فرازهای این حدیث شریف بعد از ترجمه حدیث زیر شرح داده خواهد شد.
این روایت به تعبیر دیگری نیز وارد شده است و آن اینکه :
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
960) اذا زهق الزاهق، و حقت الحقائق، و لحق اللاحق، و تثلبت الظهور، و تقاربت الامور، و حجب المنشور، فیفضحون الحرائر، و یملکون اجزائر، و یهدمون الحصون، و یفتحون العراق، و یظهرون الشقاق بدم براق، فعند ذلک ترقبوا خروج صاحب الزمان .

« چون نابود شدنی ها نابود شوند (باطل از بین برود)، حقیقتها تحقق پیدا کنند، دنباله روها از نابخردان پیروی کنند، ظواهر دگرگون شود، کارها به همدیگر نزدیک شود، از سخاوت کریمان جلوگیری شود، آزادمردان را افشاگری کنند، جزیره ها را مالک شوند، قلعه ها را ویران کنند، عراق را بگشایند، اختلافات را با خونریزی پاسخ گویند، در چنین زمانی ظهور صاحب الزمان (عج) را انتظار کشید.» [7]
 
انسان هنگامی که در برابر سخنان گیرا و شیوای امیرمؤمنان (ع) قرار می گیرد، اگر اهل فن نباشد ممکن است تصور کند که هر آدم فصیح و بلیغی به ساختن چنین سخنان مسجع و موزونی تواناست، ولی چون اهل فن از دیدگاه رشته تخصصی خود به آن نگاه کند، در برابر عظمت گوینده آن سر تسلیم فرود آورده آنها را بالاتر از گفتار انسان و پائین تر از گفتار خالق منان می یابد و هر فرازی را بیانگر حقیقت با ارجی می یابد که از زبان پیشوای فصحا و امام بلغاء مولای متقیان، امیرمؤمنان علی بن ابی طالب (ع) ساطع گشته است، و اینک توضیحی کوتاه در پیرامون فرازهای آن :

اذا خفت الحقایق :
هنگامی که حقیقتها کم ارج شود !

سخن حق، خود والا و پرارج است و به گوینده خود ارزش والائی می بخشد، ولی در آستانه ظهور کسی که سخن حق بگوید، نه تنها مورد توجه قرار نمی گیرد، اعتنائی به گفتارش نمی شود، بلکه خود نیز به جرم گفتن حق مورد مسخره و استهزاء قرار می گیرد و احیاناً به حبس و شکنجه و تبعید و انزوا محکوم می شود و چون دیگر حق گویان تاریخ تاوان حق گوئی اش را می پردازد.

ولحق اللا حق :
و دنباله روان از نابخردان پیروی کنند !

منابهه و محاکات و تقلید، مردم را تباه می کند، در گمراهی و ضلالت همه از یکدیگر پیروی کرده، اعمال ناروای یکدیگر را تقلید و محاکات می کنند، چنانکه رسول اکرم (ص) می فرماید :


961) حتی لودخل احدهم فی جحر ضب لدخلتم فیه .
« اگر یکی از شما در لانه سوسمار وارد شود، همه وارد می شوید €.» [8]

اگر یکی از آنها به کار خطرناك و جاهلانه ای دست بزند همگان از او تقلید و محاکات می کنند، دیگر عواقب شوم و خطرناك آن را نمی سنجند و نمی اندیشند، نیروی اندیشه و تفکر خود را به کار نمی اندازند، و کورکورانه هر یک از آنها به یک حزب و تشکیلاتی می پیوندند، زیر یک پرچمی قرار می گیرند، بدون تأمل از یک گروه پیروی می کنند، هر چه به نام مد بر آنها عرضه شود می پذیرند، روزی از« هیپسیم » روزی از « نهیلیسم »، و روز دیگر از یک « ایسم » دیگر پیروی می کنند، دیگر احساس وظیفه و مسئولیت از میان آنها رخت بر می بندد.

وثقلت الظهور :
پشتها سنگینی کنند !

در آن زمان وضع حیواناتی که پشت آنها برای بارکشی مهیاست، از گردونه خارج می شوند، زیرا دیگر سرعت اسب و قاطر در چنین زمانی کند و سنگین به شمار می آید و با سرعت الکترونی حاکم بر جهان سازگار نخواهد بود. و اگر جمله فوق به عنوان: وثقلبت الظهور خوانده شود، منظور از آن وقوع فتنه ها و بروز اختلافها در میان طوایف مسلمین از عرب و غیر عرب خواهد بود. که هر دو معنی تحقق یافته است .

و تتابعت الامور :
حوادث پیاپی واقع شود !

وقوع حوادث یکی پس از دیگری، امروزه ملموس شده، در هر گوشه ای از جهان هر روز حادثه ای روی میدهد که حوادث قبلی را به بوته فراموشی می برد، هر روز حادثه ای، فاجعه ای، انقلابی، سقوطی، عزلی و نصبی واقع می شود که دیگر حوادث را تحت الشعاع قرار می دهد. چنانکه در این زمینه آمده است :
توقعوا ایات کنظم الخرز €
« حوادث پیاپی و به هم پیوسته ای همچون دانه های گردن بند را انتظار بکشید.» [9]
 €
آری حوادث به یکدیگر مربوط می شود، و چون سرعت برق می گذرد.

و اختلفت العرب :
عربها دچار اختلاف می شوند !

