مضمون این پیشگوئیها یکبار انجام گرفته و یکبار دیگر در یوم الله ظهور تحقق می یابد و در تمامی جهان تنها خدای یکتا را می پرستند و همه جا ندای وحدت گوش جان را نوازش می دهد.
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
1521) و این بلائی خواهد بود که خداوند بر همه قوم هائی که با اورشلیم جنگ کنند وارد خواهد آورد. گوشت ایشان در حالتیکه بر پایهای خود ایستاده اند کاهیده خواهد شد و چشمانشان در حدقه گداخته خواهد گردید و زبان ایشان در دهانشان کاهیده خواهد گشت.» [91]

این ذوب شدن و گداخته شدن یا یک امر معنوی است و یا به وسیله جنگ اتمی و به کار بردن مواد شیمیایی است که نزدیک دو هزار سال پیش حضرت مسیح از آن خبر داده است [ 92 ] و چهارده قرن پیش نیز پیامبر اسلام (ص) از آن سخن گفته است.

1522) آنگاه جمیع امتها را جمع کرده به وادی یهوشافاطفرود خواهم آورد و در آنجا با ایشان در باره قوم خود و میراث خویش اسرائیل محاکمه خواهم نمود، زیرا که ایشان را در میان امتها پراکنده ساخته و زمین مرا تقسیم نموده اند. و بر قوم من قرعه انداخته و پسری در عوض فاحشه ای داده و دختری به شراب فروخته اند تا بنوشند.» [93]

« وادی یهوشافاط » نام صحرائی در نزدیکی بیت المقدس است که اکنون « وادی قدرون » نامیده می شود.

1523) در امت ها برانگیخته شوند و به وادی یهوشافاط برآیند، زیرا که من در آنجا خواهم نشست، تا برهمه امتهائیکه به اطراف آن هستند داوری نمایم.» [94]

این فرازها از نزول حضرت عیسی و داوری آن حضرت خبر می دهند.

1524) و ایشانرا به موضعی که آن را در عبرانی حار مجدون می خوانند فراهم آوردند.» [95]

در اینجا یوحنای رسول دقیقاً تعیین می کند که جنگ حساس و سرنوشت ساز اسرائیل در« مجدون » خواهند بود و این رژیم خون آشام در آنجا محاکمه شده به سزای اعمال خود خواهند رسید. [ 96]

1525) شیطان از زنده خود خلاصی می خواهد یافت. تا بیرون رود و امتهائی را که در چهار زاویه جهانند یعنی جوج (یأجوج) و مأجوج را گمراه کند، و ایشان را به جهت جنگ فراهم آورد که عدد ایشان چون ریگ دریاست. و بر عرصه جهان برآمده لشکرگاه مقدسین و شهر محبوب را محاصره کردند، پس آتش از جانب خدا از آسمان فرو ریخته ایشان را بلعید.» [97]

منظور از شهر محبوب شهر قدس است و منظور از آتشی که فرو می ریزد شاید بمبها و موشکها و دیگر مواد آتش زا باشد و شاید یک صاعقه آسمانی باشد که در انتظار این شهر محبوب باشد.

سپاس و ستایش خداوندی را که گفتار پیامبرانش هر یکی مطابق دیگری است که هیچکدام از خود چیزی نگفته انند و همگی به اتکای منطق وحی سخن گفته اند، و اگر اختلافی مشاهده شود از تحریف محرفان وتأویل مفسران خواهد بود که الحمدلله قرآن کریم از آن مصون مانده است ولی دیگر کتب آسمانی با کمال تأسف دستخوش آن شده است.

1526) و اما تو ای پسر انسان خداوند یهوه چنین می فرماید که به هر جنس مرغان و به همه حیوانان صحرا بگو جمع شوید و بیائید و نزد قربانی من که آن را برای شما ذبح می نمایم فراهم آئید. قربانی عظیمی بر کوههای اسرائیل تا گوشت بخورید و خون بنوشید. گوشت جباران را خواهید خورد و خون رؤسای جهان را خواهید نوشید.» [98]

سپس خبر می دهد که وادی عابریم را برای دفن اجساد یأجوج و مأجوج اختصاص خواهد داد و مدت هفت ماه دفن اجسادشان طول خواهد کشید، تا بدین سان روی زمین از مفسدان پاك گردد. سپس ادامه، میدهد :

1527) در آن روز که یعنی در روزیکه جوج به زمین اسرائیل می آید همانا حدت خشم من ببینیم خواهد برآمد... ماهیان دریا و مرغان هوا و حیوانات صحرا و همه حشراتیکه بر زمین می خزند و همه مردمانیکه بر روی جهانند به حضور من خواهند لرزید.» [99]

این تعبیرات دقیقاً با آیات قرآن کریم منطبق است که در همین رابطه می فرماید : « فاذا جاء وعد الاخره جئنابکم لفیفاً: هنگامی که وعده واپسین آمد شما را پیچیده می آوریم.» [100]

