امیر مؤمنان (ع) مسیر جنگ های او را چنین ترسیم می کند :
578) ثم یتوجه المهدی الی القدس الشریف بالف مرکب، فینزلون الشام و فلسطین بین صور و عکا و غزه و عسقلان. و ینزل المهدی بیت المقدس .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

« آنگاه مهدی (ع) با هزار مرکب به سوی قدس شریف حرکت می کند، (با سپاه خود) در شام، فلسطین، صور، عکاّ، غزه و عسقلان منزل می کند، آنگاه مهدی وارد بیت المقدس می شود .» [65]

و در حدیث دیگری می فرماید :
579) و یتوجه الی الافاق، فلا یبقی مدینه و طئها ذوالقرنین الا حلها و اصلحها. ولا یبقی کافر الا هلک علی یدیه، و یشفی الله قلوب اهل الاسلام .

« آنگاه متوجه اقطار و اکناف جهان می شود، هیچ شهری نمی ماند از شهرهائیکه [ذوالقرنین] وارد شده بود، جز اینکه در آن گام نهاده، آن را اصلاح می کند. و هیچ کافری بر کفر خود باقی نمی ماند جز اینکه به دست او هلاك می شود، خداوند به دست او دلهای مسلمین را تسکین می بخشد .» [66]

 ...  نخستین گروهی که به او دست بیعت می دهند شیعیان محمد (ص) و علی (ع) هستند. به خدا سوگند که آن شمشیر برنده خدا می آید. خداوند روم، چین، ترك، سند، هند، کابل و خزر را برای او فتح می کند.

امام زین العابدین (ع) می فرماید :
580) کانی بصاحبکم علا فوق نجفکم بظهر کوقان، معه انصار ابیه تحت رایه رسول الله قد نشرها، فلا یهوی بها الی قوم الا اهلکهم الله عزوجل .

« گوئی صاحب شما را با چشم خود می بینم که در پشت کوفه وارد نجف شده و یاران پدرش همراه او در زیر پرچم رسول اکرم (ص) است که آن را برافراشته و به دست گرفته، با این پرچم به سوی هیچ قومی عزیمت نمی کند، جز اینکه خداوند آنها را هلاك می سازد .» [67]

پرواضح است که این پرچم رمز پیروزی و نشان حق بودن سپاه حضرت ولی عصر (عج) است و گرنه هلاك شدن اقوام ستیزه جو به دست لشکریان حضرت بقیه الله (عج) خواهد بود نه صرفاً به سبب حمل آن پرچم، که آن پرجم موجب قوت قلب آنهاست که آنها در زیر پرچم رسول الله (ص) و تحت فرمان حضرت بقیه الله (عج) قرار دارند. که هیچ پرچمی طرف مقایسه با آن نیست، آن حق مطلق است و هر پرچمی در برابرش برافراشته شود باطل است. از این رهگذر این پرچم به سوی هر قومی حرکت داده شود داغ بطلان بر پیشانی آن قوم نهاده، جام خشم خدا را بر آنها فرو می ریزد .

امام باقر (ع) در این زمینه می فرماید :
581) کانی بقائم اهل بیتی قد اشرف علی نجفکم هذا و اوما بیده الی ناحیه الکوفه – فاذا هو اشرف، نشر رایه رسول الله، فاذا هو نشرها انحطت علیه ملائکه بدر.. عودها من عمد عرش الله و رحمته، و سائرها من نصرالله، لایهوی بها الی شیء الا اهلکه الله!. یاتیه بها جبرائیل (ع) .

« گوئی قائم اهلبیتم را می بینم که وارد این نجف شما شده (و با دست مبارکش به منطقه ای از کوفه اشاره کرده بود) و پرچم رسول اکرم (ص) را برافراشته، فرشتگان بدر بر او نازل شده اند. چوب آن پرچم از ستون عرش خداست. رحمت و نصرت خدا بر حاملان آن پرچم است، با آن پرچم به هیچ چیزی هجوم برده نمی شود جز اینکه خداوند آن را نابود می سازد. جبرئیل آن را (به پیشگاه حضرت (مهدی) می آورد .» [68]

... بر کسی پوشیده نیست که عرش الهی ستونی از چوب ندارد، ولی با این تعبیر بسیار لطیف، عنایت خاص حضرت پروردگار را در مورد آن پرچم الهی و مصلح غیبی بیان میفرماید .

امام زین العابدین (ع) در وصف آن روز مسعود می فرماید :
582) اما ان ذا القرنین قد خیر بین السحابین، فاختار الدلول و دخر لصاحبکم الصعب. فقیل له: و ما الصعب؟. فقال: ما کان من سحاب فیه رعد و صاعقه و برق فصاحبکم یرکبه!. اما انه سیرکب السحاب، و یرفی فی الاسباب .اسباب السماوات السبع و الارضین السبع: خمس عوامر و اثنتان خربتان .

