فصل (87): (تفویض امور قیامت به امیرمومنان علیه السلام )
ساری گاهنوشتهای محمود زارع:...اما آن كه امور روز قیامت مفوض به آن جناب است اخبار بسیار دلالت بر آن دارد و این ضعیف بعضى از آن ها را ذكر مى نماید. و اعلم ایها (الاخ ) الموید بنور على الذى هو الصراط المستقیم و النبا العظیم ان مقامات یوم الدین سبعة : اللواء و حاملة على علیه السلام ، و الحوض و على علیه السلام ساقیه ، و المیزان و على علیه السلام و الیه ، و الصراط و على علیه السلام معطى براته ، و رجال الاعراف و هو علیه ، و الجنة و النار و مفاتیحهما بیده و امرهما الیه . فعلم ان یوم القیامة مبسوط بآل محمد صلى الله علیه وآله ، فاللواء لهم ، و و الحوض لهم ، و الوسیلة لهم ، و الشفاعة لهم ، فهى الذادة و القادة و السادة ، و الولاة و الحماة ، و الهداة و الدعاة ، فالمنزلة لهم ، و الشرف لهم ، و الولایة و الجنة و النار لهم و الیهم ، و شهادة الانبیاء بالتبلیغ لهم ، و حشر الخلایق و حسابهم علیهم ، و خطاب الله یوم القیامة لهم ، و الدرجة العلیا لهم ، و رضوان الجنة و خازن النار ممتثلان بامرهم ، ماموران بطاعتهم .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

... اى برادرى كه به نور على علیه السلام كه راه راست و خبر بزرگ است مویدى ، بدان كه مقامات روز جزا هفت است :
1 - لواء (پرچم ) كه حامل آن على علیه السلام است .
2 - حوض ، كه على علیه السلام ساقى آن است .
3- میزان ، كه على علیه السلام والى آن است .
4 - صراط، كه على علیه السلام دهنده جواز عبور از آن است .
5 - رجال اعراف ، كه همان حضرت است كه بر اعراف قرار دارد.
6 و 7 - بهشت و دوزخ ، كه كلید آن دو به دست اوست .

پس دانسته شد كه روز قیامت گسترده است به آل محمد صلى الله علیه و آله ، چرا كه لواء، حوض ، وسیله ، شفاعت از آن ایشان است ، پس آنانند راننده و پیشبرنده و سروران و والیان و پاسداران و رهنمایان و دعوت كنندگان ؛ پس منزلت ، شرافت ، ولایت ، بهشت و دوزخ همه و همه از آن ایشان و به سوى ایشان ، گواهى انبیا و تبلیغ براى ایشان ، حشر خلایق و حسابشان بر عهده ایشان ، خطاب خداوند در قیامت با ایشان ، و درجه و منزلت والا براى ایشان است ؛ رضوان بهشت و خازن دوزخ به فرمان ایشان و مامور به اطاعت ایشانند.و عن النبى صلى الله علیه و آله : یا على ، انت انت ، و انا انا، انت منى و انا منك ، و لحمك لحمى ، و دمك دمى ، و مقامك مقامى ، انت الخلیفة من بعدى و امام امتى ، من والاك فقد والانى ، و من عاداك فقد عادانى ، لك منى كل مقام الا النبوة ، و انى لا استغنى عنك لا فى الدنیا و لا فى الاخرة فانك یوم القیامة تحیى اذا حییت ، و تكسى اذا كسوت ، و ترضى اذا رضیت ، فان حساب هذا الخلق الیك ، و عودهم الیك ، و لك الكوثر و السلسبیل غدا، و انت الصراط السوى لمن اهتدى ، و لك الشفاعة و الشهادة و الاعراف ، و انت المعرف ، و لك الجواز على الصراط و دخول الجنة و نزول المنازل و القصور، و انت تدخل اهل الجنة الیها، و انت تحشر اهل النار الیها، و انت تلقى حطبها علیها، و لواء الحمد فى یدیك و هو سبعون شقة ، كل شقة ما بین الشمس و القمر، و آدم و من دونه تحت لوائك ، و الانبیاء من شیعتك یوم القیامة ، و لا یدخل النار الا من انكرته و انكرك ، و اذا استوى اهل الجنة فى الجنة و اهل النار فى النار قیل لك : یا على ، اغلق علیهما ابوابهما، و ناد بین الجنة و النار: یا اهل الجنة ، خلود خلود و لا موت ، و یا اهل النار، خلود خلود و لا موت . فویل للمنكرین لفضلك و المتكبرین لامرك .