آری دچار اختلافی شده اند که تعبیر بسیار لطیف مرحوم کاشف الغطاء در حق آنها صادق شده، که فرمود: « فقد اتفقوا علی ان لا یتحدوا » یعنی دست اتحاد داده با یکدیگر پیمان بسته اند که هرگز در مسئله ای اتفاق نکنند! و فرمود: برای اختلاف و ستیزه جوئی همه متحد می شوند ولی اگر سخن از اتحاد به میان آید همگی اختلاف می کنند، گوئی اتحاد کرده اند که هرگز اتحاد نکنند.

واشتد الطلب :
اشتیاق به ظهور مصلح هر لحظه افزون می شود !

دیگر انسان عاقلی در روی زمین یافت نمی شود جز اینکه به شدت آرزو می کند که آن مصلح غیبی ظهورکرده، جهان بشریت را از جنگال ظلم و ستم رهائی دهد و به جنایتها و خیانتها خاتمه دهد. دیگر همه جا سخن از فراگیر شدن ستم و احساس نیاز به ظهور منجی عالم بشریت می شود و همه در انتظار فرا رسیدن روز موعود ثانیه شماری می کنند. حتی منکران و ملحدان نیز در راه تأسیس حکومت واحد جهانی و دیگر اهداف آن مصلح الهی، براساس ایده ها و اهداف خود تلاش می کنند.

و ذهب العفاف :
خویشتن داری از جامعه رخت بر می بندد !

آن عفت و خویشتن داری که در شرح زندگانی گذشتگان می خوانیم، در جامعه امروزی رخت بر بسته، دیگرنمونه آن یافت نمی شود، و کار به جائی رسیده که اگر کسی در موردی عفت به خرج دهد و خویشتن داری کند، به ارتجاع و ضعف فکری متهم می شود.

و استحوذ الشیطان :
شیطان بر همه چیره می شود !

با کمال تأسف بر همگان راه یافته، ریسمانش را محکم به دور گردنها بسته با خود می برد. چه کسی از گردونه او بیرون است تا او را سنگسار کند؟ چه کسی او را در مغز خود جای نداده تا او را لعن کند؟ به جزکسی که خدایش عصمت داده و از این ورطه هلاکت رهائی اش بخشیده است.

و حکمت النسوان :
زنها فرمانروائی کنند !

پس از آنکه غیرت از میان مردان رخت بربست ...

وفدحت الحواث :
حوادث کمرشکنی روی می دهد !

رویدادها بسیار کمرشکن شده و آسایش و آرامش همه ملتها را در شرق و غرب جهان سلب کرده، ...

و نفثت النوافث :
شکافنده ها بشکافند و پیش روند !

چقدر زیباست تعبیر امیرمؤمنان (ع)؟! که گوئی جهان قرن بیستم را با دیدگان خود دیده، هواپیماهای کوه پیکر را مشاهده فرموده که چگونه سینه افق را می شکافند و پیش می تازند، اقطار و اکناف جهان را زیر پرمی گیرند و با مواد تخریبی که حمل می کنند جهان را در آتش خود می سوزانند، خداوند در ظهور فرزندت تعجیل کند و با ظهور او آثار سوء این شکافنده ها و پیشتازهای خانمان برانداز را نابود سازد.

و هجم الواثب :
تیرپروازان حمله کنند !
دشمن صهیونیستی بر فراز جنگنده های تیز پرواز خود هر روز سرزمین اسلامی ما (جنوب لبنان) را مورد حمله و هجوم قرار داده، آشیانه های ما را با بمبهای خوشه ای و شیمیائی ویران می کنند، مرگ و فقر و خرابی به ارمغان می آورند.

وعبس العبوس :
دنیا روی ترش کند !

کابوس یأس و وحشت بر سراسر جهان سنگینی می کند، کسی از اعماق دل شادی نمی کند، دیگر کسی نفس راحت نمی کشد، هر صدائی که از خبر پراکنی ها منتشر می شود، دلها را می فشارد و اعصاب را می کوبد و زمین و زمان به روی انسان، روی ترش می کند.

واجلب الناموس :
راز داران خیانت ورزیده موجب دستگیری می شوند !

رازداران به جای امانت خیانت ورزیده، اسرار را فاش ساخته، اخبار را به نفع دیگران فاش کرده، موجبات گرفتاری و دستگیری همراز و هم سنگر خود را فراهم می آورند. نزدیکترین دوستان کاری ترین ضربه ها را فرود می آورند، و بیش از هر دشمن قسم خورده، موجب وحشت و اضطراب می شوند
در روایت دوم به جای « اجلب الناموس » تعبیر« جمس الجاموس » به کار رفته، که منظور از آن سخن گفتن جماد است، که معنای مشخص آن پخش صدا به توسط رادیو، تلویزیون، ضبط صوت و گرامافون و امثال آنهاست که در همه آنها از یک جماد صدای مورد نظر بر می خیزد، و شاید معنای دیگری داشته باشد که گذشت زمان آن را معنی کند.

امیرمؤمنان (ع) که در آغوش وحی تربیت شده، نفس پیامبر (ص) و باب مدینه علم الرسول (ص) نامیده شده، این سخنان پرارج را چهارده قرن پیش با قاطعیت و صراحت بیان کرده، و ما امروز قسمتی از آنها را درك و لمس می کنیم که برای گذشتگان قابل تصور نبود، قسمتی از اخبار ملاحم نیز هنوز کشف نشده، گذشت زمان آنها را معنی خواهد کرد.
" روزگار رهایی - جلد دو"
...  ای خدا ... !مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
دولت حق و تورات و انجیل


مطالب اخیر وبلاگ :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.