آنگاه حوادث ایام ظهور را به صورت تسلسل زمانی بیان می کند:
1397) تکون ایه فی رمضان، ثم تظهر عصابه فی شوال، ثم تکون معمعه فی ذی القعهده، ثم یسلب الحاج فی ذی الحجه، ثم تنتهک المحارم فی المحرم، ثم یکون الضرب فی صفر. ثم تتنازع القبائل فی شهر ربیع، ثم العجب العجب بین جمادی و رجب!. ثم ناقه مقببه خفیفه خیر من دسکره تغل منه الف .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

« نشانه ای در ماه رمضان روی می دهد، گروهی در ماه شوال خروج کنند، هرج و مرجی در ماه ذیقعده پدید آید، حجاج در ماه ذیحجه غارت شوند، حرمت ها در ماه محرم هتک شود، مهاجرتها در ماه صفر واقع شود، »

هدف از این ارقام برای ما روشن نیست، نمی دانم که در طول قرون و اعصار، تحریف در آنها روی داده و یا رمزهائی است که فقط افراد خاصی از آن می توانند سر درآورند؟!

 سال های خشکی، تنگی، هرج و مرج پیش آید که در آن سالها کار پادشاهان یکسره شود و ضربه های کاری بر آنها وارد شود..

1400) انها ستکون فتن القاعد فیها خیر من القائم، والقائم فیها خیر من الماشی، والماشی فیها خیر من الساعی، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فیها ملجا او معادا فلیعذبه.. فاذا وقعت فمن کان له ابل فلیلحق بابله، و من کان له غنم فلیلحق بغنمه، و من کان له ارض فلیلحق بارضه، و من لم یکن له شیء فلیعمد الی سیفه فیکسره بحجر، ثم لینج اذا استطاع النجاه .

« به زودی فتنه هائی برپا شود که نشسته کمتر از ایستاده صدمه می خورد، و ایستاده کمتر از رهرو صدمه می بیند و آنکه به آرامی گام بسپارد کمتر از کسیکه شتاب کند صدمه می خورد، هر کس خود را در معرض آن فتنه قرار دهد، در کام فتنه فرو رود. هر کس پناهگاهی پیدا کند به آنجا پناه ببرد. چون آن فتنه واقع شود هر کس شتری دارد به شترش بپیوندد، هر کس گوسفندی دارد به گوسفندش بپیوندد، هر کس زمینی دارد به زمینش بچسبد، هر کس چیزی ندارد شمشیرش را بردارد و آن را با سنگ بشکند و هر وقت بتواند از مهلکه بگریزد.» [31]

1401) یوشک ان یکون خیر مال المطلم غنما یتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر یفر بدینه من الفتن.
« شاید بهترین ثروت یک مسلمان در آنروز گوسفندی باشد که آنرا دنبال کرده، از قله های کوه بالا رود و به دنبال چراگاهی که بارش داشته پیش برود و بدینگونه دین خود را برداشته از فتنه بگریزد.» [32]

و در مورد تشویق به فرار و گریختن از فتنه می فرماید:
1402) ناقه مقتبه خیر من دسکره تغل مئه الف.
« شتر سایباندار تیز پا از کاخ مجللی که صد هزار نگهبان از آن حراست کند؛ بهتر است.» [33]

1403) الراحله بقبتها ینجو علیها المؤمن، خیر من دسکره تغل منه الف.
« مرکبی که سایبانی داشته باشد و شخص با ایمان بتواند به وسیله آن از مهلکه بگریزد بهتر از یک کاخ با صد هزار نگهبان است.»

تعبیر « مرکب سقفدار » که در احادیث آمده مناسبترین تعبیری است که از ماشین های امروزی شده که با اهل و عیال در زیر سقف آن محفوظ بوده، امکانات ساده ای بر پشت سقف آن بار کرده، از مهلکه بگریزیم.
گاهی شتر سایباندار و هنگامی مرکب سقفدار تعبیر شده تا با همه مرکب های تیز تک از اسب و شتر و ماشین و غیره منطبق باشد. چه می دانیم شاید در آن لحظه ایکه نیاز به وسیله فرار پیدا کنیم بنزین پیدا نشود و یک اسب سبکبال از هزار ماشین آخرین مدل مفیدتر باشد؟

1404) اعتزل الفتن کلها، ولو ان تعض باصل شجره حتی یدرکک الموت و انت علی ذلک.
« از هر فتنه ای گریزان باش، اگر چه ناگزیر شوی تا پایان زندگی از ریشه گیاهان تغذیه کنی و به آن حال بمیری.» [35]

از این حدیث اهمیت و ضرورت مراقبت از ایمان و عقیده روشن می شود، که برای دست نیازیدن به جنایاتی که در اقدام به این فتنه ها اجتناب ناپذیر است، دستور می دهد که آنچنان به عزلت و گوشه نشینی
بگرائیم که در هیچ کاری کوچکترین سهمی نداشته باشیم و برای این کار اگر ناگزیر شویم که از برگ و ریشه درختان تغذیه کنیم جا دارد.

