ما نیز مقصریم
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
نویسنده : محمود زارع

ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:جامعه ای خودنساخته نمیتواند رشد کند. عدم بررسی علتهای درونی یک واقعه یا جریان موجب واپسگرایی و نیز نادیده انگاری یکی از مهمترین مجراهای ضعف خواهد شد. ترس از طرح ناشایستگی های درونی همواره ما را به نگاه یکسویه به بیرون هدایت کرده و افراد و اجتماعات را به بیراهه خواهد برد.

اما آنچه که در این رهگذر مهم است انصاف در داوری و باصطلاح نیفتادن از آنسوی بام است . بررسی متعادل این جریان دوسویه عقب افتادگی ها میتواند رهگشای ما در دستیبابی به رهیافتی مطمئن تر در رشد و توسعه باشد. تاکید بر بررسی عوامل درونی نباید تفسیری ناصواب از نادیده انگاری عوامل درونی و یا آنگونه که متمایلین به نظرگاههای چپ همواره میگویند که " تطهیر استعمار و استثمار " را در ما برانگیزاند! یا باعث برآشفته شدن تندروهایی در داخل شود که احیانا ما را متهم به دفاع از عملکرد تاریخی دشمنان بویژه دشمنان غربی نمایند!


البته تا حدودی بر این آتش مخالفتها ، نفت نظرگاههای استعماری که سعی داشتند بر  ملتهای توسعه نیافته بخصوص درس خوانده ها و ملاهای آن جوامع با دلائل علمی تجربی بفهمانند که مهمترین دلیلها را بایستی در عواملی مانند قهر طبیعت ؛ جغرافیا و نیز وجود برخی پاره فرهنگها و ...  جستجو نمایند ؛ را موثر دانست و باز گویا باید تا حدودی نیمه طبیعی انگاشت که باصطلاح مار گزیده احتمالا بایستی از ریسمان سیاه و سفید بترسد ولی بهرحال مخالفت با این نظر و یا آن دیدگاه دردی را دوا نخواهد کرد بلکه تلاش همه ما بایستی معطوف به بررسی تمامی عوامل و دلائل ذیمدخل در این پروسه تاریخی ، اجتماعی ، فرهنگی باشد!

در بررسی تاریخی علل و عوامل عقب ماندگیها عده زیادی از اندیشمندان عمده ترین سبب ها را با نگاهی به عوامل درونی بیشتر متوجه این سمت دانسته اند آنها گفته و میگویند که چطور شد که غربیان و پرتغالیها بیش از پانصد سال پیش با در هم نوردیدن دریاههای سهمگین و با دور زدن قاره ها از راه اقیانوس هند وارد منطقه خلیج فارس شده و نقشه استعمار را ریختند اما در همان حال رهبران سیاسی و حتی بزرگان حوزه های مختلف دینی و فرهنگی ما حتی نمیتوانستند از روی نقشه فی المثل پرتغال را پیدا کنند؟!! آنها نوشته اند که اضمحلال امپراطوری های شرقی و نمونه آن امپراطوری عثمانی نه بدلیل توطئه های خارجی بلکه بدلیل عدم اصلاحات داخلی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی این جریات فروپاشی تسریع شده و از این جهت عامل اصلی خود آنها بودند نه صرفا عوامل خارجی !

بایستی ریشه های عقب ماندگی را شناخت تا از راه این شناخت برنامه ها و گامهای بعدی درست و بخصوص مطمئنتر برداشته شود . البته امروزه برای آنکه این کشورها را مودبتر تقسیم بندی کنند به آنها میگویند کشورهای در حال توسعه !!

اصلا درک این موضوع که آیا ما عقب مانده ایم یا نه خود مساله ایست مهم . واقعا هستند افراد و شخصیتهای خودکامه و مغروری که هنوز درک نکرده اند که مشکل داشته و واقعا عقب هستند! تا ما به این درک نرسیم کجا میتوانیم در راه توسعه و پیشرفت قدم برداریم لذا قبل از این موضوع مهمتر این است که به این بررسی بنشینیم که آیا ما واقعا عمق عقب ماندگیها را درک کرده ایم یا نه ؟ آیا واقعا مغرورانه فکر میکنیم که ما ملتی برتر هستیم و حتی در خصوص اینکه آیا راه ما در جدا شدن از جرگه کشورهای عقب افتاده صحیح هست یا نه هم خود یک مساله ای است که همه این مسائل خود دریچه جداگانه ای از بحث را باز میکند که من البته امیدوارم در جاجای آن در زمان خودش بررسیهایی پیرامون آن داشته باشم!

