رسول اکرم (ص) می فرماید:
1276) اذا عقد الجسر بارضها، و طلعت النجوم ذات الذوائب من المشرق، هنالک یقتل علی جسرها کتائب .
« هنگامی که پل در آنجا (بغداد) زده شد، و ستاره های دنباله دار از طرف مشرق طلوع کرد، در کنار آن پل گروه گروه کشته می شوند.» [1]
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
آن پل که در احادیث فراوانی آمده است در زمان ما زده شده است. این پل علاوه بر آنکه در نقطه تعیین شده (در مقابل کرخه) زده شده، از دیگر پلهای بغداد مشخص است و به زودی گروه گروه در عهد سفیانی درکنار آن کشته خواهند شد.
احتمال می رود که رسول اکرم (ص) با تعبیر« ستاره دنباله دار » هواپیماهای جنگی را اراده کند که به دنبال خود دود عظیمی به جای می گذارند که چون دنباله متحرکی به دنبال آنها خودنمائی می کنند. و شاید منظورهمان ستاره دنباله داری باشد که در احادیث فراوانی از آن بحث شده است و خود نشانه نزدیک شدن ظهورحضرت بقیه الله (عج) است.

امام باقر (ع) می فرماید:
1277) شارتان بین یدی هذا الامر. خسوف القمر بخمس، و کسوف الشمس بخمسه عشر. لم یکن ذلک مند هبط آدم الی الارض. فعند ذلک یسقط حساب المنجمین.

« دو نشانه جالب در پیشقدم این امر: خسوف ماه در پنجم ماه و کسوف خورشید در پانزدهم آن، که چنین وضعی از روز هبوط حضرت آدم (ع) به روی زمین اتفاق نیفتاده است، در آن موقع حساب و نظام منجمان بهم می خورد.» [2]

1278) ینخسف القمر لاول لیله فی رمضان، و :  ان لمهدینا لآیتین لم یکونا منذ خلق الله السموات و الارض تنکسف الشمس فی النصف منه. و لم یکونا منذ خلق الله السماوات و الارض.

« برای مهدی ما (عج) دو نشانه است که از روز آفرینش آسمان ها و زمین، چنین نشانه ای اتفاق نیافتاده است: ماه در شب اول ماه رمضان خسوف می کند و خورشید نیز در پانزدهم آن کسوف می کند!، از روزیکه خداوند آسمان ها و زمین را آفریده، چنین حادثه ای اتفاق نیفتاده است.» [3]

این دو نشانه از روزیکه انسان پای در این جهان نهاده و از آمد و شد خورشید و ماه آگاه شده، واقع نشده است که ماه در اوایل ماه بگیرد و خورشید نیز در پانزدهم ماه بگیرد.

1279) آیتان تکونان قبل قیام القائم، لم یکونا منذ هبط آدم علیه السلام علی الارض، تنکسف الشمس فی النصف من رمضان، و القمر فی آخره .

« دو نشانه پیش از قیام قائم (عج) پدید می آید که از روز هبوط حضرت آدم ع) واقع نشده است: خورشید در نصف ماه رمضان و ماه آخر آن می گیرد [4]

امام صادق (ع) در این زمینه می فرماید:
1280) و کسوف الشمس فی النصف من رمضان، و خسوف القمر فی آخر الشهر، علی خلاف العادات.

« خورشید در پانزدهم رمضان کسوف می کند و ماه در آخر آن خسوف می کند بر خلاف آنچه تاکنون انس گرفته اند.» [5]

پرواضح است که خسوف ماه در اول ماه و یا در آخر آن گذشته از اینکه معمول نیست، معقول هم نیست، ولی نظر به اینکه در همه روایات تصریح شده که در تمام دوران خلقت چنین کاری سابقه نداشته است، معلوم می شود که به شکلی تحفق خواهد یافت که برای همه مردم جهان معلوم شود و همه را به شگفت وادارد و اعجاب همه را برانگیزد.

