ساری , گاهنوشتهای محمود زارع:قبلا بخش نخست این رساله فوق العاده نازنین را منتشر کردیم (که قسمت اول این رساله در ساری , گاهنوشته های محمود زارعاینجاست ! ) ادامه آن که بخش پایانی بوده تحت عنوان " پند " در اینجا منتشر میکنیم.ثواب استفاده برای جوانمردترهاش قرائت فاتحه برای پدربزرگ ما مرحوم احمد آقای زارع ( فاطمه )

پند

خود را از همه ی عالم كمتر دان، خلق را به خیر خود امیدوار گردان، سخاوت را سست كردن وعده دان.

عافیت را عطا شمر، به چشم حقارت در هیچ كس منگر، دنیاپرست مباش كه دشمن خدا را پرستیده باشی، زاد آخرت بساز، در طاعت حریص باش ولی تكیه بر آن مكن.

زبان را به دشنام عادت مكن. در سخن « صواب اندیش» [40] باش. آزاد را به نیكوئی بنده كن، كسی را به افراط مَسِتای، تا نخوانندت مرو، مفروش آنچه نخرند، درگذار تا در گذرانند، آنچه ننهاده ای بر مدار، ناكرده را كرده مدان.

از گناه لاف مزن، از داده ی خدا بخور و بخوران و "بخشنده" خدای را دان. سخن از برای مال پایمال مكن، در سفر خوی خود را بهتر از حضر [41] دار.

دشمن اگرچه حقیر است ازو ایمن مباش. از دشمن « دوست روی » بترس، از نو كیسه وام مكن [42]، با ناشناخت سفر مكن، امانت نگاهدار، نمّام [43] را به خود راه مده. گمان مردم در حق خود فاسد مكن.

در مهمات سست همت مباش، از صحبت فرومایگان پرهیز كن، غم با كسی گوی كه از تو كم تواند كرد، از غمّاز [44] چشم وفا مدار، سرّ خود با زن مگوی.

به ناآزموده كار مفرمای، دوستان را از عیبشان آگاه كن [45]، از دوست به یك جور و خطا كناره مگیر.

چون به خانه كسان در آیی چشم را صیانت [46] فرمای، همه را به معاملت بیازمای آن گاه دوستی كن. بهترین چیز نیك نامی را شناس.

راستی را سرمایه جِبِلَّتها [47] دان، با خداوندان دولت [48] منازعت مكن. شریعت را تن شمر، و طریقت را دل و حقیقت را جان، رعیّت بی طاعت را رعیّت مدان.

در جهان گیری سلاح از سخاوت و مدارا ساز. دل را پاك دار تا به مراد برسی، به عیب خود بینا باش، با دشمن مشورت مكن. به زیارت زنده و مرده برو. راحت از رنج طلب، خلوت را دوست دار.

مال را دشمن دار، در آن كوش تا زنده شوی، دست می جنبان تا كاهل نشوی، روزی از خدا می دان [49] تا كافر نشوی. جوانمرد دریاست و بخیل چون جوی. دُر از دریا طلب نه از جوی.

"كار" نه روزه و نماز دارد بلكه شكستگی و نیاز دارد. عنایت دوست عزیز است، نشان او دو چیز است. عصمت در اوّل، توبه در آخِر. ابوجهل از كعبه می آید و ابراهیم از بتخانه، "كار" عنایت دوست دارد و باقی همه بهانه، حج گذاردن تماشای كار جهان است، نان دادن كار مردان است.

نقل است كه حاكم هرات شیخ را گفت: مرا نصیحتی كن یا كسی را فرست كه مرا نصیحتی كند.
فرمود: كه هر كه دنیا طلبد تو را نصیحت نكند و هر كه عقبی طلبد با تو صحبت نكند، آنكه به در خانه تو آید تو را نصیحت نتواند كرد و آنكه تو را نصیحت تواند كرد به در خانه تو نیاید.

ساری , گاهنوشته های محمود زارع

پی نوشت :
-------------
[39] و هر كه تو را شناخت ایشان را یافت- نسخه.

[40] صواب: درست.

[41] به معنای شهر و منزل.

[42] وام مستان – نسخه.

[43]به معنی سخن چین.

[44] به معنی غمزه كننده.

[45] آگاه مكن - نسخه.

[46] صیانَت: محافظت، نگهداری.

[47] به معنی سرشتها، فطرتها.

[48] صاحبان پست و مقام.


- روزی از خدا خواه- نسخه.

منبع: رسائل جامع خواجه عبدالله انصاریمرتبط با این متن :
 

... قسمت اول این رساله
.

بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 18 )


مطالب اخیر وبلاگ :توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.