1506) ثم یظهر قوم صغارلایوبه لهم، قلوبهم کزبر الحدید اصحاب الدوله، لایفون بعهد ولا میثاق، یدعون الحق ولیسوا من اهله. اسماؤهم الکنی، ونسبهم الفری، شعورهم مرخاه کشعور النساء حتی یختلفوا فیما بینهم، ثم یوتی الله الحق من یشاء .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

« سپس قومی بی مقدار خروج می کنند که به آنها اعتنا نمی شود، ولی دلهائی چون قطعات آهن دارند، به حکومت می رسند و به هیچ عهد و پیمانی وفا نمی کنند، ادعای حق می کنند و اهل حق نیستند، نام های آنها نام خانوادگی (کنیه) است و نسب های آنها مجعول و ساختگی است، و موهای آنها چون زلف زنان بر شانه هایشان فرو ریخته است. در میانشان اختلاف پدید می آید و آنگاه خداوند حق را به کسی که اراده کرده است عطا می فرماید[75]

ینصبون رایات اولها نصر، و آخرها کفر!. یتبعهم حثاله العرب و سفله الموالی و العبید الاباق، رقوا من الافاق، سیماهم السواد، ودینهم الشرك، و اکثرهم الخداع .

« پـــرچمهائی برافراشته می شود که آغازش پیروزی و پایانش کفر است، اراذل عرب و اوباش عجم از آنها پیروی می کنند و بردگان فراری به آنها می پیوندند و از حدود تجاوز می کنند. چهره هایشان سیاه، آئینشان شرك و بیشترشان حیله گر هستند

1509) سیحیط بالزوراء علج من بنی قنطوراء، باشرار قد سلبت الرحمه من قلوبهم، فیذبحون الابناء و لکانی اشاهد دماء الفروج بدماء اصحاب السروج؟! و تحرق !  یستحلون النساء.. ویل للزوراء من بنی قنطورا نارهم الشام، فواهاً لحلب من حصارهم.. و یهدمون حصون الشامات ولایبقی الا دمشق و نواحیها، و تراق الدماء بمشارفها و اعالیها .. ثم یدخلون بعلبک بالامان، و تحل البلایا فی انحاء لبنان. فکم من قتیل فی القفر، و فهناك تسمع الاعوال و تصحب الاهوال.. فاذا اتاهم الحین الاوجر، و ثب !!!  کم من اسیر ذلیل بجانب النهرعلیهم العدو الاقطر، و هو رابع العلوج المنقر.. فیسوقهم سوق الهجان، و ینکص شیاطینهم فی ارض کنعان و یقتل جیوشهم العصف، ویحل بجمعهم التلف!. ثم یظهر الجریء الهالک من البصره بشر ذمه عرب من بنی عمره یقدمهم الی الشام، فیبایعه علی الخدیعه الارغش و سیصحبه فی المسیر الی عوطته فما اسرع ما یسلمه بعد ورطته.. ثم یامر الجریء ان یروم العراق، فیدرکه الهلاك بالانبار، ویحل باهله التلف .

« کافری از بنی قنطوره با سپاهیان دژخیم خوئی که رحم و انسانیت از دلشان به کلی رخت بر بسته، شهر زوراء (بغداد) را محاصره می کنند، کودکان را سر می برند و بر حریم زنان تجاوز کنند. وای بر زوراء (بغداد) از بنی قنطوره، گوئی با چشم خود می بینم که حریم زنها در زیر پای سواران سپاه لگدمال شده و شعله های آتششان شام را طعمه حریق نموده است. بدا به حال حلب از محاصره آنان. شهرهای شامات در زیر پایشان لگدمال می شود و از شامات جز دمشق و نواحی آن باقی نمی ماند و دشت و دمن از خون مردمان رنگین میشود. سپس با اعلام امن و امان وارد بعلبک می شوند و همه نواحی لبنان را حوادث خونبار فرا می گیرد. چقدر اجساد کشته در روی زمین در دشت و صحرا می ماند! و چقدر اسیر به خواری و زبونی در کنار رود نگهداری می شود!. ناله و فریاد گوش فلک را کر می کند و ترس و وحشت و خطر همه جا را فرا گیرد.

هنگامی که وقت نابودی شان فرا رسد، دشمنی بس عظیم بر آنها بتازد که آن چهارمین سپاه مجهز و نشاندار کفار است، پس آنها را همانند گله خر می رانند و شیطانهایشان را در سرزمین کنعان (بیت المقدس) وادار به عقب نشینی می کنند و سپاهیانش به وسیله طوفان نابود می شوند و همگی تار و مار می گردند. آنگاه مردی بی باك و رو به هلاك با گروهی اندك از عرب از تیره بنی عمره از بصره حرکت می کند و به سوی شام پیش می رود، در این مسیر مردی فرصت طلب از روی حیله با او بیعت می کند و تا شام با او همراهی میکند و در اندك زمانی از گرفتاری رهائی می یابد و به سوی عراق عزیمت می کند ولی در انبار هلاك می شود و کسانش نابود می شوند.» [80]


1511) فکانی انظر الی الارغش قد هلک، و ولده الحدث الابرص و قد ملک، فلا تطول مدته اکثر من ساعه. و یقتل مدرب الجمیل الاحمر، بعد ان یسجن الاسمر، عند وصول رسل المغاربه الیه و مثولهم بین یدیه.فعندها یخرج من المغرب اناس علی شهب الخیول بالمزامیر و الاعام و الطبول، فیملکون البلاد، و یقتلون العباد. ثم یخرج من السجن غلام یفنی عددهم و یاسر جددهم و یهزمهم الی البیت المقدس، و یرجع منصوراً مویدا محبورا. ثم یعود المغربی، الی مصر و قد نقص نیلها و یبست اشجارها و عدمت ثمارها .

