1381) و یح هذه الامه من ملوك جبابره کیف یقتلون و یخیفون المطیعین الا من اظهر طاعتهم. فالمومن التقی یصانعهم بلسانه و یفر منهم بقلبه. فاذا اراد الله عزوجل ان یعید الاسلام عزیزا قصم کل جبار عنید. وهوالقادر علی ما یشاء، لیصلح الامه بعد فسادها .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

« وای بر این امت از دست پادشاهان ستمگری که بندگان خدا را می کشند و می ترسانند، جز کسانی را که برای آنها تظاهر به فرمانبرداری کنند! شخص مؤمن پرهیزکار با زبانش با آنها می سازد و با دلش از آنها فرارمی کند. هنگامی که خداوند اراده کند که عظمت و احتشام اسلام را باز گرداند همه ستمگران سرکش وعنود را هلاك می سازد که او بر هر چه بخواهد قادر است. او این امت را پس از آنکه تباه شده اند، اصلاح می کند.» [11]

این تباهی اثر وضعی حکومت ستمگران است که خدای منان با ظهور حجت خود همه آن آثار سوء را از بین میبرد و جهانی نو براساس معیارهای اصیل اسلامی بنیاد می کند.

1382) لتانینکم بعدی اربع فتن: الاولی تستحل فیها الدماء، والثانیه تستحل فیها الدماء والاموال، و الثالثه تستحل فیها الدماء و الاموال و الفروج، و الرابعه صماء عمیاء مطبقه تمور مور السفینه فی البحر، حتی لایجد احد من الناس ملجا، تطیر بالشام، و تعشی العراق، و تخبط الجزیره یدها و رجلها، یعرك الانام البلاء فیها عرك مه، مه!!! لاتعرفعونها من ناحیه الا النفتقت من ناحیه اخری :  الادیم، لا یستطیع احد ان یقول فیها .

 کفار شما را نمی کشد، بلکه همسایه همسایه را می کشد، برادر برادرش را و پسر عمو پسر عمویش را میکشد!، برخی از اصحاب گفتند: مگر آنها عقل ندارند؟! فرمود: عقل از بیشتر آنها گرفته می شود، افراد پست و فرو مایه ای بر آنها حکومت می رانند که بیشترشان آنها را چیزی می پندارند.

« بعد از من چهار فتنه بر شما فرود آید که در اولی خونها مباح می شود، در دومی خونها و ثروتها مباح میگردد، در سومی خونها و ثروت ها و ناموسها مباح می شود و در چهارمی آشوبی کور و کر جهان را مضطرب میسازد آنچنانکه کشتی غول پیکر آبهای مجاور را مضطرب کند، این فتنه شام را زیر پر می گیرد و عراق را میپوشاند و در جزیره العرب دست و پا می زند، مردم تلخی حوادث و فشار آشوب را لمس می کنند، آنچنانکه پوست به هنگام دباغی شدن، فشار وارده را لمس می کند. کسی قدرت یک کلمه سخن گفتن نخواهد داشت!. این فتنه در نقطه ای آرام نمی یابد جز پس از آنکه در نقطه ای دیگر بیداد کند.» [12]

1383) یکون فی امتی اربع فتن: فالاولی یصیبهم فیها بلاء حتی یقول المومن: هذه مهلکتی. والثانیه حتی یقول المؤمن: هذه مهلکتی. والثالثه کلما قیل انقطعت تمادت الفتنه. والرابعه تصیبهم اذا کانت الامه مع هذا مره و مع هذا مره بلا امام ولا جامع .

« در میان امت من چهار فتنه بر پا شود: در فتنه اولی آنقدر بلاها کمرشکن باشد که شخص مؤمن گوید: این فتنه مرا هلاك می سازد، در فتنه دوم شخص با ایمان گوید: این فتنه حتما مرا نابود سازد، در فتنه سومی هر وقت خیال کنند که تمام شده باز می بینند که ادامه می یابد، و فتنه چهارمی هنگامی روی دهد که امت یک روز با این و یک روز با آن می باشد و هیچ رهبر و نقطه مشترکی نداشته باشند.» [13]

