ساری گاهنوشتهای محمود زارع:... اگر به لطف الهى فهمیدى آن چه مذكور شد از معنى ، این حدیث را مى فهمى كه : من بیناى اویم ، و به من سخن مى گوید. و از اینجا معلوم شد كه این مخصوص مقربان است ، و معنى باطلى كه ایشان مى گویند در خس و خاشاك مى باشد، و اگر خداى تعالى توفیق دهد از آن چه مذكور شد معنى تخلقوا باخلاق الله را مى توان فهمید، و تشبیهى كه بعضى كرده اند بلا تشبیه از بابت آهنى مى شود كه در میان آتشى سرخ كرده اند و گمان مى كنى كه آن آتش است ، اما آتش نیست ، به رنگ آتش برآمده است .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

رنگ آهن محو رنگ آتش است
ز آتشى مى لافد و آتش وش است
چون به سرخى گشت همچون زركان
پس انا النار است لافش بى زبان
شد ز رنگ و طبع آتش محتشم
گوید او من آتشم من آتشم
صبغة الله هست خم رنگ هو
پیسه ها یك رنگ گردد اندر او

(مثنوى دفتر دوم ، ص 35. پیسه : چیز رنگارنگ)

و بلاتشبیه ، خدا از صفات (و) كمال خود صفتى چند بر او فایض ساخت كه یك نوع آشنایى به آن صفات بهمرسانیده . هر چند علم تو همه جهل است اما كمالى كه دارى از پرتو علم كیست ، و از كه این علم به تو رسیده است ؟ ذره اى از علم نامتناهى اوست كه جمیع علما را به خروش آورده ، و ذره اى از قدرت اوست كه (به پادهاشان داده كوس لمن الملك (غافر، 16.) مى زنند، و قطره اى از بحر كمالات اوست كه ) جمیع عالمیان به آن دعوى كمال مى كنند، و لیكن كمالات انسانى دو جهت دارد: جهت كمال و جهت نقص . جهت كمال از اوست ، و جهت نقص از خود است . زیاده از این دراین مقام گنجایش ندارد. (عین الحیاة ص 55 - 57.) كه براى موسى از سنگ جوشید).
من آنم كه انگشترى سلیمان نزد اوست ،
من آنم كه حساب تمام خلایق را به عهده خواهد گرفت .
من لوح محفوظم .
من جنب (پهلو - جانب ) خدایم .
من قلب خدایم .
من آنم كه رسول خدا صلى الله علیه واله فرمود: اى على ، راه راه توست و موقف (در قیامت ) موقف توست .
من آنم كه علم كتاب ، آن چه بوده و خواهد بود نزد اوست .
من آدم نخستینم ،
من نوح نخستینم ،
من همان ابراهیم خلیلم آن گاه كه در آتش افكنده شد.
من موسى مونس مومنانم .
من گشاینده اسبابم .
من پراكنده سازنده ابرهایم .
من برگ دهنده درختانم .
من بیرون آورنده میوه هایم .
من جارى كننده نهرهایم .
من گسترنده زمین هایم .
من برافرازنده آسمانهایم .
 من فصل الخطاب (سخن قاطع در داورى ) ام .
من قسمت كننده بهشت و دوزخم .
من مفسر و بیان دارنده وحى خدایم .
من معصوم نزد خدایم .
من گنجینه دار علم خدایم .
من حجت خدا بر اهل آسمانها و زمین هایم .

