در فرازهائی چند از روایاتی که از رسول اکرم (ص) و امامان اهلبیت (ع) رسیده، از دو تن شورشگر به عنوان های« اصهب » و « ابقع »  گفتگو شده که به برخی از آنها اشاره می کنیم :
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
1530) اذا هلک علج بالشام... فاذا قام العلج الاصهب و عسر علیه القلب، لم یلبت حتی یقتل. فهناك الملک الی الترك .. و یحل بالشام الغلاء، و نکثر الوقائع، و تقوم الحرب علی قدم و ساق .

« هنگامی که کافری در شام به هلاکت برسد، اصهب کافر قیام می کند و تسخیر مرکز (شام) بر او سخت میشود و طولی نمی کشد که او نیز کشته می شود و حکومت به اتراك می رسد و در شام گرانی پدید آید و رویدادها پشت سر هم روی می دهد و در هر قدمی جنگ برپا می شود.» [1]

در اینجا منظور از مرکز همان دمشق است که « اصهب کافر »  در آنجا هلاك می شود [ 2] و آن هنگامی است که یهود از استیلا بر شام ناتوان می شود و رهبرشان در آنجا و یا در اثنای جنگ با آنها کشته می گردد. آنگاه حکومت ظاهری به بیگانگانی می رسد که کشورهای عربی و اسلامی را به ضعف می کشند و منابع زیرزمینی و ثروت های روی زمین آنها را به یغما می برند.

امیرمؤمنان (ع) در این باره می فرماید:
1531) فان کان کذلک، اقبلت علیهم فتن لاقبل لهم بها!. الا و ان اولها الهجری، و العطر فی، والرقطی، وآخرها السفیانی و الشامی .

« چون این حوادث روی دهد، فتنه هائی بر آنها روی می دهد که هرگز یارای مقابله با آنرا ندارند، آگاه باشید که سرآغاز آنها فتنه های هجری، عطرفی، رقطی، و آخر آنها فتنه های سفیانی و شامی است.» [3]

از این حدیث استفاده می شود که« هجری » همان یمانی است که به زودی از او سخن خواهیم گفت، و « رقطی » کسیست که جامه رنگین بپوشد که طبعاً یا ابقع منطبق می شود [ 4] و « عطرفی » رمز شورشگری است که نمی توانیم درباره اش به طور جزم سخن بگوئیم و در برخی روایات « قطرفی » آمده است .

امام صادق (ع) در این زمینه می فرماید:
1532) و ان اهل الشام یختلفون عند ذلک علی ثلاث رایات: السفیانی، والاصهب، والابقع .
« در آن هنگام سه پرچم در شام به اهتزاز در می آید که پرچم های سفیانی، اصهب و ابقع است و مردم شام زیر این سه پرچم نبرد می کنند[5]

این حدیث به روشنی دلالت می کند که خروج اصهب و ابقع با خروج سفیانی هم زمانست و طبعاً مقارن ظهورحضرت بقیه الله (عج) و از نشانه های قرب ظهور خواهد بود. که بدون تردید مدت سفیانی از روزیکه خروج کرده تا روزیکه نام و نشانی از او باقی نباشد از چهارده ماه تجاوز نمی کند.

از رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) روایت شده که خروج ابقع در مصر و به دنبال دیده شدن ستاره دنباله دار و کسوف خورشید و خسوف ماه خواهد بود که همه اینها در نزدیکی ظهور روی خواهد داد. و در روایات آماده که اَصهبِ کافر قیام نمی کند جز به هنگام شدت یافتن فتنه ها و کثرت حوادث و فجایع.

امام باقر (ع) در این خصوص هشدار می دهد و می فرماید:
1533) اتق شر الاصهب الابرص!. فقیل: و ما الاصهب؟. قال الابقع. فقیل و ما الابقع؟. فقال الابرص.. و اتق السفیانی، و اتق الشداذ من آل محمد .

