توجیهی درباره سوره توحید
ساری , گاهنوشته های محمود زارع:بنا به نقل مولف رنگارنگ در کتاب نفایس الفنون است که سبب تقدیم سوره مبارکه حمد بر سایر سوره های قرآن کریم این است که ؛ نسبت او با جمیع قرآن که غیر اوست مانند نسبت مجمل است با مفصًل .

بنابر آنکه هر چه در جمیع قرآن بتفصیل آمده , این سوره مشتمل است بر آن , به اجمال , چه تمامت آنچه در قرآن از " تحمید " , " تمجید " , " تسبیح " , " تقدیس " , " تهلیل " , " شک " , " ثناء " و " تکبیر " در کلمه ( حمد ) مندرج است !

ساری , گاهنوشته های محمود زارع

و تمامت آنچه در قرآنست از بیان ارزاق و انعام و احسان و تربیت بندگان و اکرام و امهال ایشان در کلمه ( رحمن )  است !

و تمامت آنچه در قرآنست از سعت رحمت و تجاوز از معصیت و عفو گناهان و رحمت بر بندگان در ( رحیم ) مندرج است !

و همه آنچه در قرآن آمده است از ثبات قدرت و عظمت و بقاء و سرمدیه حق و تنزیه او از شرکاء و اضداد و انداد در کلمه ( مالک ) مندرج است !

و همه آنچه در قرآن آمده است از ذکر قیامت و مواقف و مقامات و نعم و کرامات و احوال بهشت و درجات و اهوال دوزخ و شداید و ظلمات و حساب و میزان و صراط و غیر آن در کلمه ( یوم الدین ) مندرج است !

و تمامت آنچه در قرآنست از احوال عبادت و کیفیت آن از نماز و روزه زکوه و حج و غیر آن در ( ایًاک نعبد ) مندرجست !

و جمیع آنچه قرآن مشتمل است بر آن از ذکر استعانت و توکل و طلب نصرت و فتح و امثال آن در ( ایًاک نستعین ) مندرج است !

و جمیع آنچه در قرآن آمده و در بیان هدایت و توفیق و تفویض و ارشاد و اعتماد و دعا و سوال و التجاء و ابتهال در ( اهدنا ) مندرح ؛

و هر چه در قرآن آمده است از بیان حلال و حرام و شرایع و احکام از امر و نهی در ( صراط المستقیم ) مندرج ؛

و هر چه در قرآنست از احوال سعداء و کیفیت طرائق و سیر ایشان و سبب نجات و رفع درجات در ( صراط الذین انعمت علیهم ) مندرج ؛

و هر چه در قرآن آمده است از احوال بنی اسرائیل و قصص و اخبار ایشان از کفران نعمت و تکذیب انبیاء و قتل ایشان و اصرار بر مناهی و توجه بملاهی و عذاب و غضب حق بر ایشان در ( غیرالمغضوب علیهم ) مودع

و احوال بقیه جبابره و فراعنه و نصاری و سایر مشرکان و گمراهان در کلمه ( ضالین ) مندرج است !

توجه و تذکار : برادر و خواهر علاقمند من به مذهب و و کتاب و عترت که هماره از هر فرصتی برای بیان نام و نقل کلام آنها اقدام میکنی ؛ با تو میگویم , ...
... تو که خیلی برای نماز و درست خواندن و اهمیت آن نیز تبلیغ میکنی ؛ ...با تو هستم ؛
آیا در نماز چنین توجًهی را در ذکر آیات سوره حمد در ضمیر خویش داری ؟!
آیا متفطًن به معانی و مفاهیم کلامی که میگویی هستی ؟!
آیا اصلا دوست داری که کمی هم به عمق نماز پیش بروی و روح خویش در آن دریای بیکرانه مغروق داری ؟!
یا که نه فقط طوطی وار در ذکر تقلید گونه و اداء گونه این کلامهای نور در حال قرائت صرف هستی ؟! ...
اینجاست که فرموده اند ساعتی تفکر از هفتاد سال !  عبادت برتر و با فضیلت تر است ( دقت کن ) !
دانایان و نادانان بر طبق نص صریح قرآن کریم برابر نیستند ! بکوش تا دانسته بقیام و اقامه نماز بایستی و بایستیم ...
باید اول خویش را هماره نیازمند دانستن دانست و دیگران را هماره جلوتر از خویش در دانایی فرض کرد تا بلکه نفس حسود برقیب را تحریک کرد تا در دانایی کمک کار ضمیر دانش طلب نمود ! ...
اینهمه که بر اهمیت نماز و روزه و ... بهمان شکلی که در رساله های عملیه آمده است تاکید شده است بدانیم که اینها همه شکل و شریعت مساله بوده و روح نماز و عبادات باید از دالان دانایی بگذرد تا مغروق دریای معارف حقه و الهیه شود ...
اگر چنین نمازی گذارده شود و اقامه ( نه خوانده ) شود , امیر مومنان تضمین کرده است که صاحب آنرا به بهشت خواهد برد !

...
ضمنا سوره حمد را " سبع المثانی " نام نهاده اند که او هفت (7) آیه است مشتمل بر مثانی . چه اسماء و صفات حق تعالی بر دو قسم است :
یکی بر ذات و صفات و دیگری بر آلاء و نعماء او ( الحمدلله ) مشتمل است بر هر دو قسم ؛
و رحمت نیز دو قسم است : یکی در دنیا و دیگری در آخرت و ( الرحمن الرحیم ) مشتمل اند بر هر دو ؛
و جزا بر دو چیز تواند بود : یکی بر طاعت ؛ دوم بر معصیت ( مالک یو م الدین ) مشتمل است بر هر دو ,
و طاعت دو قسم است ؛ یکی عبادت و دیگری عبودیت ( ایاک نعبد ) مشتمل است بر هر دو ,
و استعانت در دو چیز خواهند , یکی بر تحصیل خیر و دیگری بر ترک شرً ( ایًاک نستعین ) مشتمل بر هر دو قسم است ؛
و هدایت از برای عبادت و معرفت طلبند ( اهدنا الصراط المستقیم ) مشتمل است بر هر دو ؛
و گمراهان دو گروهند ؛ یکی اهل ملت و دیگری غیر انسان ( غیرالمغضوب علیهم ولا الضالین ) مشتمل است بر هر دو از ایشان !   مطالب مرتبط:

ساری , گاهنوشته های محمود زارع... شروح قرآنی ( 01 )

ساری , گاهنوشته های محمود زارع... شروح قرآنی ( 02 )

ساری , گاهنوشته های محمود زارع... شروح قرآنی ( 03 )

ساری , گاهنوشته های محمود زارع... شروح قرآنی ( 04 )

ساری , گاهنوشته های محمود زارع... شروح قرآنی ( 05 )

.

نظری به سوره مبارکه الم تر... ( قسمت اول )
نظری به سوره مبارکه الم تر... ( قسمت دوم )
تاملی در سوره العادیات (01)
تاملی در سوره العادیات (02)
بررسی اجمالی سوره مبارکه ماعون (قسمت اول)

بررسی اجمالی سوره مبارکه ماعون ( قسمت دوم )

نظری به سوره مبارکه قدر ( قسمت اول )

نظری به سوره مبارکه قدر ( قسمت دوم )توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.