آنگاه از وعده ظهور آن مهرتابان سخن می گوید و در فرازی از آن می فرماید:
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
1508) یخرج اذا تلاحمت الشداد... و وبل الرذاذ، و عجت الفلاه.. و ظهرت الافاطس و فحم الملابس. فیکدحون الجزائر، و یملکون السرائر، و یهتکون الحرائر، وبجینون کیسان و یخربون خراسان، فیهدمون الحصون، و یخرجون المصون، و یفتحون العراق و یثیرون النفاق بدم یراق .

« او هنگامی قیام می کند که فجایع خونین پشت سر هم قرار گیرد، رگبارها شبانه روز فرو بارد، دشت و صحرا یکپارچه فریاد شود، مرگ های نابهنگام فراوان شود و جامه های مشکی رائج گردد، به هر قیمتی است جزائر را اشغال می کنند، حرمسراها را به دست آورند، حریمها را می شکنند، از در مکر و حیلت وارد شده،€ خراسان را ویران سازند، قلعه های مستحکم را فرو شکنند و پناهندگان را .
« کیسان» چنانکه در لغت و در لسان احادیث آمده به معنای اهل مکر و حیلت است [ 79 ] و شاید منظور از آنها مردم افغان باشند که در آنسوی خراسان قرار گرفته اند.

 امام باقر (ع) می فرماید:
 یخرج رجل من موالی اهل الکوفه فی ضعفاء فیقتله امیرالجیش السفیانی بین الحیره و الکوفه .
« مردی از ایرانیان مقیم کوفه با گروهی از مستضعفان خروج می کند و فرمانده سپاه سفیانی او را در میان حیره و کوفه به قتل می رساند


این فجایع هنگامی روی می دهد که مبادله توپخانه های سبک و سنگین و مسابقه های موشک پراکنی از زمین و هوا آغاز گردد، و تُن ها مواد آتش زا بر سر انسان ها فرو ریزد و خمپاره ها و دیگر مواد تخریبی سیل آسا بر سرشان فرود بارد و سلاح های الکترونیکی با پشتیانبی توپخانه ها و موشک اندازها چون بارانی تندبار بر خرمن زندگی شان فرو ریزد و همه مظاهر تمدنشان را بر خاکستر نشاند و صدای انفجار و بوی باروت فضای زندگی شان را پرسازد. و آن هنگامی است که سپاه تا به دندان مسلح چینی با انیفورم مشکی ارمغان مرگ آورد و پشت زمامدران را بلرزاند و مجامع بین المللی قطعنامه صادر کنند و خروجشان را محکوم نمایند، چنانکه در جنگ چین و ویتنام از طرف سازمان ملل منتشر می شد و دردی را دوا نمی کرد. و یا امروز بر علیه شوروی به جهت اشغال افغانستان صادر می شود و کاری از پیش نمی برد.

1509) سیحیط بالزوراء علج من بنی قنطوراء، باشرار قد سلبت الرحمه من قلوبهم، فیذبحون الابناء و لکانی اشاهد دماء الفروج بدماء اصحاب السروج؟! و تحرق !  یستحلون النساء.. ویل للزوراء من بنی قنطورا نارهم الشام، فواهاً لحلب من حصارهم.. و یهدمون حصون الشامات ولایبقی الا دمشق و نواحیها، و تراق الدماء بمشارفها و اعالیها .. ثم یدخلون بعلبک بالامان، و تحل البلایا فی انحاء لبنان. فکم من قتیل فی القفر، و فهناك تسمع الاعوال و تصحب الاهوال.. فاذا اتاهم الحین الاوجر، و ثب !!!  کم من اسیر ذلیل بجانب النهرعلیهم العدو الاقطر، و هو رابع العلوج المنقر.. فیسوقهم سوق الهجان، و ینکص شیاطینهم فی ارض کنعان و یقتل جیوشهم العصف، ویحل بجمعهم التلف!. ثم یظهر الجریء الهالک من البصره بشر ذمه عرب من بنی عمره یقدمهم الی الشام، فیبایعه علی الخدیعه الارغش و سیصحبه فی المسیر الی عوطته فما اسرع ما یسلمه بعد ورطته.. ثم یامر الجریء ان یروم العراق، فیدرکه الهلاك بالانبار، ویحل باهله التلف .

