553) ان لنا اهل البیت رایه، من تقدمها سرق، و من تأخر عنها زهق، و من تبعها لحق. یکون مکتوبا فی رایته: البیعه لله .

« برای ما اهلبیت پرچمی هست که هر کس بر آن پیشی بگیرد دزدیده می شود، هر کس از آن عقب بماند هلاك می گردد، و هر کس از آن پیروی کند به آن می پیوندد. روی آن پرچم نوشته می شود:« البیعه لله » بیعت مخصوص الله است[39]

ساری,گاهنوشته های محمود زارع

55) اذا هز رایته اضاء لها ما بین المشرق و المغرب، و وضع الله یده علی رؤوس العباد فلا یبقی مؤمن الا صار قلبه اشد من زبر الحدید، و اعطی قوه اربعین رجلا .

« چون پرچم او به اهتزاز درآید، میان مشرق و مغرب با نور آن روشن می شود. و خداوند دستش را بر سر بندگان می گذارد، دیگر مؤمنی روی زمین نمی ماند جز اینکه قلبش از آهن پاره قرص تر و نیرومندتر می شود و هر مؤمنی نیروی چهل مرد پیدا می کند .» [40]

 تعهداتی که حضرت ولی عصر (عج) پس از حکومت در برابر مردم می پذیرد:
او (حضرت ولی عصر"عج" ) نیز در حق خود تعهد می کند که :
از راه آنها برود،
جامه ای مثل جامه آنها بپوشد،
مرکبی همانند مرکب آنها سوار شود،
آنچنانکه آنها می خواهند باشد،
به کم راضی و قانع شود،
زمین را به یاری خدا پر از عدالت کند آنچنانکه پر از ستم شده است،
خدا را آنچنانکه شایسته است بپرستد،
برای خود دربان و نگهبان اختیار نکند.

از امام باقر (ع) نیز قریب به این مضمون روایت شده و در پایان اضافه می فرماید :
« هیچ مؤمنی نمی ماند جز اینکه شادی و سرور به دلش راه می یابد .» [41]

امیرمؤمنان (ع) در مورد جنگهای حضرت ولی عصر (عج) می فرماید :
559) بعد ان یخرج، یخرج الیه سبع رایات من الشام فیهزمهم .
« بعداز ظهور او، هفت پرچم از شامات به سوی او حرکت می کنند که همه اش را مغلوب کرده، شکست می دهد[45]

در این مورد امام صادق (ع) می فرماید :
561) یسیر فیهم بسیره رسول الله، ویعمل فیهم بعمله
« در میان آنها با سیره رسول اکرم (ص) رفتار می کند و در میان آنها راه و روش او را انجام میدهد [47]

امیرمؤمنان (ع) در ضمن یک حدیث طولانی در وصف بیعت یاران حضرت مهدی (عج) چنین می فرماید :

546) یبایعون علی ان الایسرقوا، ولایزنوا، ولایسبوا مسلما، ولایقتلوا محرما، ولایهتکوا حریما محرما، ولایهجموا منزلا، ولا یضربوا احدا الا بالحق، ولایکنزوا ذهبا ولافضه ولابرا ولا شعیرا، ولایاکلوا مال الیتیم، ولایشهدوا بما لایعلمون، ولایخربوا مسجدا، ولایشربوا مسکرا، ولایلبسوا الخزولا الحریر، ولایتمنطوا بالذهب، ولایقطعوا طریقا، ولایخیفوا سبیلا، ولایفسقوا بغلام، ولایحبسوا طعاما من برولا شعیر. ویرضون بالقلیل و یشتمون علی الطیب، ویکرهون النجاسه، ویامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، ویلبسون الخشن من الثیاب، ویتوسدون التراب علی الخدود، و یجاهدون فی الله حق جهاده.. و یشترط علی نفسه لهم: ان یمشی حیث یمشون، و یلبس کما یلبسون، ویرکب کما یرکبون، و یکون من حیث یریدون، و یرضی بالقلیل، و یملا الارض بعون الله عدلا کما ملئت جورا، یعبدالله حق عبادته، ولا یاخذ حاجبا ولا بوابا .