« از شر اَصهبِ اَبرَص پرهیز کن €. پرسیدند: اَصهب کیست؟ فرمود:« ابقع» پرسیدند: ابقع کیست؟ فرمود: « ابرص » . سپس فرمود: از شر سفیانی نیز پرهیز کن و از شر آن عده از آل محمد که شذوذ دارند بر حذرباش[6]

در این حدیث اصهب و ابقع یک نفر معرفی شده که براساس احادیث دیگر دو نفر هستید. در این حدیث به شیعیان امر شده که تحت تأثیر تبلیغات اصهب و ابقع و سفیانی و شواذ آل محمد قرار نگیرند، به سویشان جذب نشوند در صفشان قرار نگیرند و به سودشان شمشیر نزنند.

منظور از شواذ آل محمد (ص) افراد تکرو، کجرو، و فرصت طلبی هستند که از جهت نسبت به اهلبیتن منسوبند ولی برای به دست آوردن حکومت به ادعاهای دروغین متوسل می شوند تا بدینوسیله افراد مذهبی و با حرارت را به طرف خود جذب کنند.

امام رضا (ع) در مورد فتنه های یاد شده می فرماید:
1534) من علاماته ان یکون خراب الشام حین التقاء الرایات الثلاث فیها: الابقع، والاصهب، و السفیانی.
« از نشانه های ظهور آنحضرت ویرانی شام به هنگام برخورد سه لشکر در زیر پرچم های سفیانی و اصهب و ابقع است.» [7]

ویرانی شام آغاز گردیده، قسمتی از جولان در دست رژیم اشغالگر اسرائیل واقع شده و قسمت عمده شامات چون فلسطین، اردن و لبنان به طور رسمی و نیمه رسمی تحت اشغال اسرائیل درآمده است. شاید پرچم اصهب باشد که بر فراز بیت المقدس به اهتزاز درآمده است و به زودی پرچمهای ابقع و سفیانی به اهتزاز در آید و شامات در زیر پاهایشان ویران گردد و فرج جهانی با ظهور حضرت بقیه الله روحی فداه فرا رسد.

یکی از اصحاب امام رضا (ع) تصور می کرد که امام قائم به حق و صاحب شمشیر که در آخرالزمان قیام خواهد کرد آنحضرت است و در نظر داشت که از محضر امام رضا (ع) آن را بپرسد. امام پیش از آنکه او سئوال کند او را به اشتباه خویش متوجه ساخت و خطاب به او چنین فرمود:

1535) قبل هذا الامر السفیانی، والیمانی، والمروانی، و شعیب بن صالح، فکیف یقول هذا، هذا؟! .

« پیش از آنکه این امر (امر ظهور) واقع شود باید سفیانی برخیزد، یمانی برخیزد، مروانی برخیزد، شعیب بن صالح برخیزد. پس چگونه می گوئی که این همانست[8]

یعنی اکنون که هیچکدام از این خیزشها و شورشها واقع نشده چگونه می گوئی که این امام که در خانه اش نشسته شاید همانند امام موعودی باشد که در آخرالزمان قیام خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود.

از ویژگی های امامان معصوم بود که پیش از آنکه مردم پرسشهای خود را مطرح کنند پاسخ های لازم را میفرمودند و آنها را ارشاد می کردند و شبهات مذهبی شان را برطرف می کردند. از بررسی کتاب هائیکه در شرح سیره و زندگانی آنها نوشته شده دقیقاً این معنی استفاده می شود و نمونه هائی از آن در این کتاب گذشت.

آنانکه از شاهراه هدایت منحرف شده اند و چنین امامانی را نپذیرفته اند در روز رستاخیز چه عذری خواهند داشت، چگونه معذرت خواهند آورند از انکار امامانی که نپرسیده پاسخ می گفتند و آنچه می گفتند صد درصد به آن اعتماد داشتند و هرگز کشف خلاف نشد. [ 9]
آنانکه مردم را از حق و حقیقت منحرف کردند و به سوی افرادی سوق دادند که خود به راهنما نیاز داشتند، در محکمه عدل الهی چه پاسخی خواهند داشت؟!

تعبیر مروانی در این حدیث ممکن است اشاره به مصری و یا مغربی باشد که در بخش بعدی از آن سخن خواهیم گفت و شاید اشاره به ابقع باشد.