1528) پس تو ای پسر انسان درباره جوج (یأجوج) نبوت کرده بگو: خداوند یهوه چنین می فرماید: که اینک ای جوج! رئیس روش و ماشک و توبال، من به ضد تو هستم. و ترا بر می گردانم و رهبری می نمایم و ترا ازاطراف شمال برآورده بر کوه های اسرائیل خواهم آورد. و کمان ترا از دست چپت انداخته تیرهای ترا از دست راستت خواهم افکند. و تو و همه افواجت و قومهائیکه همراه تو هستند بر کوههای اسرائیل خواهید افتاد [101 ] این فراز نیز دقیقاً با روایات اسلامی در مورد خروج یأجوج و مأجوج به قصد سیطره بر جهان و تار و مار شدنشان منطبق است.

1529) لکن آسمان و زمین الآن به همان کلام برای آتش ذخیره شده و تار وزداوری و هلاکت مردم بیدین نگاه داشته شده اند. لکن ای حبیبان این یک چیز از شما مخفی نماند که یکروز نزد خدا چون هزار سال است و هزار سال چون یک روز. خداوند در وعده خود تأخیر نمی نماید، چنانکه بعضی تأخیر می پندارند، بلکه بر شما تحمل می نماید چون نمی خواهد که کسی هلاك گردد بلکه همه به توبه گرایند. لکن روز خداوند چون دزد خواهد آمد (ناگهان و بی خبر) که در آن، آسمان ها به صدای عظیم زائل خواهند شد و عناصر سوخته شده از هم خواهد پاشید و زمین و کارهائیکه در آنست سوخته خواهد شد. چون جمیع اینها متفرق خواهند گردید، شما چه طور مردمان باید باشید در هر سیرت مقدس و دینداری. و آمدن روز خدا را انتظار بکشید و آن را بشتابانید که در آن آسمان ها سوخته شده از هم متفرق خواهند شد و عناصر از حرارت گداخته خواهد گردید. ولی به حسب وعده او منتظر آسمان های جدید و زمین جدید هستیم که در آنها عدالت ساکن خواهد بود.» [102]

آیا مردم انتظار دارند که در کتاب های آسمانی بیش از این توضیح داده شود؟ این فرازها دقیقاً جنگ های خانمانسوز امروزی را با سلاح های مدرن و آتش زا، از بمبهای اتمی تا موشکهای هدایت شونده، و آثار تخریبی آنها را در زمین و زمان بیان کرده است.

در فراز آخر تعبیراتی چون « صدای عظیم » , « عناصر سوخته شده » و « گداخته شدن از حرارت » بسیار جالب و با مبادلات توپخانه ها و مسابقه های موشک پراکنی و پودر شدن هواپیماها در فضا، دقیقاً منطبق است.
تعبیر ذخیره شدن زمین برای آتش، با انفجار چاه های نفتی منطبق می شود که هر ماده ای را مشتعل می سازد و آتشی عظیم بر پا می کند، چنانکه در بخش های پیشین از رسول اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) نقل کردیم.
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 47 )
روشهای تشخیص بیماری قلبی
انسان کیست ؟!
شیر درّه پنجشیر
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 46 )
چای نوشیدنی مفید بیماران قلبی
زجر دنیاپرست
WARN YOUR NEAREST RELAIVES
تصویر ضمیر
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 45 )
مادر امراض
زمان شناخت
از قواعد طبخ غذا ---> ظروف غذا
علامت جاهل
SOME MONEY FOR ALMS
سبزی خُــرفه
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 44 )
دانلود چند نوای محلی مازندرانی
وجدان صدای خداست ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 43 )
به قربان پناه گرم تو آقا !
!؟ WHICH WAY IS BETTER
سیمای افشاگــــر ... !
هشدار الهی برای ... !
ایران, روزهایی و روزگارانی ...!
درمان درد معده با موز
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 42 )
یاس کبود
مرگ بر انسان ...!
مباحث قرآنی رمضان (10)
پس نپندارم که اینها مردمانند، ای رسول
گوجه فرنگی ضد سرطان
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 41 )
جز زیبایی نبود ...
!? O'Ali , Who are you
روزی حلال
تحقق دعا
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 40 )
احادیث نبوى در باره على علیه السلام ( وصی نبی )
ترنمی شعرگونه (بی نام ؛ بی سر ) پیکش مولا حسین جان
بابونه گیاهی زیبا برای درمان زخم و ورم معده
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 39 )
THE CONQUEST OF MECCA
آب انار و خواص فراوان آن برای سلامتی بدن
اللهم کن لولیک ....
از آنجور حرفا ( هابیل و قابیل و ... )
ضایعات بخش کشاورزی یا هدر دادن برکات خداوندی؟
حمله تمساح و بلعیدن دختر + دانلود
استاد نورمحمد درپور+ دانلود موسیقیتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.