« کافری از بنی قنطوره با سپاهیان دژخیم خوئی که رحم و انسانیت از دلشان به کلی رخت بر بسته، شهر زوراء (بغداد) را محاصره می کنند، کودکان را سر می برند و بر حریم زنان تجاوز کنند. وای بر زوراء (بغداد) از بنی قنطوره، گوئی با چشم خود می بینم که حریم زنها در زیر پای سواران سپاه لگدمال شده و شعله های آتشششان شام را طعمه حریق نموده است. بدا به حال حلب از محاصره آنان. شهرهای شامات در زیر پایشان لگدمال می شود و از شامات جز دمشق و نواحی آن باقی نمی ماند و دشت و دمن از خون مردمان رنگین میشود. سپس با اعلام امن و امان وارد بعلبک می شوند و همه نواحی لبنان را حوادث خونبار فرا می گیرد. چقدر اجساد کشته در روی زمین در دشت و صحرا می ماند! و چقدر اسیر به خواری و زبونی در کنار رود نگهداری می شود!. ناله و فریاد گوش فلک را کر می کند و ترس و وحشت و خطر همه جا را فرا گیرد.

هنگامی که وقت نابودی شان فرا رسد، دشمنی بس عظیم بر آنها بتازد که آن چهارمین سپاه مجهز و نشاندار کفار است، پس آنها را همانند گله خر می رانند و شیطانهایشان را در سرزمین کنعان (بیت المقدس) وادار به عقب نشینی می کنند و سپاهیانش به وسیله طوفان نابود می شوند و همگی تار و مار می گردند. آنگاه مردی بی باك و رو به هلاك با گروهی اندك از عرب از تیره بنی عمره از بصره حرکت می کند و به سوی شام پیش می رود، در این مسیر مردی فرصت طلب از روی حیله با او بیعت می کند و تا شام با او همراهی میکند و در اندك زمانی از گرفتاری رهائی می یابد و به سوی عراق عزیمت می کند ولی در انبار هلاك می شود و کسانش نابود می شوند.» [80]

1510) واکثر العلامات بنو قنطورا، و ملهکم العراق و اطراف الشام .
« از بیشترین نشانه ها بنی قنطوره و سلطه آنها بر عراق و شامات است.» [81]

1511) فکانی انظر الی الارغش قد هلک، و ولده الحدث الابرص و قد ملک، فلا تطول مدته اکثر من ساعه. و یقتل مدرب الجمیل الاحمر، بعد ان یسجن الاسمر، عند وصول رسل المغاربه الیه و مثولهم بین یدیه.فعندها یخرج من المغرب اناس علی شهب الخیول بالمزامیر و الاعام و الطبول، فیملکون البلاد، و یقتلون العباد. ثم یخرج من السجن غلام یفنی عددهم و یاسر جددهم و یهزمهم الی البیت المقدس، و یرجع منصوراً مویدا محبورا. ثم یعود المغربی، الی مصر و قد نقص نیلها و یبست اشجارها و عدمت ثمارها .

« گوئی آن مرد فرصت طلب را با چشم خود می بینم که به هلاکت می رسد و فرزند نورس برص دارش به سلطنت می رسد و مدت سلطنت او از یک ساعت تجاوز نمی کند !. آن سرخ نیکو آزموده کشته می شود بعد ازآنکه آن مرد ابلق به هنگام رسیدن نامه ها و فرستاده های مراکشی به زندان افتد. در آن هنگام گروهی ازمراکش با پرچم ها و ساز و برگ نظامی بر پشت اسبهای تیز پا خروج می نمایند و شهرها را فتح می کنند و مردم را طعمه شمشیر سازند. آنگاه مردی از زندان آزاد می شود و سپاهشان را نابود می سازد و نونهالانشان را اسیر می گیرد و آنها را به سوی بیت المقدس عقب می راند و پیروزمندانه باز می گردد. آنگاه « مغربی» به مصر باز گردد و رود نیل را کاهش یافته و درختان را خشکیده و میوه جات را نابود شده می یابد.» [82]

در این خطبه که فرازهائی از آن به خدمت خوانندگان گرامی تقدیم شد، اسرار بسیاری نهفته است که یکی از آنها تعبیر« اوجر » است که به معنای جوان تیرانداز و وحشت انگیز است و دیگری تعبیر« اقطر » است که به معنای دشمن خشمگین و تا به دندان مسلح است. سومی تعبیر« عصف » است که به معنای تند باد است و در اینجا منظور از آن جنگ خانمانسوزیست که چون باد خزان بر بهار زندگی انسان ها می وزد و هیچ شاخ و بری را باقی نمی گذارد. چهارمی تعبیر« ارغش» است که احتمالا به معنای جامه های رنگارنگ باشد و شاید منظور از آن انیفورم نظامی سپاهیان باشد که همانند پارچه های پلنگی رنگارنگ باشند.
منظور از صاحب پرچم محمد (ص) در فرازی از این خطبه صاحب عصر و زمان حضرت ولی عصر (عج) می باشد.