در همین مورد از معصومین (ع) روایت شده :

1536) فاول ارض تخرج ارض الشام: یختلفون عند ذلک علی ثلاث رایات: رایه الاصهب، و رایه الابقع، و رایه السفیانی. فیلتقی السفیانی بالابقع فیقتتلون و یقتله السفیانی و من معه، و یقتل الاصهب .

« نخستین سرزمینی که در آن شورش و کشتار می شود سرزمین شام است که سه لشکر در آن با یکدیگر نبرد می کنند: 1 - اصهب 2- ابقع 3 - سفیانی. این سه لشکر با یکدیگر می جنگند تا سفیانی با ابقع درگیرمی شود و او را با همه سپاهیانش می کشد، سپس ابقع را نیز از پای در می آورد[10]

سرزمین شامات چون آتشی زیر خاکستر مهیای چنین حوادث خونبار است و از درگیری قریب الوقوع اعراب و اسرائیل و منتهی شدن آن به جنگ جهانی سوم حکایت می کند.
چه کسی با مشاهده وضع فعلی خاورمیانه و نیروهای نابرابر سوریه و اسرائیل، که سوریه با تمام تجهیزاتش لقمه ای در کام اسرائیل دیده می شود، می تواند پیش بینی کند که روزی سوریه نفس عمیقی خواهد کشید و اسرائیل را با همه تجهیزاتش در کام خود فرو خواهد برد؟!

آری در احادیث اهلبیت از وقوع چنین حادثه ای سخن رفته و به طور جزم از چنین روزی خبر داده شده :
1537) اذا دارت رحی بنی العباس، و ربط اصحاب الرایات خیولهم بزیتون الشام، یهلک الله لهم الاصهب ویقتله و عامه اهل بیته علی ایدیهم .. و یجلس ابن آکله الاکباد علی منبر دمشق .

« هنگامی که آسیاب بنی عباس بچرخد و پرچمداران پرچمهای خود را با زیتون های شام بیاویزند، خداوند اصهب را هلاك می کند و همه سپاهیانش را به دست آنها نابود می سازد و آنگاه پسر هند جگر خواره بر فراز منبر دمشق می نشیند.» [11]

در این حدیث به صراحت از پیروزی سپاه سفیانی بر سپاه اصهب خبر داده شده است و این بعد از جنگهائی است که در عراق روی می دهد.
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
نادوستان ... !
امیرالمومنین (ع) و قرآن کریم
درخت بی برگ !
ضرورت توزیع ثروت و قدرت
(خطورات) هوش هیجانی و مسائل
FIVE MORAL PRINCIPLES
(خطورات) اشتغالات و تداعی ها !
از کلام مولا امیرالمومنین (ع)
JUSTICE OR INJUSTICE
(خطورات) خودخواهی
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 16)
BREAKING THE FAST WITH ONE FOOD
یک شوخی با فمنیستهای تند و تیز
I AM LIKE A TRAVELLER IN THIS WORLD
(خطورات) باز تعریف مبناها
(خطورات) ماههای جاندار ...
HE FROWNED AND TURNED AWAY
انا لله و انا الیه راجعون
شرح اصطلاحات عرفانی
ALI, THE PARALLEL TO THE PROPHET
راز آب !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 15)
(خطورات) مرز حکمت و فلسفه
(خطورات) میتوانست نباشد باشد !
مقالات منتشره در باشگاه اندیشه
(خطورات) سودای سربالا
تصنیف ذلف سیاه + دانلود
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 14)
(خطورات) حکمت و رابطه دین با مهر و خشم
همه چیز را نشاید گفت !
(خطورات) حکمت رنج
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 13)
(خطورات) حجاب نوری
(خطورات) قاضی و ناداور
هوالرزاق
(خطورات) تنسیق روابط در عناصر قرآنی
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 12)
(خطورات) لایق و مستحق
(خطورات) خدا یا نفس ؟!
(خطورات) ارزش قدیم + ارزش تفاهم
پرهیزگاران از نگاه امیرالمومنین (ع)
آنــرا بزمیـن بنــه که در ســر داری
توبه مقبول
خداوند می آمرزد اگر ...
میانه !
حضرت مادر (س)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 11)
(خطورات) استعـداد
(خطورات) اثر یک قطره شعور در تمایز انسانها
(خطورات) مانع تراشی ها ی خوب و بد


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.