شود، کجا رسد که همگی یکرنگ و یک نواخت و بیرون از شمار باشند.
3)    در برخی از روایات در وصف یابوها « شُهب » تعبیر شده که یکرنگ بودن آنها را می رساند، و در برخی دیگر « بتر » تعبیر شده که بی دم بودن آنها را می رساند و در برخی« سبر »  تعبیر شده که بیشمار بودن و صاحب ابزار اکتشافی بودن آنها را می رساند و طبق معنای دیگر کلمه پرواز کردن در اوج آسمان را با بالهای دراز می رساند و از طرفی« مخذوفه » تعبیر شده که به معنای مرکب تیزپائیست که در اثر سرعت، سنگریزه ها از زیر پاهایش پرتاب شود و گوش نداشته باشد. از مجموع این اوصاف هواپیماهای تیزپرواز موشک انداز در مغزها تبادر می شود.
4)    این حوادث به دنبال اضطراب جهانی و مرگ و میر وسیعی واقع می شود که در لسان احادیث « جزع اکبر » و « موت احمر » تعبیر شده است که با جنگ جهانی سوم منطبق است که جهان را به خاك و خون می کشد.

پیشوایان معصوم سخنان بلند و پرمحتوای خود را سیل آسا بر مغزهای ما فرو ریخته اند و ما را در برابراقیانوسی از معارف قرار داده اند و با تعبیرات: یابوهای تیزتک، سنگ انداز، یک رنگ، بلند پرواز، درازبال، بی دم و بی گوش، و امثال آنها جنگنده های مدرن امروزی را برای ما مجسم فرموده اند.

یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !

مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)

شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )

بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
از آنجور حرفا ( هابیل و قابیل و ... )
ضایعات بخش کشاورزی یا هدر دادن برکات خداوندی؟
حمله تمساح و بلعیدن دختر + دانلود
استاد نورمحمد درپور+ دانلود موسیقی
بسم الله , سبحان الله
فرزانه کوچولو ( کربلا )
رها کن رها والا نخواهی رسید (3)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
! KILLING WTTHOUT ANY SIN
رها کن رها والا نخواهی رسید (2)
مباحث قرآنی رمضان (09)
ذات ... !
REVENGE OR KISS ON THE PROPHET,S CHEST
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 37 )
مباحث قرآنی رمضان (08)
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) شبانه
احتیاج به هیچ وعظی ندارد!
کمتر حرف بزن ... !
دینداری در آخرالزمان
ناموزونی !
چشیدن بجای خواندن !
وعده آتش خدا برای ...
فکر با صدای بلند ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 36 )
ناهنجاری، دائرمدار دنیا؟!
با ارتفاع میتوان اندازه دما را پیدا كرد
MUHAMMAD, THE MAN OF JUSTIC
مراتب یقین و مراتب اطاعات
روح زندگی و روستا
تکلیف و دوستی
بی پروائی
نگاهی به کلام وحی
THE KIND PROPHET
رها کن رها والا نخواهی رسید (1)
آنتونی کوئین
ترکیب هم مجموع اجزاء و هم یک چیز دیگر !
MUHAMMAD, THE TRUST-WORTHY
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 35 )
وجه تمایز دزد و فاتح
نزول آیه ولایت در شآن حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام
مدیران و تجلیل و گفتن برای نگفتن !
ارتجاع و روحانیت
آزادی (رهایی از بیگانه ها)
THE GOOD MANNERS OF THE PROPHET
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 34 )
(خطورات)حکمت سرپرستی و توانایی
اعتراض ابلیس به تکه چوب !
(خطورات) محرم و نامحرم
THE WAY TO SALVATION
دانلود موسیقی محلی مازندرانی + تربت جامتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.