به نظر می رسد که فتنه سوم اسرائیل باشد که هرگز خاتمه نمی یابد و هر روز به شکلی در برابر امت اسلامی خودنمائی می کند و فتنه چهارم را با دیدگان خود مشاهده می کنیم که امت اسلامی رهبر و پیشوائی ندارند که بتواند در میان آنها وحدت کلمه ایجاد کند و نقطه مشترکی به وجود آورد و هر کشوری با یک ابرقدرتی ساخته و منابع ثروت خود را در اختیار آن قرار داده و گاه و بیگاه اراب خود را عوض کرده، از یکی روی برتافته، پیشانی مذلت بر آستان دیگری می ساید. در برخی از روایات مدت فراگیر شدن فتنه چهارم، 18 سال تعیین شده است[ 14 ] که امید است به پایانش نزدیک شده باشیم سپس تعبیری دارد که گوئی زبان حال وضع امروز ماست :

1384) لایقتلکم الکفار، و لکن یقتل الجار جاره و یقتل الاخ اخاه و ابن عمه!. فقال له بعض اصحابه: و هل معهم عقول؟!! قال: تنزع عقول اکثر اهل ذلک الزمان، و یخلف لهم هباء من الناس، یحسب اکثرهم انه علی شیء .

« کفار شما را نمی کشد، بلکه همسایه همسایه را می کشد، برادر برادرش را و پسر عمو پسر عمویش را میکشد!، برخی از اصحاب گفتند: مگر آنها عقل ندارند؟! فرمود: عقل از بیشتر آنها گرفته می شود، افراد پست و فرو مایه ای بر آنها حکومت می رانند که بیشترشان آنها را چیزی می پندارند[15]

و آن بیانگر وضع برخی از کادرهای رهبری جهان امروز است که به دنبال ایدئولوژیهای مختلف می دوند وخیال می کنند که مشکل زندگیشان با آنها گشوده می شود!. ولی چون نزدیک شوند تازه متوجه می شوند که اشتباه کرده اند و سراب را به جای آب دنبال کرده اند. از این افراد پست و فرومایه در این حدیث به « هباء » تعبیر شده که به معنای گرد و غبار است و هیچ قدر و اعتباری ندارند و روی پای خود نمی توانند بایستند، بلکه تابع مسیر باد هستند و با ورزش باد جهت حرکت آنها تعیین می گردد.

1385) فاذا قتل الخلیفه فی العراق الرجل المربوع القامه، الکث اللحیه، البراق الثنایا، فویل للعراق من اتباعه المراق .

« هنگامی که خلیفه عراق مردی چهارشانه را با ریشی انبوه و دندان هائی براق بکشد، وای به حال عراق ازپیروان گمراه آن خلیفه .» [16]

هنگامی که حکمران عراق چنین مرد جلیل القدری را به قتل برساند، پیروان گمراه آن مرد ستمگر هیچ مرزی را به رسمیت نمی شناسند و هیچ حریمی را محترم نمی شمارند و مردم عراق را با کارهای زشت و ظالمانه خود به ستوه می آورند.

1386) ستکون فتنه تستنطف العرب، قتلاها فی النار. اللسان فیها اشد من قتل السیف .
« فتنه ای بر پا شود که ملت عرب را از پای درآورد، کشته هایشان در دوزخ هستند. در آن فتنه زبان ها ازشمشیر برنده ترند.» و در حدیثی تعبیر شده که « قاتل و مقتول هر دو در آتشند.» [17]

فتنه عصر ما، ملت عرب را از پای درآورده و نیروهای آنها را به هدر می برد و ثروت های آنها را نابود میسازد و زرق و برق آنها را از بین می برد و نشان ذلت بر پیشانی آنها می زند و همه امیدها و آرزوهایشان درشعله های آن می سوزد و تبدیل به خاکستر می شود.
آنگاه تعبیری فرموده که یکی از نشانه های نبوت است که در عصر ما تحقق می یابد:

1387) لایخرج حتی لایبقی، قبل ولا ابن الا هلک .
« او (قائم) خارج نمی شود جز هنگامی که هیچ شاه و شاهزاده ای در روی زمین نمی ماند جز اینکه هلاك شوند[18]

رسول اکرم (ص) که به اتکای مبدء وحی سخن می گوید، با قاطعیت از پایان یافتن رژیم های سلطنتی پیش ازظهور حضرت بقیه الله (عج) سخن گفته، و قسمت اعظم آنها تا به امروز از بین رفته و تعدادی در عصر ما ازبین رفت که یک نمونه آن از بین رفتن رژیم 2500 ساله سلاطین ایران با سقوط آخرین پادشاه ستمگر، با فریادهای ملت قهرمان ایران می باشد.

