ساری,گاهنوشته های محمود زارع:... و این مرحله جانکاه به زودی فرا می رسد، که مقدمات آن فرا رسیده است، و علمای سوء و به خصوص که همه دانش و بینش خود را در اختیار زمامداران ستمگر قرار داده اند که به مصداق آنها چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا ؛ با مشعل فروزان دانش، آیات و احکام الهی را تفسیر و توجیه نموده، راه را برای ستمگران و خیانت پیشگان هموار می کنند، به زودی به کیفر کردار زشت خویش در این سرا می رسند و عذاب آخرت سخت تر و رسوا کننده است. رسول اکرم (ص) آنها را بدترین مردم زمین تعبیر فرموده است که اگر به مقام و منصبی راه یابند از رشوه سیر نمی شوند، و اگر معزول شوند از روی ریا به عبادت میپردازند. آنها راهزنان راه خدا و دزدان عقاید مردمند و با کردار ناشایست خود مردم را از دین دور کرده به کفر و الحاد سوق می دهند.
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
1147) علماوهم خونه فجره!. اشرار خلق الله هم و اتباعهم و من یأتیهم و یأخذ منهم و یحبهم و یجالسهم و یشاورهم!!! فقهاوهم خونه یدعون انهم علی سنتیو منهاجی و شرائعی... انهم منی براء، و انا منه بریء .

« علمای آنها خائن و فاسق هستند، آنها، و پیروان آنها، و آنانکه به سوی آنها می آیند و از آنها کسب نور میکنند، و آنانکه آنها را دوست می دارند، با آنها می نشینند و با آنها مشورت می کنند، بدترین مخلوقات روی زمین می باشند. فقهای آنها حائن هستند و ادعا می کنند که بر سنت و طریقه و آئین من می باشند ولی آنها از من بیزارند و من نیز از آنها بیزارم[27]

1148) یکون فی آخرالزمان امراء ظلمه، و وزراء فسقه، و غرفاء ظلمه، و امناء خونه .
« در آخرالزمان زمامدارانی ستم پیشه، وزیرانی فاسق، عارفانی ستمگر، و امین هائی خیانتگر می باشند[28]

این حدیث نویدگر آنست که هنگامی که این صفات در طبقه های یاد شده پدید آمد فرج نزدیکست، و با تحقق آنها در عصر ما امید فراوان می رود که آن روز پرشکوه را ما نیز درك کنیم انشاء الله.

دیگر جای تعجب نیست که اسلام این قدر کهنه شده، نماز و روزه فراموش گردیده، مجالس به اصطلاح مذهبی فراوانست و از قرآن و احادیث خبری نیست علما به سوی رژیم های حاکم گرائیده، احکام آئین را به دلخواه آنان توجیه می کنند، حرام خدا را حلال نموده، خواسته آنان را تأمین می نمایند، که هدف نهائی آنان در تحصیل دانش به دست آوردن درهم و دینار بود و به آن هم رسیدند!. با اینکه رسول اکرم (ص) آنها را تشجیع نموده و به آنها گوشزد فرموده که بعد از من قرآن از دستگاه حاکمه جدا می شود شما هرگز از قرآن جدا نشوید. و فرموده که زمامدارانی بر شما مسلط خواهد شد که در حق خود به صورتی داوری میکنند و در حق شما به گونه ای دیگر، اگر با آنها سر ستیز داشته باشید شما را می کشند و اگر با آنها سازشکاری پیشه کنید شما را گمراه می سازند، با آنها چون حواریون حضرت عیسی (ع) رفتار کنید که به دار رفتند و تسلیم نشدند، که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است.

1150) اذا رایت اقرب الناس من الولاه من یمتدح بشتم اهل البیت، و من یحبهم یزور ولا تقبل شهادته.

« هنگامی که ببینی که نزدیکترین مردم به زمامداران کسانی هستند که به عنوان فحش و ناسزا گفتنش به اهلبیت ستوده می شوند، و هر کس دوستدار اهلبیت باشد تخطئه می شود و شهادتش پذیرفته نمی شود[30]

رسول گرامی اسلام (ص) در حدیث دیگری در این زمینه می فرماید:

« زمامداران آنها ستم پیشه، معاونان آنها ستمگر، دانشمندان آنها آزمند، زاهدان آنها تزویرکار، بازرگانان آنها رباخوار، زنهای آنها غرق در آرایش و نوجوانان آنها غوطه ور در بی عفتی اند، علما را فقط با لباس نیکو می شناسند و قرآن را فقط با صدای نیکو تشخیص می دهند، و خدا را فقط در ماه رمضان می پرستند، در چنین زمانی خداوند سلطانی را بر آنها مسلط می کند که علم و حلم و رحم نداشته باشد

صفاتی که رسول اکرم (ص) برای اهل زمان ما بیان فرموده، آنقدر دقیق است که اگر یک جامعه شناس آگاه و ماهری ویژگی های جامعه ما را بشمارد بیش از آن چیزی نخواهد یافت. اگر این اخبار غیبی را به پیشگوئی منجمان و کاهنان حمل کنید، چرا هیچ منجم و کاهنی از این سری خبرها نگفته، و منحصراً حضرت رسول اکرم (ص) و فرزندان معصومش این نویدها را داده اند؟

1151) ثم یاتی بعد ذلک زمان، حتی لایری فیه الا سلطان جائر، او غنی بخیل، او عالم راغب فی المال، او فقیر کذاب، او شیخ فاجر، او صبی وقح، او امراه رعناء .

