ساری , گاهنوشته های محمود زارع:امیر عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندربن قابوس بن وشمگیر در پندنامه ای که برای فرزند خویش مسعود گیلانشاه نوشته بود پندها و نصایح زیادی ذکر نمود تعدادی از آنها را در این مقال منتشر میکنیم :


01- چون گفتی بنده ام در بند بندگی باید بودن و چون گفتی او خداوندست در حکم خدا باید بودن
02- ای فرزند بدانکه نماز و روزه خاص خدایست در آن تقصیر مکن که چون در خاص خدای تقصیر کنی از عام همه جهان بازمانی زنهار ای پسر در نماز سستی و استهزاء نکنی بر ناتمامی رکوع و سجود مطایبه کردن هلاک دین و دنیا بود.
03- با مادر و پدر چنان باش که از فرزندان خویش طمع داری که با تو باشند .
04- منگر بحال کسیکه حال او از حال تو بهتر باشد بنگر بحال کسیکه حال او از حال تو کمتر بود تا دائم از خدای تعالی خشنود باشی  .

05- سخن ناپرسیده مگو و کسی را که پند نشنود پند مده و بر ملا کسی را پند مده .
06- تا بتوانی از کسی نیکویی دریغ مدار که یک روزی نیکو بر دهد .
07- اگر کسی با تو ستیزه کند بخاموشی آن ستیزه را بنشان و جواب احمق خاموشی است .
08- به تیزی و تندی عادت مکن و از حلم خالی مباش ولیکن چنان نرم مباش که بخورندت .
09- چون ترا شغلی پیش آید هر چند ترا کفایت آن باشد مستبد به رای خود مباش که هر که مستبد بر رای بود پشیمان شود و از مشورت کردن عیب مدار با پیران عاقل و دوستان مشفق .
10- ای پسر در سخن راستگو باش و دروغگو مباش و خود را براستگویی معروف کن .
11- زنهار آنچه بدروغ ماند نگویی که دروغی که به راست ماند بهتراست از راستی که بدروغ ماند .
12- در دانستن رازی که به بد و نیک تو تعلق ندارد سعی مکن .
13- هر چه بگویی نااندیشیده مگوی تا بر گفتار پشیمان نشوی .
14- سردسخن مباش که سخن سرد تخمی است که از آن دشمنی روید .
15- بسیاردان و کم گو باش نه کم دان و بسیارگو که بسیارگوی اگرچه خردمند باشد مردم آنرا بیخرد دانند .
16- با هر که سخن گویی نگر که سخن ترا خریدار هست یا نه . اگر مشتری یابی بفروش وگرنه بگذار.
17- زنهار دوست خود مخوان کسیکه دشمن دوستان تو باشد .
18- بپرهیز از نادانی که خود را دانا شمرد .
19- اگر خواهی راز ترا دشمن نداند با دوست مگوی .
20- هر که نسبت بتو زشتی گوید معذورتر از آن دار که کسی آن سخن بتو رساند .
21- اگر خواهی که مردم نکوگوی تو باشند زنهار نکوگوی مردم باش .
22- اگر خواهی که بر دلت جراحتی نباشد که بهیچ مرهم به نشود با هیچ دانایی مناظره مکن .
23- چون مهمان کنی در خوبی و بدی خوردنیها از مهمان عذر مخواه که این طبع بازاریانست و هر ساعت مگوی که فلان چیز بخور خوبست و یا چرا نمیخوری یا من نتوانستم سزای تو کنم که اینها سخن محتشمان نباشد سخن کسانیست که یکبار مهمان کنند.
24- چاکران مهمان را نکو دار که نام نیک ایشان بیرون برند .
25- اگر چاکران تو خطایی کنند در پیش مهمان با ایشان جنگ و مواخذه مکن .
26- مهمان هر کس مشو که حشمت را زیان دارد.
27- با چاکران میزبان مگوی که ای فلان این طبق را فلان جای نه و به نان و کاسه دیگر کسی را تکلیف مکن خلاصه مهمان فضول مباش .
28- زنهار با کمتر از خویش مزاح مگوی مکن تا حشمت خویش در سر آن کار نکنی و بدانکه خوارکننده همه قدرها مزاح است آنچه گویی شنوی .
29- چیزی اگرچه کم بود نگاهداشتن آن واجب دان که هر که چیز کم نگاه نتواند داشت بسیار را هم نگاه ندارد .
30- امانت نگاهداری مکن زنهار که سعی عبث بتو ماند هر گاه رد نکنی خائن و تبه روزگار خواهی بود و چنانچه رد کنی کاری نکرده باشی مال مردم را داده باشی و اصلا صاحب آن ممنون نباشد و چنانچه تلف شود بدنام شوی .
31- تا توانی سوگند مخور .
32- در معامله از مماسکه و سعی در قیمت کوتاهی مکن که آن نیمی از تجارت است .
33- صبور باش که صبوری دوم عاقلی است .
34- در خانه خریدن اول همسایه را ملاحظه کن .
35- سعی کن تا خانه در جایی ابتیاع کنی که توانگرترین همسایگان باشی و فقیرتر بلکه مساوی نباشی .
36- همسایگان را هدیه فرست و طعام ده تا محتشم ترین ایشان باشی .
37- طفلان همسایه را بنواز .
38- بام خود را از بام همسایه بلندتر کن تا مردمان را در تو دیدار نباشد .
39- زنی که محتشم تر از تو باشد را مخواه .
40- هیچ بزرگی را در خانه خود در برابر زن راه مده اگرچه پیر و سیاه باشد.
41- با فرزندان و برادران خود هیوب باش تا ترا خوار ندارند .
42- فرزندان را پیشه بیاموز که آن عیب نیست بلکه هنر است هر چند از محتشمان باشند.
43- داماد باید که از تو فروتر بود هم به نعمت و هم به حشمت تا او بتو فخر کند نه تو باو .
44- دوستی که از تو بدون حجت پرگله شود بدوستی آن اعتماد مکن .
45- بانیکان و بدان دوستی کن با نیکان بدل و با بدان بزبان .
46- بدوستی کسیکه بدشمن تو دوست باشد زنهار و هزار زنهار اعتماد مکن .
47- اگر ترا دشمنی باشد دلتنگ مشو که هر که را دشمن نباشد بیقدر و بها باشد .
48- خویشتن را بدشمن بزرگ نما اگرچه افتاده باشی جسارت را کار بر , و خود را از افتادگان منمای .
49- هر چه نخواهی بشنوی مردمان را مشنوان البته .
50- هر چه پیش مردمان نتوانی گفتن از پس مردم مگوی .
51- بر ناکرده لاف مزن و چون کنم مگوی و چون کردم گوی .
52- اگر جایی باید ترا عفو و عذر خواست ننگ مدار .
53- تا توانی به نسیه معامله مکن نقد کم نفع به از نسیه بسیار سود است.
54- اگر لابدی معامله به نسیه کنی با چند طایفه مکن ؛ کم چیز و نو کیسه و کودک و قاضی و مفتی و شیخ الاسلام .
55- هیچ نوشته را برخود حجت مساز یعنی چیزی ننویس که روزی بر تو حجت شود .
56- زود بزود با اهل حساب خود محاسبه کن .
57- ای فرزند اکتفا بدوستان مکن پیوسته دوستان نو گیر اما دوستان کهن از دست مده .
58- جوانمرد باش و اصل جوانمردی سه چیز است ؛ هر چه بگویی بکنی , خلاف راست نگویی , شکیب و صبر را کار بندی .
59- ای پسر اگر قاضی و مفتی شوی باید در مجلس حکم هیوب باشی و بی خنده و ترشرو و اندک گو باش و بسیار شنو .
60- اگر خواهی که کم دوست نباشی کینه مدار .
61- اگر خواهی که بی اندازه اندوهگین نباشی حسود مباش .
62- اگر خواهی که زیرک باشی روی خویش در آئینه کسان بین .
63- اگر خواهی که بی بیم باشی بی آزار باش .
64- اگر بمال درویش گردی جهد کن تا بخرد توانگر باشی که توانگری خرد بهتر از توانگری مال است .
65- اگر تاجر شوی معامله با گروهی کن که زیردست تو باشند و اگر با قوی تر از خود معامله کنی با کسی کن که صاحب مروت و دیانت باشد , قانع باش و قناعت پیشه کن که اصل همه پنده این است و سایر فرعند والله اعلم .

