1474) هل سمعتم بمدینه جانب منها فی البحر؟. قالوا: نعم.. قال لاتقوم الساعه حتی یغروها سبعون الفا من بنی اسحاق .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

« آیا شهری را شنیده اید که یک کناره آن دریاست؟ گفتند: آری، فرمود: قیامت قیام نمی کند جز اینکه هفتاد هزار نفر از اولاد اسحاق (اسرائیل) در آنجا بجنگند.» [24]

نام این شهر در یک روایت« عکا » و در روایتی دیگر« ایله » آمده است. [ 25]

این حدیث نیز در عصر ما تحقق یافت و به هنگام اشغال کانال سوئز به همین مقدار سرباز اسرائیلی در این منطقه با مسلمانان نبرد کرد.

 بعد از من فتنه هائی پدید آید، که یکی از آنها فتنه جلای وطن شدن است، در این فتنه فرارها و درگیریها روی می دهد و آنگاه فتنه شدیدتری پدید آید، سپس فتنه ای روی دهد که هر وقت بگویند تمام شد ادامه پیدا کند تا جائیکه دود آن به هر خانه ای وارد شود و همه راه های صلح را ببندد، تا مردی از عترت من خارج شود، فتنه چهارمی هجده سال ادامه یابد

به همین مناسبت در اینجا اشاره ای به یکی از نکات لطیف قرآن می کنیم که چگونه از حوادث امروز و سیرتاریخی رژیم اشغالگر در طول چهارده قرن خبر داده است و امروز دقیقاً فرموده خداوند متعال و پیامبربزرگوارش تحقق یافته است:

« فرزندان اسرائیل را در کتاب €« تورات » آگاه کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد و برتری خواهید جست برتری بزرگی[اسراء: 4 ]

« چون هنگام یکی از آن دو بیامد بندگانی از خودمان بر شما برانگیختیم که دارندگان نیروئی بس شدید بودند، پس میان شهرها بگردیدند و آن وعده حتمی و شدنی بود(اسراء: 5 )

این همان وعده خداوند در تورات بود که در عهد« بختنصر» تحقق یافت که وعده قطعی حضرت پروردگار بود، که در ضمن آن سیصد هزار نفرشان کشته شد و یکصد و بیست هزار نفرشان اسیر شد« هیکل » ویران شد، شهرهایشان خراب شد، ثروتهایشان تاراج گردید و هر چه داشتند بر باد رفت و هزاران سال با ترس و وحشت در اطراف زمین پراکنده شدند. و این وعده الهی به دست سپاه نیرومند « بختصر » تحقق یافت.

« پس شما را برایشان دولت و غلبه بازدادیم و با اموال و اولاد شما را کمک کردیم و شما را لشکر فزونترقرار دادیم(اسراء: 6 )

و این در عصر ما تحقق یافت که پس از هزاران سال سرگردانی سرانجام در فلسطین گرد آمدند و مسلمانان آن سامان را از دیار خود بیرون راندند و با ابرقدرتها هم پیمان شدند و با دستیاری آنها سلاح های مدرن و مجهزی گرد آوردند و لشکرآرائی کردند و امروزه صاحب نیرو شده بر مسلمانان چیره گشته اند.

« پس از آن به بنی اسرائیل گفتیم: در آن سرزمین ساکن شوید، چون وعده واپسین فرا رسد، همه شما را با هم بیاوریم(اسراء: 104)

بیش از 30 سال است که در سرزمین موعود اقامت گزیده اند و وعده واپسین فرا رسیده است و اینکه وقت آنست که همگی در یک نقطه گرد آمده، یکجا نابود شوند و جهان از شرّ آنها راحت شود.

« چون وعده واپسین (دومین نوبت فساد در زمین) فرا رسد، تا چهره های شما را ناخوش آیند کنند و وارد مسجد (اقصی) شوند، چنانکه بار اول وارد شدند، و بر آنچه دست بیابند نابود کنند، یک نابود کردنی (اسراء: 7)
 
این هم در عصر ما تحقق یافت و آن فرقه ستمگر در این مکان مقدس گرد آمدند و چون بار نخستین وارد مسجد اقصی شدند و بر هر چه دست یافتند و ویران کردند و حتی از آتش زدن به مسجد اقصی دریغ نکردند و همه مقدسات را لگدمال کردند.