مثلا بعضی مواقع گفته شده است که ایرانیان از قرن نوزدهم بود که دریافتند از بسیاری از کشورهای دیگر عقب افتاده هستند ! دلیل و نشانه و یا در واقع چگونه یک کشور و یا یک ملتی می فهمد که عقب افتادگی دارد ؟ آیا باز شدن رفت و آمدهای بین المللی در عصر قاجار باعث شده است که آنها فهمیدند که ما عقب افتاده هستیم ؟! قطعا یکی از مهمترین دلایل درک این وضعیت ارتباطات و مراودات و تماس با دیگر کشورهاست و هر چه سطح این تماس و عمق آن بیشتر باشد بهمان نسبت درک آن نیز هم بلحاظ سطحی و هم از جهت عمقی بیشتر خواهد شد. زمانی که درک موضوع یعنی در عقب ماندگی و توسعه نیافتگی شروع شود در واقع از همان زمان است که فکر پیداکردن راه حلی برای آن نیز شروع خواهد شد.

در مواجهه با پدیده رشد و توسعه ممالک پیشرفته بخصوص کشورهای غربی و اروپایی میتوان این مواجهین را به چند گروه تقسیم کرد. عده ای مات و مبهوت و حیرت زده شده و تنها راه رسیدن به آن را تقلید محض و کامل دانستند. معمولا مترصد وارد کردن جنبه های ظاهری مظاهر پیشرفت بوده اند و خیلی که همت کرده بودند دست در کار ایجاد صنایع مونتاژ شده اند !  گروهی تکیه آنها را بر علم و صنعت و تکنولوژی باعث این برتری یافتند ؛ عده ای هم علت العلل این ترقیات را در شیوه و نوع حکومت و کلا با نگاه به سیاست و از جنبه های سیاسی قضیه دیده اند و بدنبال تغییر شیوه حکومت رفتند و همچنین در گسترش و توسعه این دیدگاه اخیر میتوان به جنبه های فرهنگی و حتی مذهبی موضوع نیز پرداخته شود تا برسد به بروز و ظهور دیدگاههایی که نظریات استعماری و تئوریهای وابستگی و ... را مطرح کرده بودند ! ولی واقعیت را در تمامی این زمینه ها میتوان جستجو کرد و تک سبب بینی در این دیدگاه دیگر پایه و مایه چندانی نداشته و هر عامل بجای خود و با وزن خاص خود در این موضوع دخیل و در نهایت سبب بوده است!
در بررسی بیشتر این بخش از بحث و با این تقسیم بندی که در برابر توسعه غرب انجام داده ایم ، باید باین مساله نیز پرداخت که در ایران پاسخ به این سؤال که چرا و بعد هم چگونه ؟ می بینیم که اتفاقا یکی از مهمترین پاسخها و عکس العملها از داخل خود دنیای سرمایه داری غربی پرورانده و با مباحث کارل مارکس غربی و پیگیری آن بوسیله لنین و استالین و ... بروز نموده است . کارل مارکس دنیای سرمایه داری را سیستم و نظامی معرفی کرد که عامل ترقی اش مکیدن خون پرولتر و کارگر زحمتکش بوده است و شاگردش لنین با امپریالیست خواندن آن سمت وسوی چرایی را در مرحله عمل برای بخشهای وسیعی از جهان مطرح کرد . این موج ایجاد شده در ایران نیز حامیانی پیدا کرد که بعدها با سازماندهی در قالب حزب توده بدوا محبوبیت های زیادی را در بین جامعه دانشگاهی و قشر جوان ایران ایجاد کرده بود . بحت و حیرت و تحسین غرب در این وضعیت و در بین این بخش از جامعه به نفرت تبدیل شده بود . دیگر منطق تقی زاده ها که با نظر کپی برداری محض از غرب و با شعار معروف بایستی از سر تا پا فرنگی شد ، جاذبه خود را از دست داده بود و نشانه روشنفکری در آن عصر در ایران و یا لااقل در بین اقشار مهمی از جامعه تحصیلکرده ایرانی ؛ داشتن دیدگاههای چپ و آیت ترقی خواهی نیز چپ زدگی بود !  