 

لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari


حجت وجود حق
تحریم یا غیرت آزمایی ...
مناظره عالم و شیطان
(خطورات) باز تعریف مبناها
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (154)
عزّت و ذلّت دارا و ندار !
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
!? WHO SHALL GATHER BONES
!؟ WHICH WAY IS BETTER
THE KIND PROPHET
I AM LIKE A TRAVELLER IN THIS WORLD
بهشت نقد کجاست ؟!
! ALTRUISM
MUHAMMAD, THE MAN OF JUSTIC
SPEECHES IN THE FAMOUS BAZAARS
THE GOOD MANNERS OF THE PROPHET
MUHAMMAD, THE TRUST-WORTHY
THE PLOT TO MURDER THE HOLY PROPHET
THE DEFENDER OF THE PROPHET.s
بسم الله الرحمن الرحیم
!BEING KILLED AS A MARTYR
ABU ZAR,THE STEADFAST FOLLOWER
GOD IS AWARE OF HEARTS
THE MOST BELOVED SERVANT
THE IMPORTANT ADVICE
INVITATION TO THE HEADS OF THE TRIBES
TO EMBRACE ISLAM
I Am Thankful
WHAT A FALSE IDEA ABOUT CHRIST
FIVE MORAL PRINCIPLES
JUSTICE OR INJUSTICE
The First Woman To Embrace Islam
ALi, THE HERO OF BRAVERY
BREAKING THE FAST WITH ONE FOOD
HE FROWNED AND TURNED AWAY
ALI, THE PARALLEL TO THE PROPHET
THE MASTER OF ALL BELIEVERS
? WHO IS POOR AND DESTITUTE
THE WAY TO SALVATION
REVENGE OR KISS ON THE PROPHET,S CHEST
THE TWELVE IMAMS
THEGREAT IDOL - BREAKER
! I AM NOT A DESPOT
MOTHER,s SATISFACTION
ISLSMIC JUSTICE
! KILLING WTTHOUT ANY SIN
THE STORY OF THE NIGHT-JOURNEY
THE CONQUEST OF MECCA
SOME MONEY FOR ALMS
WARN YOUR NEAREST RELAIVES
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.