« گوئی آن مرد فرصت طلب را با چشم خود می بینم که به هلاکت می رسد و فرزند نورس برص دارش به سلطنت می رسد و مدت سلطنت او از یک ساعت تجاوز نمی کند !. آن سرخ نیکو آزموده کشته می شود بعد از آنکه آن مرد ابلق به هنگام رسیدن نامه ها و فرستاده های مراکشی به زندان افتد. در آن هنگام گروهی ازمراکش با پرچم ها و ساز و برگ نظامی بر پشت اسبهای تیز پا خروج می نمایند و شهرها را فتح می کنند و مردم را طعمه شمشیر سازند. آنگاه مردی از زندان آزاد می شود و سپاهشان را نابود می سازد و نونهالانشان را اسیر می گیرد و آنها را به سوی بیت المقدس عقب می راند و پیروزمندانه باز می گردد. آنگاه « مغربی» به مصر باز گردد و رود نیل را کاهش یافته و درختان را خشکیده و میوه جات را نابود شده می یابد.» [82]

در این خطبه که فرازهائی از آن به خدمت خوانندگان گرامی تقدیم شد، اسرار بسیاری نهفته است که یکی از آنها تعبیر« اوجر » است که به معنای جوان تیرانداز و وحشت انگیز است و دیگری تعبیر« اقطر » است که به معنای دشمن خشمگین و تا به دندان مسلح است. سومی تعبیر« عصف » است که به معنای تند باد است و در اینجا منظور از آن جنگ خانمانسوزیست که چون باد خزان بر بهار زندگی انسان ها می وزد و هیچ شاخ و بری را باقی نمی گذارد. چهارمی تعبیر« ارغش» است که احتمالا به معنای جامه های رنگارنگ باشد و شاید منظور از آن انیفورم نظامی سپاهیان باشد که همانند پارچه های پلنگی رنگارنگ باشند.
منظور از صاحب پرچم محمد (ص) در فرازی از این خطبه صاحب عصر و زمان حضرت ولی عصر (عج) می باشد.

تعبیر « شهب الخیول » به معنای لغوی آن نیست که اسب های خاکستری رنگ منظور باشد، که در مورد لشکر جرار و تا به دندان مسلحی که در عصر حاضر بخواهد مصر را فتح کند، از فلسطین بگذرد و شامات را بگیرد، معنی ندارد که با اسب پیش تازد، در عصریکه اسبها در شرف نابودی هستند، کجا رسد به اسبهای سیاه و سفید و خاکستری، بلکه به طوریکه یکی از معانی« شهب »  لشکر جرار و تا به دندان مسلح است، در اینجا نیزلشکر مجهز و مسلح به سلاح های مکانیزه و مدرن منظور شده است. آری نوعاً تانکها و نفربرها به رنگ خاکستری می باشد تا امکان استتار بیشتری داشته باشد و به همین جهت تعبیر« شهب » به کار رفته است.

رسول گرامی اسلام (ص) و امامان اهلبیت عصمت و طهارت دقت خاصی در تعبیرات خود دارند که برای مردم زمان خود معنی داشته و برای زمان ما نیز مفاهیم وسیع و پرارجی در برداشته باشد.

منظور از جوانی که از زندان نجات می یابد و آنها را به هلاکت می رساند و پیروزمندانه باز می گردد، احتمالاً« شعیب بن صالح » باشد که پرچم را به دست با کفایت حضرت بقیه الله روحی فداه تقدیم می کند.
 
در این خطبه تعبیراتی نیز وجود دارد که فعلاً برای ما مفهوم نیست، از قبیل کشته شدن مرد سرخ نیکو آزموده و زندانی شدن مرد ابلق و جز آنها، که انشاء الله به هنگام تحقق یافتن برای همگان روشن و مفهوم می شود.
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )

مطالبی دیگر از وبلاگ :
رحلت جانسوز پیامبر اکرم اسلام تسلیت
نگاه , نظر
گفتگوی با خویش !
حسادت دوست از سستی دوستی اوست
شفاعت دردانه زهراء , حسین
انسان کامل ( 10)
انسان کامل ( 09)
تنـاســـخ
انسان کامل ( 08)
انسان کامل ( 07)
انسان کامل ( 06)
امانت الهی و مسئولیت پذیری
انسان کامل ( 05 )
کم گوی ؛ زیاد گویی فتنه ایجاد میکند
انسان کامل ( 04 )
نگاهی بر سوره مبارکه قارعه
مـــرز لــــرز ! آه مظلوم
فتنه خداوندی !
انسان کامل ( 03 )
پیامبر خاتم پیغمبر اخلاق
فرزانه ناز
حاضر جوابی
عروس عادل
امبدبخش ترین آیه برای محمود
انسان کامل ( 02 )
حق به لایق میرسد و نه به مستحق
محمود هم پر از تضاد درونی بر اثر دیو درونست !
سوگند
سیر خیر ( الخیر فی ما وقع )
آلایش نمایش
جذبه عشق!
برهان قاطع !
مرگ
انسان کامل ( 01 )
فاطمه , بابلسر
نقش پوسته ها در حفظ هسته ها...!
مراسم و محرم و ما
سکوت صلاح و طلا و دوری از بلاست
مرگ بر صهیونیسم ...
مقصود جذبه ی احدیت بود
بررسی اجمالی سوره تکاثر
شروط و آدابی چند برای سالک
درآمدی بر زبان دین
بابا محمود و داداش سروش
یا علی مرتضی ( عید غدیر عید ولایت و جانشینی مولا علی مبارک )
عرفه روز معاشقه با خدا...
طرفه العین
گناه زبان
هوالرزاق
دام کام , چاپلوسی ( چگونه فیل را هم میشود خر کرد؟! )توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.