و از پیامبر صلى الله علیه و آله روایت است كه :
اى على ، تو توئى و من من ، تو از منى و من از تو ، گوشت تو گوشت من ، خون تو خون من و مقام و جایگاه تو مقام و جایگاه من است ؛ تو جانشین پس از من و امام امت منى ، هر كه تو را دوست بدارد تحقیقا مرا دوست داشته ، و هر كه تو را دشمن بدارد تحقیقا مرا دشمن داشته است ، همه مقامات من از آن توست جز نبوت ، و من از تو بى نیاز نیستم نه در دنیا و نه در آخرت ، چرا كه در قیامت زنده مى شوى آن گاه كه من زنده مى شوم ، و لباس بر اندامت مى پوشى آن گاه كه من مى پوشم ، و خشنود گردى آن گاه كه من خشنود شوم ، زیرا حساب این خلق با توست و بازگشتشان به سوى توست . فردا روز، كوثر و سلسبیل از آن توست ، و تو راه راست مى باشى براى كسى كه هدایت یابد، شفاعت و شهادت (گواهى ) و اعراف براى توست ، و توئى معرف (بندگان نیك و بد در قیامت )، جواز عبور از صراط و دخول در بهشت و فرود آمدن در منزلها و قصرها از آن توست ، و تویى كه بهشتیان را به بهشت وارد سازى ، و تویى كه دوزخیان را به سوى آن گردآورى ، و تویى كه هیزم آن را در آن مى افكنى . لواء حمد در دست توست و آن هفتاد پاره است كه هر پاره اى به اندازه فاصله میان خورشید و ماه است ، آدم و هر كه پس از اوست در زیر لواى تواند، پیامبران در قیامت از شیعیان تواند، كسى به دوزخ نرود جز آن كه تو او را (به تشیع ) نشناسى و او نیز تو را (به امامت ) نشناسد، و چون بهشتیان در بهشت و دوزخیان در آتش جایگزین گردند به تو گفته شود:
اى على ، درهاى آنان را به رویشان ببند و میان بهشت و دوزخ فریاد زن :
اى بهشتیان ، جاوید جاویدید و مرگى نیست ؛
و اى دوزخیان ، جاوید جاویدید و مرگى نخواهد بود.
پس واى بر منكران فضل تو و سركشان از فرمان تو.

و فى ارشاد الدیلمى عن الحسن البصرى انه قال : قال رسول الله صلى الله علیه و آله اذا كان یوم القیامة یجلس على بن ابى طالب علیه السلام على الفردوس و هو جبل قد علا على الجنة و فوقه عرش رب العالمین و من سفحه یتفجر انهار الجنة و تتفرق فى الجنة ، و هو علیه السلام على كرسى من نور یجرى بین یدیه التسنیم ، لا یجوز احد على الصراط الا و معه براة بولایته و ولایة اهل بیته ، فیدخل محبیه الجنة و مبغضیه النار. (ارشاد دیلمى ، ص 235.)

و در ارشاد دیلمى از حسن بصرى روایت كرده كه : رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:
چون روز قیامت شود على بن ابى طالب علیه السلام بر فردوس نشیند و آن كوهى است كه بر بالاى بهشت قرار گرفته و بر بالاى آن عرش پروردگار عالمیان قرار دارد و از دامن آن كوه نهرهاى بهشت جوشیده و در بهشت سرازیر و جداى از یكدیگر جارى مى گردند، و آن حضرت بر كرسى اى از نور نشسته و چشمه تسنیم در برابر او جارى مى گردد، هیچكس بر صراط عبور نكند مگر آن كه براتى از ولایت او جارى مى گردد ، خاندانش با او باشد، و آن حضرت دوستان خود را به بهشت و دشمنانش را به آتش مى فرستد.

