الف اول علیست جل و جلال       آنکه در وصف اوست ناطقه لال
ب  بود  باعث دو  کون  علی       بجز او نیست ایزد متعال
ت   تولا  مکن    بغیر    علی       تا رساند ترا بجاه و جلال
ث  ثنای علی خدا گفته است     ثابت است این سخن بر اهل کمال
ج جان و جهان طفیل علیست     جان فدا کن اگر تراست مجال
ح  حمایل  بروز حشر علیست     حمد او گوی ای حمیده خصال
خ خلیفه علی بحکم نبی است    خصم را این هوس خیال محال
د دولت طلب ز ناد علی              دال او هست چون بدولت دال
ذ  ذرات    با    علی    نازند         ذات او را از آنکه نیست مثال
ر                                            ریخت جبرییل را ازو پر و بال
ز  زبان  را   گشا   بمدح   علی     زانکه خوشتر بود  ز آب زلال
س  سپاس  علی  و  آل  علی     ساز ورد زبان خود مه و سال
ش  شکرریز   شو   بمدح  علی    شکر او گوی و باش فارغبال
ص  صرف   علی   و   آلش   به    صد هزاران هزار مال و منال
ض  ضرب  علی  عمرانست        ضابط ملک به ز رستم زال
ط  طلب از علی وصال علی        طالب حق بحق بود ابدال
ظ ظلوم و جهول خصم علیست    ظلم بر دوستان او اضلال
ع  عین علیست   عین الله         عارفان عالمند نی جهال
غ غایب علیست در همه علم     غیر او در حساب خواب و خیال
ف                                          فانظروا بالغد و والا صال
ق                                          قاضی شرع و قاتل دجال
ک کافی و کارساز علیست         کاملان را بگاه استکمال
ل لطف  علی  محبان را             لازم دشمنان اوست وبال
م منت مکش ز غیر علی           مالک ملک اوست در همه حال
ن نبی و علی ولیست ولی         نیست غیر از نبی باو امثال
و وقف ظهور نور علیست            وای آنکس کزو نهفت جمال
ه                                           همه قرآن چه نور و چه انفال
                                             لافتی خوان اگر نگشتی لال
ی یقینم  بآل یاسین  است        یا علی دست ما و دامن آل
بنده ی تست  قاسم کاهی        سر خود کرده در رهت پامال
ساقی کوثری و میخواهم            از کفت کاسه های مالامال
تا بود عشق و حس در عالم       تا بود زیب و حسن از خط و خال
باد چون خارجی دل پرخون         باد چون لاله روی آتش آل
                          " مولوی قاسم کاهی بخارایی"
ساری , گاهنوشته های محمود زارع
توجه : نقل مطالب یا اشعار از دیگران لزوما بمعنی تایید همه متن آن از سوی مدیر این وبلاگ نمیباشد ! ضمنا حذف یکی دو بیت یا مصرع تعمدی بوده و نزد ما محفوظ میباشد ( ف.ز )توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.