برخی از مفسران تصور کرده اند که منظور از دومی وعده موعود برای نابودی اسرائیل همان عهد« بختنصر » است که قبلاً اشاره کردیم. ولی سیاق آیات آن را رد می کند زیرا آیات اول سوره اسراء با نظام خاصی مراحل تسلسلی قوم اسرائیل را آورده، که دقیقاً گذشت زمان آن را تفسیر کرده و روند حرکت آنها با آن منطبق شده است، دیگر جای تردیدی برای احدی نمی ماند در اینکه حوادث عهد بختنصر منطبق با نخستین مرحله از وعده الهی است و دومین مرحله آن در عصر ما در شرف انطباق است، که در آخر سوره اسراء خداوند سبحان وعده می دهد که همه آنها را گرد آورده یکجا نابود سازد (اسراء: 104)

به طوریکه از سیاق آیات استفاده می شود این نویدها و وعیدها مربوط به روزگار معاصر با نزول قرآن نیست بلکه مربوط به زمان های بعد از صدر اسلام می باشد، همچنین به صورت نقل داستان یهود در زمان های گذشته نیز نمی باشد، بلکه بدون تردید مربوط به آینده است که در عصر ما در شُرُف تکوین و تحقق است و اگر در سیاق آیات از اول سوره اسراء تا آخر آن تدبر شود به قطعی بودن این نظر از دیدگاه قرآن، اطمینان حاصل می شود. [ 26]

جالب اینکه این داستان در تورات نیز آمده است، با دقت در تورات در می یابیم که تورات نیز از آن روزموعود و ریشه کن شدن نسل اسرائیل از خاك فلسطین خبر داده است، و اینک متن تورات:

« خداوند به او گفت: از میان شهر یعنی از میان اورشلیم بگذر و بر پیشانی کسانیکه به سبب همه رجاساتی که در آن کرده می شود آه و ناله می کنند نشانی بگذار. و به آنان به سمع من گفت: که در عقب او از شهر بگذرید و هلاك سازید و چشمان شما شفقت نکند و ترحم منمائید. پیران و جوانان و اطفال و زنانرا تماماً به قتل رسانید، اما به هر کسی که این نشان را دارد نزدیک نشوید و از قدس من شروع کنید... چون ایشان می کشتند و من باقی مانده بودم به روی خود در افتاده استغاثه نمودم و گفتم: آه ای خداوند یهوه، آیا چون غضب خود را بر اورشلیم می ریزی تمامی بقیه اسرائیل را هلاك خواهی ساخت. او مرا جواب داد گناه خاندان اسرائیل و یهودا بی نهایت عظیم است و زمین از خون مملو و شهر از ستم پر است ... پس چشم من نیز شفقت نخواهد کرد و من رحمت نخواهم فرمود، بلکه رفتار ایشان را بر سرایشان خواهم آورد[27]

اگر چه ما نمی دانیم که این تعبیرها چقدر از تحریف مصون مانده یا دستخوش تحریف شده است ولی می رساند که همانند رفتار اسرائیل با دیگران، با خود آنها رفتار خواهد شد، به طوریکه آنها به پیر و کودك رحم نکردند و کودکان خردسال و پیرزنان کهنسال را در دیریاسین و دیگر موارد به خاك و خون کشیدند، واکنش بسیار مناسبی خواهند دید و بر کوچک و بزرگشان ترحم نخواهد شد و همگی محکوم به فنا و نابودی خواهند شد.

1475) یستخدم المشرکون المسلمین و یبیعونهم فی الامصار، ولا یتحاشی لذلک بر ولا فاجر! ولا یزال ذلک البلاء علی اهل ذلک الزمان حتی اذا یئسوا و قنطوا و اساؤ الظن الا یفرج عنهم، اذ بعث الله رجلا من اطایب عترتی و ابرار ذریتی، عدلاً مبارکا زکیاً، لایغادر مثقال ذره، یعزالله به الدین و القرآن والاسلام و اهله، ویذل به الشرك واهله، یکون من الله علی حدولا یغتر بقرابه، ولایضع حجرا علی حجر، ولایقرع احدا فی ولاینه بسوط یمحوالله به البدع کلها، و یمیت الفتن کلها. یفتح الله به باب حق، و یغلق به باب کل باطل، یرد به .  الا فی حد سبی المسلمین حیث کانوا .