انا قائم بالقسط. انا دابة الارض . انا الراجفة . انا الرادفة . انا الصیحة بالحق یوم الخروج . انا الذى لایكتم عنه خلق السماوات و الارض . انا الساعة التى لمن كذب بها سعیر. انا الم ، ذلك الكتاب الذى لاریب فیه . انا السماء التى امر الله ان یدعى بها. انا النور الذى اقتبس منه موسى فهدى . انا هادم القصور. انا مخرج المومنین من القبور. انا الذى عندى الف كتاب من كتب الانبیاء. انا المتكلم بكل لغة فى الدنیا. انا صاحب نوح و منجیه . انا صاحب ایوب المبتلى و شافیه . انا صاحب یونس و منجیه . انا اقمت السماوات السبع بنور ربى و قدرته . انا الغفور الرحیم ، و ان عذابى لهو العذاب الالیم . و انا الذى اسلم ابراهیم الخلیل و اقر بفضلى . انا عصاء الكلیم و به (كذا) آخذ بناصیة الخلق اجمعین . انا الذى نظرت فى الملكوت فلم یغب عنى شى ء و غاب عن غیرى . انا الذى احصى هذا الخلق و ان كثروا حتى اودیهم الى الله . انا الذى لایبدل القول لدى و ما انا بظلام للعبید. انا ولى الله فى ارضه ، و المفوض الیه امره ، و الحاكم فى عباده . و انا الذى دعوت الشمس و القمر فاجابانى . و انا الذى دعوت السبع (كذا) السماوات فاجابونى ، و امرتها فینصبونى . (كذا)

من قیام كننده به قسط و عدالتم .
من همان جنبنده زمینم .
منم راجفه (زلزله تكان دهنده زمین )
منم رادفه (زلزله دیگرى در پى اولى ).
من همان فریاد حقى هستم كه هنگام خروج از قبرها برآورده مى شود.
من همانم كه آفرینش آسمانها و زمین از او پوشیده نیست .
من همان ساعت (قیامت ) ام كه بهره آن كه دروغش پندارد آتش سوزان است .
من الم ، آن كتابى است كه تردیدى در آن نیست مى باشم .
من همان نامهایى هستم كه خدا فرمان داده او را بدان بخوانند.
من همان نورى هستم كه موسى از آن برگرفت و راه یافت .
من ویرانگر كاخهایم .
من بیرون آورنده مومنان از قبرهایم .
من همانم كه هزاركتاب از كتابهاى پیامبران نزد اوست .
من آنم كه به هر لغتى كه در دنیاست سخن مى گویم .
من همراه نوح و نجاتبخش اویم .
من همراه ایوب گرفتار و شفابخش اویم .
من همراه یونس و رهایى بخش اویم .
من آسمانهاى هفتگانه را به نور و قدرت پروردگارم بپاداشتم .
من همان آمرزنده و مهربانم و عذابم همانا عذاب دردناك است .
من آنم كه ابراهیم خلیل تسلیم او شد و به فضل او اقرار نمود.
من عصاى موساى كلیم ام و با آن موى پیشانى تمام خلایق (اختیار و زمام آنان ) را بدست دارم .
من آنم كه در ملكوت نظر كرد بنابراین چیزى از نظرم پنهان نیست و از دیگران پنهان است .
من آنم كه شمار این خلق را مى دانم هر چند بسیار باشند تا آن ها را به خداوند تحویل دهم .
من آنم كه سخن در نزد من تبدل نمى یابد و من هرگز به بندگان ستمكار نمى باشم .
من ولى خدا در زمین اویم كه امر خدا به او واگذار شده و در میان بندگان خدا حكم مى كند.
من آنم كه خورشید و ماه را خواندم و اجابت كردند.
من آنم كه آسمانهاى هفتگانه را فراخواندم پس اجابتم نمودند و فرمانشان دادم و اطاعتم كردند.

انا الذى بعث النبیین و المرسلین . انا فطرت العالمین . انا داحى الارضین ، و العالم بالاقالیم . انا امر الله و الروح كمال قال تعالى : یسالونك عن الروح قل الروح من امر ربى . (اسراء، 85.) انا الذى قال الله تعالى لنبیه : القیا فى جهنم كل كفار

مومنان و زكات و حج و جهاد آنهایم .
من آن ناقور (شیپور) ام كه خداى متعال فرموده : پس آن گاه كه در ناقور دمیده شود.
من صاحب نشر اول (آغاز آفرینش و انتشار خلق ) و نشر آخر (آوردن خلایق به صحنه رستاخیز) مى باشم .
من همانم كه خداوند نورم را پیش از هر چیز آفرید.
من صاحب كوكب و از بین برنده دولتم .
من صاحب زلزله و تكان شدید زمینم .

