ساری,گاهنوشته های محمود زارع:گویند که سقراط حکیم را میبردند تا بکشند ؛ اطرافیان وی را التماس کردند که اظهار بت پرستی کن تا نجات یابی ! حکیم گفت معاذ الله که جز صانع را پرستم .

ساری,گاهنوشته های محمود زارع

قومی از شاگردان او خیلی ناراحت بودند با او برفتند و از او پرسیدند ای حکیم اکنون چون دل بر کشتن نهادی پس بگو تا ترا کجا دفن کنیم ؟!
حکیم تبسّم کرد و فرمود اگر چنانکه مرا باز یابید هر کجا خواهید دفن کنید !
منظور حکیم این بود که یعنی آن نه من باشم که قالب من باشد .

در حال سقراط باید گفت با آنهمه بزرگی خویش میگفت اگر من نترسیدمی که بعد از من بزرگان و اهل عقل و خرد بر من تعنت کنند و گویند که سقراط همه دانش جهان را به یک بار دعوی کرد , من مطلق بگفتمی که هیچ چیز ندانم و عاجزم و لیکن نتوان گفت ؛ که از من دعوی بزرگ بود . ... با این وصف ابوشکور بلخی خود را بدانش بزرگ در بیتی میستاید و آن بیت اینست :

تا بدانجا رسید دانش من
که بدانم همی که نادانم !

از سخنان اوست که :
- بسیار خوب , اگر آنچه را که میخواهی بگویی , نه حقیقت است و نه خوب است و نه سودمند ؛ چرا اصلا میخواهی بمن بگوئی ؟!!
- تمام محبت خود را بیکباره برای دوستت ظاهر مکن , زیرا هر وقت اندک تغییری مشاهذه کرد ترا دشمن می پندارد !
- دانش پاك در دلهای ناپاك قرار نمی گیرد.
- اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.
 - تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است.
 - تا زمانی كه انسان زنده است، فهم این نكته برای او دشوار است كه برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد.
- من تا آنجا كه می‌توان، حق‌شناسی می‌كنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، كاری از دستم برنمی‌آید.
- تنها یك خیر وجود دارد كه نام آن، دانش است و تنها یك شر وجود دارد كه نام آن، نادانی است.
- از مرگ نترسید كه تلخی آن، از ترس از آن است.
- شیرین‌ترین مرگ‌ها از آنِ كسانی است كه كارهای بزرگ از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است.
- هیچ كس نمی‌داند، شاید مرگی كه از او چون دشمنی سخت و زیانكار می‌گریزند، براستی، ره‌آوردی بزرگ است. 
- گریز از مرگ، دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی تندتر از مرگ می رود.
- مرد كامل آن است كه دشمنان از او در امان باشند، نه آنكه دوستان از او بهراسند.
- لازمه قضاوت، شكیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.
- مردی نیك بخت است كه از هر كار نادرستی كه از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد.
- در لذتی كه آمیخته به فساد است، خوشحال نباشید و ( به این ) فكر كنید كه لذت نمی ماند و فساد می ماند.
- مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است كه خیالات آشفته در آن وجود ندارد.
- فردی كه در امری بزرگ جان می سپارد، مثل كسی است كه تازه زخم برداشته و در گرمی گیر و دار، جراحت خویشتن را احساس نمی كند. پس كسانی كه همت خود را وقف راه خیر می كنند از زحمت و آزار مرگ به دورند و شیرین ترین مرگها متعلق به كسانی است كه كارهای بزرگ از آنان سر زده و آرزوهای بزرگ آنان بر آورده شده است.
- با عاقل مشورت كن، چون فكر او به دور از هوای نفسانی است و با نادان مشورت مكن، زیرا كه او تابع هوای نفس باشد. مشورت مكن با آن كه محاط زمان است، بلكه مشورت كن با آن كه محیط به زمان باشد.