« مشرکان مسلمانان را استخدام کرده، آنها را در شهرها خرید و فروش می کنند! و کسی از افراد صالح و فاسد از آن بیزاری نمی جوید! این گرفتاری با مردم آن زمان خواهد بود تا هنگامی که همگان مأیوس و نومید شوند و تصور کنند که دیگر خداوند از آنها رفع گرفتاری نخواهد فرمود!،
آنگاه خداوند مردی را ازبهترین فرزندان و پاکترین عترت من بر می انگیزد که
سراپا عدل و برکت و پاکی است،
از کوچکترین حق کشی چشم نمی پوشد،
خداوند به وسیله او دین و آئین و قرآن و اهل ایمان را عزیز می کند
و شرك و اهل شرك را خوار و زبون می سازد،
او دقیقاً فرمان خدا را اجراء می کند،
با کسی حساب خویشاوندی ندارد،
سنگی روی سنگ نگذارد،
در فرمانروائی او کسی تازیانه نخورد جز اینکه حد شرعی در حقش جاری شود،
خداوند به وسیله او بدعتها را نابود سازد
و فتنه ها را بخواباند
و درهای حق و حقیقت را بگشاید
و درهای باطل را ببندد،
به وسیله او همه درهای حق و حقیقت را بگشاید
و درهای باطل را ببندد،
به وسیله او همه اسیران اسلامی را در هر کجا که باشند آزاد می سازد.» [28]

آری او عدل منتظر و صاحب شوکت و فرّاست که همه اسیران در بند به دست او از قید اسارت آزاد می شوند و از همه گرفتاران رفع گرفتاری می شود. هر تبعیدی دور از وطن به آغوش میهن خود باز می گردد وحلاوت زندگی در پرتو دولت عدل را در می یابد.

یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
زجر دنیاپرست
WARN YOUR NEAREST RELAIVES
تصویر ضمیر
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 45 )
مادر امراض
زمان شناخت
از قواعد طبخ غذا ---> ظروف غذا
علامت جاهل
SOME MONEY FOR ALMS
سبزی خُــرفه
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 44 )
دانلود چند نوای محلی مازندرانی
وجدان صدای خداست ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 43 )
به قربان پناه گرم تو آقا !
!؟ WHICH WAY IS BETTER
سیمای افشاگــــر ... !
هشدار الهی برای ... !
ایران, روزهایی و روزگارانی ...!
درمان درد معده با موز
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 42 )
یاس کبود
مرگ بر انسان ...!
مباحث قرآنی رمضان (10)
پس نپندارم که اینها مردمانند، ای رسول
گوجه فرنگی ضد سرطان
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 41 )
جز زیبایی نبود ...
!? O'Ali , Who are you
روزی حلال
تحقق دعا
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 40 )
احادیث نبوى در باره على علیه السلام ( وصی نبی )
ترنمی شعرگونه (بی نام ؛ بی سر ) پیکش مولا حسین جان
بابونه گیاهی زیبا برای درمان زخم و ورم معده
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 39 )
THE CONQUEST OF MECCA
آب انار و خواص فراوان آن برای سلامتی بدن
اللهم کن لولیک ....
از آنجور حرفا ( هابیل و قابیل و ... )
ضایعات بخش کشاورزی یا هدر دادن برکات خداوندی؟
حمله تمساح و بلعیدن دختر + دانلود
استاد نورمحمد درپور+ دانلود موسیقی
بسم الله , سبحان الله
فرزانه کوچولو ( کربلا )
رها کن رها والا نخواهی رسید (3)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
! KILLING WTTHOUT ANY SIN
رها کن رها والا نخواهی رسید (2)
مباحث قرآنی رمضان (09)توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.