990) اذا کثر الزنا بعدی، کثرموت الفجاه، و اذا طف المکیال و المیزان اخذهم الله بالسنین و النقص، و اذا منعوا الزکاه منعت الارض برکاتها من الزرع و الثمار و المعادن کلها. و اذا جار الحکام، تعاونوا علی الظلم والعدوان. و اذا تقضوا العهد سلط الله علیهم عدوهم. و اذا قطعوا الارحام جعلت الاموال فی ایدی الاشرار.
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

« هنگامی که بعد از من فحشاء و منکر رواج پیدا کند،
مرگهای ناگهانی فراوان شود
و کم فروشی رائج گردد، €
خداوند آنها را با قحطی و گرسنگی گرفتار سازد.
هنگامی که زکات داده نشود، زمین برکتهای خود را از معدن و میوه و زراعت منع می کند.
هنگامی که زمامداران ستمگری پیشه کنند، آنها خود بر ظلم و تجاوز همکاری کنند.
هنگامی که پیمانها را بشکنند، خداوند دشمن را بر آنها چیره کند.
و هنگامی که پیوند خویشاوندی را قطع کنند ثروتها در دست اشرار قرار می گیرد[25]

 پیامبر اکرم (ص) در وصف مردم آخرالزمان میفرماید:
هنگامی که مردم بر روی دلهای درنده خوی خود جامه میش بپوشند، دلهای آنها از مردار گندیده تر و از حنظل تلختر است
.

امروز ثروت مسلمانان در دست اشرار است، اموال نقدی آنها در بانکهای خارج، طلای سیاه آنها به دست غربیها پالایش شده، در کارگاه های آنها تبدیل به اسلحه شده، به دست مسلمانان برگشته، به دست آنها بر سریکدیگر فرو می ریزد.

در حدیث دیگری از رسول اکرم (ص) نقل شده که :
« هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر و پیروی نیکان از اهلبیت من، ترك شود، خداوند اشرار را بر آنها مسلط می گرداند.»
و امروز در همه سرزمین های اسلامی اشرار بر آنها مسلط شده است و آن، نوعی انتقام حضرت پروردگار به دست اشرار خلق است.

991) و رایت العقوق قد ظهر، و استخف بالوالدین
« و می بینی که عاق والدین بودن رواج یافته، پدر و مادر سبک شمرده می شوند €.» [26]

993) یجفو الرجل والدیه و یبر صدیقه.
« انسان به پدر و مادرش جفا کرده، با دوستانش از راه وفا و صفا وارد می شود.» [28]
 €
994) یفتری الولد علی ابیه و یدعو علی والدیه، و یفرح بموتهما.
« فرزند به پدرش تهمت می زند، بر پدر و مادرش نفرین می کند و از مرگ آنها مسرور می شود[29]

995) یحسدالرجل اخاه، و یسب اباه، و یتعامل الشرکاء بالخیانه.
« مرد به برادرش حسد ورزیده، به پدرش دشنام می دهد و با شریکان از راه خیانت وارد می شود [30]


996) اذا قطعوا الارحام، و منوا بالطعام، و اذا ذهبت رحمه الاکابر، و قل حیاء الاصاغر.
« هنگامی که پیوند خویشاوندی قطع شود، برای اطعام منت گذارند، مرحمت از دل بزرگان رخت بر بندد و حیاء از روی کوچکان گرفته شود[31]

997) یکون هلاك الرجل علی یدی ابویه، فان لم یکن له ابوان فعلی یدی زوجته و ولده. فان لم یکن له زوجه و ولد فعلی یدی قرابته و جیرانه.
« هلاکت انسان به دست پدر و مادرش تحقق می یابد، اگر پدر و مادر نداشته باشد، به دست همسر و فرزندانش، و اگر همسر و فرزندی نداشسته باشد، به دست خویشان و همسایگانش[32]

998) اذا استعلن الفجور و قول البهتان و الاثم و الطغیان ... و اکرم الاشرار.
« هنگامی که روابط نامشروع علنی شود، گناه، بهتان و مرزنشناسی آشکار گردد، اشرار مورد احترام قرار گیرند[33]

999) اذا دب الکبر فی القلوب دبیب السم فی الابدان، و ظهرت الجرائم، و هونت العظائم.
« هنگامی که تکبر و خودپرستی در اعماق دلها نفود کرد، آن سان که سمومات در بدنها نفوذ می کنند، گناهها علنی شد و محرمات الهی سبک شمرده شد.» [34]

1000) اذا مشت امتی المطیطا، و خدمتهم ابناء فارس و الروم .
« هنگامی که امت من با تبختر گام بسپارند و فرزندان فارس و روم به خدمت آنها درآیند.» [35]
 €
امروز امت اسلامی با تبختر راه می رود و تمام شرق و غرب به خدمت آنها در آمده اند و در برابر این خدمت دو خواسته جزئی از آنها دارند:
1)  دین خود را برای دنیا آنها بفروشند و به مبانی عقیدتی آنها معتقد شوند.
2) کلید نفت را به دست آنها بسپارند و درآمد سرشار نفت را به جیب آنها سرازیر کنند تا چرخ اقتصاد آنها بچرخد.
با پذیرش این دو شرط همه شرق و غرب در خدمت آنها هستند و آنها می توانند با تبختر و سرفرازی روی زمین گام نهند. ولی هر چه گام های خود را محکم بزنند هرگز نمی توانند زمین را بشکافند و هر چه گردنهای خود را استوار بگیرند نمی توانند به بلندی و استواری کوهها باشند. بلکه دشمنان آنها، از شرق و غرب به سوی آنها می تازند و جهان را با این وسعت در دیدگان آنها تنگ می نمایند.