1281) تنکسف الشمس لخمس مضین من شهر رمضان قبل قیام القائم.
« ماه در پنجم ماه مبارك رمضان خسوف می کند، و آن در آستانه قیام قائم (عج) است.» [6]

1282) علامه خروج المهدی کسوف الشمس فی رمضان فی لیله ثلاث عشره و اربع عشره منه .
« نشانه خروج مهدی (عج) کسوف خورشید در ماه رمضان در شب سیزدهم و چهاردهم آن است  (یعنی روز سیزدهم که بین آن دو شب است) .» [7]

آنچه تاکنون مرسوم و معمول بوده، این بود که ماه در اواسط ماه و خورشید در اواخر ماه (قمری) بگیرد ولی در آن مورد برخلاف روش مألوف خواهد بود.

پیشوای پنجم شیعیان در تفسیر آیه شریفه (خاشعه ابصارهم، ترهقهم ذله، ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون ) " در حالیکه دیدگانشان فرو رفته، خاك ذلت آنها را پوشانیده، آن روزی است که وعده داده می شدند" [8] فرمود :
1283) یعنی یوم خروج القائم .
« روز خروج قائم (عج) را اراده کرده است[9]

و در تفسیر آیه شریفه « ان نشا تنزل علیهم من السماء آیه، فظلت اعناقهم لها خاضعین » ( اگر بخواهیم برای آنها نشانه ای از آسمان می فرستیم، پس گردنهایشان در برابرش خاضع می شود ).[ 10 ] فرمود:

1284) سیفعل الله ذلک بهم: رکود الشمس من الزوال الی وقت العصر حتی یلاحظ الناس ذلک. و ظهور رجل و وجه فی عین الشمس یعرف بحسبه و نسبه. و ذلک فی زمان السفیانی، و عندها یکون بواره و بوارقومه .

« به زودی خداوند این نشانه را خواهد فرستاد: خورشید از موقع زوال تا به وقت عصر در وسط آسمان خواهد ماند، همه به این نشانه متوجه خواهند شد، آنگاه سیمای مردی را در قرص خورشید خواهند دید که نام و نشان او را خواهند شناخت. این نشانه پرشکوه در عهد سفیانی خواهد بود و در آن هنگام سپاه سفیانی نابود خواهند شد و خود سفیانی هلاك خواهد شد.» [11]

ابن عباس در تفسیر این آیه می فرماید:
1285) این آیه در حق ما و بنی امیه نازل شده است، ما بر آنها حکومت خواهیم راند و پس از یک فراز ونشیب گردنهایشان در برابر ما خاضع خواهد شد و پس از دوران عزت، خاك ذلت بر چهره هایشان خواهد نشست.» [12]

این نشانه که در عهد سفیانی خواهد یافت، یکی از بارزترین نشانه ها برای معرفی سفیانی است و خود نشان بارزی است که بر احدی پوشیده نمی ماند، اگر چه رکورد خورشید و ایستادن آن در وسط آسمان چند ساعت بیشتر طول نمی کشد ولی همه مردم به تشویش و اضطراب می افتند و آن را یک نشانه بارز سماوی به حساب می آورند .

چندی قبل یکی از ستاره شناسان روشی پیش بینی کرده بود که در اواخر سال1982میلادی فاجعه ای برای خورشید پیش خواهد آمد و خورشید از مغرب طلوع خواهد کرد.
سال 82 میلادی به پایان رسید و چنین حادثه ای واقع نشد، بلکه فقط بلکه سلسله حوادثی در سطح خارجی خورشید به وقوع پیوست که اثراتی در وضع زمین و دیگر کرات منظومه به جای گذاشت(مترجم)

در بخشهای بعدی احادیثی در مورد طلوع خورشید از مغرب از نظر خوانندگان گرامی خواهد گذشت.

در تفسیر ابن عباس منظور از حکومت، حکومت بنی عباس نیست، بلکه حکومت حقه حضرت بقیه الله (عج) می باشد.
منظور از سیمای مردی که در قرص خورشید ظاهر خواهد شد، سیمای حضرت مسیح (ع) است که درخورشید ظاهر می شود و از آسمان فرود می آید و با حسب و نسبش شناخته می شود، و دیگر کسی در حق او دچار تردید نمی شود.

