... سپس امیرمؤمنان (ع) در وصف اصحاب حضرت ولی عصر (عج) می فرماید :
487) لیشحذن فیها قوم شحذ القین النصل تجلی بالتنزیل بصائرهم، ویومی بالتفسیر فی مسامعهم فی مسامعهم، و یغبقون کاس الحکمه بعد الصبوح.. و له رجال الهیون یقیمون دعوته و ینصرونه. هم الوزراء له، یتحملون اتقال المملکه عنه، و یعینونه علی ما قلده الله .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
« در آن زمان قومی صیقل داده می شوند همانند صیقل دادن آهنگر کمان را، به وسیله قرآن دیدگانشان نورانی می شود و تفسیر آن در گوش جانشان جای می گیرد. جام حکمت را صبحگاهان و شامگاهان سر می کشند ... گروهی از مردان الهی دور او گرد می آیند، دعوتش را سر پا نگه می دارند، او را یاری می کنند، آنها وزیران او هستند که سنگینی مسائل کشوری را به عهده می گیرند و او را در مسئولیت بزرگی که خداوند به عهده اش گذاشته، یاری می کنند .» [45]

488) والله سیجمع هولاء لشریوم لبنی امیه، کما یجمع قزع الخریف، ثم یولف الله بینهم .
« به خدا سوگند، آنها چون قطعه های ابر پائیزی برای بدترین روز بنی امیه گرد می آیند، آنگاه خدا دلهای آنها را الفت می بخشد.» [46]

امام زین العابدین (ع) می فرماید :
امام زین العابدین (ع) در تفسیر آیه شریفه« حتی اذا راوا ما یوعدون، فسیعلمون من اضعف ناصراً و اقل عدداً » [47 ]  فرمود :

 امام باقر علیه السلام درباره زمان ظهور :
به ناچار باید در آذربایجان انقلابی پدید آید که هیچ قدرتی را در برابر آن یارای مقاومت نیست، چون آن شورش به پا شود، گلیم خانه خود باشید و از جای خود تکان نخورید تا هنگامی که ما تکان نخورده ایم. منتظر ندای آسمانی و خسف سرزمین بیدا باشید، هنگامی که قیام کننده ما قیام کرد به سوی او بشتابید اگر چه روی زمین کشیده شوید.

489) یغنی القائم و انصاره بالنسبه لاعدائه .
مقصود از « مایوعدون » قائم (عج) و یاران او در مقایسه با دشمنان او، می باشند. [48]

همین مضمون از امام صادق (ع) نیز نقل شده است. آنگاه خطبه حضرت ولی عصر (عج) را به روز ظهور بیان کرده می فرماید :

490) ثم یقوم رجل منه فینادی: ایها الناس، هذا طلبتکم قد جاء کم یدعوکم الی ما دعا الیه رسول الله (ص). فیقوم بعضهم الیه لیقتلوه، فیقوم ثلاثمئه و نیف فیمنعونه، منه خمسون من اهل الکوفه، و سائرهم من افناء الناس. لایعرف بعضهم بعضا، اجتمعوا علی غیر میعاد .

« آنگاه مردی از تبار او بر می خیزد و چنین سخن آغاز می کند: ای مردمان ! او خواسته و گمشده شماست (که سالها به دنبالش می گشتید) اینک به طرف شما آمده، شما را به سوی آنچه پیامبر اکرم (ص) فرا خوانده، دعوت می کند. برخی از حاضران در صدد کشتن آنحضرت بر می آیند، که سیصد و اندی نفر به دفاع از او بر می خیزند و از او حمایت می کنند، که پنجاه نفرشان اهل کوفه هستند و بقیه از اطراف و اکناف جهان، که همدیگر را نمی شناسند و بدون وعده قبلی گرد آمده اند.» [49]

امام باقر (ع) می فرماید :
491) یظهر فی ثلاثمئه و ثلاثه عشر رجلا، عده اهل بدر، علی غیر میعاد، فزعاً کقزع الخریف .
« همراه سیصد و سیزده نفر به تعداد اهل بدر، شتابان چون قطعه های ابر پائیزی ظاهر می شود.» [50]

492) بینا شباب الشیعه علی ظهور منازلهم نیام، اذ توافوا الی صاحبهم فی لیله واحده علی غیر میعاد، فیصبحون بمکه، یجتمعون قزعاً کقزع الخریف من القبائل .

