ساری , گاهنوشته های محمود زارع در نوادر ثعلبی از رباعیات حکمای متاخرین نقل کرده است که ؛
چهار چیز است که محتاج به چهار چیز است :
1- حسب به ادب
2- سروی به امن
3- قرابت به مودت
4- عقل به تجربه
ساری , گاهنوشته های محمود زارع

و چهار چیز است که اندک آن بسیار است :
1- قرض
2- آتش
3- دشمن
4- مرض

و چهار چیزست که اقبح قبایح است :
1- غضب از امراء و حاکمان
2- کذب از علما
3- بخل از اغنیا
4- فحش از نساء ( زنان )

همچنین در همین اثر یعنی نوادر ثعلبی از ثلاثیات حکمای متقدمین نقل کرده که :
سه کس اند که ایشان را در بدخویی معذور باید داشت :
1- صائم
2- مریض
3- مسافر
و سه کسند که مدارا و مواسا با ایشان لازمست :
1- سلطان
2- مریض
3- قرض خواه

سه کسند که با ایشان استخفاف نشاید :
1- سلطان
2- عالم
3- مصاحب

سه چیز است که از بزرگان خدمت آن عیب نیست :
1- پدر
2- مهمان
3- مرکب

سه چیز است که راحت جز در مفارقت با آن نیست :
1- درم خریده دزد
2- زن بدخوی
3- دندان متحرک
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.