974) سیأتی علی امتی زمان، تخبث فیه سرائرهم، و تحسن علانیتهم طمعاً فی الدنیا، لا یریدون ما عندالله€ عزوجل، یکون امرهم ریاء لا یخالطه خو، یعمهم الله بعقاب، قیدعونه دعاء الغریق فلا یستجاب لهم.
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
« زمانی بر امت من می آید که در آن زمان درون آنها پلید می شود ولی ظواهر آنها به طمع دنیا آراسته می گردد، به آنچه در پیشگاه خداوندی است دل نمی بندند، کارشان ریا و تظاهر است، خوف از خدا به دلشان راه نیابد و خداوند آنها را به عذابی فراگیر دچار سازد، آنها خداوند را همچون آدم غریق ( کسیکه غرق می شود) می خوانند و خداوند دعایشان را مستجاب نمی کند[11]

975) اول ما یرفع من هذه الامه الحیاء و الامانه .
« اولین چیزی که از این امت برداشته می شود حیا و امانت است €.» [12]

سلام بر حیا و امانت هنگامی که در میان این امت زنده بودند، و درود بر آنها هنگامی که از میان این امت رخت بربستند .

 پیامبر اکرم (ص) در توصیف آخرالزمان میفرمایند :
راستی و درستی کمیاب می شود،
دروغ همه جا را فرا می گیرد،
دوستی و صمیمیت به سر زبانها اختصاص می یابد
و در اعماق دل همه با یکدیگر خصومت می ورزند،
کارهای نامشروع مایه مباهات شده،
عفت و خویشتن داری موجب اعجاب و شگفت می شود،
اسلام وارونه می گردد همانند پوستینی که وارونه پوشیده شود

976) اذا ظهرت الفاحشه کان الرجفه، و اذا جار الحکام قل المطر، و اذا عدر باهل الذمه ظهر العدو€.

« هنگامی که روابط نامشروع شیوع پیدا کند زلزله زیاد می شود، هنگامی که زمامداران ستم پیشه کنند باران کم می بارد، و هنگامی که با اهل ذمه (اهل کتاب که در پناه اسلام = اقلیت های مذهبی) با مکر و حیله رفتار شود دشمن چیره گردد.» [13]

977) یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا، و یمسی مومنا و یصبح کافرا!، یبع احدکم دینه بعرض من الدنیا قلیل .
« انسان در حال ایمان صبح می کند و در حال کفر روز را به شب می رساند و انسان در حال ایمان شب می کند و در حال کافر صبح می کند، دین خود را به متاعی اندك از خطام دنیا می فروشد[14]

امام صادق (ع) نیز در این زمینه می فرماید:
978) بین یدی الساعه فتن کقطع اللیل المظلم، یصبح الرجل منکم مؤمنا و یمسی کافرا، و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا. یبیع اقوام دینهم بعرض الدنیا .

« در پیشقدم ظهور، فتنه هائی چون تیرگی های شب فرو ریزد، انسان اول صبح مؤمن می باشد و آخر روزایمانش را از دست می دهد، اول شب مؤمن است و تا پایان شب ایمانش از او گرفته می شود. اقوامی ازمردم دین خود را به چیزی اندك از متاع زودگذر دنیا می فروشند

این حدیث از امام باقر (ع) نیز به این تعبیر نقل شده است:
979) یصبح احدهم و هو یری انه علی شریعه من امرنا و یمسی و قد خرج منها و یمسی علی شریعه من امرنا، و صبح و قد خرج منها .

« یکی از شما صبح می کند در حالیکه پیرو راه آئین ما دیده می شود، و شب می کند در حالیکه از آئین ما بیرون رفته است. یا اول شب در آئین ما می باشد و صبح از آن خارج می شود.» [15]

از امام جواد (ع) نیز به این تعبیر رسیده است:
980) وقبل ذلک فتنه شر: یمسی الرجل مومنا و یصبح کافرا، و یصبح مومنا و یمسی کافرا. فمن ادرك ذلک الزمان فلیتق الله و لیکن من احلاس بینته .

« پیش از آن روز موعود فتنه جانکاهی است که انسان در حال ایمان شب می کند و در حال کفر صبح می کند، یا در حال ایمان صبح کرده، در حال کفر شب می کند. هر کس چنین زمانی را درك کند گلیمی از گلیم های خانه اش باشد.» [16]

منظور امام (ع) اینست که در چنین زمانی در خانه های خود پابرجا باشید و وارد این فتنه ها نشوید.

امام صادق (ع) در این زمینه می فرماید:
981) اذا کان ذلک فکونوا احلاس بیوتکم حتی یظهر الطاهر بن المطهر، ذوالغیبه الشرید الطرید. ان الفتنه علی من اثارها. انهم لا یریدونکم بحاجه الا اناهم الله بشاغل لامریعرض لهم .