« ... با او بیعت می کنند که هرگز
دزدی نکنند،
زنا نکنند،
مسلمانی را دشنام ندهند،
خون کسی را به ناحق نریزند،
به آبروی کسی لطمه نزنند،
به خانه کسی هجوم نبرند،
کسی را به ناحق نزنند،
طلا، نقره، گندم و جو ذخیره نکنند،
مال یتیم را نخورند،
در مورد چیزی که یقین ندارند، گواهی ندهند،
مسجدی را خراب نکنند،
مشروب نخورند،
حریر و خز نپوشند،
در برابر سیم و زر سر فرود نیاورند،
راه را بر کسی نبندند،
راه را ناامن نکنند،
گرد همجنس بازی نگرایند،
خوراکی را از گندم و جو انبار نکنند،
به کم قناعت کنند،
طرفدار پاکی باشند،
از پلیدی گریزان باشند،
به نیکی فرمان دهند،
از زشتیها باز دارند،
جامه های خشن بپوشند، ( رفاه زدگی پیشه نکنند )
خاك را متکای خود سازند،
( رفاه زدگی پیشه نکنند  )
در راه خدا حق جهاد را ادا کنند،
و .....

او (حضرت ولی عصر"عج" ) نیز در حق خود تعهد می کند که :

از راه آنها برود،
جامه ای مثل جامه آنها بپوشد،
مرکبی همانند مرکب آنها سوار شود،
آنچنانکه آنها می خواهند باشد،
به کم راضی و قانع شود،
زمین را به یاری خدا پر از عدالت کند آنچنانکه پر از ستم شده است،
خدا را آنچنانکه شایسته است بپرستد،
برای خود دربان و نگهبان اختیار نکند، ( منظور باید این باشد که وضع دارالحکومه او بنحوی سامان داده شود که مامورین بهانه نتراشند بلکه بنحوی سامان یابد که مردم از هر طبقه بدون مانع و بسهولت مستقیما بتوانند با او در ارتباط باشند. شرط مسئولیت اجتماعی هم همین هست هر چند توجیهات امنیتی عقلی هم وجود داشته باشد ولی مسئولیت پذیری خود یعنی ریسک پذیری ... . توضیح داخل پرانتزاز ویرایش کننده )
و ..... » [50]

568) یبعث الله رجلا فی آخرالزمان و کلب من الدهر و جهل من الناس، یوتده الله بملائکته و یعصم انصاره، و ینصره بآیاته، و یظهره علی الارض حتی یدینوا طوعا او کرها، یملا الارض عدلا وقسطا و نورا و برهانا، یدین له غرض البلاد و طولها. لا یبقی کافر الا آمن، ولا طالح الا صلح .

« در آخرالزمان و شدت روزگار و جهالت مردمان، خداوند مردی را بر می انگیزد که او را با فرشتگانش تأیید می کند و یارانش را محافظت می کند و او را با آیات و معجزات یاری می کند و بر سر تا سر زمین مسلط می گرداند، تا همگان در برابر او خواه ناخواه تسلیم شوند. زمین را با قسط وعدالت و نور و برهان پر می کند، طول و عرض جهان به تسلط او در می آید در روی زمین کافری نمی ماند جز اینکه ایمان می آورد و شخص ناشایستی نمی ماند جز اینکه به صلاح و تقوی می گراید .» [54]

در مورد پایان کار سفیانی می فرماید :
570) تقع حرب عظیمه، یقنی بها جیش السفیانی الا شردمه یهرب هو معها، فیلحقه قائد من قواد المهدی اسمه صیاح فیاسره و یاتی به الی المهدی فی صلاه العشاء الآخره. فیستشیر المهدی اصحابه بشأنه فیرون قتله، ثم یقودونه الی ظل شجره مدلاه الاغصان، و یذبح کما تذبح الشاه .

« جنگ سختی روی می دهد که سپاه سفیانی در آن جنگ نابود می شود و فقط جمعیت اندکی می ماند  که همراه او فرار می کنند. آنگاه یکی از فرماندهان مهدی (ع) به نام « صیاح » او را دنبال کرده، دستگیر می کند و به هنگام نماز عشاء به پیشگاه حضرت مهدی (ع) می آورد. مهدی (ع) از یارانش در حق او نظرخواهی می کند. به کشتن او نظر می دهند...

آنگاه امیرمؤمنان (ع) گام های بعدی حضرت بقیه الله (عج) را چنین توصیف می کند :

573) ثم یامر المهدی بالنساء مراکب، یبنی اربعمه سفینه فی ساحل عکا و یوافی المهدی طرطوس فیقتحا، و یتقدم الی انطاکیه فیفتحها... و یهاجم القسطنطنیه فیفتحها، ویتوجه الی بلاد الروم فیفتح رومیه مع اصحابه .