انا (صاحب ) الذى اعلم المنایا و البلایا و فصل الخطاب . انا صاحب ارم ذات العماد، التى لم یخلق مثلها فى البلاد (فجر، 7 - 8.) و نازلها. انا المنفق الباذل بما فیها. انا الذى اهلكت الجبارین و الفراعنة المتقدمین بسیفى ذى الفقار. انا الذى حملت نوحا فى السفینة . انا الذى انجیت ابراهیم من نار نمرود، و مونسه . انا مونس یوسف الصدیق فى الجب و مخرجه . انا صاحب موسى و الخضر و معلمهما. انا منشى ء الملكوت و الكون . و انا البارى . انا المصور فى الارحام . انا الذى ابرى ء الاكمه و الا برص ، و اعلم ما فى الضمایر، انا انبئكم بما تاكلون و ما تدخرون فى بیوتكم . انا البعوضة التى ضرب الله بها المثل . (با دقت در آیه 26 سوره بقره معلوم مى شود كه بعوضه به عنوان كمترین و پست ترین موجود، مورد مثل واقعه شد، از این رو اطلاق آن بر حضرتش مناسب نیست) انا الذى اقامنى الله و الخلق فى الاظلة ، و دعا الى طاعتى ، فلما اظهره انكروا امره ، كما قال الله عز و جل : فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به . (بقره ، 89.) انا الذى كسوت العظام لحما، ثم انشاناه (كذا) بقدرته . انا حامل عرش الله مع الابرار من ولدى ، و حامل العلم . انا اعلم بتاویل القرآن و الكتب السالفة . انا الرسوخ (كذا) فى العلم . انا وجه الله فى السماوات و الارض كما قال الله تعالى : كل شى ء هالك الا وجهه . (قصص ، 88.)

من (همراه ) آن كسى هستم كه علم مرگ و میرها و بلاها و فصل الخطاب (سخن قاطع در داورى ) به او داده شده است .
من صاحب شهر ارم داراى ستونها و ساختمانهاى بلند كه مانند آن در بلاد ساخته نشده و نازل كننده (آیه ) آنم .
من بخشنده همه آن چه در آن است مى باشم .
من آنم كه جباران و فرعونهاى گذشته را با شمشیر خود ذى الفقار به هلاكت رساندم .
من آنم كه نوح را به كشتى سوار كردم .
من آنم كه ابراهیم را از آتش نمرود نجات دادم و مونس اویم .
من مونس یوسف صدیق در چاه و بیرون آورنده او از آنم .
من همراه موسى و خضر و معلم آن دو هستم .
من ایجاد كننده ملكوت و عالم آفرینشم .
من آفریننده ام ،
من صورتگر در رحم هایم .
من آنم كه كور مادرزاد و پیس را شفا مى دهم و آن چه در دلهاست را مى دانم .
من شما را از آن چه مى خورید و در خانه هایتان ذخیره مى كنید خبر میدهم .
من آن پشه اى هستم كه خدا بدان مثل زده است .
من آنم كه خداوند من و خلایق را در اظله (عالم ذر) بپا داشت و آنان را به اطاعت فرا خواند، و چون آن را اظهار داشت و فرمان او را انكار نمودند، چنان كه خداى بزرگ فرموده : پس چون به نزد آنان آمد آن چه كه مى شناختندش بدان كفر ورزیدند.
من آنم كه استخوانها را گوشت پوشانیدم سپس با قدرت او آن را آفرینش دیگر دادم .
من با نیكان از اولادم حامل عرش خدا و حامل علم (خدا) مى باشیم .
من به تاویل قرآن و كتابهاى گذشته داناترم .
من رسوخ (راسخ ) در علمم .
من وجه خدا در آسمان ها و زمینم چنان كه خداى متعال فرموده : همه چیز تباه شدنى است مگر وجه او.

