رحمن و رحیم
ساری , گاهنوشته های محمود زارع:این دو کلمه از رحمت مشتق میباشد . رحمت بلحاظ لغوی بمفهوم رقت و دلسوزی است و از آنجائیکه رقت قلب و دلسوزی از لوازم جسمانی بودنست لذا در خداوند تبارک و تعالی اینگونه راه ندارد بلکه مقصود از رحمت تفضل و احسانست زیرا که اسماء الهی همیشه باعتبار غایات اطلاق میشود نه باعتبار مبادی .

ساری , گاهنوشته های محمود زارع

عده ای گفته اند که رحمن صفت عام است یعنی رحمت خدا شامل تمام مخلوقات چه مومن و چه کافر و چه در دنیا و چه در آخرت باعتبار صفت رحمانیتست اما صفت رحیمیت تفضل و احسان خاص بمومنین است در آخرت .

تفاوت دیگر آنست که رحمن از حیث نام مختص است بخدای تعالی و اطلاق رحمن بر غیر خدا جایز نیست . مثلا روا نیست نام شخصی را رحمن بگذارند بلکه باید عبدالرحمن بگویند. اما نام رحیم را بر شخصی گذاردن بدون اضافه ی عبد اشکالی ندارد .

از امام صادق نقل شده است که فرمود رحمن اسم خاص است و صفت عام و رحیم اسم عام است و صفت خاص , هیات رحمن و رحیم در این ماده مخصوصه مطابق نقل اهل لغت دلالت بر مبالغه و افزونی این ماده مینماید و چون افاضات باریتعالی بر دو قسم است یعنی افاضات ظاهریه و افاضات معنویه هیات رحمن بیشتر بالنسبه بهمان افاضات ظاهریه استعمال میشود و هیات رحیم بطور اغلب نسبت بافاضات معنویه و باطنیه اطلاق میگردد و باین سبب گفته شده است : الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الاخره . چون رحمتهای دنیویه نسبت برحمتهای اخرویه ظاهرتر و نمایانتر است و استعانت خواستن و کمک طلبیدن از نام رحمن و رحیم استمداد و استعانت از مقام رحمت است زیرا که هویت مخصوصه ایکه هر یک از موجودات باستعانت از آن هویت بکمالات خود میرسند هویت رحمت و افاضه است و سایر هویات باری تعالی طرف توجیه جویندگان کمال نیستند و یگانه هویتی که کلیه ناتوانها را امیدوار مینماید و چشم امید همه بیچارگان بجانب او باز است هویت رحمتست و توجه بمقام رحمت , فطری موجودات ناتوان است .

رحمن صفت عام است یعنی رحمت خدا شامل تمام مخلوقات چه مومن و چه کافر چه در دنیا و چه در آخرت باعتبار صفت رحمانیست .

ولی صفت رحیمیت تفضل و احسان خاص بمومنین است در آخرت , بعبارت دیگر رحمن اسم خاص است و صفت عام و رحیم اسم عام است و صفت خاص .

علم خدا ضروری الثبوت و ممتنع الزوال است بخلاف علم عبد چه آنکه علم او جایزالزوال و در معرض نسیان و اضمحلال است .
مطالب مرتبط:

ساری , گاهنوشته های محمود زارع... شروح قرآنی ( 01 )

ساری , گاهنوشته های محمود زارع... شروح قرآنی ( 02 )

ساری , گاهنوشته های محمود زارع... شروح قرآنی ( 03 )

ساری , گاهنوشته های محمود زارع... شروح قرآنی ( 04 )

ساری , گاهنوشته های محمود زارع... شروح قرآنی ( 05 )

.

نظری به سوره مبارکه الم تر... ( قسمت اول )
نظری به سوره مبارکه الم تر... ( قسمت دوم )
تاملی در سوره العادیات (01)
تاملی در سوره العادیات (02)
بررسی اجمالی سوره مبارکه ماعون (قسمت اول)

بررسی اجمالی سوره مبارکه ماعون ( قسمت دوم )

نظری به سوره مبارکه قدر ( قسمت اول )

نظری به سوره مبارکه قدر ( قسمت دوم )توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.