پیش پای پند پدر پارسا

مرا معانی کوتاه دل پسند نباشد

چو گوش کر , مشنو تا سخن بلند نباشد

ساری , گاهنوشته های محمود زارع: میگوید : کلام پرمغز و معنی تنها از آسمان فرود آید مگر نمی بینی که بهر سخنی خامه در سجود آید ؟!!

     ما با پدر حرف زیاد میزنیم بخصوص در مواقعی که استراحت کرد و خستگی از کار روزانه و قیل و قال کارگران و کارکنان که واقعا بسی مشکلتر از خود کارفیزیکی کردن تا حد بیل زدن , وقتی بیدار شد و چای و کمی قدم زدن و گاهی ابیاتی از حافظ خواندن , وقتی سرحال دیدیمش دور و برش جمع میشویم و ... خلاصه بی همصحبتی رنج بزرگی است و بخصوص با همصحبتی که عاشقش نباشی و چه لطف دارد در پای صحبت دلداری که دوستش داری و عاشقش هستی بنشینی و ما پدر را در نهایت عشق و دوستی بروی دیده و دل داریم و باید گفت که :

زندگانی در جهان بی گوشه دل مشکلست ... چرا؟! چون زنگ صحبت را بخلوت می توان از دل زدود...

     این نوشته ها محصول هم صحبتی با پدر است و گاه نوشته های گاهگاهی او و بخشی هم از نوشته های شبانه و تنهایی او که ما نیز بلحاظ کلی آنرا ویرایش کرده و اگر فرصت و مجالی برای متن ویرایش شده داشته باشد , آنرا منتشر میکنیم البته با اصرار و بعد از اجازه . شاید برای بعضی از دوستان خاص که خودشان میدانند , این متن ها جالب باشد و ما نیز برای همین چند گوش نازنین که خواسته اند بارها از ما این متن را منتشر میکنیم , گاهگاهی در گاهنوشته های بابا !

  حفظ مراتب

ارتباط با بزرگان :

     بدبخت و کم ظرفیت و بی شخصیت و کم مایه کسی است که اگر با بزرگی بتصادف یا از سر بختیاری و یا همه لطف خدای متعال , روبرو و آن بزرگ پذیرفتت و مهر و لطف بتو نشان داد , تصور میکنی که حالا این مخاطب چندان هم شخصیت مثلا نیست و در ذهن خویش با او همانند باقی مخاطبین و مرتبطین معامله میکنیم .

     هر روز و هر از گاهی به انسانهایی که بنوعی با تو در ارتباط هستند فکر کن و تمرکز و جایگاه و شآن آنها را در مقایسه با دیگران بررسی کن . اینهمه کم بین و کوچک نباش و فکر نکن چون با تو هم کلام شده پس آدم کوچکی همانند خودت هست . ( مهم )

     پدر مجرب در کوره روزگار همواره بما توصیه میگوید که: اگر بزرگی , افضل تری بشما خطابی کرد و بقول معروف آدم حسابتون کرد و شما را از روی لطف شایسته مکالمه قرار داد , زود و بلکه هیچگاه در ذهن و ضمیر خویش ؛ رو زیاده ننمایید و حریم نگه دارید و تصور نکنید که حالا حتما همرده و هم شآن آن بزرگ شده اید. حریم و ادب نگه بدارید تا افتخار هم صحبتی را از کف ندهید.

     چون یکی از اشکالات ارتباط بخصوص برای انسانهای بی ظرفیت یا کم ظرفیت این است که زود هوایی شده و بصرف سلام و علیک یک بزرگتری جایگاه خویش گم کرده و بخود اجازه هم رتبتی با وی میدهند. ظرافت در این است که فکر نکنی حالا چون ترا از روی لطف مخاطب خویش ساخته پس او کسی نیست و آدم کوچکی هست همانند تو.قدر بدان وگرنه جدایی افتاد بین شما و او...

     از جهت روانشناسی متاسفانه آدمهای بی ظرفیت و بی ادب همینکه یک آدم با شخصیتی با آنان کمی گرم گرفت , بسیاری مواقع جای و رتبه خویش فراموش میکنند و تناسب و نسبتهای ادب را کنار میگذارند و این است که کم کم از این نعمت محروم میشوند. باید حفظ مرتبه خود با آن بزرگ را بنمایی و خدا را همواره شکرگذار باشی که چنین آدمی را قلبش را نسبت بتو مهربان کرده و هم صحبت با تو . اگر حریم خویش ندانی و مراعات نکنی بدبخت و احمقی هستی که جزایت حداقل محرومیت از همصحبتی با نیکان و بزرگان است.

این قدر لیاقت و بزرگی از خودت نشان بده که طرف صحبت بزرگان باشی .