« ذوالقرنین میان دو ابر مخیر شد: یکی ابر رام و دیگری ابر ناآرام، او ابر رام را بر خود برگزید و ابر ناآرم را برای صاحب شما نگه داشت . گفته شد : ابر ناآرام چیست؟ فرمود: هر ابری که همراه با رعد و برق و صاعقه باشد. که هر کجا چنین ابری باشد، صاحب شما سوار آن خواهد شد. آری صاحب شما سوار ابر خواهد شد، همه اسبابها و ابزارها را زیر پا می گذارد. اسبابهای هفت آسمان و هفت زمین را، که پنج زمین آباد و دو زمین دیگر مخروبه خواهد بود .» [69]

امام باقر (ع) می فرماید :
پیشوای پنجم شیعیان در تأویل آیه شریفه « و قل جاء الحق و زهق الباطل » [70 ] چنین فرمود :

583) اذا قام القائم ذهبت دوله الباطل »
« هنگامی که قائم (عج) قیام کند، دولت باطل نابود می شود .» [71]

امام باقر (ع) که چون دیگر پیشوایان معصوم (ع) تلخی دولت های باطل و حکومت های جنایتگر را چشیده است، این نوید را به ما می دهد که چرخ گردون همواره به کام ستمگران نمی چرخد و کابوس خفقان و اختناق برای همیشه افق زندگی را تیره و تار نمی سازد، بلکه روزهائی در پیش است که در آن روز طومار ستم درهم می پیچد و پرچم حق برفراز سراسر گیتی به اهتزاز در می آید باش تا صبح دولتش بدمد  .

587) یسند ظهره الی الحجر و یهز الرایه المغلبه .
« پشتش را به حجرالاسود تکیه می دهد و پرچم همیشه پیروز را به اهتزاز در می آورد.» [75]
 
588) یظهر فی آخرالزمان. علی راسه غمامه بیضاء تظله من الشمس، فیها ملک ینادی بلسان عربی فصیح: هذا المهدی فاتبعوه .

« در آخرالزمان ظهور می کند، ابر سفیدی بالای سرش حرکت می کند و در برابر خورشید به وجود مقدسش سایه می اندازد. از میان ابر فرشته بانگ بر می آورد: این مهدی است، از او پیروی کنید.» [76]

589) یظهر بالسیف !. ولو استقامت الامور لاحد، لاستقامت لرسول الله (ص) حیث ادمیت رباعیته و شج فی وجهه. و الذی نفسی بیده حتی نمسح نحن و انتم العرق و العلق و القوم علی السروج .

« با شمشیر ظاهر می شود. اگر بنا بود کارها طبق میل احدی پیش آید برای رسول اکرم (ص) پیش می آمد، در حالیکه دندان مبارکش خون آلود شد و پیشانی اش شکسته شد، قسم به خداوندیکه جان من در دست اوست ما و شما باید عرق بریزیم و خون دل بخوریم تا وقتیکه اینها بر شتر خلافت سوار هستند.» [77]

591) لوقد خرج قائم آل محمد، لنصره الله بالملائکه المسومین و المردفین و المنزلین و الکروبیین. یکون جبرائیل علی مقدمته، و میکائیل علی ساقته، و اسرافیل عن یساره، و الرعب یسیر امامه و خلفه و عن یمینه و شماله، و الملائکه المقربون خدامه. اول من یبایعه شیعه محمد و علی. یأتی و لله سیف مخترط یفتح الله له الروم و الصین و التک و السند و الهند و کابل شاه و الخزر .

« اگر قائم آل محمد (ص) ظهور کند، خداوند او را با فرشتگان نشاندار، مقرب و فرستاده شده در صفهای فشرده یاری می کند. جبرائیل در پیشاپیش آنها حرکت می کند، و میکائیل از پشت سر آنها و اسرافیل از طرف چپ آنها. ابهت و رعب و وحشت از جلو، عقب، چپ و راست آنها پیش می تازد. فرشتگان مقرب خدمتگزاران او هستند. نخستین گروهی که به او دست بیعت می دهند شیعیان محمد (ص) و علی (ع) هستند. به خدا سوگند که آن شمشیر برنده خدا می آید. خداوند روم، چین، ترك، سند، هند، کابل و خزر را برای او فتح می کند. » [79]
" روزگار رهایی - جلد یک  "
...  ای خدا ... !مطالب مرتبط با این بحث :

آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی

یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)

 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !


مطالب اخیر وبلاگ :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.