1405) لیاتین علی الناس زمان، یاتی الرجل القبر فیقول: یا لیتنی مکان هذا من شده ما یری من البلاء .
« برای مردم زمانی پیش آید که در اثر شدت بلاها به قبرستان رفته در کنار قبری نشسته می گوید: ای کاش اینجا من آرمیده بودم[36]

1406) تکون فتنه یهلک فیها الناس، لایستقیم امرهم علی احد حتی ینادی مناد من السماء: علیکم بفلان بن فلان.

« فتنه ای بر پا می گردد که مردم در آن هلاك شوند و دیگر کسی نمی تواند آنها را یکجا و دور یک محور گرد آورد، تا منادی آسمانی از آسمان ندا دهد : بر شما باد فلانی پسر فلانی .» [37]

آنگاه در مورد آثار آشوب های آن زمان می فرماید:
1407) اما ترضون ان اعداءکم یقتل بعضهم بعضاً و انتم آمنون فی بیوتکم؟
« آیا نمی پسندید که دشمنان شما یکدیگر را بکشند و شما در خانه های خود نشسته در امان و آرامش باشید؟! » [38]

همین مضمون از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) نیز وارد شده است.

1408) تجیء فتنه غبراء مظلمه، ثم تتبع الفتن بعضها بعضاً، حتی یخرج رجل من اهل بیتی یقال له: المهدی.فان ادرکته فکن معه وکن من المهتدین .

« فتنه تیره و تاری پدید آید و آنگاه فتنه به دنبال فتنه بر پا شود تا مردی از اهلبیت من به نام €« مهدی » خارج شود. اگر او را درك کردی با او باش تا از هدایت یافتگان باشی.» [39]

1409) ثم یکون النفث و النفاث .
« آنگاه همه اش کینه توزی و دغلبازی و سنگ اندازی است.» [40]

که همه آنها را امروز با چشم خود می بینیم و بر سراسر زندگی سایه شوم حیله و تزویر و کینه سنگینی میکند و سنگ اندازی از سطح تیر و کمان تجاوز کرده، در سطح هواپیماهای جنگی و موشک های هدایت شونده و توپهای سبک و سنگین انجام می شود و شاید گفتار رسول اکرم (ص) ناظر بر آنها باشد، که از مبدء وحی سرچشمه گرفته است.

1410) ان من السنین سنوات جوادع، تجدع فیها عطارفه و هراقله » - امیرمؤمنان (ع) می فرماید:
سال های خشکی، تنگی، هرج و مرج پیش آید که در آن سالها کار پادشاهان یکسره شود و ضربه های کاری بر آنها وارد شود.

این سالها شروع شده و تاج های سلاطین یکی پس از دیگری سقوط می کند و با سقوط آنها رژیم های سلطنتی نابود می شود و زمان آن می رسد که دیگر از سلطنت و سلاطین نشانی در جهان باقی نباشد.

یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)

دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )


مطالبی دیگر از وبلاگ :
سبزی خُــرفه
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 44 )
دانلود چند نوای محلی مازندرانی
وجدان صدای خداست ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 43 )
به قربان پناه گرم تو آقا !
!؟ WHICH WAY IS BETTER
سیمای افشاگــــر ... !
هشدار الهی برای ... !
ایران, روزهایی و روزگارانی ...!
درمان درد معده با موز
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 42 )
یاس کبود
مرگ بر انسان ...!
مباحث قرآنی رمضان (10)
پس نپندارم که اینها مردمانند، ای رسول
گوجه فرنگی ضد سرطان
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 41 )
جز زیبایی نبود ...
!? O'Ali , Who are you
روزی حلال
تحقق دعا
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 40 )
احادیث نبوى در باره على علیه السلام ( وصی نبی )
ترنمی شعرگونه (بی نام ؛ بی سر ) پیکش مولا حسین جان
بابونه گیاهی زیبا برای درمان زخم و ورم معده
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 39 )
THE CONQUEST OF MECCA
آب انار و خواص فراوان آن برای سلامتی بدن
اللهم کن لولیک ....
از آنجور حرفا ( هابیل و قابیل و ... )
ضایعات بخش کشاورزی یا هدر دادن برکات خداوندی؟
حمله تمساح و بلعیدن دختر + دانلود
استاد نورمحمد درپور+ دانلود موسیقی
بسم الله , سبحان الله
فرزانه کوچولو ( کربلا )
رها کن رها والا نخواهی رسید (3)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
! KILLING WTTHOUT ANY SIN
رها کن رها والا نخواهی رسید (2)
مباحث قرآنی رمضان (09)
ذات ... !
REVENGE OR KISS ON THE PROPHET,S CHEST
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 37 )
مباحث قرآنی رمضان (08)
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) شبانه
احتیاج به هیچ وعظی ندارد!
کمتر حرف بزن ... !
دینداری در آخرالزمانتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.