 

ارتباط با انسانهای معمولی

 کم کردن دامنه خواهش و انتظار:  

     همیشه میگوید؛ سر پایداری ارتباط نداشتن انتظار در کل و انتظارات خارج از توان مردم در جزء و انتظار بیجا که شکل مذموم آن است .


حفظ اسرار :

     توصیه نمود که:اسرار خویش با دوستان مگوی و همیشه زمزمه میکرد در حوادثی تلخ که در پی همین مساله برای کسی از آشنایان و اقوام ایجاد میشد که :

پدر که جان عزیزش بلب رسید چه گفت

یکی نصیحت من گوش کن تو جان پدر

اگرچه دوست عزیزست راز خود مگشای

که دوست نیز بگوید بدوستان دگر


ضمیر و باطن :

ایمانیات

     هماره شادی بابا در سیمایش و غمهای جانکاهش در دلش نهان بود گویا توصیه مولایش را بجان خریده بود که  إنَّ بِشرَ المُؤمِن فی وَجهِهِ وَ قوتَهُ فی دینِهِ وَ حُزنَهُ فی قَلبِهِ

     بما میگوید هرکجا و در هر مکانی که باشیم , خدا آنجاست و اگر بختیار باشی با تو ! و بدینسان بایمان فرا میخواندمان...

ماجرای مشاهده مرد نورانی سراسر سبزپوش حدود 70 ساله : در کودکی اتفاقی برای پدر در عالم خاصی رخ داد که تنها بعشق همان اتفاق میگوید نفس میکشد. خودش آن صحنه را در عالم واقعی - نه در خواب - می بیند ولی هر چه به اطرافیانش که پدر و مادرش بودند اصرار میکند که شما هم ببینید این آقا (!!!) را که بغلم کرده و در آغوش گرفته ؛ اما پدر و مادرش چیزی نمی بینند زیرا جز خود او کسی نمیتوانست شاهد آن ملاقات باشد ! بیشتر نمیگوید اما میگوید در خواب نبوده و توهم هم نبوده است ... پدربزرگ و مادربزرگ دعوت بمشاهده پدر گوچولو را جدی نمیگیرند و تصور میکنند که او شوخی بچگانه ای میکند ! پدربزرگ و بخصوص مادربزرگ معتقد است که بعد از آن واقعه دیگر بطور کلی اخلاق و روحیات محمود تغییر کرده بود و دیگر او بچه نبود گرچه سن کمی داشت !!! ... 

بابا محمود زارع سال 91

رزاق هموست :

     از جمله نکته های اختصاصی که حداقل تاکنون من از کسی دیگر نشنیده ام و بابا گفته اند این است که :

     خدایم اگر نتواند روزی فردای مرا کفایت کند که آن خدا را قبول نمیتوانم بکنم. خدایم بزرگ است و بزرگتر .

     رزاقیت از جمله صفاتی است که حضرت رزاق حکیم اختصاصا بخودش نسبت داده است و نباید غم روزی فردا و فرداها را خورد. او میرساند اما تو هم بگیر !

     این مساله در بادی امر کمی سنگین می نماید که کفرآمیز سخنی العیاذ بالله هست اما وقتی همانند بعض ملت, زود و سریع قضاوت نکنی و با تامل در آن نظر کنی خواهی دید که چه ایمان ناب و خالصی در آن نهفته است که اینهمه اطمینان و اعتماد بخداوند که ابدا غم روزی نخورد و خدایش را آنقدر بزرگ و قوی و قابل اطمینان و اعتماد یافته که چنین میگوید که خدایم قوی است و رزاق و آن خلقی که در غصه روزی خویشند خالق رزاقی ندارند و خدایشان باندازه مغزشان کوچک است !

ای خواجه اگر چه مال دنیا طلبی

رزق تو مقدر است , بیجا طلبی

هیچ از تو خدا , طاعت فردا طلبد

کامروز ازو روزی فردا طلبی ؟!

 

     و نیز برای افزونی روزی میگوید که دست کرم گشاده دارید . این تکه کلامش که کرم نما و آنگاه انتظار کرم از کریم نما . یا همه جا این بیت مولانا را خوانده و نوشته که :

     تو مگو ما را بدان شه بار نیست ... با کریمان کارها دشوار نیست .

یا در دفتر خویش در همین پندنامه ذیا همین بخش نوشته که :

دست از کرم به عذر تنگ مایگی مشوی

برگی درآب کشتی صدمور می شود

در مذمت آنانیکه فقط برای خود از خدا میخواهند و خست و خساست نرم نرمک جزء سرشتشان شده گویا ادامه داده بود که :

دست توقع چه سود بنده محتاج را

وقت دعا با خدا وقت کرم در بغلمازندران . ساری . سوربن

تنظیم و ویرایش : فاطمه زارع

http://mzare.ir

بابا محمود زارع جوان


 این گفتار ادامه خواهد یافت ان شاء الله ...

...


مطالبی دیگر:

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.