امام صادق (ع) می فرماید:
1286) و کف یطلع من السماء من المحتوم .
« کف دستی که در آسمان ظاهر خواهد شد از امور حتمی است[13]

1287) و وجه و صدر یظهران للناس فی عین الشمس .
« صورت و سینه ای در قرص خورشید برای مردمان ظاهر می شود [14]

منظور از دست در حدیث فوق، دست نیرومند دانش و تکنیک نیست که موشکها و سفینه های فضائی را تا دل آسمان می فرستد، و دست نیرومند فضانورد موفق نیست که توانست با دست های خود از خاك کره ماه برداشته، در صفحه تلویزیون ظاهر شد و خاك های ماه را در برابر دیدگان حیرت زده جهانیان دست به دست می کرد، بلکه دست نیرومندی است که با قدرت بیکران خداوندی به صورت نشانه ای قاطع در آسمان ظاهرخواهد شد و به سوی آن جمال با هرا النور الهی اشاره خواهد کرد.

1288) اماره ذلک الیوم ان کفا من السماء مدلاه ینظر الیها الناس .
« نشانه آن روز پرشکوه، دست نیرومندی است که از آسمان آویزان شود و همگان به سوی آن تماشا کنند.» [15]

امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در این باره می فرماید:
1289) یظهر کف من السماء تشیر: هذا، هذا .
« دستی از آسمان ظاهر شده، به سوی او اشاره می کند که: اینست، اینست.» [16]

پرواضح است که این دست به سوی آن مهر تابان و قبله خوبان اشاره خواهد کرد و آفتاب عالمتاب امامت را به شیفتگان حقیقت و عدالت نشان خواهد داد.

در برخی از احادیث وقت ظهور این دست در آسمان، عهد سفیانی تعیین شده، که پس از وقوع جنگ های خانمانسوز و فتنه های فراگیر، و پس از صیحه آسمانی در پیشقدم ظهور آن کعبه مقصود، آن دست ظاهرخواهد شد.
وم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 ) 
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)مطالبی دیگر از وبلاگ :

یاس کبود
مرگ بر انسان ...!
مباحث قرآنی رمضان (10)
پس نپندارم که اینها مردمانند، ای رسول
گوجه فرنگی ضد سرطان
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 41 )
جز زیبایی نبود ...
!? O'Ali , Who are you
روزی حلال
تحقق دعا
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 40 )
احادیث نبوى در باره على علیه السلام ( وصی نبی )
ترنمی شعرگونه (بی نام ؛ بی سر ) پیکش مولا حسین جان
بابونه گیاهی زیبا برای درمان زخم و ورم معده
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 39 )
THE CONQUEST OF MECCA
آب انار و خواص فراوان آن برای سلامتی بدن
اللهم کن لولیک ....
از آنجور حرفا ( هابیل و قابیل و ... )
ضایعات بخش کشاورزی یا هدر دادن برکات خداوندی؟
حمله تمساح و بلعیدن دختر + دانلود
استاد نورمحمد درپور+ دانلود موسیقی
بسم الله , سبحان الله
فرزانه کوچولو ( کربلا )
رها کن رها والا نخواهی رسید (3)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
! KILLING WTTHOUT ANY SIN
رها کن رها والا نخواهی رسید (2)
مباحث قرآنی رمضان (09)
ذات ... !
REVENGE OR KISS ON THE PROPHET,S CHEST
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 37 )
مباحث قرآنی رمضان (08)
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) شبانه
احتیاج به هیچ وعظی ندارد!
کمتر حرف بزن ... !
دینداری در آخرالزمان
ناموزونی !
چشیدن بجای خواندن !
وعده آتش خدا برای ...
فکر با صدای بلند ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 36 )
ناهنجاری، دائرمدار دنیا؟!
با ارتفاع میتوان اندازه دما را پیدا كرد
MUHAMMAD, THE MAN OF JUSTIC
مراتب یقین و مراتب اطاعات
روح زندگی و روستا
تکلیف و دوستی
بی پروائی
نگاهی به کلام وحی
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.