« سپس مهدی (عج) فرمان می دهد که مرکبهائی ایجاد می کنند (فرمان ساختن وسائل نقلیه جدیدی صادر می کند) و در کرانه عکاّ چهارصد کشتی می سازد. در مسیر خود به طرطوس (از شهرهای بندری سوریه) می رسد و آنجا را فتح می کند. به انطاکیه می رود و فتح می کند. به قسطنطنیه (استانبول) حمله می برد و آنجا را فتح می کند و از آنجا با یاران خود به سوی کشورهای رومی (ممالک غرب رهسپار می شود و همه آن کشورها را فتح می کند.» [60]

امیرمؤمنان (ع) طبق شیوه دائمی اش با قاطعیتی هر چه تمامتر از فتوحات حضرت بقیه الله (عج) سخن می گوید :

574) لابنین بمضر منبرا، ولانقضن دمشق حجرا حجرا، ولا خرجن الیهود من کل کور العرب ولا سوقن العرب بعصای هذه یفعله رجل منی !

« برای مصر منبری می سازم، دمشق را سنگ به سنگ ویران می کنم و یهود را از همه سرزمین های عربی بیرون می نمایم و جامعه عرب را با این عصایم می رانم. همه اینها را مردی از تبار من انجام می دهد[61]

امیرمؤمنان در حدیث دیگری می فرماید :
575) کانی به قد عبروادی السلام الی مسجد السهله علی مقربه من نجف الکوفه، و قد لبس درع رسول الله (ص) یرکب علی فرس ادهم محجل له شمراخ یزهر ینتفض به انتقاضه لایبقی اهل بلاد الاوهم یرونه انه معهم فی بلادهم، یدعو و یقول: لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و صدقا، لا اله الا الله تبعدا و رقا. اللهم معز کل مؤمن وحید، و مذل کل جبار عنید، انت کنفی حین تعیینی المذاهب و تضییق علی الارض بما رحبت. اللهم خلقنی و کنت غنیا عن خلق، ولولا نصرك ایای لکنت من المغلوبین.. یا منشر الرحمه من مواضعها، و مخرج البرکات من معادنها. و یا من خص نفسه بشموخ الرفعه فأولیاوه بعزه یتعززون. یا من وضعت له الملوك نیر المذله علی اعناقهم، فهم من سطویه خائفون. اسالک باسمک الذی فطرت به خلقک فکل لک مدعنون، اسالک ان تصلی علی محمد و آل محمد، و ان تنجزلی امری، و تعجل الفرج، و تکفینی و تعافینی، و نقضی لی حوائجی الساعه الساعه اللیله اللیله، انک علی کل شیء قدیر .

« گوئی او را می بینم که در نزدیکی نجف کوفه از وادی السلام عبور کرده، به سوی مسجد سهله پیش می رود، در حالیکه زره رسول اکرم (ص) را به تن دارد و بر اسب سبز رنگی سوار است که رنگش سبز متمایل به مشکی است و در پاهای آن سفیدی درخشنده ای هست که برق می زند و پیشانی سفیدی دارد که همگان برق آن را می بینند و مردمان هر شهری خیال می کنند که او – حضرت قائم – در شهر آنها و در میان آنهاست و همراه آنها دعا می خواند و می گوید :
لا اله الا الله حقا، لا اله الا الله ایمانا و صدقا، لا اله الا الله عبودیه و رقا :

بار خدایا! ای عزت بخش هر مؤمن غریب ! و ای خوار کننده هر ستمگر عنود !، هنگامی که راهها به رویم بسته باشد و زمین با این همه فراخی برایم تنگ باشد، تو پناه، منی. بار خدایا ؟! تو مرا آفریدی، و از آفرینش من بی نیاز بودی، اگر مرا یاری نکنی، از شکست خوردگان خواهم بود. ای پخش کننده رحمت از محلهای آن، وای بیرون آورنده برکت از معدن های آن، ای خداوندی که قله رفیع عظمت را به خود اختصاص داده ای و دوستانت به عزت تو عزیزند، ای خداوندی که پادشاهان در برابر عظمت تو سر فرود آورده اند و تو داغ ذلت بر گردن آنها نهاده ای، و آنها از شکوه تو بیمناکند. از تو می خواهم به آن نام مقدست که جهان آفرینش را با آن نام مقدس افریده ای و همه در برابرت سر تعظیم فرود آورده اند، از تو می خواهم که صلوات بی پایان خود را بر محمد و آل محمد (ص) نازل فرمائی، و امر خود رادر حق من تحقق بخشی، و فرج را نزدیک گردانی، مرا کفایت کنی و عاقبت بخشی، و حاجت های مرا برآورده سازی، الان، همین الان، امشب، آری همین امشب، که تو به هر چیزی توانا هستی .» [62]
" روزگار رهایی "
...  ای خدا ... !مطالب مرتبط با این بحث :

آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی

یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)

 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !


مطالب اخیر وبلاگ :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.