    در ادامه این بررسی البته نباید از بخشهایی از اقشار جامعه که بیشتر در بین تحصیلکرده های اروپایی رواج داشت نام نبرد که آنها نیز در اردوگاه دیگری دیدگاههای دیگری را ترویج میکردند . اینان شاید همانند تقی زاده شعارشان تقلید میمون وار از غرب نبوده است اما در بررسی و ریشه یابی علل عقب ماندگی عمدا یا غیر عمد همان عللی را جستجو میکردند که در اروپا بر اساس شناسایی آن علل آن مسیر را رفته بودند . یکی از مهمترین این عوامل را نقش مذهب بعنوان یکی از مهمترین علل عقب ماندگی نامیده بودند و بالطبع خواهان حذف مذهب از متن جامعه و یا لااقل جدایی آن از صحنه عمل اجتماعی و سیاسی و حکومتی بودند . اینان با تاسی کورکورانه از غرب و بدون لحاظ کردن تفاوتهای ماهوی مذهب در غرب و نهاد رسمی مذهب در آنجا که کلیسا بود با مذهب در اینجا که بسیار متفاوت با مذهب کلیسا بود ؛ همچنان خواهان حذف این عامل بعنوان پیش شرط ترقی بودند . نمایندگان چنین تفکری در ایران را میتوان میرزا فتحعلی آخوندزاده ؛‌میرزا آقا خان کرمانی ؛ احمد کسروس ، علی دشتی و .... دانست !

البته در این خصوص تنها این سکولارها نبودند که با مذهب چنین مخالفتهایی را داشتند و نقش آنرا در عقب ماندگی ایران از نقشهای اصلی می دانستند بلکه گروههای چپ مارکسیستی نیز در این وجه با آنان مشترک بودند . اما تنها تفاوت آنها در ماهیت کار بود ،‌ که یکی با اصل مذهب مخالفتی نداشت و تنها خواهان کنار رفتن آن از صحنه اجتماعی و سیاسی بود و آنرا تنها در امورات فردی دارای مشروعیت می دانست ولی دیگری آنرا افیون توده ها هم میدانست !

البته در این میان نمیتوان عده دیگری را شناسایی نکرد که در کنار آن دو گروه خود بعنوان یک قشر مهم مطرح بودند با این توضیح که آنها مخالف دین نبودند بلکه مخالف اسلام بودند ؛ بلکه آنها مطرح میکردند که تصادفا ایران باستان با داشتن ادیانی مانند زرتشتی و .... و تمسک شاهان ایران به آیین این ادیان بود که بر اوج قله های افتخار ایستادند و بلحاط تاریخی نقطه عزیمت و هزیمت ایران را در عقب ماندگی حمله اعراب بایران قلمداد کرده و آنرا مهمترین علل عقب ماندگی معرفی کرده و هنوز هم میکنند ! البته در این گروه نیز اگر دقیقتر به بررسی بنشینیم خود به دو دسته تقسیم میشوند دسته ای که با اسلام مشکل ندارند بلکه با اعراب مساله دارند و لذا بیشتر در بین شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت (ع) هستند و دسته دوم هستند که با اصل اسلام مشکل دارند و هنوز خواهان آیین اهورایی و باستانی ایران یعنی زرتشت و ... هستند که گرچه کمند ولی نباید از آن بی اطلاع ماند و نقش آنها را نادید ه گرفت !  

محمود زارع
www.mzare.ir


     بیش از 200 سال پیش عباس میرزا نایب السلطنه و فرمانده کل قوای نظامی ایران ، زمانی به ژوبر فرانسوی فرستاده ناپلئون بناپارات ، گفته بود :
 
مردم من به کارهای من افتخار میکنند ؛‌ولی چون من ، از ضعیفی من بی خبرند . چه کرده ام که قدر و قیمت جنگجویان مغرب زمین را داشته باشم ؟ یا چه شهری را تسخیر کرده ام و چه انتقامی توانسته ام از تاراج ایالات خود بکشم ؟ ... از شهرت و فتوحات قشون فرانسه دانستم که رشادت قشون روسیه در برابر آنان هیچ است ،‌مع الوصف تمام قوای مرا یک مشت اروپایی سرگرم داشته مانع پیشرفت کار من میشوند... نمی دانم این قدرتی که شما اروپایی ها را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه ؟ شما در قشون جنگیدن و فتح کردن و بکار بردن تمام قوای عقلیه متبحرید و حال آنکه ما در جهل و شغب غوطه ور و بندرت آتیه را در نظر می گیریم . مگر جمعیت و حاصلخیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است ؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می تابد تاثیرات مفیدش بر سر ما کمتر از سر شماست؟ یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواسته شما را بر ما برتری میدهد ؟ گمان نمی کنم . اجنبی حرف بزن ! بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هشیار نمایم !  حائری / کتاب نخستین رویاروییها / ص 308 
.
 
 توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.