« درحالیکه جوانان شیعه در پشت خانه هایشان خوابیده اند، یکمرتبه چون قطعه های ابر پائیزی در یک شب، از تیره های مختلف، بدون وعده قبلی به سوی صاحبشان برده می شوند، صبح همگی خود را در مکه معظمه می یابند و دور شمع وجودش گرد می آیند.» [51]

493) لابدلنا من آذربیجان، لایقوم لها شیء! فاذا کان ذلک فکونوا احلاس بیوتکم و البدوا ما لبدنا، و انتظروا النذاء و الخسف بالبیداء، فاذا تحرك متحرکنا فاسعوا الیه و لو حبوا .

« به ناچار باید در آذربایجان انقلابی پدید آید که هیچ قدرتی را در برابر آن یارای مقاومت نیست، چون آن شورش به پا شود، گلیم خانه خود باشید و از جای خود تکان نخورید تا هنگامی که ما تکان نخورده ایم. منتظر ندای آسمانی و خسف سرزمین بیدا باشید، هنگامی که قیام کننده ما قیام کرد به سوی او بشتابید اگر چه روی زمین کشیده شوید.» [52]

یعنی اگر هیچ نیروئی نداشتید جز اینکه در حالیکه خود را روی زمین می کشید به سوی او بشتابید، آن را انجام دهید ...

494) اصحاب القائم ثلاثمئه و ثلاثه عشر، اولاد العجم، بعضهم یحمل فی السحاب نهاراً، و بعضهم نائم علی فراشه فیوافیه فی مکه علی غیر میعاد .

« یاران قائم سیصد و سیزده نفر هستند، که برخی از فرزندان عجم (غیر عرب ) در روز روشن سوار بر اسب آورده می شوند و برخی از آنها در حالیکه در رختخواب خود خوابیده اند، از رختخواب برده می شوند و در مکه بدون وعده قبلی به محضر آن حضرت می رسند.» [53]

495) من ادرك قائم اهل بیتی من ذی عاه بریء، و من دی ضعف قوی .
« هر کسی که قائم اهلبیت مرا درك کند، اگر بیمار باشد بهبودی می یابد، و اگر ناتوان باشد، نیرومند می شود.» [54]

امام صادق (ع) نیز در همین زمینه می فرماید :
496) و تزول کل عاهه عن معتقدی الحق من شیعه المهدی، فیعرفون عند ذلک ظهوره بمکه فیتوجهون لنصریه، تطوی لهم الارض و یذلل کل صعب .

« هر بیماری که از معتقدین به حق از شیعیان مهدی (ع) باشد، بهبودی می یابد، و در آن موقع به ظهور او از مکه واقف می شوند و برای یاری او به سوی مکه می شتابند. زمین برای آنها طی می شود (زیر پایشان درهم می پیچد) و تمام سختیها برای آنها آسان می شود.» [55]

امام زین العابدین نیز در این مورد فرموده است :
497) اذا قام القائم اذهب الله عن کل مؤمن العاهه، ورد الیه قوته .
« هنگامی که قائم (عج) قیام کند خداوند از هر مؤمنی اندوه و بیماری را می برد و به هر مؤمنی توان می بخشد.» [56]

و در حدیث دیگر در وصف مردمان آن روز آمده است :
498) انه لوقد کان ذلک، اعطی الرجل قوه اربعین رجلا و جعلت قلوبهم کزبر الحدید. لوقذف بها الجبال لقلعها، و کنتم قوام الارض و خزانها .

« چون این امر واقع شود برای هر انسان نیروی چهل مرد داده می شود، و دلهایشان چون قطعه فولاد می شود، که اگر با آن دل، خود را به کوه بزند از جای می کند، و شما در آن زمان قائم به قسط در روی زمین، و اختیار دار خزائن و معادن آن هستید.» [57]

مام رضا (ع) نیز در این زمینه می فرماید :
500) و نصیرالیه شیعته من اطراف الارض، تطوی لهم الارض طیا حتی یبایعوه .
« شیعیان او از اطراف و اکناف جهان به سوی او می شتابند و زمین زیر پای آنها طی می شود، تا به محضر او رسیده بیعت نمایند.» [59]
" یوم الخلاص جلد یک"
...  ای خدا ... !
مطالب مرتبط با این بحث :
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
تسلیت بر صاحب عزا
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
او در میان ماست !
غیبت طولانی است برای خالص سازی
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
سیمای حضرت مهدی (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
دوران فترت مشخص است ... !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
یاران امام زمان علیه السلام (1)
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
 یاران امام زمان علیه السلام (2)مطالب اخیر وبلاگ :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.