تعبیر « شهب الخیول » به معنای لغوی آن نیست که اسب های خاکستری رنگ منظور باشد، که در مورد لشکر جرار و تا به دندان مسلحی که در عصر حاضر بخواهد مصر را فتح کند، از فلسطین بگذرد و شامات را بگیرد، معنی ندارد که با اسب پیش تازد، در عصریکه اسبها در شرف نابودی هستند، کجا رسد به اسبهای سیاه و سفید و خاکستری، بلکه به طوریکه یکی از معانی« شهب »  لشکر جرار و تا به دندان مسلح است، در اینجا نیزلشکر مجهز و مسلح به سلاح های مکانیزه و مدرن منظور شده است. آری نوعاً تانکها و نفربرها به رنگ خاکستری می باشد تا امکان استتار بیشتری داشته باشد و به همین جهت تعبیر« شهب » به کار رفته است.

رسول گرامی اسلام (ص) و امامان اهلبیت عصمت و طهارت دقت خاصی در تعبیرات خود دارند که برای مردم زمان خود معنی داشته و برای زمان ما نیز مفاهیم وسیع و پرارجی در برداشته باشد.

منظور از جوانی که از زندان نجات می یابد و آنها را به هلاکت می رساند و پیروزمندانه باز می گردد، احتمالاً« شعیب بن صالح » باشد که پرچم را به دست با کفایت حضرت بقیه الله روحی فداه تقدیم می کند.
 
در این خطبه تعبیراتی نیز وجود دارد که فعلاً برای ما مفهوم نیست، از قبیل کشته شدن مرد سرخ نیکو آزموده و زندانی شدن مرد ابلق و جز آنها، که انشاء الله به هنگام تحقق یافتن برای همگان روشن و مفهوم می شود.
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)

تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
! KILLING WTTHOUT ANY SIN
رها کن رها والا نخواهی رسید (2)
مباحث قرآنی رمضان (09)
ذات ... !
REVENGE OR KISS ON THE PROPHET,S CHEST
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 37 )
مباحث قرآنی رمضان (08)
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) شبانه
احتیاج به هیچ وعظی ندارد!
کمتر حرف بزن ... !
دینداری در آخرالزمان
ناموزونی !
چشیدن بجای خواندن !
وعده آتش خدا برای ...
فکر با صدای بلند ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 36 )
ناهنجاری، دائرمدار دنیا؟!
با ارتفاع میتوان اندازه دما را پیدا كرد
MUHAMMAD, THE MAN OF JUSTIC
مراتب یقین و مراتب اطاعات
روح زندگی و روستا
تکلیف و دوستی
بی پروائی
نگاهی به کلام وحی
THE KIND PROPHET
رها کن رها والا نخواهی رسید (1)
آنتونی کوئین
ترکیب هم مجموع اجزاء و هم یک چیز دیگر !
MUHAMMAD, THE TRUST-WORTHY
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 35 )
وجه تمایز دزد و فاتح
نزول آیه ولایت در شآن حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام
مدیران و تجلیل و گفتن برای نگفتن !
ارتجاع و روحانیت
آزادی (رهایی از بیگانه ها)
THE GOOD MANNERS OF THE PROPHET
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 34 )
(خطورات)حکمت سرپرستی و توانایی
اعتراض ابلیس به تکه چوب !
(خطورات) محرم و نامحرم
THE WAY TO SALVATION
دانلود موسیقی محلی مازندرانی + تربت جام
مباحث قرآنی رمضان (07)
دانلود مجله خواندنیهای 60 سال پیش ایران - شماره 18
مباحث قرآنی رمضان (06)
مجله قدیمی نور دانش - شماره 38 (63 سال پیش)
مرغان بهانه جوی عطاریم یا سالک راستین راه الی الله-02
مرغان بهانه جوی عطاریم یا سالک راستین راه الی الله-01
لطفا دروغ و ریاکاری را بس کن آقای پرزیدنت!توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.