شناخت خدا !

بنوشته ساری ( گاهنوشتهای محمود زارع) شناخت خدا بالاترین معرفتهاست و باید خود را شناخت تا خدا را بشناسیم! علی ع چگونه خدا را شناخت؟ خدا را به :

1- گردانیدن تصمیم ها( = یكی پیمان می بندد و تصمیم بر دوستی میگیرد و مدتی بعد میگرداند!)

2- گشودن پیمانها (= لازمه گردانیدن تصمیم ها عهدشكنی است!)

3- شكستن اراده ها( =...........)

شناختم . در مقام آدمی . همانطوریست كه گفتم. ولی در مقام خداوندی مصمم میشوند كه .....بكنند. عزم و اراده و تصمیم آنها را برمیگرداند. پیمان می بندند كه ..... می گشاید. در پیمان . عقد و بستن وجود دارد . خدا این عقد را می گشاید و اراده های هر چند باصطلاح پولادین را می شكند!


از چه زاویه ای امام خدا شناسی دارد؟!

نتیجه خداشناسی چیست؟

معیار صحت شناخت هم؟ 

فرمود: « سزاوار است كسی كه خدا را شناخت دلش از خوف و رجاء ( بیم و امید ) خدا خالی نگردد! » همواره در بیم و امید باشد . بی خیال نباشد.

     واقعا جای شگفتی دارد حتی برای كسی مثل علی ع كه انسانهائی را مشاهده كند كه آنان مخلوقات خدا را مینگرند ولی در قدرت خدا تردید دارند! قدرت میراندن و زنده كردن و....

     یك استدلال ساده در توحید خداوند در عین حال متقن و قوی . خدا را شناختی . باید به توحید بشناسی چون اگر شریك داشته باشد بایستی حدااقل در برابر 124000 فرستاده خدا به تعداد انگشتان دست هم فرستاده شریك خدا می آمدند!

     لذا اساس خدا شناسی توحید است و توحید مایه حیات روح است! وقتی معرفت به مقام توحید آنهم براساس شناخت حضرتش شوی . محبت او را در دل خواهی گرفت و لذا برای دوام و استمرار و اصالت این محبت باید حب دنیا را از دلت بیرون كنی . چون این دو تا محبت ( دقت شود  محبت !) در تنافر و تناقض با همند ! درست مثل شب و روز  كه نمیشود در آن واحد هم شب باشد و هم روز! لذا در یك دل دو محبت را همزمان نمیشود جای داد! در غیر اینصورت ادعای محبت خدائی دروغی است بزرگ . و از چند حال خارج نیست :

1- یا دروغ میگوید

2- یا دروغ میگوید و میداند كه دروغ است پس كذاب است!

3- و یا دروغ میگویدو نمی داند دروغ میگوید . چنانچه معرفت و خرد و دانش و تحقیق و مطالعه و نشست و برخاست با دانشمندان داشته باشد میتواند امید نجاتی داشته باشد.

4- در هر حال راست نمی گوید چون نمیتوان همزمان در یك دل دو محبت را داشت آنهم محبت دو فرد یا نیروی مخالف هم در روش و منش و شخصیت و زندگی و طرز تفكر و....

     محبت اگر دو طرفه است یعنی شما اگر خدا را دوست میدارید خدا هم شما را دوست میدارد بشرطی كه از گناهاندوری بجوئید . پس اصل گناه انكار نمیشود گناه چیزی هست كه وجود دارد و چون آدمی اختیار دارد . تنها باید از گناهان دوری كرد و فاصله گرفت. نمیتوان آنقدر بخود اعتماد داشت كه ای بابا من كه اهل این حرفا نیستم و این مال انسانهای ضعیف است .

 

·         آقا خانم !

آقا خانم ! نمیگذارند بیش از دو دهه بگذرد و برای بعضی ها كه بختیارترند حتی زودتر . مزد گناه و بویژه خیانت را میدهند و سزای خیانت سریع است و سریع و بر حذر باش كه سر میشكند دیوارش!

آقا . خانم . عزیز ! دل . نیت در آستان خدای حكیم و علیم و داور و جبار جایگاهی بس گرانسنگ دارد. دل بد مكن . دل تهی از خشم و كینه به اهل و عیال خداوند نما! خلق الله عیال الله اند! خدا هم در حفاظت از آنها بسی تواناست بیش از حد تصور غیرتمند است . پس خداوند را به آزمون غیرت دعوت نكنیم تا نسوزیم!

دل خلق الله را به ظلم بدرد نیاورید میسوزاندتان . می شكندتان .دلی را بیهوده گزند مرسان . دل خانه دادار قهار است!

عزیز من ! لااقل بر خطاهای كرده . در درون نادم باش و خوش نباش از اینكه فلان گناه را كردی ! این حدااقل وجهه آدمیت است . یك روزنه ایست برای امكان عنایت و لطف حضرت حق تا انا..... هر كه را خواهد ببخشد و.....

                                                                              بقلم محمود زارع

                                                مازندران . ساری . سوربنتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.