« هنگامی که چنین زمانی فرا رسد، گلیم خانه خود باشید تا خداوند امام غائب، غریب و فراری را که پاکیزه و پسر پاکیزه است، ظاهر سازد. هر کس فتنه ای به پا کند، خود گرفتار همان فتنه گردد. هر وقت برای هدفی شما را مورد هجوم قرار دهند خداوند برای آنها حادثه ای پدید آورد که سرشان آنجا گرم شود و از شما بازمانند[17]

پیشوای ششم شیعیان در حدیث دیگری می فرماید:

982) کفوا السنتکم و الزموا بیوتکم، فانه لایصیبکم امر تخصون به ابدا .
« زبان های خود را رعایت کنید، از خانه های خود بیرون نروید که هرگز حادثه ای برای شما پیش نمی آید که اختصاص به شما داشته باشد.» [18]

آنگاه رسول اکرم (ص) در ادامه علایم آخرالزمان می فرماید: 
983) ان القوم سیفتنون باموالهم و یمنون یدینهم علی ربهم و یتمنون رحمته و یآمنون سطوته. و یستحلون حرامه بالشبهات الکاذبه و الاهواء الساهیه. فیستحلون الخمر بالنبیذ، والسحت باهدیه، و الربا بالبیع .

« به راستی این امت به اموال خود گرویده، با دین خود بر پروردگارشان منت نهاده، به رحمت او امیدوار و از خشم او در امان بوده، با شبهه های دروغین و وسوسه های خلاف، پای در حریم محرمات می گذارند.مشروب را به نام نبیذ، رشوه را به نام هدیه و ربا را به نام داد و ستد، حلال پنداشته؛ می خورند.» [19]

985) اذا صار الناس سماعین للکذب، اکالین للسحت، یستحلون الربا و الخمر و المقالات و الطرب و المعازف .

« هنگامی که مردم به دروغ گوش فرا دهند، حرام و رشوه بخورند، ربا را جایز بشمارند، شراب و قمار و لهو و لعب را حلال بدانند ... » [21]

درست آنچنانکه ما هستیم و در جامعه ما حکمفرماست که حتی مراسم مذهبی نیز با لهو و لعب آمیخته است.

986) اذا تواخی الناس علی الفجور، و تهاجروا علی الدین، و تحابوا علی الکذب، و تباغضوا علی الصدق... فان کان ذلک کان الولد غیظاً، و المطر فیظا .

« هنگامی که مردم برای کارهای ناشایست تعاون و همکاری کنند، و در احکام مذهبی از یکدیگر دوری جویند، برای دروغ همدیگر را دوست بدارند و برای راستگوئی از یکدیگر قهر کنند ... اگر اینها واقع شود، اولاد عاق والدین می شود، باران کمتر و در غیر موقع می بارد، لثیمان هر لحظه در افزایش و کریمان هر لحظه کاهش می یابند[21]

987) و کان اهل ذلک الزمان دئابا، و سلاطینه سباعا، و اوساطه اکالا، و فقراوه امواتا .
« اهل آن زمان همچون گرگ می باشند و پادشاهان آنها همچون درندگان وحشی، فقیران آنها همچون مردگان و طبقه متوسط آنها مرده خوارند[22]

988) و غار الصدق، و فاض الکذب، و استعملت الموده باللسان، و تشاجر الناس بالقلوب، و صار الفسوق نسبا، و العفاف عجبا، و لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا .

« راستی و درستی کمیاب می شود،
دروغ همه جا را فرا می گیرد،
دوستی و صمیمیت به سر زبانها اختصاص می یابد
و در اعماق دل همه با یکدیگر خصومت می ورزند،
کارهای نامشروع مایه مباهات شده،
عفت و خویشتن داری موجب اعجاب و شگفت می شود،
اسلام وارونه می گردد همانند پوستینی که وارونه پوشیده شود[23]

چه کسی از مسلمانان یافت می شود که اسلام را پوستین وارونه نپوشانیده باشد؟! هر کسی اسلام را به دلخواه تفسیر و تحلیل می کند، قاضی اسلامی در مسند رسول اکرم (ص) نشسته، احکام و قضاوت های آنحضرت را زیر پا می گذارد، و به جای تشخیص حق، به سوی رشوه روی می کند و براساس رشوه داوری میکند و از نشستن بر سر سفره شراب دوری نمی گزیند، رجال دین به جای شب زنده داری، به مجالس شب نشینی روی می آورند، به جای مطالعه و مباحثه، به فیلمهای سینمائی و صفحات تلویزیون خیره می شوند، به جای موشکافی در مشکلات علمی، به بحث و بررسی آثار هنری و شرح حال هنرمندان می پردازند، متدینین به ریا و تظاهر پرستش می کنند، ثروتمندان از مکیدن خون بی نوایان سیر نمی شوند، مستمندان با یکدنیا کینه و عداوت به ثروتمندان می نگرند، و هر طبقه ای از طبقات مسلمین شریعت اسلامی را دگرگون ساخته اند همچون پوستینی که وارونه پوشیده شود.
اینجاست که پیامبر اکرم (ص) می فرماید :

989) اذا انتهکت المحارم، و اکتسبت المآتم، و سلط الاشرار علی الاخیار، و یقشو الکذب، و یتباهون باللباس .
« هنگامی که حریمها مورد تجاوز واقع شود،
گناهان عملی گردد،
اشرار بر نیکان مسلط شوند،
دروغ شایع گردد
و مردم به جامه های خود مباهات کنند[24]

" روزگار رهایی - جلد دو"
...  ای خدا ... !شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 ) 
اهل آخر الزمان ( 1 )
دولت حق و تورات و انجیل


مطالب اخیر وبلاگ :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.