انا صاحب الجبت و الطاغوت و محرقهما. انا باب الله الذى قال الله تعالى : ان الذین كذبوا بایاتنا و استكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء و لا یدخلون الجنة حتى یلج الجمل فى سم الخیاط و كذلك نجزى المجرمین .( اعراف ، 40.) انا الذى خدمنى جبرئیل و میكائیل . انا الذى حمل جبرئیل و میكائیل الى الماء من الجنة . انا الذى تتقلب الملائكة على فرشى و یعرفنى عباد كل اقلیم الدنیا. انا الذى رددت الشمس مرتین . انا الذى خص الله جبرئیل و میكائیل بالطاعة لى . انا اسم من اسماء الله الحسنى ، و هو اعظم و الاعلى . انا صاحب الطور و الكتاب المسطور. انا البیت المعمور. انا الحرث و النسل . انا الذى فرض الله طاعتى على قلب كل ذى روح متنفس من خلق الله . انا الذى انشر الاولین و الاخرین . انا قاتل الاشقیاء بسیفى ذى الفقار، و محرقهم بنارى . انا الذى اظهرنى على الدین ، و انا المنتقم من الظالمین . انا الذى ادى دعوة الامم كلها الى طاعتى ، و من كفرت و اصرت مسخت . (كذا)

من صاحب جبت و طاغوت و سوزنده آندوام .
من همان باب و در خدایم كه خداى متعال فرموده : آنان كه آیات ما را تكذیب نموده و از آن ها استكبار ورزیدند، درهاى آسمان به روى آنان گشوده نگردد و داخل بهشت نشوند تا این كه شتر (یا طناب ضخیم ) از سوراخ سوزن عبور كند، و اینچنین مجرمان را جزا مى دهیم .
من آنم كه جبرئیل و میكائیل خدمت من كرده اند.
من آنم كه جبرئیل و میكائیل برایم از بهشت آب آوردند.
من آنم كه فرشتگان بر روى فرشم راه مى روند، و بندگان هر اقلیمى از دنیا مرا مى شناسند.
من آنم كه خورشید را دو بار برگرداندم .
من آنم كه خداوند جبرئیل و میكائیل را به اطاعت از من مخصوص گردانیده است .
من یكى از نامهاى بهترین (خدا) ام و آن اعظم و اعلى است .
من صاحب طور و كتاب مسطور (نوشته شده ) ام .
من بیت المعمورم .
من همان حرث و نسل ام (كه منافقان قصد تباه كردن آن دارند).
من آنم كه خدا طاعتم را بر قلب هر جاندار و تنفس كننده اى از آفریدگان خدا واجب نموده است .
من آنم كه اولین و آخرین را به صحنه رستاخیز مى آورم .
من كشنده شقاوتمندان با شمشیر خود ذى الفقار و سوزنده آنان به آتشم مى باشم .
من آنم كه (خداوند) مرا بر ادیان غلبه داده و من انتقام گیرنده از ستمكارانم .
من آنم كه دعوت همه امت ها را به طاعت خود رسانده ام و هر كه كافر شد و بر كفر اصرار ورزید مسخ گردید.
...
( مولا امیرالمومنین بنده خاص و ویژه خداوند متعال میباشد . ضمنا کار پاکان را قیاس از خود مگیر - گرچه ماند در نبشتن شیر , شیر ... ! مدیر وبلاگ )

( فصل 84-2  از جلد دوم )
ادامه دارد ان شاء الله تعالی ...
تنظیم برای وبلاگ: فاطمه
توجه: کپی از این مقاله با ذکر نام وبلاگ و درج لینک بلامانع است.
قسمتهای دیگر بحرالمعارف عبدالصمد همدانی :
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 01 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 02 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 03 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 04 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 05 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 06 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 07 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 08 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 09 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 10 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 11 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 12 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 13 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 14 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 15 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 16 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 17 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 18 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 19 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 20 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 21 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 22 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 23 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 24 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 25 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 26 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 27 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 28 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 29 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 30 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 31 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 32 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 33 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 34 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 35 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 36 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 37 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 38 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 39 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 40 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 41 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 42 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 43 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 44 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 45 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 46 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 47 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 48 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 49 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 50 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 51 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 52 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 53 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 54 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 55 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 56 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 57 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 58 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 59 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 60 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 61 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 62 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 63 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 64 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 65 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 66 )

مطالب مرتبط :
...  درون پیمایی (01)

...  انسان کم نیست ... !مطالب مرتبط :


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.