خـــرما نتوان خوردن ازین خار که کشتیم
دیبا نتـــوان کــردن ازین پشـم که رشتیم
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
بر حرف معاصی خـــــــط عذری نکشیدیم
پهلــــوی کبـائــــــر حسنــاتی ننـــوشتیم

ما کشته‌ی نفسیم و بس آوخ که برآید
از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم
افسوس برین عمر گرانمایه که بگذشت
ما از ســـر تقصیــر و خطا درنگذشتیم

دنیا که درو مرد خدا گل نسرشتست
نامــــرد که ماییم چــرا دل بسرشتیم

ایشان چو ملخ در پـس زانوی ریاضت
ما مور میان بسته دوان بر در و دشتیم

پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند
ما شب شــد و روز آمــد و بیــدار نگشتیم
واماندگـــی اندر پس دیــوار طبیعت
حیفست دریغا که در صلح بهشتیم

چون مرغ برین کنگره تا کی بتوان خواند
یک روز نگه کــن که برین کنگره خشتیم
ما را عجب ار پشت و پناهــــی بود آن روز
کامـــروز کســی را نه پناهیــم و نه پشتیم

کر خواجه شفاعــت نکند روز قیـــامت
شاید که ز مشاطه نرنجیم که زشتیم
باشد که عنایت برســد ورنه مپندار
با این عمل دوزخیان کاهل بهشتیم

ســعدی مگــــر از خـرمن اقبال بــــزرگـان
یک خوشه ببخشند که ما تخم نکشتیم
...

---------------------
مطالبی دیگر :

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.