ساری,گاهنوشته های محمود زارع

- جامعه زمانی حكمت و سعادت می یابد كه مطالعه، كار روزانه اش باشد. 
- از مرگ نترسید، زیرا تلخی آن به دلیل ترس از آن است.
- یك زندگی مطالعه نشده، ارزش زیستن ندارد.
- زندگی كوتاه است و فانی، اما هنر طولانی و ماندگار.
- با پدر و مادرت چنان رفتار كن كه از فرزندان خود توقع داری.
- ممكن است مقداری زهر در كوزه ای ریخت و آن كوزه را شست و اثرات زهر را از بین برد، ولی چیزی را كه در ذهنتان جای دارد، خوب یا بد، بر شما فرمانروایی خواهد كرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت.
- خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راهی نیست.
- اندیشیدن به سرانجام هر كار باعث رستگاری است.
- داروی خشم، خاموشی است.
- خدمت خود را بی آنكه برای پاداش باشد به مردم عرضه كنید و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید.
- هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست.
- اثر حكمت آنگاه در شخص حكیم پدیدار شود كه خویشتن را حقیر و ناچیز شمارد.
- نخستین گام برای از میان برداشتن یك ملت، پاك كردن حافظه ی آن است.
- آن قدر بر مال دنیا حریص مباش كه برای از دست دادنش اندوهناك شوی.
- انتقام، دلیل سبكی عقل و پستی روح است.
- ازدواج كنید؛ به هر وسیله ای كه می توانید؛ اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است.
- ادب و حكمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیكان بپیوندی.
- آن انسانی عاقل تر است كه می داند عقلش كمتر است.
- باید بخوری تا زنده باشی، نه آنكه زنده باشی تا بخوری.
- نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان كنم كه بیندیشند.
- زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد.
- دانش حقیقی این است كه همه بدانیم كه نادانیم.
- آنگونه باش كه می خواهی به نظر برسی.
- در دوستی درنگ كن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.
- تفاوت انسان با حیوان در كنترل هوای نفس و هوس ها است.
- ای مردم آتن، چه مرا بی گناه شمارید و آزاد كنید و چه نكنید، من هرگز از راه خویش باز نمی گردم حتی اگر صدبار كشته شوم.
- هرجا كه بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.
- روح درونی خود را زیبا كنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یكی شود.
- شیرینی یك بار پیروزی به تلخی صدبار شكست می ارزد.
- فاش نكردن اسرار مردم دلیل كرامت و بلندی همت است.
- مرد عاقل كسی است كه كم گوید و زیاد شنود.
- من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم آن را كشف كنم و كسب دانش نمایم.
- هیچ كس حق ندارد راضی شود كه در گمراهی و نادانی بماند و نیز كسی نباید حقیقت را پنهان كند.
- من دانش و هنری ندارم، تنها هنر من این است كه مانند مادرم فن قابلگی می دانم، با این تفاوت كه مادرم زنها را در وضع حمل مدد می كرد و من، عقلها و ذهنها را مدد می كنم كه زاینده شوند؛ یعنی علمی كه در نهاد ایشان هست پیدا شود و به آن آگاه گردند.
- هیچ كس از قلب شما به شما نزدیكتر و راستگوتر نیست. بنابراین از كسانی كه قلب پاك شما ایشان را به خود نمی پذیرد، دوری كنید.
- مردم هر كدام آرزویی دارند؛ یكی مال می خواهد، یكی جمال و دیگری افتخار. ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است.
- پیش تمام دشمنان به نزدیكترین دشمن خود كه زبان است توجه داشته باش.
- ابله ترین دوستان ما خطرناكترین دشمنان هستند.
- اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر كه سخن گویی تا دیگران خاموشت كنند.
- خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست.
- هرگاه تمام بلاها و سختی های بشر را در یك جا جمع كنند و در میان مردم تقسیم نمایند، بدبخت ترین مردم چون سهم خود را ببینند، از سهم نخستین خویش راضی شده، لب از شكایت می بندند.
- سعادتمند كسی است كه از هر اشتباه و خطایی كه از او سر می زند، تجربه ای جدید به دست آورد.
- تمام محبت خود را به یكباره برای دوستت ظاهر مكن؛ زیرا هر وقت اندك تغییری مشاهده كرد تو را دشمن می پندارد.
- در تكاپو، تا بهتر از آن باشیم كه هستیم؛ بهتر از این شیوه ای برای زیستن نیست.
- سخن گفتن به جا و سكوت نمودن به جا نشانه عقل است.

حضرت خالق باری چه بندگانی که خلق نکرد ! خدایش رحمت کند 


مطالب مرتبط :

... (خطورات)حکمت سرپرستی و توانایی


مطالب اخیر وبلاگ :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.