و فى بصائرالدرجات عن ابى عبدالله علیه السلام : اذا كان یوم القیامة وضع الله منبرا یراه جمیع الخلایق ، یصعد علیه رجل ، فیقوم عن یمینه ملك و عن یساره ملك ، ینادى الذى عن یمینه : یا معشر الخلایق ، هذا على بن ابى طالب علیه السلام یدخل الجنة من یشاء...( بصائر الدرجات ص 414: وضع منبر....)


و در بصائر الدرجات از امام صادق علیه السلام روایت است كه :
چون روز قیامت شود خداوند منبرى را قرار دهد كه تمام خلایق آن را ببینند، مردى بر آن بالا رود و فرشته در طرف راست و فرشته اى در طرف چپ او بایستد فرشته اى در سمت راست اوست ندا دهد:
اى آفریدگان ، این على بن ابى طالب است كه هر كس را بخواهد به بهشت داخل مى سازد...

و فى بصائر الدرجات و تاویل الایات عن ابى سعید الخدرى قال : كان النبى صلى الله علیه وآله یقول : اذا سالتم الله فاسالوه الوسیلة . قال : فسالنا النبى صلى الله علیه و آله عن الوسیلة ، قال : هى درجتى فى الجنة ، و هى الف مرقاة ما بین المرقاة الى المرقاة حضر الفرس الجواد شهرا و هى مابین مرقاة جوهرة الى مرقاة زبرجدة الى مرقاة یاقوته الى مرقاة لولوة الى مرقاة ذهبة الى مرقاة فضة ، فیوتى (بها) یوم القیامة حتى تنصب مع درجات النبیین ، فهى بین درج النبیین كالقمر بین الكواكب ، فلا یبقى نبى و لا صدیق و لا شهید الا قالوا: طوبى لمن هذه الدرجة درجته ! فیاتى النداء من عند الله یسمع النبیون و الصدیقون و الشهداء و المومنون : هذا درجة محمد صلى الله علیه و آله .

و در همان كتاب و كتاب تاویل الایات از ابوسعید خدرى روایت است كه :
رسول خدا صلى الله علیه و آله مى فرمود:
هرگاه از خدا درخواست كردید مقام وسیله را از او بخواهید.
از پیامبر صلى الله علیه و آله درباره وسیله پرسیدیم ،
فرمود: آن درجه (پلكان و نردبان ) من است دربهشت ، و آن هزار پله است كه میان هر پله با پله دیگر مسافت دویدن یك ماه اسب تند رو است و پله هاى آن از گوهر و زبرجد و یاقوت و لولو و طلا و نقره تشكیل یافته است ، و آن آورده مى شود تا در میان درجات پیامبران نصب مى گردد و میان درجات پیامبران مانند ماه در میان ستارگان مى درخشد، پس هیچ پیامبر و صدیق و شهیدى نمى ماند جز این كه همه گویند:
خوشا حال كسى كه این درجه درجه اوست ! پس از جانب خداوند به طورى كه همه پیامبران و صدیقان و شهیدان و مومنان مى شنوند ندا میرسد: این درجه محمد صلى الله علیه و آله است .
(  فصل 87 - 1  از جلد دوم )
ادامه دارد ان شاء الله تعالی ...
تنظیم برای وبلاگ: فاطمه
توجه: کپی از این مقاله با ذکر نام وبلاگ و درج لینک بلامانع است.
قسمتهای دیگر بحرالمعارف عبدالصمد همدانی :
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 01 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 02 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 03 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 04 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 05 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 06 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 07 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 08 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 09 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 10 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 11 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 12 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 13 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 14 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 15 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 16 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 17 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 18 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 19 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 20 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 21 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 22 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 23 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 24 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 25 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 26 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 27 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 28 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 29 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 30 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 31 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 32 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 33 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 34 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 35 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 36 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 37 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 38 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 39 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 40 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 41 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 42 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 43 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 44 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 45 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 46 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 47 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 48 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 49 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 50 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 51 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 52 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 53 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 54 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 55 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 56 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 57 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 58 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 59 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 60 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 61 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 62 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 63 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 64 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 65 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 66 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 67 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 68 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 69 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 70 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 71 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 72 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 73 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 74 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 75 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 76 )مطالب مرتبط :
...  درون پیمایی (01)
...  انسان کم نیست ... !
مطالبی دیگر از وبلاگ :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.