1388) کیف انتم اذا مرج الدین و ظهرت الرعبه، و حرق البیت العتیق و شرف البنیان و اختلف الاخوان.
« چگونه می شود حال شما هنگامی که دین بازیچه شود، هوسها آشکار گردد، کعبه طعمه حریق شود، ساختمانها مرتفع باشد و برادران دچار اختلاف شوند[19]

دقیقاً همه آنها به جز حریق کعبه تحقق یافته، دین بازیچه مفتیهای از خدا بی خبر شده، آپارتمان های آسمانخراش سر به فلک کشیده، عرب با عرب، مسلمان با مسلمان، برادر با برادر در اختلافی بس عمیق به سر میبرد.

1389) لایخرج القائم حتی یخرج اثنا عشر من بنی هاشم کلهم یدعو لنفسه .
« قائم (عج) خارج نمی شود تا هنگامی که دوازده تن از بنی هاشم خروج کنند که هر یکی به سوی خود فرا می خواند[20]

امام صادق (ع) در این مورد می فرماید:
1390) یطلع قرن الجور بعدی، فلا یطلع من قرن الجور شیء الا مات من العدل مثله، حتی یولدوا لایعرفون الا الجور ولایعملون الا به. ثم ان الله تبارك و تعالی یعطف علی خلقه فیأمر قرن العدل ان یطلع راسه فلا یطلع من قرن العدل شیء الامات من الجور مثله، حتی یولد قوم لا یعرفون الا العدل، ولایعملون الا به .

« بعد از من شاخ ستم سر بر می آورد، هر چه شاخ ستم بالا رود، به همان مقدار عدالت از بین می رود، کاربه جائی می رسد که نوزادان چون دیده به جهان گشایند جز ستم نمی شناسند و به جز ستم گامی نسپارند.آنگاه خدای تبارك و تعالی بر بندگانش رحم آورد و فرمان دهد که شاخ عدالت ظاهر شود، هر چه شاخ عدالت بالا رود به همان مقدار از ظلم نابود شود، تا قومی متولد شوند که جز عدالت نشناسند و به جز عدالت گام برندارند.» [21]

طلوع شاخ عدالت با ظهور حضرت بقیه الله (عج) آغاز شده، جهان بیکران را از کران تا کران فرا گرفته، ریشه ظلم و ستم را خواهد خشکانید.
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)

دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )


مطالبی دیگر از وبلاگ :
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) اعتراف
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 26 )
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) دلارام
GOD IS AWARE OF HEARTS
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) توبه
دعای اعظم عصر ...
امام , ماموم و نسلها
بیان یک قانون الهی از سوی ولی الله الاعظم
THE IMPORTANT ADVICE
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) دواخانه
بوی صدایی می آید ...
گفتند " او " تعلیم فرمود ...
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 25 )
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست)
دعای فرج امام زمان (علیه السلام)
حکمت حرمت و ضرورت اجتهاد در استخدام واژه های مصطلح در رساله های مجتهدین
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 24 )
شمس و مولانا ( 07 )
مزد دانش
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 23 )
فقر دهشتناک است !
THE TWELVE IMAMS
بعثت یعنی کلام آخر خدای محمد(ص) ...
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 22 )
عشقم و امیرم آقا حسین بن علی است
دو " خود " ... !
میلاد سرور آزادگان مبارک
شمس و مولانا ( 06 )
THEGREAT IDOL - BREAKER
فتنه موجودات بالقوه خطرناک ... !
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(04)
(خطورات) خدا می بیند و ...
! I AM NOT A DESPOT
صنعت مقطوع ( 03 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 21 )
شمس و مولانا ( 05 )
بعثت پیامبر شریعت سمهه و سهله و بیضاء مبارک
رساله واردات خواجه عبدالله انصاری(02)
رساله واردات خواجه عبدالله انصاری(01)
صنایع عجیب و لطایف غریب (01 )
صنعت موصل در بدیع ( 02 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 20 )
MOTHER,s SATISFACTION
شمس و مولانا ( 04 )
شمس و مولانا ( 03 )
ISLSMIC JUSTICE
شمس و مولانا ( 02 )
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(03)
شمس و مولانا (01 )
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(02)توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.