ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:صنعت مقطوع صنعتی است بخلاف صنعت موصل یا منشار و آن چنانست که درست کلماتی آورد که حروف هیچ کلمه از آن جمله در نوشتن بهم نه پیوندد و پاره پاره بود. مانند این دو بیت :

تا دل هوای جانان کرد   
شدم از لهو و شادمانی فرد
زار و زردم ز درد آن دل دار   
درد دل دار زار دارد و زرد


ساری , گاهنوشته های محمود زارع

و شاید که صنعتی دیگر کنند که موصل و مقطوع با هم نظم نمایند چنانکه در این رباعی , مصراع اول یک حرفی است و مصراع دوم دو حرفی و سوم سه حرفی و چهارم چهار حرفی :
رباعی

ای در دل آذر زده از رخ آذر   
مانی بر مر کز خط تو چاکر
عنبر شکن  جعد کجت کلک قضا
مشکل بکشد بشکل عنبر چنبر


و گاه باشد که چند بیت گویند , اول یک حرفی و بیت دوم جمله دو حرفی و بیت سوم تمام کلماتش سه حرفی و چهارم همه چهار حرفی و پنجم همه پنج حرفی مانند این ابیات:
نظم

رخ زرد دارم ز دوری آن در   
زده داغ و دردم درون دل آذر
چو من کاست گویی شب فرقت تو
مه نو که باشد بدینگونه لاغر

خطت خضر,جعد کجت مشک تبت
تنت سیم , لعل لبت تنگ شکر
بجنت نعیم مقیم محبت   
بهشت مخلد نصیب محقر

بلبها ملیحی بگفتن فصیحی
بطلعت صبیحی بگیسو معنبرمطالب مرتبط :
... صنایع عجیب و لطایف غریب (01 )
... صنعت موصل در بدیع ( 02 )

 

آخرین مطالب تارنما :

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.