1001) یکثر فیهم المال، و یعظم اصحاب المال .
« ثروت در میان آنها فراوان شود و ثروتمندان مورد احترام باشند[36]

امروز ثروت کشورهای اسلامی، بانکهای اروپا و آمریکا را می چرخاند و همه منابع ثروت و معادن زیرزمینی ما در دست آنهاست و ما آنها را به سبب اموالی که از ما به یغما برده اند، احترام می کنیم!. آنگاه در مورد آن روز پرشکوه می فرماید:

1002) یکون ذلک اذا عظمتم اعنیاءکم، و اهنتم فقراء کم ... و رایت الخلق فی المجالس لایتابعون الا الاغنیاء .
« و آن هنگامی است که ثروتمندان را احترام کنید و مستمندان را خوار بشمارید، و در محافل و مجالس ببینید که مردم به دنبال ثروتمندان هستند.» [37]

1003) اذا ساد القبیله فاسقهم، و کان زعیم القوم ارذلهم، و اکرم الرجل مخافه شره، و ظهرت القینات و المعارف، و لعن آخر الامه اولها. فارتقبوا عند ذلک ریحا حمراء، و زلزله، و مسخا، و قذفا، و آیات تنابع کنظام بال قطع سلکه فتتابع.

« هنگامی که فاسق مردمان بر آنها حکومت کند، پست ترین مردم رهبر آنها شود، اشرار از ترس شرارت مورد احترام باشند، غنا و موسیقی علنی گردد، و هر ملتی ملتهای پیشین را لعن کنند، در چنین زمانی منتظر باد سرخ شوید، منتظر زلزله، مسخ، خسف و دیگر نشانه های عذاب شوید که همچون دانه های گردن بندی که رشته اش گسسته شود، یکی پس از دیگری بر شما فرود آید.» [38]

1004) یتجاهر الناس بالمنکرات ... فینفق المال للغناء .
« مردم به انجام منکرات تظاهر می کنند و اموال فراوان برای غنا و موسیقی خرج می کنند.» [39]

1005) لیشربن اناس من امتی الخمر، یسمونها بغیر اسمها. و یضرب علی رؤوسهم بالمعارف.
« گروهی از امت من نام مشروب را عوض کرده، آن را می خورند، و بالای سر آنها ادوات موسیقی زده میشود.» [40]

1006) یظهر القمار، و یباع الشراب ظاهرا لیس له مانع .
« قمار علنی می شود و مشروبات به طور علنی فروخته می شود و کسی جلوگیری نمی کند.» [41]

1007) و من اکل اموال الیتامی یحمد بصلاحه.
« کسیکه اموال یتیمان را بخورد به عنوان آدم شایسته مورد ستایش قرار می گیرد[42]

1008) تقسم اموال ذوی القربی بالزور، و یتقامر علیها، و تشرب بها الخمور.
« اموال خویشاوندان پیامبر (ص) به زور و باطل خورده می شود. با آن اموال شراب می خورند و قمار میبازند.» [43]

1010) یأتی علی الناس زمان هم ذئاب. فمن لم یکن ذنبا اکلته الذناب.
« زمانی پیش آید که مردم گرگ درنده می شوند، هر کس گرگ نباشد گرگها او را می خورند.» [45]
 €
1011) اذا لبس الناس جلود الضان علی قلوب الذئاب، و قلوبهم انتن من الجیف، و امر من الصبر.
« هنگامی که مردم بر روی دلهای درنده خوی خود جامه میش بپوشند، دلهای آنها از مردار گندیده تر و از حنظل تلختر است[46]

1012) کلامهم احلی من العسل، و قلوبهم امر من الحنظل! ما من یوم الا یقول الله تعالی: امنی تفرون، ام علی تتجر اون؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انکم الینا لاترجعون؟!

« گفتارشان از عسل شیرین تر، دلهایشان از حنظل تلختر است، خداوند هر روز به آنها می فرماید:[47]
آیا از من € فرار می کنید؟! یا بر من جرئت می کنید؟! آیا پنداشته اید که ما شما را بیهوده آفریده ایم و شما به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟!.» [48]

1013) اذا کثر الطلاق، ولایقام حد.
« هنگامی که طلاق بسیار باشد و حدود الهی اقامه نشود[49]

بعد از حکومت مولای متقیان، امیرمؤمنان علی بن ابی طالب (ع) دیگر حدود الهی اجرا نشد، و اگر در بعضی ازمقطعهای تاریخی حدی اجراء می شد از نظر میزان و معیارهای الهی اجراء نمی شد، دست آفتابه دزد بریده میگشت ولی دست کسی که تمام ثروت یک مملکت را می دزدید بریده نمی شد، فزونی طلاق نیز در نیمه دوم قرن بیستم به صورت چشمگیری افزایش یافته است، حتی در برخی از مذاهب مسیحی که طلاق مشروعیت نداشت، شیوع و مشروعیت یافته است. و ...

" روزگار رهایی - جلد دو"
...  ای خدا ... !شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
سیمای حضرت مهدی (عج)
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
دولت حق و تورات و انجیل
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
دوران حیــــــــرت !!
او در میان ماست !
قــــــــــم !
انتــــظار ...
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 ) 
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
اهل آخر الزمان ( 1 )
اهل آخر الزمان ( 2 )مطالب اخیر وبلاگ :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.