« آنگاه زمانی پیش می آید که در آن زمان جز پادشاه ستمگر، ثروتمند بخیل، دانشمند جاه طلب، مستمند دروغ پرداز، پیرمرد تبهکار، کودك بی شرم، و زن گستاخ نباشد[31]

و اینها کالای رائج در بازار قرن بیستم، و دستاورد تمدن جدید است، که مو به مو تحقق یافته است.

1152) الساعه تکون عند خبث الامراء، و مداهنه القراء، و نفاق العلماء!. و اذا صدقت امتی بالنجوم، و کذبت بالقدر. و ذلک حین یتخذون الکذب ظرفا، والامانه مغنما، و الزکاه مغرما. والفاحشه اباحه، و العباده تکبرا واستطاله علی الناس... و حینئذ یفتح الله علیهم فتنه غبراء مظلمه، فیتیهون فیها کما تاهت الیهود.

« و آن روز پرشکوه، هنگامی است که زمامداران پلید شوند، قاریان سازش کاری را پیشه کنند، علما به نفاق بگرایند، امتم سخنان منجمان را تصدیق کنند و تقدیرات الهی را تکذیب نمایند، و آن هنگامی است که دروغ را مهارت، خیانت به امانت را غنیمت، زکات را جریمه و فحشا را مباح پندارند و عبادت را از روی تکبر و منت بر مردمان انجام دهند، در چنین زمانی خداوند فتنه جانکاهی را بر آنها چیره نماید که در میان آن سرگردان شوند، آنچنانکه یهود در وادی تیه سرگردان شد.» [32]

امروز جهان اسلام در سرگردانی و سردرگمی عجیبی به سر می برد و همه مجد و عظمت آنها در زیر پای دشمنان لگدمال شده است، و صدها میلیون عرب در دست دشمن صهیونیستی اسیر و سرگردان هستند.

آنگاه رسول اکرم (ص) در مورد علمای راستین که بر اعتقاد خود پابرجا باقی مانده، تابع رژیم های فاسد نشوند، می فرماید:

« برای مردم زمانی پیش می آید که علما را همانند دزدان می کشند، ای کاش در آن زمان علما خود را به حماقت بزنند تا جان خود را از قتل، و آبروی خود را از تهمت، در امان نگهدارند. از خانه های خود خارج نشوند، خود را به سادگی بزنند و از رویدادها اظهار بی اطلاعی کنند.»

در این سه سال اخیر چقدر از علمای شیعه در ایران و عراق و لبنان به ناحق کشته شدند؟! گوئی دیگرهدفی جز مبارزه با راهنمایان مذهبی و ریشه کن ساختن دعوتگران راه خدا ندارند! ولی خداوند در کمین ستمگران است .

1153) ان الله تعالی لاینزع العلم بعد ان اعطا کموه انتزاعا و انما ینزعه بقبض العلماء، فتبقی ناس جهال،یستقتون فیقتون برایهم فیضلون و یضلون .

« خداوند علم و دانشی که به شما داده از شما سلب نمی کند، بلکه از طریق رحلت علمای ربانی این علم ازمیان شما رخت بر می بندد و گروهی نادان برای شما می ماند، از آنها فتوا می پرسید و آنها با رای خود برای شما فتوا می دهند، خود گمراه شده، شما را نیز گمراه می کنند[33]

پس از رحلت دانشمندانی که شب و روز در راه تحقیق عمر خود را سپری می کنند، بر این امت چه خواهد گذشت؟! این همه میراث گرانبهائی که از علوم آل محمد (ص) برای ما گرد آورده اند و قفسه های کتابخانه های جهان را پر کرده اند، به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟!

1154)   لانا م غیر الدجال اخوف علیکم من الدجال!!! فقیل: و ما ذاك!؟ فقال: ائمه مضلون .

« زیرا که من از غیر دجال بیش از دجال مورد شما اندیشناکم.
گفته شد: چگونه یا رسول الله؟!
فرمود: از پیشوایان گمراه کننده[34]

ای کاش پشوایان عصرما این حدیث را می خواندند و مردم را گمراه نمی ساختند.
یوم الخلاص - جلد دومطالب مرتبط با این بحث :
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
سیمای حضرت مهدی (عج)
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
دولت حق و تورات و انجیل
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
دوران حیــــــــرت !!
او در میان ماست !
قــــــــــم !
انتــــظار ...
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 ) 
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
اهل آخر الزمان ( 1 )
اهل آخر الزمان ( 2 )
اهل آخر الزمان ( 3 )
اهل آخر الزمان ( 4 )
اهل آخر الزمان ( 5 )
اهل آخر الزمان ( 6 )
اهل آخر الزمان ( 7 )
زنان در آخر الزمان (1)
زنان در آخر الزمان (2)
سیمای مردان در آخر الزمان (1)
سیمای مردان در آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخرالزمان (3)


مطالب اخیر وبلاگ :توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.